Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 februari 2014 - Straatsburg

6. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

- een aanbeveling voor een besluit van de Commissie TRAN om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- een aanbeveling voor een besluit van de Commissie REGI om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 7 januari 2014 betreffende de Europese gedragscode voor partnerschap in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Indien tegen deze aanbevelingen geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of ten minste veertig leden binnen een termijn van vierentwintig uur, worden zij geacht te zijn goedgekeurd. In het tegenovergestelde geval worden zij in stemming gebracht.

Deze aanbevelingen staan op de website Séance en direct.

Juridische mededeling - Privacybeleid