Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. februára 2014 - Štrasburg

6. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov v súlade s článkom 87a ods. 6 rokovacieho poriadku informoval predsedu Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

- odporúčaniu k rozhodnutiu výboru TRAN nevzniesť námietku voči návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- odporúčaniu k rozhodnutiu výboru REGI nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Ak politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov nevznesie v lehote 24 hodín voči týmto odporúčaniam námietku, považujú sa za schválené. V opačnom prípade sa o nich bude hlasovať.

Tieto odporúčania sú k dispozícii na stránke Séance en direct.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia