Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

7. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή των Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

FEMM, CULT, JURI, IMCO, REGI

- Διορισμός Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 1/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0004/2014 - C7-0021/2014 - 2014/2015(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2009/831/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

AGRI, ECON

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές οι εκθέσεις:

- Έκθεση σχετικά με τις μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013/2115(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

- Έκθεση για την ασφάλιση έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (2013/2174(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Sampo Terho (A7-0005/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

- Έκθεση σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου (2013/2183(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

- Έκθεση σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου – η διαδικασία διορισμού των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου: διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2012/2064(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

- Έκθεση σχετικά με τις τοπικές και περιφερειακές συνέπειες της ανάπτυξης ευφυών δικτύων (2013/2128(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

- ***IΕκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης του κανονισμού (EΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 για την ευθύνη του αερομεταφορέα όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους (COM(2013)0130 - C7-0066/2013 - 2013/0072(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Georges Bach (A7-0020/2014)

- Έκθεση σχετικά με μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ (2013/2043(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

- Έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη (2013/2177(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: András Gyürk (A7-0028/2014)

- Έκθεση σχετικά με το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (2013/2096(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

- Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 166 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά την τελική ψηφοφορία, και του άρθρου 195 παράγραφος 3, όσον αφορά την ψηφοφορία στις επιτροπές (2014/2001(REG)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Carlo Casini (A7-0035/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012 όσον αφορά τη μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να υπογράψουν, να επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν στη Συμφωνία του Κέιπ Τάουν του 2012 για την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου του Torremolinos 1993 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση Torremolinos του 1977 για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

- ***Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: David Martin (A7-0041/2014)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Zbigniew Ziobro (2013/2189(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

- Έκθεση σχετικά με πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 (2013/2135(INI)) - επιτροπή ENVI - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Anne Delvaux - Εισηγητής: Konrad Szymański (A7-0047/2014)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: João Ferreira (A7-0049/2014)

- * Έκθεση σχετικά με το διορισμό του Klaus Heiner Lehne ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

- Έκθεση σχετικά με την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) (2013/2119(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

- Έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και την επικουρικότητα και την αναλογικότητα - 19η έκθεση «Βελτίωση της νομοθεσίας» για το 2011 (2013/2077(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη συνεργασία για την εφαρμογή των νομοθεσιών τους περί ανταγωνισμού (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών που υπέβαλε η Lara Comi (2014/2014(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2003/42/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 της Επιτροπής (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση εγγύησης της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕE) αριθ. 691/2011 σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική απασχόληση (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A7-0428/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσβασιμότητα σε ιστοτόπους οργανισμών του δημόσιου τομέα (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 όσον αφορά τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στην εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0467/2013)

- *** Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (2013/2116(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 827/2004 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εισαγωγής τόνου μεγαλόφθαλμου του Ατλαντικού (Τhunnus obesus), καταγωγής Βολιβίας, Καμπότζης, Ισημερινής Γουινέας, Γεωργίας και Σιέρα Λεόνε και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1036/2001 (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με το σχέδιο οδηγίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας σε ποινικές υποθέσεις (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Nuno Melo (A7-0477/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και ενιαίας διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιας σειράς νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης που προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: József Szájer (A7-0480/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου