Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 3. veebruar 2014 - Strasbourg

7. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku, töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ning tööturgude edasist integratsiooni (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
Aluslepingu artikli 307 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

FEMM, CULT, JURI, IMCO, REGI

- Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehe ametissenimetamine (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus protokolli, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 1/2014– III eelarveosa –Komisjon (N7-0004/2014 - C7-0021/2014 - 2014/2015(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsuse 2009/831/EÜ kohaldamisaega (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ECON

2) parlamendikomisjonid:, raportid

- Raport ebaseaduslikult sisserännanud naiste kohta Euroopa Liidus (2013/2115(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

- Raport kindlustamise kohta looduskatastroofide ja inimtegevusest tingitud katastroofide vastu (2013/2174(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Sampo Terho (A7-0005/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamisega suurte äriühingute ja kontsernide poolt (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

- Raport homofoobia ning seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuva diskrimineerimise vastu võitlemise ELi tegevuskava kohta (2013/2183(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

- Raport kontrollikoja tulevase rolli, kontrollikoja liikmete ametisse määramise menetluse ja konsulteerimise kohta Euroopa Parlamendiga (2012/2064(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega edendatakse kodanike ja ettevõtjate vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist Euroopa Liidus, ja millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

- Raport nutivõrkude arendamise kohalike ja piirkondlike tagajärgede kohta (2013/2128(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta, ning määrust (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol (COM(2013)0130 - C7-0066/2013 - 2013/0072(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Georges Bach (A7-0020/2014)

- Raport ELi e-kaubanduse arengut toetava ühtse pakiveoturu kohta (2013/2043(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

- Raport Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku terasetööstuse tegevuskava kohta (2013/2177(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: András Gyürk (A7-0028/2014)

- Raport väikeste põllumajandusettevõtete tuleviku kohta (2013/2096(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

- Raport Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 166 (lõpphääletus) ja artikli 195 (komisjonis toimuvad hääletused) lõike 3 muutmise kohta (2014/2001(REG)) - AFCO komisjon - Raportöör: Carlo Casini (A7-0035/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 260/2012 ELi kreedit- ja otsekorraldustele ülemineku osas (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega volitatakse liikmesriike allkirjastama 2012. aasta Kaplinna lepingut (1977. aasta Torremolinose kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelise konventsiooniga seotud 1993. aasta protokolli sätete rakendamise kohta), seda ratifitseerima või sellega ühinema (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE)) - TRAN komisjon - Raportöör: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega volitatakse liikmesriike ratifitseerima Euroopa Liidu huvides relvakaubanduslepingut (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: David Martin (A7-0041/2014)

- Raport Zbigniew Ziobro puutumatuse äravõtmise taotlus (2013/2189(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

- Raport kliima- ja energiapoliitika raamistiku kohta aastani 2030 (2013/2135(INI)) - ENVI komisjon - ITRE komisjon - Raportöör: Anne Delvaux - Raportöör: Konrad Szymański (A7-0047/2014)

- *** Soovitus, milles käsitletakse nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Gaboni Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE)) - PECH komisjon - Raportöör: João Ferreira (A7-0049/2014)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Klaus Heiner Lehne kontrollikoja liikmeks (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, ja nõukogu määrust (EÜ) nr 597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

- * Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelisi suhteid (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS)) - DEVE komisjon - Raportöör: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

- Raport ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitleva 29. aastaaruande kohta (2011) (2013/2119(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

- Raport ELi õigusloome kvaliteedi ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kohta seoses 19. aruandega „Parem õigusloome”, mis käsitleb aastat 2011 (2013/2077(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

- *** Soovitus, milles käsitletakse nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise nende konkurentsiõiguse kohaldamisel tehtavat koostööd käsitleva lepingu sõlmimise kohta (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

- Raport Lara Comi puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2014/2014(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tsiviillennunduses toimunud, lennuohutust mõjutavate juhtumite teatamise kohta ning määruse (EL) nr 996/2010 muutmise ja direktiivi 2003/42/EÜ, komisjoni määruse (EÜ) nr 1321/2007 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1330/2007 kehtetuks tunnistamise kohta (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses (COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2011 Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A7-0428/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv alternatiivkütuste infrastruktuuri kasutuselevõtu kohta (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse kohta (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 seoses Gröönimaa kaasamisega Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamisse (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Vital Moreira (A7-0467/2013)

- *** Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)) - EMPL komisjon - Raportöör: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

- Raport ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi 2005/29/EÜ kohaldamise kohta (2013/2116(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 827/2004, millega keelatakse Boliiviast, Kambodžast, Ekvatoriaal-Guineast, Gruusiast ja Sierra Leonest pärit atlandi suursilm-tuuni (Thunnus obesus) import ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1036/2001 (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

- ***I Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Nuno Melo (A7-0477/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute solveerimiseks ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi raames ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1093/2010 (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: József Szájer (A7-0480/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika