Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2014 m. vasario 3 d. - Strasbūras

7. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo, darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 307 straipsnio nuostatas Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo neprivaloma tvarka konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

FEMM, CULT, JURI, IMCO, REGI

- Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 1/2014 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0004/2014 - C7-0021/2014 - 2014/2015(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2009/831/EB nuostatos dėl jo taikymo laikotarpio (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

nuomonė :

AGRI, ECON

2) Parlamento komitetų pranešimai:

- Pranešimas dėl dokumentų neturinčių migrančių Europos Sąjungoje (2013/2115(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

- Pranešimas dėl draudimo nuo gaivalinių ir antropogeninių nelaimių (2013/2174(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Sampo Terho (A7-0005/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvų 78/660/EEB ir 83/349/EEB nuostatos dėl tam tikrų didelių bendrovių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

- Pranešimas dėl ES kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų plano (2013/2183(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

- Pranešimas „Būsimas Europos Audito Rūmų vaidmuo. Audito Rūmų narių skyrimo procedūra: konsultavimasis su Europos Parlamentu“ (2012/2064(INI)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo skatinamas laisvas piliečių ir įmonių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą Europos Sąjungoje ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

- Pranešimas dėl pažangiųjų elektros energijos tinklų kūrimo pasekmių vietos ir regioniniu lygmenimis (2013/2128(INI)) - REGI komitetas - Pranešėja: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies pakeičiami Reglamentas (EB) Nr.261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir Reglamentas (EB) Nr.2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės už keleivių ir jų bagažo vežimą oru (COM(2013)0130 - C7-0066/2013 - 2013/0072(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Georges Bach (A7-0020/2014)

- Pranešimas dėl integruotos siuntinių pristatymo rinkos ES e. prekybos augimui paskatinti (2013/2043(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

- Pranešimas dėl Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų plano (2013/2177(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: András Gyürk (A7-0028/2014)

- Pranešimas dėl mažųjų ūkių ateities (2013/2096(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

- Pranešimas dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių 166 straipsnio („Galutinis balsavimas“) ir 195 straipsnio 3 dalies („Balsavimas komitete“) dalinio keitimo (2014/2001(REG)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Carlo Casini (A7-0035/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl perėjimo prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 260/2012 (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybėms narėms leidžiama pasirašyti ir ratifikuoti 2012 m. Keiptauno susitarimą dėl 1977 m. Tarptautinės Toremolinoso konvencijos dėl žvejybos laivų saugos 1993 m. Protokolo nuostatų įgyvendinimo arba prie šio Susitarimo prisijungti, projekto (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesais ratifikuoti Sutartį dėl prekybos ginklais (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: David Martin (A7-0041/2014)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Zbigniewo Ziobro imunitetą (2013/2189(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

- Pranešimas dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos (2013/2135(INI)) - ENVI komitetas - ITRE komitetas - Pranešėja: Anne Delvaux - Pranešėjas: Konrad Szymański (A7-0047/2014)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Gabono Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: João Ferreira (A7-0049/2014)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Klausą Heinerį Lehne Audito Rūmų nariu (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

- * Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykių projekto (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

- Pranešimas dėl 29-osios metinės ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (2011 m.) (2013/2119(INI)) - JURI komitetas - Pranešėja: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

- Pranešimas „ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. 19-oji ataskaita dėl geresnės teisėkūros (2011 m.)“ (2013/2077(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

- *** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl bendradarbiavimo taikant konkurencijos teisės aktus sudarymo (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

- Pranešimas dėl prašymo ginti Laros Comi privilegijas ir imunitetą (2014/2014(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinami Direktyva 2003/42/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1321/2007 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1330/2007 (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje (COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansinių operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sezoninio darbo tikslais sąlygų (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A7-0428/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumo (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Grenlandijos dalyvavimo Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2368/2002 (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0467/2013)

- *** Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

- Pranešimas dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos įgyvendinimo (2013/2116(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 827/2004, draudžiantis importuoti Atlanto didžiaakius tunus (Thunnus obesus), kurių kilmės šalis Bolivija, Kambodža, Pusiaujo Gvinėja, Gruzija ir Siera Leonė, ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1036/2001 (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

- ***I Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose projekto (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Nuno Melo (A7-0477/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu, ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: József Szájer (A7-0480/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013)

Teisinė informacija - Privatumo politika