Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 februari 2014 - Straatsburg

7. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Bijlage bij de Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

FEMM, CULT, JURI, IMCO, REGI

- Benoeming van een ondervoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 1/2014 - Afdeling III – Commissie (N7-0004/2014 - C7-0021/2014 - 2014/2015(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2009/831/EG wat de toepassingsduur betreft (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS))

verwezen naar

ten principale :

REGI

advies :

AGRI, ECON

2) van de parlementaire commissies, de verslagen

- Verslag over vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie (2013/2115(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

- Verslag over de verzekering tegen natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen (2013/2174(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Sampo Terho (A7-0005/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

- Verslag over de EU-routekaart tegen homofobie en discriminatie wegens seksuele gerichtheid of genderidentiteit (2013/2183(INI)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

- Verslag over de toekomstige rol van de Rekenkamer: de procedure voor de benoeming van leden van de Rekenkamer: raadpleging van het Europees Parlement (2012/2064(INI)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

- ***I Verslag betreffende het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het vrije verkeer van burgers en bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

- Verslag over de lokale en regionale gevolgen van de ontwikkeling van slimme netwerken (2013/2128(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en hun bagage (COM(2013)0130 - C7-0066/2013 - 2013/0072(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Georges Bach (A7-0020/2014)

- Verslag over een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel in de EU (2013/2043(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

- Verslag over een actieplan voor een concurrerende en duurzame staalindustrie in Europa (2013/2177(INI)) - Commissie ITRE - Rapporteur: András Gyürk (A7-0028/2014)

- Verslag over de toekomst van kleine landbouwbedrijven (2013/2096(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

- Verslag tot wijziging van artikel 166 van het Reglement van het Europees Parlement betreffende de eindstemming en artikel 195, lid 3, betreffende stemming in de commissie (2014/2001(REG)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Carlo Casini (A7-0035/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 260/2012 ten aanzien van de migratie naar uniale overmakingen en automatische afschrijvingen (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om de Overeenkomst van Kaapstad van 2012 inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het Protocol van Torremolinos van 1993 inzake het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977 te ondertekenen, te bekrachtigen of ertoe toe te treden (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, het Wapenhandelsverdrag te ratificeren (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: David Martin (A7-0041/2014)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Zbigniew Ziobro (2013/2189(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

- Verslag over een kader voor klimaat- en energiebeleid voor 2030 (2013/2135(INI)) - Commissie ENVI - Commissie ITRE - Rapporteur: Anne Delvaux - Rapporteur: Konrad Szymański (A7-0047/2014)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE)) - Commissie PECH - Rapporteur: João Ferreira (A7-0049/2014)

- * Verslag over de voordracht van Klaus-Heiner Lehne voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap en Verordening (EG) nr. 597/2009 van de Raad betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

- * Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de betrekkingen tussen de Europese Unie, enerzijds, en Groenland en het Koninkrijk Denemarken, anderzijds (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

- Verslag over het 29ste jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2011) (2013/2119(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

- Verslag over gezonde EU-regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid - negentiende verslag "De wetgeving verbeteren" 2011 (2013/2077(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende samenwerking inzake de toepassing van hun mededingingswetgeving (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE)) - Commissie ECON - Rapporteur: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

- Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Lara Comi (2014/2014(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 en tot intrekking van Richtlijn 2003/42/EG, Verordening (EG) nr. 1321/2007 van de Commissie en Verordening (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap (COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

- ***I Verslag inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Europese Unie (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 691/2011 inzake Europese milieu-economische rekeningen (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op seizoenarbeid (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A7-0428/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad teneinde Groenland op te nemen in de tenuitvoerlegging van de Kimberleyprocescertificering (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: Vital Moreira (A7-0467/2013)

- *** Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

- Verslag over de toepassing van Richtlijn 2005/29/EG over oneerlijke handelspraktijken (2013/2116(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EG) nr. 827/2004 van de Raad houdende een verbod op de invoer van grootoogtonijn (Thunnus obesus) van oorsprong uit Bolivia, Cambodja, Equatoriaal-Guinea, Georgië en Sierra Leone en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1036/2001 (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD)) - Commissie PECH - Rapporteur: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

- ***I Verslag over het ontwerp van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Nuno Melo (A7-0477/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal basisbesluiten op het gebied van justitie waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: József Szájer (A7-0480/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013).

Juridische mededeling - Privacybeleid