Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 3 februarie 2014 - Strasbourg

7. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu articolul 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

FEMM, CULT, JURI, IMCO, REGI

- Numirea vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE))

retrimis

fond :

ECON

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 1/2014 - Secțiunea III - Comisia (N7-0004/2014 - C7-0021/2014 - 2014/2015(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2009/831/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS))

retrimis

fond :

REGI

aviz :

AGRI, ECON

2) de comisiile parlamentare, rapoartele:

- Raport referitor la femeile migrante fără acte de identitate în Uniunea Europeană (2013/2115(INI)) - FEMM - Raportoare: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

- Raport referitor la asigurarea împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om (2013/2174(INI)) - ECON - Raportor: Sampo Terho (A7-0005/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD)) - JURI - Raportor: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

- Raport referitor la foaia de parcurs a UE împotriva homofobiei și discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen (2013/2183(INI)) - LIBE - Raportoare: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

- Raport referitor la viitorul rol al Curții de Conturi Europene. Procedura de numire a membrilor Curții de Conturi: consultarea Parlamentului European (2012/2064(INI)) - CONT - Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea liberei circulații a cetățenilor și întreprinderilor prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)) - JURI - Raportor: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

- Raport referitor la consecințele la nivel local și regional ale dezvoltării rețelelor inteligente (2013/2128(INI)) - REGI - Raportoare: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora (COM(2013)0130 - C7-0066/2013 - 2013/0072(COD)) - TRAN - Raportor: Georges Bach (A7-0020/2014)

- Raport referitor la o piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic în UE (2013/2043(INI)) - IMCO - Raportor: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

- Raport referitor la planul de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa (2013/2177(INI)) - ITRE - Raportor: András Gyürk (A7-0028/2014)

- Raport referitor la viitorul micilor exploatații agricole (2013/2096(INI)) - AGRI - Raportor: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

- Raport privind modificarea articolului 166 din Regulamentul de procedură referitor la votul final și articolul 195 alineatul (3) referitor la votul în comisie (2014/2001(REG)) - AFCO - Raportor: Carlo Casini (A7-0035/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 în ceea ce privește migrarea către scheme de transfer de credit și de debitare directă la nivelul întregii Uniuni (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)) - ECON - Raportoare: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre pentru a semna, a ratifica sau a adera la Acordul de la Cape Town din 2012 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Protocolului de la Torremolinos din 1993 referitor la Convenția internațională de la Torremolinos pentru siguranța navelor de pescuit din 1977 (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE)) - TRAN - Raportor: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Tratatul privind comerțul cu arme (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE)) - INTA - Raportor: David Martin (A7-0041/2014)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Zbigniew Ziobro (2013/2189(IMM)) - JURI - Raportoare: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

- Raport referitor la un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei (2013/2135(INI)) - ENVI - ITRE - Raportoare: Anne Delvaux - Raportor: Konrad Szymański (A7-0047/2014)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Gaboneză (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE)) - PECH - Raportor: João Ferreira (A7-0049/2014)

- * Raport referitor la propunerea de numire a lui Klaus Heiner Lehne ca membru al Curții de Conturi (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)) - CONT - Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene și a Regulamentului (CE) nr. 597/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)) - INTA - Raportor: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

- * Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS)) - DEVE - Raportor: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

- Raport referitor la cel de-al 29-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene (2011) (2013/2119(INI)) - JURI - Raportoare: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

- Raport referitor la adecvarea reglementărilor UE, la subsidiaritate și la proporționalitate - al 19-lea raport privind o mai bună legiferare pe anul 2011 (2013/2077(INI)) - JURI - Raportor: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la cooperarea în ceea ce privește aplicarea legislațiilor acestora în domeniul concurenței (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE)) - ECON - Raportor: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

- Raport referitor la cererea de apărare a privilegiilor și imunităților dnei Lara Comi (2014/2014(IMM)) - JURI - Raportor: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea evenimentelor de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 și de abrogare a Directivei nr. 2003/42/CE, a Regulamentului (CE) nr. 1321/2007 al Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 1330/2007 al Comisiei (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)) - TRAN - Raportoare: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate (COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)) - EMPL - Raportoare: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)) - ITRE - Raportoare: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiunile de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii. (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)) - BUDG - Raportor: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)) - ENVI - Raportoare: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A7-0428/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)) - TRAN - Raportor: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)) - IMCO - Raportor: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului în ceea ce privește includerea Groenlandei în punerea în aplicare a sistemului de certificare a Procesului Kimberley (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0467/2013)

- *** Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)) - EMPL - Raportoare: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale (2013/2116(INI)) - IMCO - Raportor: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 827/2004 al Consiliului de interzicere a importurilor de ton obez de Atlantic (Thunnus obesus) originar din Bolivia, Cambodgia, Georgia, Guineea Ecuatorială și Sierra Leone și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1036/2001 (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD)) - PECH - Raportor: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

- ***I Raport referitor la proiectul de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind ordinul european de anchetă în materie penală (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)) - LIBE - Raportor: Nuno Melo (A7-0477/2013)

- ***I Raport referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție bancară și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD)) - ECON - Raportoare: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)) - JURI - Raportor: József Szájer (A7-0480/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD)) - JURI - Raportor: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate