Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. februára 2014 - Štrasburg

7. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej sieti služieb zamestnanosti, prístupe pracovníkov k službám voblasti mobility a o ďalšej integrácii pracovných trhov (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s ustanoveniami článku 307 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM, CULT, JURI, IMCO, REGI

- Vymenovanie na miesto podpredsedu dozornej rady Európskej centrálnej banky (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

ECON

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou, v mene Európskej únie (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 1/2014 - Oddiel III - Komisia (N7-0004/2014 - C7-0021/2014 - 2014/2015(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/831/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS))

pridelené

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

AGRI, ECON

2) parlamentných výborov, správy

- Správa o neregulárnych migrantkách v Európskej únii (2013/2115(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

- Správa o poistení proti prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou (2013/2174(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Sampo Terho (A7-0005/2014)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

- Správa k plánu EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity (2013/2183(INI)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

- Správa o budúcej úlohe Dvora audítorov. Postup vymenovania členov Dvora audítorov: konzultácia s Európskym parlamentom (2012/2064(INI)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podporovaní voľného pohybu občanov a podnikov prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín v Európskej únii, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

- Správa o miestnych a regionálnych dôsledkoch vývoja inteligentných sietí (2013/2128(INI)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a nariadenie (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave (COM(2013)0130 - C7-0066/2013 - 2013/0072(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Georges Bach (A7-0020/2014)

- Správa o integrovanom trhu s doručovaním balíkov s cieľom podporiť rast elektronického obchodu v EÚ (2013/2043(INI)) - výbor IMCO - Spravodajca: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

- Správa o akčnom pláne pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe (2013/2177(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: András Gyürk (A7-0028/2014)

- Správa o budúcnosti malých poľnohospodárskych podnikov (2013/2096(INI)) - výbor AGRI - Spravodajca: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

- Správa o zmene článku 166 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ktorý sa týka záverečného hlasovania, a článku 195 ods. 3, ktorý sa týka hlasovania vo výbore (2014/2001(REG)) - výbor AFCO - Spravodajca: Carlo Casini (A7-0035/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 260/2012, pokiaľ ide o migráciu na celoúniové úhrady a inkasá (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty oprávňujú podpísať a ratifikovať Dohodu z Kapského mesta z roku 2012 o vykonávaní ustanovení protokolu z roku 1993 týkajúceho sa Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti rybárskych plavidiel z Torremolinosu z roku 1977 alebo k nej pristúpiť (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú ratifikovať zmluvu o obchode so zbraňami v záujme Európskej únie (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: David Martin (A7-0041/2014)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Zbigniewa Ziobra (2013/2189(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

- Správa o rámci pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 (2013/2135(INI)) - výbor ENVI - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Anne Delvaux - Spravodajca: Konrad Szymański (A7-0047/2014)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou, v mene Európskej únie (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE)) - výbor PECH - Spravodajca: João Ferreira (A7-0049/2014)

- * Správa o menovaní Klausa Heinera Lehneho za člena Dvora audítorov (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, a nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

- *Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vzťahoch medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS)) - výbor DEVE - Spravodajca: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

- Správa o 29. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ (2011) (2013/2119(INI)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

- Správa k vhodnosti právnych predpisov EÚ a subsidiarite a proporcionalite – 19. správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za rok 2011 (2013/2077(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci pri uplatňovaní ich právnych predpisov o hospodárskej súťaži (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE)) - výbor ECON - Spravodajca: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

- Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad Lary Comiovej (2014/2014(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hlásení udalostí v civilnom letectve, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 996/2010 a ruší smernica č. 2003/42/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 1321/2007 a nariadenie Komisie (ES) č. 1330/2007 (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

- ***I Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ na pokrytie strát z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A7-0428/2013)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových lokalít orgánov verejného sektora (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, pokiaľ ide o zahrnutie Grónska do vykonávania certifikačnej schémy Kimberleyského procesu (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Vital Moreira (A7-0467/2013)

- *** Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

- Správa o uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách (2013/2116(INI)) - výbor IMCO - Spravodajca: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 827/2004, ktorým sa zakazuje dovoz tuniaka zavalitého (Thunnus obesus) s pôvodom v Bolívii, v Kambodži, v Rovníkovej Guinei a v Sierre Leone a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1036/2001 (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Nuno Melo (A7-0477/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov v oblasti spravodlivosti odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: József Szájer (A7-0480/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia