Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 februari 2014 - Straatsburg

8. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat de Voorzitter van het Europees Parlement woensdag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten zal ondertekenen:

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (00025/2013/LEX - C7-0026/2014 - 2011/0062(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (00013/2014/LEX - C7-0018/2014 - 2011/0196(COD)).

Juridische mededeling - Privacybeleid