Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 3 februari 2014 - Strasbourg

8. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att Europaparlamentets talman tillsammans med rådets ordförande på onsdagen skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010 (00025/2013/LEX - C7-0026/2014 - 2011/0062(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (00013/2014/LEX - C7-0018/2014 - 2011/0196(COD)).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy