Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

10. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 115 του Κανονισμού):

- (O-000016/2014) που κατέθεσε ο Brian Simpson, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: NAIADES II - Ένα πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014);

- (O-000022/2014) που κατέθεσε ο George Sabin Cutaş, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Συμφωνίες συνεργασίας της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού - μελλοντικές προοπτικές (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014);

- (O-000029/2014) που κατέθεσε ο Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Δράσεις για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου