Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 3 lutego 2014 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Weryfikacja mandatów
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 5.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 6.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 7.Składanie dokumentów
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)
 9.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Petycje
 12.Porządek obrad
 13.Promowanie swobodnego przepływu poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych ***I (debata)
 14.29. Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (za 2011 r.) - Sprawność regulacyjna oraz pomocniczość i proporcjonalność w UE - lepsze stanowienie prawa (debata)
 15.Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin ***I (debata)
 16.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 17.Homofobia oraz dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (krótka prezentacja)
 18.Stosowanie dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych (krótka prezentacja)
 19.Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości (krótka prezentacja)
 20.Konsekwencje rozwoju inteligentnych sieci na szczeblu lokalnym i regionalnym (krótka prezentacja)
 21.Przyszłość małych gospodarstw rolnych (krótka prezentacja)
 22.Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego (krótka prezentacja)
 23.Nielegalne migrantki w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (156 kb) Lista obecności (54 kb) 
 
Protokół (171 kb) Lista obecności (35 kb) 
 
Protokół (252 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności