Seznam 
Zápis
PDF 232kWORD 166k
Pondělí, 3. února 2014 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Ověření pověřovacích listin
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Žádost o ochranu poslanecké imunity
 5.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 6.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 7.Předložení dokumentů
 8.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 74 jednacího řádu)
 9.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 11.Petice
 12.Plán práce
 13.Podpora volného pohybu zjednodušením přijímání některých veřejných listin ***I (rozprava)
 14.29. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2011) – Účelnost právních předpisů EU, subsidiarita a proporcionalita – zlepšení právních předpisů (rozprava)
 15.Klasifikace, označování a balení látek a směsí ***I (rozprava)
 16.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 17.Plán proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity (krátké přednesení)
 18.Uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách (krátké přednesení)
 19.Srovnávací přehled EU o soudnictví (krátké přednesení)
 20.Místní a regionální dopady rozvoje inteligentních sítí (krátké přednesení)
 21.Malé zemědělské podniky (krátké přednesení)
 22.Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu (krátké přednesení)
 23.Migrantky bez dokladů v Evropské unii (krátké přednesení)
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2013–2014

Dílčí zasedání od 3. do 6. února 2014

ŠTRASBURK

ZÁPIS

PONDĚLÍ 3. ÚNORA 2014

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


2. Ověření pověřovacích listin

Parlament se na návrh výboru JURI rozhodl potvrdit mandát těchto poslanců: Claus Larsen-Jensen, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Ross a Věra Flasarová. Mandát Clause Larsena-Jensena byl potvrzen s účinností od 13. prosince 2013, mandáty Zbigniewa Zaleského a Tadeusze Rosse s účinností od 17. prosince 2013 a mandát Věry Flasarové s účinností od 13. ledna 2014.


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Sajjad Karim oznámil, že chtěl dne 11. prosince 2013 hlasovat pro při hlasování o druhé části pozměňovacího návrhu 116 ke zprávě Eduarda Kukana (A7-0418/2013).


4. Žádost o ochranu poslanecké imunity

Lara Comi předložila žádost o ochranu své imunity a svých výsad v rámci soudního řízení probíhajícího před soudem ve Ferraře.

Podle čl. 6 odst. 3 jednacího řádu byla žádost předána výboru JURI jako věcně příslušnému výboru.


5. Oprava (článek 216 jednacího řádu)

Výbor ECON předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

Oprava P7_TA(2010)0336(COR02) ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 120)

(postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. září 2010 k přijetí výše uvedené směrnice P7_TA(2010)0336 (Úř. věst. C 50 E, 21.2.2010, s. 212)) (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)).

Podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího zasedání k dispozici na internetových stránkách „Séance en direct“.


6. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 87a odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka k:

- doporučení k rozhodnutí výboru TRAN ohledně nevznesení námitek proti návrhu nařízení Komise (EU) č. 1178/2011, kterým se stanovují technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- doporučení k rozhodnutí výboru REGI nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerství v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nevysloví proti doporučením, považují se tato doporučení za schválená. V opačném případě se o nich hlasuje.

Tato doporučení jsou k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.


7. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM, CULT, JURI, IMCO, REGI

- Jmenování na místo místopředsedy dozorčí rady Evropské centrální banky (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 1/2014 - Oddíl III - Komise (N7-0004/2014 - C7-0021/2014 - 2014/2015(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2009/831/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS))

předáno

věcně příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

AGRI, ECON

2) z parlamentních výborů, zprávy

- Zpráva o migrantkách bez dokladů v Evropské unii (2013/2115(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

- Zpráva o pojištění pro případ přírodních a člověkem způsobených katastrof (2013/2174(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Sampo Terho (A7-0005/2014)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

- Zpráva o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity (2013/2183(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

- Zpráva o budoucí úloze Účetního dvora. Postup jmenování členů Účetního dvora: konzultace s Evropským parlamentem (2012/2064(INI)) - výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

- Zpráva o místních a regionálních dopadech rozvoje inteligentních sítí (2013/2128(INI)) - výbor REGI - Zpravodajka: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel (COM(2013)0130 - C7-0066/2013 - 2013/0072(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Georges Bach (A7-0020/2014)

- Zpráva o integrovaném trhu doručování balíků pro růst elektronického obchodu v EU (2013/2043(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

- Zpráva o akčním plánu pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě (2013/2177(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: András Gyürk (A7-0028/2014)

- Zpráva o budoucnosti malých zemědělských podniků (2013/2096(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

- Zpráva o změně článku 166 jednacího řádu Evropského parlamentu o konečném hlasování a čl. 195 odst. 3 o hlasování ve výboru (2014/2001(REG)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Carlo Casini (A7-0035/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 260/2012, pokud jde o přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci celé Unie (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují k podpisu, ratifikaci nebo přistoupení k Dohodě z Kapského Města z roku 2012 o provedení ustanovení protokolu z Torremolinos z roku 1993 týkajícího se Mezinárodní úmluvy z Torremolinos o bezpečnosti rybářských plavidel z roku 1977 (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Smlouvu o obchodu se zbraněmi (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: David Martin (A7-0041/2014)

- Zpráva o žádosti, aby byl Zbigniew Ziobro zbaven imunity (2013/2189(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

- Zpráva k rámci politik v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 (2013/2135(INI)) - výbor ENVI - výbor ITRE - Zpravodajka: Anne Delvaux - Zpravodaj: Konrad Szymański (A7-0047/2014)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Gabonskou republikou, jménem Evropské unie (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: João Ferreira (A7-0049/2014)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Klause Heinera Lehneho členem Účetního dvora (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)) - výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, a nařízení Rady (ES) č. 597/2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o vztazích mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

- Zpráva o dvacáté deváté výroční zprávě Komise o kontrole uplatňování práva EU (2011) (2013/2119(INI)) - výbor JURI - Zpravodajka: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

- Zpráva o účelnosti právních předpisů EU a subsidiaritě a proporcionalitě – 19. zpráva o zdokonalení tvorby právních předpisů za rok 2011 (2013/2077(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o spolupráci při uplatňování jejich právních předpisů o hospodářské soutěži (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE)) - výbor ECON - Zpravodaj: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

- Zpráva o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Lara Comiová (2014/2014(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlášení událostí v civilním letectví, kterým se mění nařízení (EU) č. 996/2010 a zrušuje směrnice 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

- ***I Zpráva k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí záruky EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 691/2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A7-0428/2013)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, pokud jde o zahrnutí Grónska do provádění Kimberleyského systému certifikace (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0467/2013)

- *** Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

- Zpráva o provádění směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách (2013/2116(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 827/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se zakazuje dovoz atlantického tuňáka velkookého (Thunnus obesus) pocházejícího z Bolívie, Kambodži, Rovníkové Guineje, Gruzie a Sierry Leone a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1036/2001 (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Nuno Melo (A7-0477/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení několika právních aktů v oblasti práva, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: József Szájer (A7-0480/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013).


8. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 74 jednacího řádu)

Předsedající oznámil, že předseda Evropského parlamentu spolu s předsedou Rady podepíše ve středu níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (00025/2013/LEX - C7-0026/2014 - 2011/0062(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (00013/2014/LEX - C7-0018/2014 - 2011/0196(COD)).


9. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na prvním a druhém říjnovém dílčím zasedání v roce 2013 je k dispozici na internetových stránkách „Séance en direct“.


10. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 115 jednacího řádu):

- (O-000016/2014), kterou pokládá Brian Simpson za výbor TRAN Komisi: NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014);

- (O-000022/2014), kterou pokládá George Sabin Cutaş za výbor ECON Komisi: Dohody EU o spolupráci v oblasti prosazování politiky hospodářské soutěže – další postup (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014);

- (O-000029/2014), kterou pokládá Mikael Gustafsson za výbor FEMM Komisi: Odstranění praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014).


11. Petice

Následující petice, které byly níže uvedeného dne zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 201 odst. 6 jednacího řádu:

Dne 31. ledna 2014

Jutta Blum (č. 2800/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2801/2013); Luis Manuel González Alonso (č. 2802/2013); Margarita Mª Lores Martínez (č. 2803/2013); Alberto Ruiz González (č. 2804/2013); Francesco Era (č. 2805/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2806/2013); Antonio Fabián Jiménez Jiménez (č. 2807/2013); Rita Frutos Alcántara (č. 2808/2013); J. Manuel Duque García (č. 2809/2013); Giancarlo Berti (č. 2810/2013); José Renato Núñez da Silva (č. 2811/2013); Valérie Losfeld (č. 2812/2013); Maya Irina Birdwood-Hedger (č. 2813/2013); Julián Rodríguez Díez (č. 2814/2013); David Hernández Planta (č. 2815/2013); Gredo Förster (č. 2816/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2817/2013); Bruno Buffa (č. 2818/2013); Jacqueline Siertsema (č. 2819/2013); Ajmal Mehdi (č. 2820/2013); Leonardo Fabio Cassaro (č. 2821/2013); Ivan Pongrac (č. 2822/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2823/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2824/2013); Stanciu Nicolae (č. 2825/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2826/2013); Stephan Kamlowski (č. 2827/2013); Stephan Kamlowski (č. 2828/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2829/2013); Winfried Meffert (č. 2830/2013); Marco Bazzoni (č. 2831/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2832/2013); José Luis Rodríguez Liébana (č. 2833/2013); Alejandro Díaz Pérez (č. 2834/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2835/2013); Edinton Arudpranasam (č. 2836/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2837/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2838/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2839/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2840/2013); Josipović Vlado (č. 2841/2013); Katerina Raicheva (č. 2842/2013); Ioannis Marinopoulos (č. 2843/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2844/2013); Grzegorz Lomako (č. 2845/2013); Stanislaw Haczykowski (Kancelaria adwokacka) (č. 2846/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2847/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2848/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2849/2013); Antonio Arcos Alcaraz (č. 2850/2013); María Dolores Rodríguez Olmedo (č. 2851/2013); José Carlos Tejada Cabornero (č. 2852/2013); Fabiano Filippin (č. 2853/2013); Andrea Zanoni (MEP) (Parlement Européen) (č. 2854/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2855/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2856/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2857/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2858/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2859/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2860/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2861/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2862/2013); Ma Consuelo Polo Delgado (Ecologistas en Acción) (č. 2863/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2864/2013); Dimitrios Karampelias (č. 2865/2013); Neji Kefifi (č. 2866/2013); Anastasios Zambelakis (č. 2867/2013); Augustin Eugen Pop (č. 2868/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2869/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2870/2013); Jakov Nadilo (č. 2871/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2872/2013); Luis Martínez Rodríguez (č. 2873/2013); Kęstutis Vilkauskas (č. 2874/2013); Kęstutis Vilkauskas (č. 2875/2013); Kęstutis Vilkauskas (č. 2876/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2877/2013); Antal Bálint (č. 2878/2013); Rosamaria Ciancaglini (Studio legale associato Ciancaglini-Rossi) (č. 2879/2013); Pawel Knast (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil“) (č. 2880/2013); Ewa Kaźmierska-Vick (č. 2881/2013); Spyridom Valasakos (č. 2882/2013); Zivko Jekov (č. 2883/2013); María Dolores Galván Herrera (č. 2884/2013); Matteo La Cara (č. 0001/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0002/2014); Steffen Beier (č. 0003/2014); Μaria Μelessanaki (č. 0004/2014); Marián Kurhajec (č. 0005/2014); Diego Facchinetti (č. 0006/2014); Malgorzata Antczak (č. 0007/2014); Andrés de la Portilla García (č. 0008/2014); Carlos Miguel García Díaz (č. 0009/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0010/2014); Stefan Haase (č. 0011/2014); Walter Fischetti (č. 0012/2014); Marco Bava (č. 0013/2014); Marco Bava (č. 0014/2014); Marco Bava (č. 0015/2014); Marco Bava (č. 0016/2014); Marco Bava (č. 0017/2014); Marco Bava (č. 0018/2014); Marco Bava (č. 0019/2014); Eugène Engelhardt (č. 0020/2014); Giuseppe Mazzella (č. 0021/2014); Zohir Dhif (č. 0022/2014); Morena Pantalone (č. 0023/2014); Marco Bazzoni (č. 0024/2014); Janusz Gankiewicz (č. 0025/2014); Peter Flaggl (č. 0026/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0027/2014); Desislava Petkova (č. 0028/2014); Simone Gabbiano(già Burro) (č. 0029/2014); Grigore Potec (č. 0030/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0031/2014); Pedro Marinho Gonçalves Teixeira (č. 0032/2014); Bernd Fritz (č. 0033/2014); Jesús Castizo Mantas (č. 0034/2014); Sebastian Gianni (č. 0035/2014); Arjomand-Fard Hanieh (č. 0036/2014); Ivica Zurak (č. 0037/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0038/2014); Nelu Bădălan (č. 0039/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0040/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0041/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0042/2014); Annarita Amoroso (č. 0043/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0044/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0045/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0046/2014); Gianfranco Gentile (č. 0047/2014); Federica Mazzetti (č. 0048/2014); Antonio Scognamiglio (č. 0049/2014); Kathryn Ann Williams (č. 0050/2014); Marie Do Vittori (č. 0051/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0052/2014); Marco Fedler (č. 0053/2014); Alexandru Firicel (č. 0054/2014); Daniele Fasciani (č. 0055/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0056/2014); Stefano Fuschetto (č. 0057/2014); Cătălin Epurianu (č. 0058/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0059/2014); László Ferencz (č. 0060/2014); Rolf Jürgens (č. 0061/2014); Philipp Löhler (č. 0062/2014); Jadvyga Ignatavičienė (č. 0063/2014); David Nudd (č. 0064/2014); Linda Maria Koldau (č. 0065/2014); Stefano Fuschetto (č. 0066/2014); Stefano Fuschetto (č. 0067/2014); Stefano Fuschetto (č. 0068/2014); Stefano Fuschetto (č. 0069/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0070/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0071/2014); Francisco Javier Bujalance López (č. 0072/2014); Alin Ovidiu Preda (č. 0073/2014); Jürgen Nieder (Berlin Factory) (č. 0074/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0075/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0076/2014); Klára Ungár (č. 0077/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0078/2014); Laura Pons Arpa (č. 0079/2014); María Teresa Pardo Rueda (č. 0080/2014); Kabengele Tshilolo (č. 0081/2014); Gabriella Salfi (č. 0082/2014); Thomas Daub (č. 0083/2014); Pura Peris García (č. 0084/2014); Jürgen Sterlike (č. 0085/2014); Rita Van Geyt (č. 0086/2014); Isaac Aira Yubero (č. 0087/2014); Andreas Greinert (č. 0088/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0089/2014); Karin Köhler (č. 0090/2014); Ružica Šikanić (č. 0091/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0092/2014); Mario Teodoro Pizzorno (č. 0093/2014); Henryk Miszczak (č. 0094/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0095/2014); Lorenzo Croce (Associazione italiana difesa animali & ambiente) (č. 0096/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0097/2014); Sabine Fröhner (č. 0098/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0099/2014); Jan-Erik Hansen (č. 0100/2014); Jan-Erik Hansen (č. 0101/2014); Jan-Erik Hansen (č. 0102/2014); Jan-Erik Hansen (č. 0103/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0104/2014); Susan Majaura (č. 0105/2014); Riccardo Giuliano (č. 0106/2014); Riccardo Giuliano (č. 0107/2014); Daniel Peña Jordana (č. 0108/2014); Gredo Förster (č. 0109/2014); Wasilios Katsioulis (č. 0110/2014); Louis Magnet (č. 0111/2014); Óscar Pérez Hernández (č. 0112/2014); Robert Régis (č. 0113/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0114/2014); Eddy L.F. Veerman (č. 0115/2014); John Skliris (č. 0116/2014); Ιoαννis Sιμιτζis (č. 0117/2014); Daniel Del Missier (č. 0118/2014); Alysha Hoare (č. 0119/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0120/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0121/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0122/2014); Pacitti Giovanni (č. 0123/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0124/2014); Carlos Nunes (č. 0125/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0126/2014); Alain Huyard (č. 0127/2014); Neil Crisp (č. 0128/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0129/2014); Simo Knežević (č. 0130/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0131/2014); Maciej Kwiecinski (č. 0132/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0133/2014); Pedro Delgado Blanco (č. 0134/2014); Beatriz Garrote (č. 0135/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0136/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0137/2014); Dirk Schmücker (č. 0138/2014); Petek Frank (č. 0139/2014); Pawel Szczurek (č. 0140/2014); R. Wagner (č. 0141/2014); María Pilar Martín (č. 0142/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0143/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0144/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0145/2014); Arnold Ziendalski (č. 0146/2014); José Manuel Martín Álvarez (č. 0147/2014); Dobreva Abdesetar Atanaska (č. 0148/2014); Detlef Schneider (č. 0149/2014); Gloria Becker (č. 0150/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0151/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0152/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0153/2014); Olga García Bermúdez (č. 0154/2014); R. Wagner (č. 0155/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0156/2014); Nataša Klavs (Akademija Za Strateške Študije) (č. 0157/2014); Enrique Albert Artero (č. 0158/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0159/2014); Ottó Hermann (č. 0160/2014); Jorge Sebastià Marhuenda (č. 0161/2014); Giuseppe Salvatore Ricca (č. 0162/2014); Josep Pérez Soriano (č. 0163/2014); Josip Katalinić (č. 0164/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0165/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0166/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0167/2014); Joachim Guse (č. 0168/2014); Miltiadous Panagiotis (Train citizens for justice to political leaders) (č. 0169/2014); Leandro Marques (č. 0170/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0171/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0172/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0173/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0174/2014); Christophe Krief (č. 0175/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0176/2014).


12. Plán práce

Na pořadu jednání byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prvního únorového plenárního zasedání t.r. (PE 527.823/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 140 jednacího řádu):

Pondělí, úterý, středa

beze změny

Čtvrtek

Předsedající v návaznosti na konzultace s politickými skupinami navrhl následující změny čtvrtečního dopoledního pořadu jednání:

Denní zasedání začne v 8:30 namísto v 9:00.

Od 8:30 do 11:00:

- Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000029/2014): Odstranění praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

- Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000016/2014): NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

Od 11:00 do 11:50:

Rozprava o jednotných pravidlech a postupu pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank, ve které vystoupí jeden řečník za každou politickou skupinu.

Tyto změny čtvrtečního dopoledního pořadu jednání byly schváleny.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


13. Podpora volného pohybu zjednodušením přijímání některých veřejných listin ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

Bernhard Rapkay, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil John Stuart Agnew, uvedl zprávu.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Alajos Mészáros za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, Alexandra Thein za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Geoffrey Van Orden, Andrea Češková za skupinu ECR, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Dimitar Stoyanov nezařazený, Tadeusz Zwiefka a Ivailo Kalfin.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Andrew Henry William Brons, Angelika Niebler, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Astrid Lulling, Tonino Picula, Zdravka Bušić, Sergio Gaetano Cofferati, Elena Băsescu a Andrej Plenković, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău a Ivana Maletić.

Vystoupili: Viviane Reding a Bernhard Rapkay.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.8 zápisu ze dne 4.2.2014.


14. 29. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2011) – Účelnost právních předpisů EU, subsidiarita a proporcionalita – zlepšení právních předpisů (rozprava)

Zpráva o dvacáté deváté výroční zprávě Komise o kontrole uplatňování práva EU (2011) [2013/2119(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

Zpráva o účelnosti právních předpisů EU a subsidiaritě a proporcionalitě – 19. zpráva o zlepšení právních předpisů za rok 2011 [2013/2077(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

Eva Lichtenberger a Sajjad Karim uvedli zprávy.

Vystoupila Silvia-Adriana Ţicău, aby zvednutím modré karty položila otázku Sajjadu Karimovi, který na ni odpověděl.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Janusz Wojciechowski za skupinu ECR, Slavi Binev za skupinu EFD, Sebastian Valentin Bodu, Olle Ludvigsson, Phil Bennion, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Sandra Petrović Jakovina a Malcolm Harbour.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Vystoupili: Silvia-Adriana Ţicău, aby zvednutím modré karty položila otázku Malcolmu Harbourovi, který na ni odpověděl, Monika Panayotova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Andreas Mölzer.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati, Amelia Andersdotter, Ryszard Czarnecki, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Silvia-Adriana Ţicău a Sari Essayah.

Vystoupili: Viviane Reding, Eva Lichtenberger a Sajjad Karim.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 4.2.2014 a bod 6.15 zápisu ze dne 4.2.2014.


15. Klasifikace, označování a balení látek a směsí ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí [COM(2013)0102 - C7-0047/2013- 2013/0062(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Sari Essayah (A7-0319/2013)

Sari Essayah uvedla zprávu.

Vystoupil László Andor (člen Komise).

Vystoupili: Ole Christensen za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, a Inês Cristina Zuber za skupinu GUE/NGL.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Rareş-Lucian Niculescu, Josefa Andrés Barea a Elena Băsescu.

Vystoupili: László Andor a Sari Essayah.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.9 zápisu ze dne 4.2.2014.


16. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, vystoupili podle článku 150 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Cristian Dan Preda, Kinga Göncz, Janusz Wojciechowski, Ivana Maletić, Alda Sousa, Mairead McGuinness, Joseph Cuschieri, Claudio Morganti, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Paul Murphy, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Inês Cristina Zuber, Josefa Andrés Barea, Biljana Borzan, Josef Weidenholzer, Alajos Mészáros, Juan Andrés Naranjo Escobar, Claudiu Ciprian Tănăsescu a Béla Glattfelder.


17. Plán proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity (krátké přednesení)

Zpráva o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity [2013/2183(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

Ulrike Lunacek uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, Michael Cashman, Izaskun Bilbao Barandica, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Krisztina Morvai k uplatňování postupu otázek položených zvednutím modré karty (předsedající připomněla platné předpisy), Seán Kelly, Cornelia Ernst, Claudio Morganti, Roberta Metsola, Britta Thomsen, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Davor Ivo Stier a Biljana Borzan.

Vystoupil László Andor (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.1 zápisu ze dne 4.2.2014.


18. Uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách (krátké přednesení)

Zpráva o uplatňování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách [2013/2116(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

Robert Rochefort uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Catherine Stihler, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Tonino Picula a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupil László Andor (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.2 zápisu ze dne 4.2.2014.


19. Srovnávací přehled EU o soudnictví (krátké přednesení)

Zpráva o srovnávacím přehledu EU o soudnictví – civilním a správním soudnictví v členských státech [2013/2117(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

Tadeusz Zwiefka uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Sari Essayah, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Csaba Sándor Tabajdi, António Fernando Correia de Campos a Krisztina Morvai.

Vystoupil László Andor (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.3 zápisu ze dne 4.2.2014.


20. Místní a regionální dopady rozvoje inteligentních sítí (krátké přednesení)

Zpráva o místních a regionálních dopadech rozvoje inteligentních sítí [2013/2128(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

Elisabeth Schroedter uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrej Plenković, Miroslav Mikolášik, Jan Březina, Ivana Maletić, António Fernando Correia de Campos, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Tonino Picula a Graham Watson.

Vystoupil László Andor (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.4 zápisu ze dne 4.2.2014.


21. Malé zemědělské podniky (krátké přednesení)

Zpráva o budoucnosti malých zemědělských podniků [2013/2096(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

Czesław Adam Siekierski uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Elena Băsescu, Herbert Dorfmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Luís Paulo Alves, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira a Krisztina Morvai.

Vystoupil László Andor (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 4.2.2014.


22. Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu (krátké přednesení)

Zpráva o integrovaném trhu doručování balíků pro růst elektronického obchodu v EU [2013/2043(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

Pablo Arias Echeverría uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Sari Essayah a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupil László Andor (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 4.2.2014.


23. Migrantky bez dokladů v Evropské unii (krátké přednesení)

Zpráva o migrantkách bez dokladů v Evropské unii [2013/2115(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

Norica Nicolai uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Tonino Picula a Krisztina Morvai.

Vystoupil László Andor (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 4.2.2014.


24. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 527.823/OJMA).


25. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:40.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor Keith, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Urutchev, Vadim Tudor, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí