Indeks 
Protokol
PDF 232kWORD 139k
Mandag den 3. februar 2014 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Valgs prøvelse
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 5.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 6.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 7.Modtagne dokumenter
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)
 9.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Andragender
 12.Arbejdsplan
 13.Fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i EU ***I (forhandling)
 14.29. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-Retten (2011) - EU-lovgivningens hensigtsmæssighed, subsidiaritet og proportionalitet - bedre lovgivning (forhandling)
 15.Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ***I (forhandling)
 16.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 17.Homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (kortfattet forelæggelse)
 18.Anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis (kortfattet forelæggelse)
 19.EU's resultattavle for retsområdet (kortfattet forelæggelse)
 20.Lokale og regionale konsekvenser af udviklingen af intelligente net (kortfattet forelæggelse)
 21.Fremtiden for små landbrugsbedrifter (kortfattet forelæggelse)
 22.Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU (kortfattet forelæggelse)
 23.Papirløse indvandrerkvinder i Den Europæiske Union (kortfattet forelæggelse)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Valgs prøvelse

Parlamentet besluttede efter forslag fra JURI at erklære følgende personers mandat for gyldigt: Claus Larsen-Jensen, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Ross og Věra Flasarová og det for Claus Larsen-Jensens vedkommende med virkning fra den 13. december 2013, for Zbigniew Zaleski og Tadeusz Ross med virkning fra den 17. december 2013 og for Věra Flasarová med virkning fra den 13. januar 2014.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Sajjad Karim havde meddelt, at han havde villet stemme for ved afstemningen den 11. december 2013 om ændringsforslag 116, 2. del, til Eduard Kukans betænkning (A7-0418/2013).


4. Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Lara Comi havde fremsat en anmodning om beskyttelse af sin immunitet og sine privelegier i forbindelse med en verserende sag ved retten i Ferrara.

Denne anmodning var i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


5. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)

Udvalget ECON havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

Berigtigelse P7_TA(2010)0336(COR02) til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/78/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed)
(EUT L 331 af 15.12.2010, s. 120)

(Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. september 2010 med henblik på vedtagelse af ovennævnte direktiv P7_TA(2010)0336 (EUT C 50 E af 21.2.2010, s. 212) (KOM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)).

I henhold til forretningsordenens artikel 216, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen ville foreligge på websiden ”Séance en direct” under den indeværende mødeperiode.


6. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 87a, stk. 6, orienteret Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod:

- henstilling til afgørelse fra TRAN om ikke at modsætte sig udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 om tekniske krav og administrative procedurer i forbindelse med personale inden for civil luftfart (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- henstilling til afgørelse fra REGI om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 7. januar 2014 om en EU-adfærdskodeks for partnerskaber inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Såfremt ingen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer inden for en frist på 24 timer gør indsigelse mod disse henstillinger, anses de for vedtaget. De vil i modsat fald blive sat under afstemning.

De 2 henstillinger kan findes på websiden ”Séance en direct”.


7. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
I overensstemmelse med artikel 307 i TEUF vil formanden benytte sig af muligheden for at høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

FEMM, CULT, JURI, IMCO, REGI

- Udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 1/2014 - Sektion III - Kommissionen (N7-0004/2014 - C7-0021/2014 - 2014/2015(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2009/831/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

AGRI, ECON

2) fra udvalgene: følgende betænkninger:

- Betænkning om papirløse indvandrerkvinder i Den Europæiske Union (2013/2115(INI)) - FEMM - Ordfører: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

- Betænkning om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) - ECON - Ordfører: Sampo Terho (A7-0005/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om diversitet for visse store selskaber og grupper (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD)) - JURI - Ordfører: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

- Betænkning om EU-køreplanen mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (2013/2183(INI)) - LIBE - Ordfører: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

- Betænkning om Revisionsrettens fremtidige rolle. Procedure for udnævnelse af medlemmer af Den Europæiske Revisionsret: Europa-Parlamentets høring (2012/2064(INI)) - CONT - Ordfører: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)) - JURI - Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

- Betænkning om lokale og regionale konsekvenser af udviklingen af intelligente net (2013/2128(INI)) - REGI - Ordfører: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar ved luftbefordring af passagerer og deres bagage (COM(2013)0130 - C7-0066/2013 - 2013/0072(COD)) - TRAN - Ordfører: Georges Bach (A7-0020/2014)

- Betænkning om et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU (2013/2043(INI)) - IMCO - Ordfører: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

- Betænkning om en handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig stålindustri i Europa (2013/2177(INI)) - ITRE - Ordfører: András Gyürk (A7-0028/2014)

- Betænkning om fremtiden for små landbrugsbedrifter (2013/2096(INI)) - AGRI - Ordfører: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

- Betænkning om ændring af artikel 166 i Europa-Parlamentets forretningsorden om endelig afstemning og artikel 195, stk. 3, om afstemninger i udvalgene (2014/2001(REG)) - AFCO - Ordfører: Carlo Casini (A7-0035/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 260/2012 for så vidt angår omstillingen til EU-dækkende kreditoverførsler og direkte debiteringer (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)) - ECON - Ordfører: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til at undertegne, ratificere eller tiltræde Cape Town-aftalen fra 2012 om gennemførelse af bestemmelserne i protokollen til den internationale Torremolinoskonvention om fiskeskibes sikkerhed af 1977 (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE)) - TRAN - Ordfører: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere våbenhandelstraktaten (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE)) - INTA - Ordfører: David Martin (A7-0041/2014)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Zbigniew Ziobros immunitet (2013/2189(IMM)) - JURI - Ordfører: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

- Betænkning om en ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030 (2013/2135(INI)) - ENVI - ITRE - Ordfører: Anne Delvaux - Ordfører: Konrad Szymański (A7-0047/2014)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Gabonesiske Republik (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE)) - PECH - Ordfører: João Ferreira (A7-0049/2014)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Klaus Heiner Lehne til medlem af Revisionsretten (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)) - CONT - Ordfører: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, og Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)) - INTA - Ordfører: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

- * Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om forbindelserne mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS)) – DEVE - Ordfører: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

- Betænkning om den 29. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (2011) (2013/2119(INI)) - JURI - Ordfører: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

- Betænkning om målrettet EU-regulering samt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning for 2011 (2013/2077(INI)) - JURI - Ordfører: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om samarbejde om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE)) - ECON - Ordfører: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

- Betænkning om anmodning om beskyttelse af Lara Comis privilegier og immunitet (2014/2014(IMM)) - JURI - Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af episoder inden for civil luftfart, ændring af forordning (EU) nr. 996/2010 og ophævelse af direktiv 2003/42/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 1321/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1330/2007 (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)) - TRAN - Ordfører: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)) - EMPL - Ordfører: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)) - ITRE - Ordfører: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)) - BUDG - Ordfører: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 691/2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)) - ENVI - Ordfører: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på sæsonarbejde (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD)) - LIBE - Ordfører: Claude Moraes (A7-0428/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)) - TRAN - Ordfører: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)) - IMCO - Ordfører: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 for så vidt angår Grønlands inddragelse i gennemførelsen af Kimberleyprocessens certificeringsordning (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)) - INTA - Ordfører: Vital Moreira (A7-0467/2013)

- *** Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)) - EMPL - Ordfører: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

- Betænkning om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF (2013/2116(INI)) - IMCO - Ordfører: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 827/2004 om forbud mod import af storøjet tun (Thunnus obesus) med oprindelse i Bolivia, Cambodja, Georgien, Ækvatorialguinea og Sierra Leone og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1036/2001 (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD)) - PECH - Ordfører: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)) - LIBE - Ordfører: Nuno Melo (A7-0477/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD)) - ECON - Ordfører: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)) - JURI - Ordfører: József Szájer (A7-0480/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD)) - JURI - Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013)


8. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)

Formanden meddelte, at formanden for Europa-Parlamnetet den følgende onsdag sammen med formanden for Rådet ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 (00025/2013/LEX - C7-0026/2014 - 2011/0062(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport (00013/2014/LEX - C7-0018/2014 - 2011/0196(COD)).


9. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger fra mødeperioderne oktober I og oktober II 2013 forelå på websiden ”Séance en direct”.


10. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 115):

- (O-000016/2014) af Brian Simpson for TRAN til Kommissionen: NAIADES II - handlingsprogram til støtte for transport ad indre vandveje (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

- (O-000022/2014) af George Sabin Cutaş for ECON til Kommissionen: EU-samarbejdsaftaler om håndhævelse af konkurrencepolitikken - vejen frem (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014)

- (O-000029/2014) af Mikael Gustafsson for FEMM til Kommissionen: Henimod udryddelse af kønslemlæstelse af piger og kvinder (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014).


11. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 201, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 31. januar 2014

Jutta Blum (nr. 2800/2013); (navn fortroligt) (nr. 2801/2013); Luis Manuel González Alonso (nr. 2802/2013); Margarita Mª Lores Martínez (nr. 2803/2013); Alberto Ruiz González (nr. 2804/2013); Francesco Era (nr. 2805/2013); (navn fortroligt) (nr. 2806/2013); Antonio Fabián Jiménez Jiménez (nr. 2807/2013); Rita Frutos Alcántara (nr. 2808/2013); J. Manuel Duque García (nr. 2809/2013); Giancarlo Berti (nr. 2810/2013); José Renato Núñez da Silva (nr. 2811/2013); Valérie Losfeld (nr. 2812/2013); Maya Irina Birdwood-Hedger (nr. 2813/2013); Julián Rodríguez Díez (nr. 2814/2013); David Hernández Planta (nr. 2815/2013); Gredo Förster (nr. 2816/2013); (navn fortroligt) (nr. 2817/2013); Bruno Buffa (nr. 2818/2013); Jacqueline Siertsema (nr. 2819/2013); Ajmal Mehdi (nr. 2820/2013); Leonardo Fabio Cassaro (nr. 2821/2013); Ivan Pongrac (nr. 2822/2013); (navn fortroligt) (nr. 2823/2013); (navn fortroligt) (nr. 2824/2013); Stanciu Nicolae (nr. 2825/2013); (navn fortroligt) (nr. 2826/2013); Stephan Kamlowski (nr. 2827/2013); Stephan Kamlowski (nr. 2828/2013); (navn fortroligt) (nr. 2829/2013); Winfried Meffert (nr. 2830/2013); Marco Bazzoni (nr. 2831/2013); (navn fortroligt) (nr. 2832/2013); José Luis Rodríguez Liébana (nr. 2833/2013); Alejandro Díaz Pérez (nr. 2834/2013); (navn fortroligt) (nr. 2835/2013); Edinton Arudpranasam (nr. 2836/2013); (navn fortroligt) (nr. 2837/2013); (navn fortroligt) (nr. 2838/2013); (navn fortroligt) (nr. 2839/2013); (navn fortroligt) (nr. 2840/2013); Josipović Vlado (nr. 2841/2013); Katerina Raicheva (nr. 2842/2013); Ioannis Marinopoulos (nr. 2843/2013); (navn fortroligt) (nr. 2844/2013); Grzegorz Lomako (nr. 2845/2013); Stanislaw Haczykowski (Kancelaria adwokacka) (nr. 2846/2013); (navn fortroligt) (nr. 2847/2013); (navn fortroligt) (nr. 2848/2013); (navn fortroligt) (nr. 2849/2013); Antonio Arcos Alcaraz (nr. 2850/2013); María Dolores Rodríguez Olmedo (nr. 2851/2013); José Carlos Tejada Cabornero (nr. 2852/2013); Fabiano Filippin (nr. 2853/2013); Andrea Zanoni (medlem af Europa-Parlamentet) (nr. 2854/2013); (navn fortroligt) (nr. 2855/2013); (navn fortroligt) (nr. 2856/2013); (navn fortroligt) (nr. 2857/2013); (navn fortroligt) (nr. 2858/2013); (navn fortroligt) (nr. 2859/2013); (navn fortroligt) (nr. 2860/2013); (navn fortroligt) (nr. 2861/2013); (navn fortroligt) (nr. 2862/2013); Ma Consuelo Polo Delgado (Ecologistas en Acción) (nr. 2863/2013); (navn fortroligt) (nr. 2864/2013); Dimitrios Karampelias (nr. 2865/2013); Neji Kefifi (nr. 2866/2013); Anastasios Zambelakis (nr. 2867/2013); Augustin Eugen Pop (nr. 2868/2013); (navn fortroligt) (nr. 2869/2013); (navn fortroligt) (nr. 2870/2013); Jakov Nadilo (nr. 2871/2013); (navn fortroligt) (nr. 2872/2013); Luis Martínez Rodríguez (nr. 2873/2013); Kęstutis Vilkauskas (nr. 2874/2013); Kęstutis Vilkauskas (nr. 2875/2013); Kęstutis Vilkauskas (nr. 2876/2013); (navn fortroligt) (nr. 2877/2013); Antal Bálint (nr. 2878/2013); Rosamaria Ciancaglini (Studio legale associato Ciancaglini-Rossi) (nr. 2879/2013); Pawel Knast (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil") (nr. 2880/2013); Ewa Kaźmierska-Vick (nr. 2881/2013); Spyridom Valasakos (nr. 2882/2013); Zivko Jekov (nr. 2883/2013); María Dolores Galván Herrera (nr. 2884/2013); Matteo La Cara (nr. 0001/2014); (navn fortroligt) (nr. 0002/2014); Steffen Beier (nr. 0003/2014); Μaria Μelessanaki (nr. 0004/2014); Marián Kurhajec (nr. 0005/2014); Diego Facchinetti (nr. 0006/2014); Malgorzata Antczak (nr. 0007/2014); Andrés de la Portilla García (nr. 0008/2014); Carlos Miguel García Díaz (nr. 0009/2014); (navn fortroligt) (nr. 0010/2014); Stefan Haase (nr. 0011/2014); Walter Fischetti (nr. 0012/2014); Marco Bava (nr. 0013/2014); Marco Bava (nr. 0014/2014); Marco Bava (nr. 0015/2014); Marco Bava (nr. 0016/2014); Marco Bava (nr. 0017/2014); Marco Bava (nr. 0018/2014); Marco Bava (nr. 0019/2014); Eugène Engelhardt (nr. 0020/2014); Giuseppe Mazzella (nr. 0021/2014); Zohir Dhif (nr. 0022/2014); Morena Pantalone (nr. 0023/2014); Marco Bazzoni (nr. 0024/2014); Janusz Gankiewicz (nr. 0025/2014); Peter Flaggl (nr. 0026/2014); (navn fortroligt) (nr. 0027/2014); Desislava Petkova (nr. 0028/2014); Simone Gabbiano (già Burro) (nr. 0029/2014); Grigore Potec (nr. 0030/2014); (navn fortroligt) (nr. 0031/2014); Pedro Marinho Gonçalves Teixeira (nr. 0032/2014); Bernd Fritz (nr. 0033/2014); Jesús Castizo Mantas (nr. 0034/2014); Sebastian Gianni (nr. 0035/2014); Arjomand-Fard Hanieh (nr. 0036/2014); Ivica Zurak (nr. 0037/2014); (navn fortroligt) (nr. 0038/2014); Nelu Bădălan (nr. 0039/2014); (navn fortroligt) (nr. 0040/2014); (navn fortroligt) (nr. 0041/2014); (navn fortroligt) (nr. 0042/2014); Annarita Amoroso (nr. 0043/2014); (navn fortroligt) (nr. 0044/2014); (navn fortroligt) (nr. 0045/2014); (navn fortroligt) (nr. 0046/2014); Gianfranco Gentile (nr. 0047/2014); Federica Mazzetti (nr. 0048/2014); Antonio Scognamiglio (nr. 0049/2014); Kathryn Ann Williams (nr. 0050/2014); Marie Do Vittori (nr. 0051/2014); (navn fortroligt) (nr. 0052/2014); Marco Fedler (nr. 0053/2014); Alexandru Firicel (nr. 0054/2014); Daniele Fasciani (nr. 0055/2014); (navn fortroligt) (nr. 0056/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0057/2014); Cătălin Epurianu (nr. 0058/2014); (navn fortroligt) (nr. 0059/2014); László Ferencz (nr. 0060/2014); Rolf Jürgens (nr. 0061/2014); Philipp Löhler (nr. 0062/2014); Jadvyga Ignatavičienė (nr. 0063/2014); David Nudd (nr. 0064/2014); Linda Maria Koldau (nr. 0065/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0066/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0067/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0068/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0069/2014); (navn fortroligt) (nr. 0070/2014); (navn fortroligt) (nr. 0071/2014); Francisco Javier Bujalance López (nr. 0072/2014); Alin Ovidiu Preda (nr. 0073/2014); Jürgen Nieder (Berlin Factory) (nr. 0074/2014); (navn fortroligt) (nr. 0075/2014); (navn fortroligt) (nr. 0076/2014); Klára Ungár (nr. 0077/2014); (navn fortroligt) (nr. 0078/2014); Laura Pons Arpa (nr. 0079/2014); María Teresa Pardo Rueda (nr. 0080/2014); Kabengele Tshilolo (nr. 0081/2014); Gabriella Salfi (nr. 0082/2014); Thomas Daub (nr. 0083/2014); Pura Peris García (nr. 0084/2014); Jürgen Sterlike (nr. 0085/2014); Rita Van Geyt (nr. 0086/2014); Isaac Aira Yubero (nr. 0087/2014); Andreas Greinert (nr. 0088/2014); (navn fortroligt) (nr. 0089/2014); Karin Köhler (nr. 0090/2014); Ružica Šikanić (nr. 0091/2014); (navn fortroligt) (nr. 0092/2014); Mario Teodoro Pizzorno (nr. 0093/2014); Henryk Miszczak (nr. 0094/2014); (navn fortroligt) (nr. 0095/2014); Lorenzo Croce (Associazione italiana difesa animali & ambiente) (nr. 0096/2014); (navn fortroligt) (nr. 0097/2014); Sabine Fröhner (nr. 0098/2014); (navn fortroligt) (nr. 0099/2014); Jan-Erik Hansen (nr. 0100/2014); Jan-Erik Hansen (nr. 0101/2014); Jan-Erik Hansen (nr. 0102/2014); Jan-Erik Hansen (nr. 0103/2014); (navn fortroligt) (nr. 0104/2014); Susan Majaura (nr. 0105/2014); Riccardo Giuliano (nr. 0106/2014); Riccardo Giuliano (nr. 0107/2014); Daniel Peña Jordana (nr. 0108/2014); Gredo Förster (nr. 0109/2014); Wasilios Katsioulis (nr. 0110/2014); Louis Magnet (nr. 0111/2014); Óscar Pérez Hernández (nr. 0112/2014); Robert Régis (nr. 0113/2014); (navn fortroligt) (nr. 0114/2014); Eddy L.F. Veerman (nr. 0115/2014); John Skliris (nr. 0116/2014); Ιoαννis Sιμιτζis (nr. 0117/2014); Daniel Del Missier (nr. 0118/2014); Alysha Hoare (nr. 0119/2014); (navn fortroligt) (nr. 0120/2014); (navn fortroligt) (nr. 0121/2014); (navn fortroligt) (nr. 0122/2014); Pacitti Giovanni (nr. 0123/2014); (navn fortroligt) (nr. 0124/2014); Carlos Nunes (nr. 0125/2014); (navn fortroligt) (nr. 0126/2014); Alain Huyard (nr. 0127/2014); Neil Crisp (nr. 0128/2014); (navn fortroligt) (nr. 0129/2014); Simo Knežević (nr. 0130/2014); (navn fortroligt) (nr. 0131/2014); Maciej Kwiecinski (nr. 0132/2014); (navn fortroligt) (nr. 0133/2014); Pedro Delgado Blanco (nr. 0134/2014); Beatriz Garrote (nr. 0135/2014); (navn fortroligt) (nr. 0136/2014); (navn fortroligt) (nr. 0137/2014); Dirk Schmücker (nr. 0138/2014); Petek Frank (nr. 0139/2014); Pawel Szczurek (nr. 0140/2014); R. Wagner (nr. 0141/2014); María Pilar Martín (nr. 0142/2014); (navn fortroligt) (nr. 0143/2014); (navn fortroligt) (nr. 0144/2014); (navn fortroligt) (nr. 0145/2014); Arnold Ziendalski (nr. 0146/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0147/2014); Dobreva Abdesetar Atanaska (nr. 0148/2014); Detlef Schneider (nr. 0149/2014); Gloria Becker (nr. 0150/2014); (navn fortroligt) (nr. 0151/2014); (navn fortroligt) (nr. 0152/2014); (navn fortroligt) (nr. 0153/2014); Olga García Bermúdez (nr. 0154/2014); R. Wagner (nr. 0155/2014); (navn fortroligt) (nr. 0156/2014); Nataša Klavs(Akademija Za Strateške Študije) (nr. 0157/2014); Enrique Albert Artero (nr. 0158/2014); (navn fortroligt) (nr. 0159/2014); Ottó Hermann (nr. 0160/2014); Jorge Sebastià Marhuenda (nr. 0161/2014); Giuseppe Salvatore Ricca (nr. 0162/2014); Josep Pérez Soriano (nr. 0163/2014); Josip Katalinić (nr. 0164/2014); (navn fortroligt) (nr. 0165/2014); (navn fortroligt) (nr. 0166/2014); (navn fortroligt) (nr. 0167/2014); Joachim Guse (nr. 0168/2014); Miltiadous Panagiotis (Train citizens for justice to political leaders) (nr. 0169/2014); Leandro Marques (nr. 0170/2014); (navn fortroligt) (nr. 0171/2014); (navn fortroligt) (nr. 0172/2014); (navn fortroligt) (nr. 0173/2014); (navn fortroligt) (nr. 0174/2014); Christophe Krief (nr. 0175/2014); (navn fortroligt) (nr. 0176/2014).


12. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne février I og 2014 (PE 527.823/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Mandag, tirsdag, onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Efter at have hørt de politiske grupper foreslog formanden følgende ændringer af dagsordenen for torsdag formiddag:

Mødet skulle begynde kl. 8.30 i stedet for kl. 9.00.

Fra 8.30 til 11.00:

- Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000029/2014): Henimod udryddelse af kønslemlæstelse af piger og kvinder (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

- Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000016/2014): NAIADES II - handlingsprogram til støtte for transport ad indre vandveje (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

Fra 11.00 til 11.50:

Forhandling om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond, med en talerrunde med de politiske gruppers ordførere.

Disse ændringer af dagsordenen for torsdag morgen blev godtaget.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


13. Fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i EU ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

Bernhard Rapkay, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra John Stuart Agnew, forelagde betænkningen.

Indlæg af Viviane Reding (næstformand i Kommissionen).

Talere: Alajos Mészáros for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, Alexandra Thein for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Geoffrey Van Orden, Andrea Češková for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Dimitar Stoyanov, løsgænger, Tadeusz Zwiefka og Ivailo Kalfin.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Andrew Henry William Brons, Angelika Niebler, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Astrid Lulling, Tonino Picula, Zdravka Bušić, Sergio Gaetano Cofferati, Elena Băsescu og Andrej Plenković, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău og Ivana Maletić.

Talere: Viviane Reding og Bernhard Rapkay.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.8 i protokollen af 4.2.2014.


14. 29. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-Retten (2011) - EU-lovgivningens hensigtsmæssighed, subsidiaritet og proportionalitet - bedre lovgivning (forhandling)

Betænkning om den 29. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (2011) [2013/2119(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

Betænkning om målrettet EU-regulering samt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning for 2011 [2013/2077(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

Eva Lichtenberger og Sajjad Karim forelagde betænkningerne.

Indlæg af Silvia-Adriana Ţicău for at stille et blåt kort-spørgsmål til Sajjad Karim, der besvarede det.

Indlæg af Viviane Reding (næstformand i Kommissionen).

Talere: Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen, Slavi Binev for EFD-Gruppen, Sebastian Valentin Bodu, Olle Ludvigsson, Phil Bennion, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Sandra Petrović Jakovina og Malcolm Harbour.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere: Silvia-Adriana Ţicău for at stille et blåt kort-spørgsmål til Malcolm Harbour, der besvarede det, Monika Panayotova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Andreas Mölzer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati, Amelia Andersdotter, Ryszard Czarnecki, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Silvia-Adriana Ţicău og Sari Essayah.

Talere: Viviane Reding, Eva Lichtenberger og Sajjad Karim.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 4.2.2014 og punkt 6.15 i protokollen af 4.2.2014.


15. Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF for at tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger [COM(2013)0102 - C7-0047/2013- 2013/0062(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Sari Essayah (A7-0319/2013)

Sari Essayah forelagde betænkningen.

Indlæg af László Andor (medlem af Kommissionen).

Talere: Ole Christensen for S&D-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen og Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Rareş-Lucian Niculescu, Josefa Andrés Barea og Elena Băsescu.

Talere: László Andor og Sari Essayah.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9 i protokollen af 4.2.2014.


16. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Cristian Dan Preda, Kinga Göncz, Janusz Wojciechowski, Ivana Maletić, Alda Sousa, Mairead McGuinness, Joseph Cuschieri, Claudio Morganti, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Paul Murphy, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Inês Cristina Zuber, Josefa Andrés Barea, Biljana Borzan, Josef Weidenholzer, Alajos Mészáros, Juan Andrés Naranjo Escobar, Claudiu Ciprian Tănăsescu og Béla Glattfelder.


17. Homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om EU-køreplanen mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet [2013/2183(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

Ulrike Lunacek foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Michael Cashman, Izaskun Bilbao Barandica, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Krisztina Morvai om anvendelse af proceduren med blåt kort-spørgsmål (formanden gjorde opmærksom på de gældende regler), Seán Kelly, Cornelia Ernst, Claudio Morganti, Roberta Metsola, Britta Thomsen, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Davor Ivo Stier og Biljana Borzan.

Indlæg af László Andor (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 4.2.2014.


18. Anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF [2013/2116(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

Robert Rochefort foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Catherine Stihler, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Tonino Picula og Silvia-Adriana Ţicău.

Indlæg af László Andor (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.2 i protokollen af 4.2.2014.


19. EU's resultattavle for retsområdet (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om EU's resultattavle for retsområdet – civil- og forvaltningsret i medlemsstaterne [2013/2117(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

Tadeusz Zwiefka foretog forelæggelsen.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Sari Essayah, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Csaba Sándor Tabajdi, António Fernando Correia de Campos og Krisztina Morvai.

Indlæg af László Andor (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 4.2.2014.


20. Lokale og regionale konsekvenser af udviklingen af intelligente net (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om lokale og regionale konsekvenser af udviklingen af intelligente net [2013/2128(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

Elisabeth Schroedter foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrej Plenković, Miroslav Mikolášik, Jan Březina, Ivana Maletić, António Fernando Correia de Campos, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Tonino Picula og Graham Watson.

Indlæg af László Andor (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.4 i protokollen af 4.2.2014.


21. Fremtiden for små landbrugsbedrifter (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om fremtiden for små landbrugsbedrifter [2013/2096(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

Czesław Adam Siekierski foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Elena Băsescu, Herbert Dorfmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Luís Paulo Alves, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira og Krisztina Morvai.

Indlæg af László Andor (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 4.2.2014.


22. Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU [2013/2043(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

Pablo Arias Echeverría foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sari Essayah og Silvia-Adriana Ţicău.

Indlæg af László Andor (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 4.2.2014.


23. Papirløse indvandrerkvinder i Den Europæiske Union (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om papirløse indvandrerkvinder i Den Europæiske Union [2013/2115(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

Norica Nicolai foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Tonino Picula og Krisztina Morvai.

Indlæg af László Andor (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 4.2.2014.


24. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 527.823/OJMA).


25. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.40.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor Keith, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Urutchev, Vadim Tudor, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik