Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 229kWORD 141k
Maanantai 3. helmikuuta 2014 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Valtakirjojen tarkastus
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 5.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 6.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 7.Vastaanotetut asiakirjat
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)
 9.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Vetoomukset
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä ***I (keskustelu)
 14.29. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011) - EU:n sääntelyn tila ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet – parempi säädöskäytäntö (keskustelu)
 15.Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen ***I (keskustelu)
 16.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 17.Homofobia ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä (lyhyt esittely)
 18.Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin täytäntöönpano (lyhyt esittely)
 19.EU:n oikeusalan tulostaulu (lyhyt esittely)
 20.Älykkäiden verkkojen kehittämisen paikalliset ja alueelliset seuraukset (lyhyt esittely)
 21.Pienet maatilat (lyhyt esittely)
 22.Yhdennetyt paketinjakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi (lyhyt esittely)
 23.Paperittomat maahanmuuttajanaiset Euroopan unionissa (lyhyt esittely)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


2. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat: Claus Larsen-Jensen 13. joulukuuta 2013 alkaen, Zbigniew Zaleski ja Tadeusz Ross 17. joulukuuta 2013 alkaen ja Věra Flasarová 13. tammikuuta 2014 alkaen.


3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Sajjad Karim ilmoitti, että hän olisi halunnut äänestää Eduard Kukanin mietintöä (A7-0418/2013) koskevan tarkistuksen 116 2. osan puolesta 11. joulukuuta 2013.


4. Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Lara Comi on esittänyt parlamentaarisen koskemattomuutensa ja erioikeuksiensa puolustamista koskevan pyynnön Ferraran tuomioistuimessa käsiteltävänä olevaan oikeudenkäyntiin liittyen.

Työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


5. Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)

ECON-valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

Oikaisu P7_TA(2010)0336(COR02) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2010/78/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, direktiivien 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltojen osalta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 120)

(ensimmäisessä käsittelyssä 22. syyskuuta 2010 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun direktiivin antamiseksi P7_TA(2010)0336 (EUVL C 50 E, 21.2.2010, s. 212) (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)).

Työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Séance en direct -sivustolla tämän istuntojakson ajan.


6. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia suosituksia ei ollut vastustettu:

- TRAN-valiokunnan suositus päätökseksi olla vastustamatta ehdotusta komission asetukseksi siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä annetun komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- REGI-valiokunnan suositus päätökseksi olla vastustamatta Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä 7. tammikuuta 2014 annettua komission delegoitua asetusta (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei esitä näitä suosituksia koskevia vastalauseita 24 tunnin kuluessa, ne katsotaan hyväksytyiksi. Muussa tapauksessa suosituksista äänestetään.

Nämä suositukset ovat saatavilla Séance en direct -sivustolla.


7. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta, liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

FEMM, CULT, JURI, IMCO, REGI

- Euroopan keskuspankin valvontaneuvoston varapuheenjohtajan nimittäminen (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 1/2014 - Pääluokka III – Komissio (N7-0004/2014 - C7-0021/2014 - 2014/2015(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi päätöksen 2009/831/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

AGRI, ECON

2) parlamentin valiokunnilta mietinnöt

- Mietintö paperittomista maahanmuuttajanaisista Euroopan unionissa (2013/2115(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

- Mietintö luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja koskevista vakuutuksista (2013/2174(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sampo Terho (A7-0005/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

- Mietintö homofobian ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastaisesta EU:n etenemissuunnitelmasta (2013/2183(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

- Mietintö tilintarkastustuomioistuimen asemasta tulevaisuudessa – menettelyt Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämiseksi: Euroopan parlamentin kuuleminen (2012/2064(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisten ja yritysten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä Euroopan unionissa sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

- Mietintö älykkäiden verkkojen kehittämisen paikallisista ja alueellisista seurauksista (2013/2128(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 ja matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta 9 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 muuttamisesta (COM(2013)0130 - C7-0066/2013 - 2013/0072(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Georges Bach (A7-0020/2014)

- Mietintö yhdennetyistä paketinjakelumarkkinoista sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi EU:ssa (2013/2043(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

- Mietintö kilpailukykyistä ja kestävää eurooppalaista terästeollisuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta (2013/2177(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: András Gyürk (A7-0028/2014)

- Mietintö pienten maatilojen tulevaisuudesta (2013/2096(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

- Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen 166 artiklan (lopullinen äänestys) ja 195 artiklan 3 kohdan (äänestys valiokunnassa) muuttamisesta (2014/2001(REG)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Carlo Casini (A7-0035/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 260/2012 muuttamisesta unionin laajuisiin tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin siirtymisen osalta (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta allekirjoittamaan ja ratifioimaan vuoden 2012 Kapkaupungin sopimus Torremolinoksessa 1977 tehtyyn kalastusalusten turvallisuutta koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuonna 1993 tehdyn pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanosta tai liittymään siihen (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan asekauppasopimus Euroopan unionin edun vuoksi (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: David Martin (A7-0041/2014)

- Mietintö Zbigniew Ziobron parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2013/2189(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

- Mietintö ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuoteen 2030 (2013/2135(INI)) - ENVI-valiokunta - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Anne Delvaux - Esittelijä: Konrad Szymański (A7-0047/2014)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Gabonin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: João Ferreira (A7-0049/2014)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Klaus-Heiner Lehne tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 ja muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 muuttamisesta (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

- * Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välisistä suhteista (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

- Mietintö 29. vuosikertomuksesta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011) (2013/2119(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

- Mietintö EU:n sääntelyn tilasta ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista – 19. kertomus, ”Parempi säädöskäytäntö vuonna 2011” (2013/2077(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä niiden kilpailulainsäädännön soveltamista koskevasta yhteistyöstä (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

- Mietintö Lara Comin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2014/2014(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla, asetuksen (EU) N:o 996/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2003/42/EY, komission asetuksen (EY) N:o 1321/2007 ja komission asetuksen (EY) N:o 1330/2007 kumoamisesta (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 muuttamisesta (COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristötilinpidosta annetun asetuksen (EU) N:o 691/2011 muuttamisesta (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityötä varten (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Claude Moraes (A7-0428/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanoon (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Vital Moreira (A7-0467/2013)

- *** Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

- Mietintö sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 2005/29/EY täytäntöönpanosta (2013/2116(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Boliviasta, Georgiasta, Kambodžasta, Päiväntasaajan Guineasta ja Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin isosilmätonnikalan (Thunnus obesus) tuonnin kieltämisestä ja asetuksen (EY) N:o 1036/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 827/2004 kumoamisesta (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

- ***I Mietintö esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikosoikeuden alan eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Nuno Melo (A7-0477/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: József Szájer (A7-0480/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 muuttamisesta (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013).


8. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)

Puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemies allekirjoittaa keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista ja direktiivien 2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (00025/2013/LEX - C7-0026/2014 - 2011/0062(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (00013/2014/LEX - C7-0018/2014 - 2011/0196(COD)).


9. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin lokakuun I ja lokakuun II 2013 istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


10. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-000016/2014) Brian Simpson TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: NAIADES II - sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

- (O-000022/2014) George Sabin Cutaş ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Kilpailupolitiikan täytäntöönpanoa koskevat unionin yhteistyösopimukset - tulevat toimet (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014)

- (O-000029/2014) Mikael Gustafsson FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014).


11. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 201 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

31. tammikuuta 2014

Jutta Blum (nro 2800/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2801/2013); Luis Manuel González Alonso (nro 2802/2013); Margarita Mª Lores Martínez (nro 2803/2013); Alberto Ruiz González (nro 2804/2013); Francesco Era (nro 2805/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2806/2013); Antonio Fabián Jiménez Jiménez (nro 2807/2013); Rita Frutos Alcántara (nro 2808/2013); J. Manuel Duque García (nro 2809/2013); Giancarlo Berti (nro 2810/2013); José Renato Núñez da Silva (nro 2811/2013); Valérie Losfeld (nro 2812/2013); Maya Irina Birdwood-Hedger (nro 2813/2013); Julián Rodríguez Díez (nro 2814/2013); David Hernández Planta (nro 2815/2013); Gredo Förster (nro 2816/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2817/2013); Bruno Buffa (nro 2818/2013); Jacqueline Siertsema (nro 2819/2013); Ajmal Mehdi (nro 2820/2013); Leonardo Fabio Cassaro (nro 2821/2013); Ivan Pongrac (nro 2822/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2823/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2824/2013); Stanciu Nicolae (nro 2825/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2826/2013); Stephan Kamlowski (nro 2827/2013); Stephan Kamlowski (nro 2828/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2829/2013); Winfried Meffert (nro 2830/2013); Marco Bazzoni (nro 2831/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2832/2013); José Luis Rodríguez Liébana (nro 2833/2013); Alejandro Díaz Pérez (nro 2834/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2835/2013); Edinton Arudpranasam (nro 2836/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2837/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2838/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2839/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2840/2013); Josipović Vlado (nro 2841/2013); Katerina Raicheva (nro 2842/2013); Ioannis Marinopoulos (nro 2843/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2844/2013); Grzegorz Lomako (nro 2845/2013); Stanislaw Haczykowski (Kancelaria adwokacka) (nro 2846/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2847/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2848/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2849/2013); Antonio Arcos Alcaraz (nro 2850/2013); María Dolores Rodríguez Olmedo (nro 2851/2013); José Carlos Tejada Cabornero (nro 2852/2013); Fabiano Filippin (nro 2853/2013); Andrea Zanoni (MEP) (Parlement Européen) (nro 2854/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2855/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2856/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2857/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2858/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2859/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2860/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2861/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2862/2013); Ma Consuelo Polo Delgado (Ecologistas en Acción) (nro 2863/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2864/2013); Dimitrios Karampelias (nro 2865/2013); Neji Kefifi (nro 2866/2013); Anastasios Zambelakis (nro 2867/2013); Augustin Eugen Pop (nro 2868/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2869/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2870/2013); Jakov Nadilo (nro 2871/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2872/2013); Luis Martínez Rodríguez (nro 2873/2013); Kęstutis Vilkauskas (nro 2874/2013); Kęstutis Vilkauskas (nro 2875/2013); Kęstutis Vilkauskas (nro 2876/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2877/2013); Antal Bálint (nro 2878/2013); Rosamaria Ciancaglini (Studio legale associato Ciancaglini-Rossi) (nro 2879/2013); Pawel Knast (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil") (nro 2880/2013); Ewa Kaźmierska-Vick (nro 2881/2013); Spyridom Valasakos (nro 2882/2013); Zivko Jekov (nro 2883/2013); María Dolores Galván Herrera (nro 2884/2013); Matteo La Cara (nro 0001/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0002/2014); Steffen Beier (nro 0003/2014); Μaria Μelessanaki (nro 0004/2014); Marián Kurhajec (nro 0005/2014); Diego Facchinetti (nro 0006/2014); Malgorzata Antczak (nro 0007/2014); Andrés de la Portilla García (nro 0008/2014); Carlos Miguel García Díaz (nro 0009/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0010/2014); Stefan Haase (nro 0011/2014); Walter Fischetti (nro 0012/2014); Marco Bava (nro 0013/2014); Marco Bava (nro 0014/2014); Marco Bava (nro 0015/2014); Marco Bava (nro 0016/2014); Marco Bava (nro 0017/2014); Marco Bava (nro 0018/2014); Marco Bava (nro 0019/2014); Eugène Engelhardt (nro 0020/2014); Giuseppe Mazzella (nro 0021/2014); Zohir Dhif (nro 0022/2014); Morena Pantalone (nro 0023/2014); Marco Bazzoni (nro 0024/2014); Janusz Gankiewicz (nro 0025/2014); Peter Flaggl (nro 0026/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0027/2014); Desislava Petkova (nro 0028/2014); Simone Gabbiano(già Burro) (nro 0029/2014); Grigore Potec (nro 0030/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0031/2014); Pedro Marinho Gonçalves Teixeira (nro 0032/2014); Bernd Fritz (nro 0033/2014); Jesús Castizo Mantas (nro 0034/2014); Sebastian Gianni (nro 0035/2014); Arjomand-Fard Hanieh (nro 0036/2014); Ivica Zurak (nro 0037/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0038/2014); Nelu Bădălan (nro 0039/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0040/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0041/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0042/2014); Annarita Amoroso (nro 0043/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0044/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0045/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0046/2014); Gianfranco Gentile (nro 0047/2014); Federica Mazzetti (nro 0048/2014); Antonio Scognamiglio (nro 0049/2014); Kathryn Ann Williams (nro 0050/2014); Marie Do Vittori (nro 0051/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0052/2014); Marco Fedler (nro 0053/2014); Alexandru Firicel (nro 0054/2014); Daniele Fasciani (nro 0055/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0056/2014); Stefano Fuschetto (nro 0057/2014); Cătălin Epurianu (nro 0058/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0059/2014); László Ferencz (nro 0060/2014); Rolf Jürgens (nro 0061/2014); Philipp Löhler (nro 0062/2014); Jadvyga Ignatavičienė (nro 0063/2014); David Nudd (nro 0064/2014); Linda Maria Koldau (nro 0065/2014); Stefano Fuschetto (nro 0066/2014); Stefano Fuschetto (nro 0067/2014); Stefano Fuschetto (nro 0068/2014); Stefano Fuschetto (nro 0069/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0070/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0071/2014); Francisco Javier Bujalance López (nro 0072/2014); Alin Ovidiu Preda (nro 0073/2014); Jürgen Nieder (Berlin Factory) (nro 0074/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0075/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0076/2014); Klára Ungár (nro 0077/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0078/2014); Laura Pons Arpa (nro 0079/2014); María Teresa Pardo Rueda (nro 0080/2014); Kabengele Tshilolo (nro 0081/2014); Gabriella Salfi (nro 0082/2014); Thomas Daub (nro 0083/2014); Pura Peris García (nro 0084/2014); Jürgen Sterlike (nro 0085/2014); Rita Van Geyt (nro 0086/2014); Isaac Aira Yubero (nro 0087/2014); Andreas Greinert (nro 0088/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0089/2014); Karin Köhler (nro 0090/2014); Ružica Šikanić (nro 0091/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0092/2014); Mario Teodoro Pizzorno (nro 0093/2014); Henryk Miszczak (nro 0094/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0095/2014); Lorenzo Croce (Associazione italiana difesa animali & ambiente) (nro 0096/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0097/2014); Sabine Fröhner (nro 0098/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0099/2014); Jan-Erik Hansen (nro 0100/2014); Jan-Erik Hansen (nro 0101/2014); Jan-Erik Hansen (nro 0102/2014); Jan-Erik Hansen (nro 0103/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0104/2014); Susan Majaura (nro 0105/2014); Riccardo Giuliano (nro 0106/2014); Riccardo Giuliano (nro 0107/2014); Daniel Peña Jordana (nro 0108/2014); Gredo Förster (nro 0109/2014); Wasilios Katsioulis (nro 0110/2014); Louis Magnet (nro 0111/2014); Óscar Pérez Hernández (nro 0112/2014); Robert Régis (nro 0113/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0114/2014); Eddy L.F. Veerman (nro 0115/2014); John Skliris (nro 0116/2014); Ιoαννis Sιμιτζis (nro 0117/2014); Daniel Del Missier (nro 0118/2014); Alysha Hoare (nro 0119/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0120/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0121/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0122/2014); Pacitti Giovanni (nro 0123/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0124/2014); Carlos Nunes (nro 0125/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0126/2014); Alain Huyard (nro 0127/2014); Neil Crisp (nro 0128/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0129/2014); Simo Knežević (nro 0130/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0131/2014); Maciej Kwiecinski (nro 0132/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0133/2014); Pedro Delgado Blanco (nro 0134/2014); Beatriz Garrote (nro 0135/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0136/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0137/2014); Dirk Schmücker (nro 0138/2014); Petek Frank (nro 0139/2014); Pawel Szczurek (nro 0140/2014); R. Wagner (nro 0141/2014); María Pilar Martín (nro 0142/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0143/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0144/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0145/2014); Arnold Ziendalski (nro 0146/2014); José Manuel Martín Álvarez (nro 0147/2014); Dobreva Abdesetar Atanaska (nro 0148/2014); Detlef Schneider (nro 0149/2014); Gloria Becker (nro 0150/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0151/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0152/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0153/2014); Olga García Bermúdez (nro 0154/2014); R. Wagner (nro 0155/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0156/2014); Nataša Klavs(Akademija Za Strateške Študije) (nro 0157/2014); Enrique Albert Artero (nro 0158/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0159/2014); Ottó Hermann (nro 0160/2014); Jorge Sebastià Marhuenda (nro 0161/2014); Giuseppe Salvatore Ricca (nro 0162/2014); Josep Pérez Soriano (nro 0163/2014); Josip Katalinić (nro 0164/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0165/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0166/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0167/2014); Joachim Guse (nro 0168/2014); Miltiadous Panagiotis (Train citizens for justice to political leaders) (nro 0169/2014); Leandro Marques (nro 0170/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0171/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0172/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0173/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0174/2014); Christophe Krief (nro 0175/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0176/2014).


12. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Helmikuun I 2014 istuntojakson istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 527.823/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Maanantai, tiistai, keskiviikko

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Torstai

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti seuraavia muutoksia torstaiaamun istunnon esityslistaan:

Istunto alkaa klo 8.30 klo 9.00:n sijaan:

klo 8.30 – 11.00:

- suullisesti vastattava kysymys (O-000029/2014): Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

- suullisesti vastattava kysymys (O-000016/2014): NAIADES II - sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

klo 11.00 – 11.50:

keskustelu yhdenmukaisista säännöistä ja yhdenmukaisesta menettelystä luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa, johon sisältyy poliittisten ryhmien puhujien puheenvuorokierros.

Nämä muutokset torstaiaamun esityslistaan hyväksyttiin.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


13. Vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisten ja yritysten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä Euroopan unionissa sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

Bernhard Rapkay, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla John Stuart Agnew, esitteli mietinnön.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Alajos Mészáros PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Alexandra Thein ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Geoffrey Van Orden, Andrea Češková ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, Tadeusz Zwiefka ja Ivailo Kalfin.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Andrew Henry William Brons, Angelika Niebler, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Astrid Lulling, Tonino Picula, Zdravka Bušić, Sergio Gaetano Cofferati, Elena Băsescu ja Andrej Plenković, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău ja Ivana Maletić.

Puheenvuorot: Viviane Reding ja Bernhard Rapkay.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.2.2014, kohta 6.8.


14. 29. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011) - EU:n sääntelyn tila ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet – parempi säädöskäytäntö (keskustelu)

Mietintö 29. vuosikertomuksesta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011) [2013/2119(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

Mietintö EU:n sääntelyn tilasta ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista – 19. kertomus, ”Parempi säädöskäytäntö vuonna 2011” [2013/2077(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

Eva Lichtenberger ja Sajjad Karim esittelivät mietinnöt.

Silvia-Adriana Ţicău käytti puheenvuoron esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Sajjad Karimille, joka vastasi siihen.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta, Slavi Binev EFD-ryhmän puolesta, Sebastian Valentin Bodu, Olle Ludvigsson, Phil Bennion, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Sandra Petrović Jakovina ja Malcolm Harbour.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Puheenvuorot: Silvia-Adriana Ţicău esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Malcolm Harbourille, joka vastasi siihen, Monika Panayotova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Andreas Mölzer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati, Amelia Andersdotter, Ryszard Czarnecki, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Silvia-Adriana Ţicău ja Sari Essayah.

Puheenvuorot: Viviane Reding, Eva Lichtenberger ja Sajjad Karim.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.2.2014, kohta 6.5 ja istunnon pöytäkirja 4.2.2014, kohta 6.15.


15. Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008 [COM(2013)0102 – C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Sari Essayah (A7-0319/2013)

Sari Essayah esitteli mietinnön.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ole Christensen S&D-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta ja Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Rareş-Lucian Niculescu, Josefa Andrés Barea ja Elena Băsescu.

Puheenvuorot: László Andor ja Sari Essayah.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.2.2014, kohta 6.9.


16. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Cristian Dan Preda, Kinga Göncz, Janusz Wojciechowski, Ivana Maletić, Alda Sousa, Mairead McGuinness, Joseph Cuschieri, Claudio Morganti, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Paul Murphy, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Inês Cristina Zuber, Josefa Andrés Barea, Biljana Borzan, Josef Weidenholzer, Alajos Mészáros, Juan Andrés Naranjo Escobar, Claudiu Ciprian Tănăsescu ja Béla Glattfelder.


17. Homofobia ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä (lyhyt esittely)

Mietintö homofobian ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastaisesta EU:n etenemissuunnitelmasta [2013/2183(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

Ulrike Lunacek esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Michael Cashman, Izaskun Bilbao Barandica, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Krisztina Morvai sinisen kortin kysymysten menettelyn soveltamisesta (puhemies muistutti voimassa olevista määräyksistä), Seán Kelly, Cornelia Ernst, Claudio Morganti, Roberta Metsola, Britta Thomsen, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Davor Ivo Stier ja Biljana Borzan.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.2.2014, kohta 8.1.


18. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin täytäntöönpano (lyhyt esittely)

Mietintö sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 2005/29/EY täytäntöönpanosta [2013/2116(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

Robert Rochefort esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Catherine Stihler, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Tonino Picula ja Silvia-Adriana Ţicău.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.2.2014, kohta 8.2.


19. EU:n oikeusalan tulostaulu (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n oikeusalan tulostaulusta - siviili- ja hallinto-oikeus jäsenvaltioissa [2013/2117(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

Tadeusz Zwiefka esitteli asian.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Sari Essayah, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Csaba Sándor Tabajdi, António Fernando Correia de Campos ja Krisztina Morvai.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.2.2014, kohta 8.3.


20. Älykkäiden verkkojen kehittämisen paikalliset ja alueelliset seuraukset (lyhyt esittely)

Mietintö älykkäiden verkkojen kehittämisen paikallisista ja alueellisista seurauksista [2013/2128(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

Elisabeth Schroedter esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrej Plenković, Miroslav Mikolášik, Jan Březina, Ivana Maletić, António Fernando Correia de Campos, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Tonino Picula ja Graham Watson.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.2.2014, kohta 8.4.


21. Pienet maatilat (lyhyt esittely)

Mietintö pienten maatilojen tulevaisuudesta [2013/2096(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

Czesław Adam Siekierski esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Elena Băsescu, Herbert Dorfmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Luís Paulo Alves, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira ja Krisztina Morvai.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.2.2014, kohta 8.5.


22. Yhdennetyt paketinjakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi (lyhyt esittely)

Mietintö yhdennetyistä paketinjakelumarkkinoista sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi EU:ssa [2013/2043(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

Pablo Arias Echeverría esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sari Essayah ja Silvia-Adriana Ţicău.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.2.2014, kohta 8.6.


23. Paperittomat maahanmuuttajanaiset Euroopan unionissa (lyhyt esittely)

Mietintö paperittomista maahanmuuttajanaisista Euroopan unionissa [2013/2115(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

Norica Nicolai esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Tonino Picula ja Krisztina Morvai.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.2.2014, kohta 8.7.


24. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 527.823/OJMA).


25. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.40.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor Keith, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Urutchev, Vadim Tudor, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö