Indeks 
Zapisnik
PDF 239kWORD 165k
Ponedjeljak, 3. veljače 2014. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Provjera valjanosti mandata
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 4.Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta
 5.Ispravak (članak 216. Poslovnika)
 6.Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)
 7.Podnošenje dokumenata
 8.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnih postupkom (članak 74. Poslovnika)
 9.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 10.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 11.Predstavke
 12.Plan rada
 13.Promicanje slobode kretanja pojednostavljenjem usvajanja određenih javnih dokumenata ***I (rasprava)
 14.29. godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a (2011.) Prikladnost propisa, supsidijarnost i proporcionalnost u EU-u - bolje zakonodavstvo (rasprava)
 15.Razvrstavanje, označivanje i pakiranje tvari i smjesa ***I (rasprava)
 16.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 17.Homofobija i diskriminacija na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta (kratko predstavljanje)
 18.Provedba Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi (kratko predstavljanje)
 19.Analiza stanja u pravosuđu EU-a (kratko predstavljanje)
 20.Lokalne i regionalne posljedice razvoja pametnih mreža (kratko predstavljanje)
 21.Mala poljoprivredna gospodarstva (kratko predstavljanje)
 22.Integrirano tržište dostave paketa u svrhu rasta elektroničke trgovine (kratko predstavljanje)
 23.Migrantice bez osobnih dokumenata u Europskoj uniji (kratko predstavljanje)
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Gianni PITTELLA
potpredsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:00 h.


2. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI Parlament je potvrdio mandate sljedećih zastupnika: Clausa Larsen-Jensena, Zbigniewa Zalesog, Tadeusza Rossa i Věre Flasarove, s učinkom od 13. prosinca 2013. za Clausa Larsen-Jensena, 17. prosinca 2013. za Zbigniewa Zaleskog i Tadeusza Rossa, i 13. siječnja 2014. za Věru Flasarovu.


3. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Sajjad Karim priopćio je da je 11. prosinca 2013. prilkom glasovanja o drugom dijelu amandmana 116. na izvješće Eduarda Kukana (A7-0418/2013) htio glasati za.


4. Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta

Lara Comi podnijela je zahtjev za zaštitu imuniteta i povlastica u okviru sudskog postupka na Sudu u Ferrari.

U skladu s člankom 6. stavkom 3. Poslovnika, zahtjev je upućen nadležnom odboru, tj. Odboru JURI.


5. Ispravak (članak 216. Poslovnika)

Odbor ECON proslijedio je sljedeći ispravak teksta koji je usvojio Europski parlament:

Ispravak P7_TA(2010)0336(COR02) Direktive 2010/78/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o izmjeni Direktive 98/26/EZ, 2002/87/EZ, 2003/6/EZ, 2003/41/EZ, 2003/71/EZ, 2004/39/EZ, 2004/109/EZ, 2005/60/EZ, 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2009/65/EZ glede ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (SL L 331 od 15.12.2010, str. 120)

(stajalište Parlamenta usvojeno u prvom čitanju 22. rujna 2010. radi donošenja spomenute Direktive P7_TA(2010)0336 (SL C 50 E od 21.2.2010, str. 212) (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)).

U skladu s člankom 216. stavkom 4. Poslovnika smatra se da je ispravak prihvaćen, osim ako u sljedećih 24 sata klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika ne zahtijevaju glasovanje o ispravku.

Ispravak je dostupan na internetskoj stranici „Séance en direct” tijekom trajanja ove sjednice.


6. Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)

U skladu s člankom 87.a stavkom 6. Poslovnika, predsjednik Konferencije predsjednika odbora obavijestio je predsjednika Parlamenta da nema prigovora na:

- preporuka odluke Odbora TRAN o neulaganju prigovora na nacrt Uredbe Komisije kojom se izmjenjuje Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva i administrativnih postupaka koji se odnose na posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- preporuka odluke Odbora REGI o neulaganju prigovora na delegiranu Uredbu Komisje od 7. siječnja 2014. o Europskom kodeksu ponašanja o partnerstvu u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Preporuke se smatraju prihvaćenima ako ni jedan klub zastupnika ili najmanje četrdeset zastupnika u roku od dvadeset i četiri sata na njih ne ulože prigovor. U suprotnom se slučaju o njima glasuje.

Te preporuke dostupne su na internetskoj stranici „Séance en direct”.


7. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj mreži službi za zapošljavanje, pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD))
U skladu s člankom 124. stavkom 1. Poslovnika Predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Europskim gosdpodarskim i socijalnim odborom.

U skladu s odredbama iz članka 307. Ugovora Predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležni :

EMPL

mišljenje :

FEMM, CULT, JURI, IMCO, REGI

- Imenovanje potpredsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE))

upućeno

nadležni :

ECON

- Prijedlog Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Sejšela (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE))

upućeno

nadležni :

PECH

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 1/2014. - Odjeljak III- Komisija (N7-0004/2014 - C7-0021/2014 - 2014/2015(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog Odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2009/831/EZ u pogledu razdoblja njezine primjene (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS))

upućeno

nadležni :

REGI

mišljenje :

AGRI, ECON

2) od nadležnih odbora, izvješća

- Izvješće o migranticama bez osobnih dokumenata u Europskoj uniji (2013/2115(INI)) - Odbor FEMM - izvjestitelj: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

- Izvješće o osiguranju od prirodnih katastrofa i katastrofa koje je prouzročio čovjek (2013/2174(INI)) – Odbor ECON – izvjestitelj: Sampo Terho (A7-0005/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ o otkrivanju nefinancijskih i drugih podataka od strane velikih trgovačkih društava i grupa (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD)) – Odbor JURI – izvjestiteljica: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

- Izvješće o planu EU-a protiv homofobije i diskriminacije na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta (2013/2183(INI)) – Odbor LIBE – izvjestiteljica: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

- Izvješće o budućoj ulozi Revizorskog suda. Postupak imenovanja članova Revizorskog suda: savjetovanje s Europskim parlamentom (2012/2064(INI)) – Odbor CONT - izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća za promicanje slobode kretanja građana i poduzeća pojednostavljenjem usvajanja određenih javnih dokumenata unutar Europske unije i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)) - Odbor JURI - izvjestitelj: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

- Izvješće o lokalnim i regionalnim posljedicama razvoja pametnih mreža (2013/2128(INI)) - Odbor REGI - izvjestiteljica: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 261/2004 o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku i Uredbe (EZ) br. 2027/97 o odgovornosti zračnih prijevoznika u pogledu zračnog prijevoza putnika i njihove prtljage (COM(2013)0130 - C7-0066/2013 - 2013/0072(COD)) – Odbor TRAN - izvjestitelj: Georges Bach (A7-0020/2014)

- Izvješće o integriranom tržištu dostave paketa u svrhu rasta elektroničke trgovine u EU-u (2013/2043(INI)) – Odbor IMCO - izvjestitelj: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

- Izvješće o Akcijskom planu za konkurentnu i održivu industriju čelika u Europi (2013/2177(INI)) – Odbor ITRE - izvjestitelj: András Gyürk (A7-0028/2014)

- Izvješće o budućnosti malih poljoprivrednih gospodarstava (2013/2096(INI)) – Odbor AGRI – izvjestitelj: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

- Izvješće o izmjeni članka 166. Poslovnika Europskog parlamenta o konačnom glasovanju i članka 195. stavka 3. o glasovanju u odboru (2014/2001(REG)) – Odbor AFCO - izvjestitelj: Carlo Casini (A7-0035/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 260/2012 o prijelazu na kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele Unije (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)) – Odbor ECON – izvjestiteljica: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

- ***Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća kojom se državama članicama odobrava potpisivanje i ratificiranje Sporazuma iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredbi Protokola iz Torremolinosa iz 1993. koji se odnosi na Međunarodnu konvenciju iz Torremolinosa iz 1977. o sigurnosti ribarskih brodova ili njihovo pristupanje tom Sporazumu. (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE)) – Odbor TRAN - izvjestitelj: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

- ***Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Ugovor o trgovini oružjem (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE)) – Odbor INTA - izvjestitelj: David Martin (A7-0041/2014)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Zbigniewu Ziobri (2013/2189(IMM)) – Odbor JURI – izvjestiteljica: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

- Izvješće o okviru klimatske i energetske politike do 2030. (COM(2013/2135(INI)) – Odbor ENVI – Odbor ITRE – izvjestiteljica: Anne Delvaux - izvjestitelj: Konrad Szymański (A7-0047/2014)

- ***Preporuka o nacrtu odluke Vijeća, u ime Europske unije, o Protokolu o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Gabonske Republike (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE)) – Odbor PECH - izvjestitelj: João Ferreira (A7-0049/2014)

- *Izvješće o predloženom imenovanju Klausa Heinera Lehnea za člana Revizorskog suda (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)) – Odbor CONT – izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijećao izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice i Uredbe Vijeća (EZ) br. 597/2009 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)) - Odbor INTA - izvjestitelj: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

- *Izvješće o nacrtu Odluke Vijeća o odnosima između Europske unije, s jedne strane, i Grenlanda i Kraljevine Danske, s druge strane (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS)) – Odbor DEVE – izvjestitelj: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

- Izvješće o 29. godišnjem izvješću o praćenju primjene prava EU-a (2011.) (2013/2119(INI)) – Odbor JURI – izvjestiteljica: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

- Izvješće o prikladnosti propisa EU-a, supsidijarnosti i proporcionalnosti – 19. izvješće o boljoj izradi zakonodavstva za 2011. (2013/2077(INI)) – Odbor JURI – izvjestitelj: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

- ***Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju sporazuma između Europske unije i Švicarske konfederacije o suradnji u primjeni njihovih prava tržišnog natjecanja (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE)) – Odbor ECON – izvjestitelj: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

- Izvješće o zahtjevu za zaštitu imuniteta i povlastica Lare Comi (2014/2014(IMM)) – Odbor JURI – izvjestitelj: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju o događajima povezanima sa sigurnošću u civilnom zrakoplovstvu kojom se izmjenjuje Uredba (EU) br. 996/2010 i stavljaju izvan snage Direktiva br. 2003/42/EZ, Uredba Komisije (EZ) br. 1321/2007 i Uredba Komisije (EZ) br. 1330/2007 (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)) – Odbor TRAN – izvjestiteljica: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici (COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)) – Odbor EMPL – izvjestiteljica: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijećao elektroničkoj identifikaciji i povjereničkim uslugama za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)) – Odbor ITRE – izvjestiteljica: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o dodjeli jamstva EU-a Europskoj investicijskoj banci za gubitke u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju investicijski projekti izvan Unije (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)) – Odbor BUDG - izvjestitelj: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2011 o europskim ekonomskim računima okoliša (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)) – Odbor ENVI – izvjestiteljica: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

- ***I Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi sezonskog zapošljavanja (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD)) – Odbor LIBE – izvjestitelj: Claude Moraes (A7-0428/2013)

- ***I Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)) – Odbor TRAN - izvjestitelj: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

- ***I Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lakšem pristupu internetskim stranicama tijela javnog sektora (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)) – Odbor IMCO - izvjestitelj: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2368/2002 koja se odnosi na uključenje Grenlanda u provedbu programa certificiranja Procesa Kimberley (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)) – Odbor INTA - izvjestitelj: Vital Moreira (A7-0467/2013)

- ***Izvješće o prijedlogu Odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)) – Odbor EMPL – izvjestiteljica: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

- Izvješće o provedbi Direktive 2005/29/EZ o nepoštenoj poslovnoj praksi (2013/2116(INI)) - Odbor IMCO - izvjestitelj: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 827/2004 o zabrani uvoza atlantskog velikookog tunja (Thunnus obesus) iz Bolivije, Kambodže, Ekvatorske Gvineje, Gruzije i Sijera Leonea i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1036/2001 (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD)) – Odbor PECH - izvjestitelj: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

- ***I Izvješće o nacrtu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)) – Odbor LIBE – izvjestitelj: Nuno Melo (A7-0477/2013)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi ujednačenih pravila i ujednačenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog mehanizma sanacije i jedinstvenog fonda za sanaciju banaka te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD)) – Odbor ECON - izvjestiteljica: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa korištenje regulatornog postupka s kontrolom članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)) – Odbor JURI - izvjestitelj: József Szájer (A7-0480/2013)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1346/2000 o stečajnom postupku (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD)) – Odbor JURI - izvjestitelj: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013)


8. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnih postupkom (članak 74. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će predsjednik Europskog parlamenta zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine i izmjeni Direktiva 2008/48/EZ i 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 1093/2010 (00025/2013/LEX - C7-0026/2014 - 2011/0062(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (00013/2014/LEX - C7-0018/2014 - 2011/0196(COD)).


9. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom mjesečnih zasjedanja, prva sjednica u listopadu i druga sjednica u listopadu 2013., dostupna je na internetskoj stranici Séance en direct.


10. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 115. Poslovnika):

- (O-000016/2014), koje je postavio Brian Simpson, u ime Odbora TRAN, Komisiji: NAIADES II ‒ akcijski program za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014);

- (O-000022/2014), koje je postavio George Sabin Cutaş, u ime Odbora ECON, Komisiji: Sporazumi EU-a o suradnji na provođenju politike tržišnog natjecanja - put prema naprijed (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014);

- (O-000029/2014), koje je postavio Mikael Gustafsson, u ime Odbora FEMM, Komisiji: Prema ukidanju genitalnog sakaćenja žena (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014).


11. Predstavke

U skladu s člankom 201. stavkom 6. Poslovnika, sljedeće su predstavke unesene u registar niže navedenih datuma i proslijeđene nadležnom odboru:

31. siječnja 2014.

Jutta Blum (br. 2800/2013); (podatak o imenu povjerljiv) (br. 2801/2013); Luis Manuel González Alonso (br. 2802/2013); Margarita Mª Lores Martínez (br. 2803/2013); Alberto Ruiz González (br. 2804/2013); Francesco Era (br. 2805/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2806/2013); Antonio Fabián Jiménez Jiménez (br. 2807/2013); Rita Frutos Alcántara (br. 2808/2013); J. Manuel Duque García (br. 2809/2013); Giancarlo Berti (br. 2810/2013); José Renato Núñez da Silva (br. 2811/2013); Valérie Losfeld (br. 2812/2013); Maya Irina Birdwood-Hedger (br. 2813/2013); Julián Rodríguez Díez (br. 2814/2013); David Hernández Planta (br. 2815/2013); Gredo Förster (br. 2816/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2817/2013); Bruno Buffa (br. 2818/2013); Jacqueline Siertsema (br. 2819/2013); Ajmal Mehdi (br. 2820/2013); Leonardo Fabio Cassaro (br. 2821/2013); Ivan Pongrac (br. 2822/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2823/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2824/2013); Stanciu Nicolae (br.2825/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2826/2013); Stephan Kamlowski (br. 2827/2013); Stephan Kamlowski (br. 2828/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2829/2013); Winfried Meffert (br. 2830/2013); Marco Bazzoni (br. 2831/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2832/2013); José Luis Rodríguez Liébana (br. 2833/2013); Alejandro Díaz Pérez (br. 2834/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2835/2013); Edinton Arudpranasam (br. 2836/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2837/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2838/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2839/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2840/2013); Josipović Vlado (br. 2841/2013); Katerina Raicheva (br. 2842/2013); Ioannis Marinopoulos (br. 2843/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2844/2013); Grzegorz Lomako (br. 2845/2013); Stanislaw Haczykowski (Kancelaria adwokacka) (br. 2846/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2847/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2848/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2849/2013); Antonio Arcos Alcaraz (br. 2850/2013); María Dolores Rodríguez Olmedo (br. 2851/2013); José Carlos Tejada Cabornero (br. 2852/2013); Fabiano Filippin (br. 2853/2013); Andrea Zanoni (zastupnik u Europskom parlamentu) (Europski parlament) (br. 2854/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2855/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2856/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2857/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2858/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2859/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2860/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2861/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2862/2013); Ma Consuelo Polo Delgado (Ecologistas en Acción) (br. 2863/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2864/2013); Dimitrios Karampelias (br. 2865/2013); Neji Kefifi (br. 2866/2013); Anastasios Zambelakis (br. 2867/2013); Augustin Eugen Pop (br. 2868/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2869/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2870/2013); Jakov Nadilo (br. 2871/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2872/2013); Luis Martínez Rodríguez (br. 2873/2013); Kęstutis Vilkauskas (br. 2874/2013); Kęstutis Vilkauskas (br. 2875/2013); Kęstutis Vilkauskas (br. 2876/2013); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 2877/2013); Antal Bálint (br. 2878/2013); Rosamaria Ciancaglini (Studio legale associato Ciancaglini-Rossi) (br. 2879/2013); Pawel Knast (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil") (br. 2880/2013); Ewa Kaźmierska-Vick (br. 2881/2013); Spyridom Valasakos (br. 2882/2013); Zivko Jekov (br. 2883/2013); María Dolores Galván Herrera (br. 2884/2013); Matteo La Cara (br. 0001/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0002/2014); Steffen Beier (n° 0003/2014); Μaria Μelessanaki (br. 0004/2014); Marián Kurhajec (br. 0005/2014); Diego Facchinetti (br. 0006/2014); Malgorzata Antczak (br. 0007/2014); Andrés de la Portilla García (br. 0008/2014); Carlos Miguel García Díaz (br. 0009/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0010/2014); Stefan Haase (br. 0011/2014); Walter Fischetti (br. 0012/2014); Marco Bava (n° 0013/2014); Marco Bava (br. 0014/2014); Marco Bava (br. 0015/2014); Marco Bava (br. 0016/2014); Marco Bava (br. 0017/2014); Marco Bava (br. 0018/2014); Marco Bava (br. 0019/2014); Eugène Engelhardt (br. 0020/2014); Giuseppe Mazzella (br. 0021/2014); Zohir Dhif (br. 0022/2014); Morena Pantalone (br. 0023/2014); Marco Bazzoni (br. 0024/2014); Janusz Gankiewicz (br. 0025/2014); Peter Flaggl (br. 0026/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0027/2014); Desislava Petkova (br. 0028/2014); Simone Gabbiano(già Burro) (br. 0029/2014); Grigore Potec (n° 0030/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0031/2014); Pedro Marinho Gonçalves Teixeira (br. 0032/2014); Bernd Fritz (br. 0033/2014); Jesús Castizo Mantas (br. 0034/2014); Sebastian Gianni (br. 0035/2014); Arjomand-Fard Hanieh (br. 0036/2014); Ivica ZURAK (br. 0037/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0038/2014); Nelu Bădălan (br. 0039/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0040/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0041/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0042/2014); Annarita Amoroso (br. 0043/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (n° 0044/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0045/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0046/2014); Gianfranco Gentile (br. 0047/2014); Federica Mazzetti (br. 0048/2014); Antonio Scognamiglio (br. 0049/2014); Kathryn Ann Williams (br. 0050/2014); Marie Do Vittori (br. 0051/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0052/2014); Marco Fedler (br. 0053/2014); Alexandru Firicel (br. 0054/2014); Daniele Fasciani (br. 0055/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0056/2014); Stefano Fuschetto (br. 0057/2014); Cătălin Epurianu (br. 0058/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0059/2014); László Ferencz (br. 0060/2014); Rolf Jürgens (br. 0061/2014); Philipp Löhler (br. 0062/2014); Jadvyga Ignatavičienė (br. 0063/2014); David Nudd (br. 0064/2014); Linda Maria Koldau (br. 0065/2014); Stefano Fuschetto (br. 0066/2014); Stefano Fuschetto (br. 0067/2014); Stefano Fuschetto (br. 0068/2014); Stefano Fuschetto (br. 0069/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0070/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0071/2014); Francisco Javier Bujalance López (br. 0072/2014); Alin Ovidiu Preda (br. 0073/2014); Jürgen Nieder (Berlin Factory) (br. 0074/2014); (npodatak o imenu povjreljiv) (br. 0075/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0076/2014); Klára Ungár (br. 0077/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0078/2014); Laura Pons Arpa (br. 0079/2014); María Teresa Pardo Rueda (br. 0080/2014); Kabengele Tshilolo (br. 0081/2014); Gabriella Salfi (br. 0082/2014); Thomas Daub (br. 0083/2014); Pura Peris García (br. 0084/2014); Jürgen Sterlike (br. 0085/2014); Rita Van Geyt (br. 0086/2014); Isaac Aira Yubero (br. 0087/2014); Andreas Greinert (br. 0088/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0089/2014); Karin Köhler (br. 0090/2014); Ružica Šikanić (br. 0091/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0092/2014); Mario Teodoro Pizzorno (br. 0093/2014); Henryk Miszczak (br. 0094/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0095/2014); Lorenzo Croce (Associazione italiana difesa animali & ambiente) (br. 0096/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br.0097/2014); Sabine Fröhner (br. 0098/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0099/2014); Jan-Erik Hansen (br. 0100/2014); Jan-Erik Hansen (br. 0101/2014); Jan-Erik Hansen (br. 0102/2014); Jan-Erik Hansen (br. 0103/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0104/2014); Susan Majaura (br. 0105/2014); Riccardo Giuliano (br. 0106/2014); Riccardo Giuliano (br. 0107/2014); Daniel Peña Jordana (br. 0108/2014); Gredo Förster (br. 0109/2014); Wasilios Katsioulis (br. 0110/2014); Louis Magnet (br. 0111/2014); Óscar Pérez Hernández (br. 0112/2014); Robert Régis (br. 0113/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0114/2014); Eddy L.F. Veerman (br. 0115/2014); John Skliris (br. 0116/2014); Ιoαννis Sιμιτζis (br. 0117/2014); Daniel Del Missier (br. 0118/2014); Alysha Hoare (br. 0119/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0120/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0121/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0122/2014); Pacitti Giovanni (br. 0123/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0124/2014); Carlos Nunes (br. 0125/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0126/2014); Alain Huyard (br. 0127/2014); Neil Crisp (br. 0128/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0129/2014); Šimo Knežević (br. 0130/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0131/2014); Maciej Kwiecinski (br. 0132/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0133/2014); Pedro Delgado Blanco (br. 0134/2014); Beatriz Garrote (br. 0135/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0136/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0137/2014); Dirk Schmücker (br. 0138/2014); Petek Frank (br. 0139/2014); Pawel Szczurek (br. 0140/2014); R. Wagner (br. 0141/2014); María Pilar Martín (br. 0142/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0143/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0144/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0145/2014); Arnold Ziendalski (br. 0146/2014); José Manuel Martín Álvarez (br. 0147/2014); Dobreva Abdesetar Atanaska (br. 0148/2014); Detlef Schneider (br. 0149/2014); Gloria Becker (br.0150/2014); (nom confidentiel) (br. 0151/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0152/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0153/2014); Olga García Bermúdez (br. 0154/2014); R. Wagner (br. 0155/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0156/2014); Nataša Klavs(Akademija Za Strateške Študije) (br. 0157/2014); Enrique Albert Artero (br. 0158/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0159/2014); Ottó Hermann (br. 0160/2014); Jorge Sebastià Marhuenda (br. 0161/2014); Giuseppe Salvatore Ricca (br. 0162/2014); Josep Pérez Soriano (br. 0163/2014); Josip Katalinić (br. 0164/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0165/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0166/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0167/2014); Joachim Guse (br. 0168/2014); Miltiadous Panagiotis (Train citizens for justice to political leaders) (br. 0169/2014); Leandro Marques (br. 0170/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0171/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0172/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0173/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br. 0174/2014); Christophe Krief (br. 0175/2014); (podatak o imenu povjreljiv) (br 0176/2014).


12. Plan rada

Sljedeća je točka na dnevnom redu plan rada Parlamenta.

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda prve sjednice u veljači 2014. (PE 527.823/PDOJ) i predložene su njegove sljedeće izmjene (članak 140. Poslovnika):

Ponedjeljak, utorak, srijeda

Nema predloženih izmjena:

Četvrtak

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika Predsjednik je predložio sljedeće izmjene dnevnog reda sjednice u četvrtak prijepodne:

Zasjedanje počinje u 8.30 umjesto u 9.00.

Od 8.30 do11.00:

- Pitanje za usmeni odgovor (O-000029/2014): Prema ukidanju genitalnog sakaćenja žena (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

- Pitanje za usmeni odgovor (O-000016/2014): NAIADES II ‒ akcijski program za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

Od 11.00 do 11.50:

Rasprava o ujednačenim pravilima i postupcima za Sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju banaka, prilkom koje će se izmijenjivati govornici iz klubova zastupnika.

Te su izmjene dnevnog reda za četvrtak prijepodne usvojene.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


13. Promicanje slobode kretanja pojednostavljenjem usvajanja određenih javnih dokumenata ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća za promicanje slobode kretanja građana i poduzeća pojednostavljenjem usvajanja određenih javnih dokumenata unutar Europske unije i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

Bernhard Rapkay, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio John Stuart Agnew, predstavio je izvješće.

Govorila je Viviane Reding (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Alajos Mészáros, u ime kluba PPE, Evelyn Regner, u ime kluba S&D, Alexandra Thein, u ime kluba ALDE, Eva Lichtenberger, u ime kluba Verts/ALE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Geoffrey Van Orden, Andrea Češková, u ime kluba ECR, Jaroslav Paška, u ime kluba EFD, Dimitar Stoyanov, nezavisni zastupnik, Tadeusz Zwiefka i Ivailo Kalfin.

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

Govorili su: Andrew Henry William Brons, Angelika Niebler, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Astrid Lulling, Tonino Picula, Zdravka Bušić, Sergio Gaetano Cofferati, Elena Băsescu i Andrej Plenković, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău i Ivana Maletić.

Govorili su: Viviane Reding i Bernhard Rapkay.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: 4. veljače 2014.


14. 29. godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a (2011.) Prikladnost propisa, supsidijarnost i proporcionalnost u EU-u - bolje zakonodavstvo (rasprava)

Izvješće o 29. godišnjem izvješću o praćenju primjene prava EU-a (2011.) [2013/2119(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

Izvješće o prikladnosti propisa, supsidijarnosti i proporcionalnosti u EU-u – 19. izvješće o boljem zakonodavstvu za 2011. godinu [2013/2077(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

Eva Lichtenberger i Sajjad Karim predstavili su svoja izvješća.

Govorila je Silvia-Adriana Ţicău radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Sajjadu Karimu, koji je na njega odgovorio.

Govorila je Viviane Reding (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Tadeusz Zwiefka, u ime kluba PPE, Evelyn Regner, u ime kluba S&D, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström, u ime kluba ALDE, Janusz Wojciechowski, u ime kluba ECR, Slavi Binev, u ime kluba EFD, Sebastian Valentin Bodu, Olle Ludvigsson, Phil Bennion, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Sandra Petrović Jakovina i Malcolm Harbour.

PREDSJEDA: Anni PODIMATA
potpredsjednica

Govorili su: Silvia-Adriana Ţicău, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Malcolmu Harbouru, koji je na njega odgovorio, Monika Panayotova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Andreas Mölzer.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati, Amelia Andersdotter, Ryszard Czarnecki, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Silvia-Adriana Ţicău i Sari Essayah.

Govorili su: Viviane Reding, Eva Lichtenberger i Sajjad Karim.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika od 4.2.2014. i točka 6.15 zapisnika od 4.2.2014.


15. Razvrstavanje, označivanje i pakiranje tvari i smjesa ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva Vijeća 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa [COM(2013)0102 – C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Sari Essayah (A7-0319/2013)

Sari Essayah predstavio je izvješće.

Govorio je László Andor (povjerenik Komisije).

Govorili su: Ole Christensen, u ime kluba S&D, Marian Harkin, u ime kluba ALDE, i Inês Cristina Zuber, u ime kluba GUE/NGL.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Rareş-Lucian Niculescu, Josefa Andrés Barea i Elena Băsescu.

Govorili su: László Andor i Sari Essayah.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: 4. veljače 2014.


16. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U skladu s člankom 150. Poslovnika jednominutne govore održali su sljedeći zastupnici, koji su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Cristian Dan Preda, Kinga Göncz, Janusz Wojciechowski, Ivana Maletić, Alda Sousa, Mairead McGuinness, Joseph Cuschieri, Claudio Morganti, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Paul Murphy, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Inês Cristina Zuber, Josefa Andrés Barea, Biljana Borzan, Josef Weidenholzer, Alajos Mészáros, Juan Andrés Naranjo Escobar, Claudiu Ciprian Tănăsescu i Béla Glattfelder.


17. Homofobija i diskriminacija na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta (kratko predstavljanje)

Izvješće o planu EU-a protiv homofobije i diskriminacije na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta [2013/2183(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

Ulrike Lunacek održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Anna Záborská, Michael Cashman, Izaskun Bilbao Barandica, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Krisztina Morvai, o primjeni postupka postavljanja pitanja podizanjem plave kartice (Predsjednica podsjeća na važeće propise), Seán Kelly, Cornelia Ernst, Claudio Morganti, Roberta Metsola, Britta Thomsen, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Davor Ivo Stier i Biljana Boržan.

Govorio je László Andor (član Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: 4. veljače 2014.


18. Provedba Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi (kratko predstavljanje)

Izvješće o provedbi Direktive 2005/29/EZ o nepoštenoj poslovnoj praksi [2013/2116(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

Robert Rochefort održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Catherine Stihler, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Tonino Picula i Silvia-Adriana Ţicău.

Govorio je László Andor (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: 4. veljače 2014.


19. Analiza stanja u pravosuđu EU-a (kratko predstavljanje)

Izvješće o analizi stanja u pravosuđu EU-a – na području građanskog i upravnog prava u državama članicama [2013/2117(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

Tadeusz Zwiefka održao je predstavljanje.

PREDSJEDA: Roberta ANGELILLI
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Sari Essayah, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Csaba Sándor Tabajdi, António Fernando Correia de Campos i Krisztina Morvai.

Govorio je László Andor (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: 4. veljače 2014.


20. Lokalne i regionalne posljedice razvoja pametnih mreža (kratko predstavljanje)

Izvješće o lokalnim i regionalnim posljedicama razvoja pametnih mreža [2013/2128(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

Elisabeth Schroedter održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andrej Plenković, Miroslav Mikolášik, Jan Březina, Ivana Maletić, António Fernando Correia de Campos, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Tonino Picula i Graham Watson.

Govorio je László Andor (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: 4. veljače 2014.


21. Mala poljoprivredna gospodarstva (kratko predstavljanje)

Izvješće o budućnosti malih poljoprivrednih gospodarstava [2013/2096(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

Czesław Adam Siekierski održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Elena Băsescu, Herbert Dorfmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Luís Paulo Alves, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira i Krisztina Morvai.

Govorio je László Andor (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: 4. veljače 2014.


22. Integrirano tržište dostave paketa u svrhu rasta elektroničke trgovine (kratko predstavljanje)

Izvješće o integriranom tržištu dostave paketa u svrhu rasta elektroničke trgovine u EU-u [2013/2043(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

Pablo Arias Echeverría održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sari Essayah i Silvia-Adriana Ţicău.

Govorio je László Andor (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: 4. veljače 2014.


23. Migrantice bez osobnih dokumenata u Europskoj uniji (kratko predstavljanje)

Izvješće o migranticama bez osobnih dokumenata u Europskoj uniji [2013/2115(INI)] - Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova. Izvjestiteljica: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

Norica Nicolai održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Tonino Picula i Krisztina Morvai.

Govorio je László Andor (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: 4. veljače 2014.


24. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 527.823/OJMA).


25. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:40.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Potpisali su se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor Keith, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Urutchev, Vadim Tudor, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti