Index 
Jegyzőkönyv
PDF 236kWORD 164k
2014. február 3., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Mandátumvizsgálat
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem
 5.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 6.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)
 7.Dokumentumok benyújtása
 8.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 74. cikke)
 9.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 10.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 11.Petíciók
 12.Ügyrend
 13.Bizonyos közokiratok elfogadásának egyszerűsítése révén a szabad mozgás előmozdítása ***I (vita)
 14.Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 29. éves jelentés (2011) - A célravezető uniós szabályozás, szubszidiaritás és arányosság – a jogalkotás minőségének javítása (vita)
 15.Anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása ***I (vita)
 16.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 17.A homofóbia és a szexuális irányultságon, illetve nemi identitáson alapuló megkülönböztetés (rövid ismertetés)
 18.A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv végrehajtása (rövid ismertetés)
 19.Az EU igazságügyi eredménytáblája (rövid ismertetés)
 20.Az intelligens energiahálózatok kialakításának helyi és regionális következményei (rövid ismertetés)
 21.Mezőgazdasági kisvállalkozások (rövid ismertetés)
 22.Integrált csomagkézbesítési piac az e-kereskedelem bővülése érdekében (rövid ismertetés)
 23.Iratokkal nem rendelkező bevándorlónők az Európai Unióban (rövid ismertetés)
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00-kor nyitják meg.


2. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy érvényesíti Claus Larsen-Jensen, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Ross és Věra Flasarová mandátumát, Claus Larsen-Jensen esetében 2013. december 13-i, Zbigniew Zaleski és Tadeusz Ross esetében 2013. december 17-i, Věra Flasarová esetében pedig 2014. január 13-i hatállyal.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Sajjad Karim közli, hogy 2013. december 11-én igennel kívánt szavazni az Eduard Kukan jelentéséhez (A7-0418/2013) benyújtott 116. módosítás második részéről szóló szavazás során.


4. A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem

Lara Comi benyújtotta a képviselői mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására vonatkozó kérelmet, egy Ferrarai Bíróság előtt folyamatban lévő büntetőjogi eljárás keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 6. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalták.


5. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)

A ECON Bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be egy Európai Parlament által elfogadott szöveghez:

Helyesbítés P7_TA(2010)0336(COR02) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankfelügyeleti Hatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. november 24-i 2010/78/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre tekintettel (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

(az Európai Parlament által 2010. szeptember 22-én a fent említett irányelv elfogadására tekintettel elfogadott álláspont P7_TA(2010)0336 (HL C 50. E, 2010.2.21., 212. o.)) (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)).

Az eljárási szabályzat 216. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül valamelyik képviselőcsoport, vagy legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés a jelenlegi ülésszak időtartama alatt a „Séance en direct” honlapon érhető el.


6. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

Az eljárási szabályzat 87a. cikkének (6) cikkének megfelelően az Elnökök Értekezletének elnöke tájékoztatta az Európai Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen:

- a TRAN bizottság határozatra irányuló ajánlása a Bizottságnak a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelmények és igazgatási eljárások rögzítésére vonatkozó 1178/2011/EU rendeletét módosító bizottsági rendelet tervezete ellenzésének mellőzésére (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- a REGI bizottság határozatra irányuló ajánlása az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről szóló, 2014. január 7-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Az ajánlásokat elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben a plenáris ülésen történő bejelentésüket követő huszonnégy órán belül bármelyik képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő nem emel kifogást ellenük. Ellenkező esetben szavazásra kell bocsátani őket.

Az ajánlások elérhetők a „Séance en direct” weboldalon.


7. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

FEMM, CULT, JURI, IMCO, REGI

- Az Európai Központi Bank felügyelőtanácsa alelnökének kinevezése (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, BUDG

- A DEC 1/2014. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0004/2014 - C7-0021/2014 - 2014/2015(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS))

utalva

illetékes :

REGI

vélemény :

AGRI, ECON

2) a parlamenti bizottságok, jelentések

- Jelentés az Európai Unióban okmányokkal nem rendelkező migráns nőkről (2013/2115(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

- Jelentés a természeti és ember okozta katasztrófák biztosításáról (2013/2174(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Sampo Terho (A7-0005/2014)

- ***I Jelentés a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

- Jelentés a homofóbia, illetve a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni európai menetrendről (2013/2183(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

- Jelentés a Számvevőszék jövőbeli szerepéről – A Számvevőszék tagjainak kinevezési eljárása: konzultáció az Európai Parlamenttel (2012/2064(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

- ***I Jelentés a bizonyos közokiratok Európai Unión belüli elfogadásának egyszerűsítése révén a polgárok és a vállalkozások szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

- Jelentés az intelligens energiahálózatok fejlesztésének helyi és regionális következményeiről (2013/2128(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

- ***I Jelentés a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletnek, valamint a légifuvarozók felelősségéről szóló 2027/97/EK rendeletnek az utasok és poggyászaik légi szállítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0130 - C7-0066/2013 - 2013/0072(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Georges Bach (A7-0020/2014)

- Jelentés az integrált uniós csomagkézbesítési piacról az e-kereskedelem bővülése érdekében (2013/2043(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

- Jelentés a „Cselekvési terv a versenyképes és fenntartható európai acélipar érdekében” című dokumentumról (2013/2177(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: András Gyürk (A7-0028/2014)

- Jelentés a mezőgazdasági kisüzemek jövőjéről (2013/2096(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

- Jelentés a Parlament eljárási szabályzata zárószavazásról szóló 166. cikkének és a bizottságban való szavazásról szóló 195. cikke (3) bekezdésének módosításáról (2014/2001(REG)) - AFCO bizottság - Előadó: Carlo Casini (A7-0035/2014)

- ***I Jelentés a 260/2012/EU rendeletnek az uniós szintű átutalásokra és beszedésekre való átállás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

- *** Ajánlás a tagállamoknak a halászhajók biztonságáról szóló, 1977. évi torremolinoszi nemzetközi egyezményhez csatolt 1993. évi jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 2012. évi fokvárosi megállapodás aláírására, megerősítésére vagy az ahhoz történő csatlakozásra történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

- *** Ajánlás a tagállamoknak a fegyverkereskedelmi szerződésnek az Európai Unió érdekében történő aláírására adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozattervezetről (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: David Martin (A7-0041/2014)

- Jelentés a Zbigniew Ziobro mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2013/2189(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

- Jelentés az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló keretéről (2013/2135(INI)) - ENVI bizottság - ITRE bizottság - Előadó: Anne Delvaux - Előadó: Konrad Szymański (A7-0047/2014)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Gaboni Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozattervezetről (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: João Ferreira (A7-0049/2014)

- * Jelentés Klaus Heiner Lehnének a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

- ***I Jelentés az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló 597/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

- * Jelentés az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokról szóló tanácsi határozattervezetről (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS)) - DEVE bizottság - Előadó: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

- Jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2011. évi 29. éves jelentésről (2013/2119(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

- Jelentés az uniós szabályozás célravezetőségéről, a szubszidiaritásról és az arányosságról – a jogalkotás minőségének javítása 2011-ben – 19. jelentés (2013/2077(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a versenyjogi szabályaik alkalmazására vonatkozó együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

- Jelentés Lara Comi mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről (2014/2014(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

- ***I Jelentés a polgári légiközlekedési események jelentéséről, a 996/2010/EU rendelet módosításáról és a 2003/42/EK irányelv, az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

- ***I Jelentés a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

- ***I Jelentés a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

- ***I Jelentés az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeivel szemben az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)) - BUDG bizottság - Előadó: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

- ***I Jelentés az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

- ***I Jelentés a harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A7-0428/2013)

- ***I Jelentés az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

- ***I Jelentés a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

- ***I Jelentés a 2368/2002/EK tanácsi rendeletnek Grönland kimberley-i folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásában való részvétele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Vital Moreira (A7-0467/2013)

- *** Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)) - EMPL bizottság - Előadó: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

- Jelentés a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv végrehajtásáról (2013/2116(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

- ***I Jelentés a Bolíviából, Kambodzsából, Egyenlítői-Guineából, Grúziából és Sierra Leonéból származó atlanti nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) behozatalának tilalmáról, valamint az 1036/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 827/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

- ***I Jelentés a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv tervezetéről (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Nuno Melo (A7-0477/2013)

- ***I Jelentés a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az egységes szanálási mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Bankszanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

- ***I Jelentés az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő igazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)) - JURI bizottság - Előadó: József Szájer (A7-0480/2013)

- ***I Jelentés a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013).


8. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 74. cikke)

Az elnök közli, hogy szerdán az Európai Parlament elnöke a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- A lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (00025/2013/LEX - C7-0026/2014 - 2011/0062(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (00013/2014/LEX - C7-0018/2014 - 2011/0196(COD)).


9. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2013. októberi I. és II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetoldalon.


10. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 115. cikke):

- (O-000016/2014) felteszi: Brian Simpson, a TRAN bizottság nevében, a Bizottsághoz: NAIADES II - cselekvési terv a belvízi hajózás támogatására (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014);

- (O-000022/2014) felteszi: George Sabin Cutaş, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: A versenypolitika végrehajtásáról szóló európai uniós együttműködési megállapodások - a következő lépések (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014);

- (O-000029/2014) felteszi: Mikael Gustafsson, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: A női nemi szervek megcsonkításának felszámolása felé (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014).


11. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 201. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2014. január 31.

Jutta Blum (2800/2013); (titkos név) (2801/2013); Luis Manuel González Alonso (2802/2013); Margarita Mª Lores Martínez (2803/2013); Alberto Ruiz González (2804/2013); Francesco Era (2805/2013); (titkos név) (2806/2013); Antonio Fabián Jiménez Jiménez (2807/2013); Rita Frutos Alcántara (2808/2013); J. Manuel Duque García (2809/2013); Giancarlo Berti (2810/2013); José Renato Núñez da Silva (2811/2013); Valérie Losfeld (2812/2013); Maya Irina Birdwood-Hedger (2813/2013); Julián Rodríguez Díez (2814/2013); David Hernández Planta (2815/2013); Gredo Förster (2816/2013); (titkos név) (2817/2013); Bruno Buffa (2818/2013); Jacqueline Siertsema (2819/2013); Ajmal Mehdi (2820/2013); Leonardo Fabio Cassaro (2821/2013); Ivan Pongrac (2822/2013); (titkos név) (2823/2013); (titkos név) (2824/2013); Stanciu Nicolae (2825/2013); (titkos név) (2826/2013); Stephan Kamlowski (2827/2013); Stephan Kamlowski (2828/2013); (titkos név) (2829/2013); Winfried Meffert (2830/2013); Marco Bazzoni (2831/2013); (titkos név) (2832/2013); José Luis Rodríguez Liébana (2833/2013); Alejandro Díaz Pérez (2834/2013); (titkos név) (2835/2013); Edinton Arudpranasam (2836/2013); (titkos név) (2837/2013); (titkos név) (2838/2013); (titkos név) (2839/2013); (titkos név) (2840/2013); Josipović Vlado (2841/2013); Katerina Raicheva (2842/2013); Ioannis Marinopoulos (2843/2013); (titkos név) (2844/2013); Grzegorz Lomako (2845/2013); Stanislaw Haczykowski (Kancelaria adwokacka) (2846/2013); (titkos név) (2847/2013); (titkos név) (2848/2013); (titkos név) (2849/2013); Antonio Arcos Alcaraz (2850/2013); María Dolores Rodríguez Olmedo (2851/2013); José Carlos Tejada Cabornero (2852/2013); Fabiano Filippin (2853/2013); Andrea Zanoni (MEP) (Parlement Européen) (2854/2013); (titkos név) (2855/2013); (titkos név) (2856/2013); (titkos név) (2857/2013); (titkos név) (2858/2013); (titkos név) (2859/2013); (titkos név) (2860/2013); (titkos név) (2861/2013); (titkos név) (2862/2013); Ma Consuelo Polo Delgado (Ecologistas en Acción) (2863/2013); (titkos név) (2864/2013); Dimitrios Karampelias (2865/2013); Neji Kefifi (2866/2013); Anastasios Zambelakis (2867/2013); Augustin Eugen Pop (2868/2013); (titkos név) (2869/2013); (titkos név) (2870/2013); Jakov Nadilo (2871/2013); (titkos név) (2872/2013); Luis Martínez Rodríguez (2873/2013); Kęstutis Vilkauskas (2874/2013); Kęstutis Vilkauskas (2875/2013); Kęstutis Vilkauskas (2876/2013); (titkos név) (2877/2013); Antal Bálint (2878/2013); Rosamaria Ciancaglini (Studio legale associato Ciancaglini-Rossi) (2879/2013); Pawel Knast (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil") (2880/2013); Ewa Kaźmierska-Vick (2881/2013); Spyridom Valasakos (2882/2013); Zivko Jekov (2883/2013); María Dolores Galván Herrera (2884/2013); Matteo La Cara (0001/2014); (titkos név) (0002/2014); Steffen Beier (0003/2014); Μaria Μelessanaki (0004/2014); Marián Kurhajec (0005/2014); Diego Facchinetti (0006/2014); Malgorzata Antczak (0007/2014); Andrés de la Portilla García (0008/2014); Carlos Miguel García Díaz (0009/2014); (titkos név) (0010/2014); Stefan Haase (0011/2014); Walter Fischetti (0012/2014); Marco Bava (0013/2014); Marco Bava (0014/2014); Marco Bava (0015/2014); Marco Bava (0016/2014); Marco Bava (0017/2014); Marco Bava (0018/2014); Marco Bava (0019/2014); Eugène Engelhardt (0020/2014); Giuseppe Mazzella (0021/2014); Zohir Dhif (0022/2014); Morena Pantalone (0023/2014); Marco Bazzoni (0024/2014); Janusz Gankiewicz (0025/2014); Peter Flaggl (0026/2014); (titkos név) (0027/2014); Desislava Petkova (0028/2014); Simone Gabbiano (già Burro) (0029/2014); Grigore Potec (0030/2014); (titkos név) (0031/2014); Pedro Marinho Gonçalves Teixeira (0032/2014); Bernd Fritz (0033/2014); Jesús Castizo Mantas (0034/2014); Sebastian Gianni (0035/2014); Arjomand-Fard Hanieh (0036/2014); Ivica Zurak (0037/2014); (titkos név) (0038/2014); Nelu Bădălan (0039/2014); (titkos név) (0040/2014); (titkos név) (0041/2014); (titkos név) (0042/2014); Annarita Amoroso (0043/2014); (titkos név) (0044/2014); (titkos név) (0045/2014); (titkos név) (0046/2014); Gianfranco Gentile (0047/2014); Federica Mazzetti (0048/2014); Antonio Scognamiglio (0049/2014); Kathryn Ann Williams (0050/2014); Marie Do Vittori (0051/2014); (titkos név) (0052/2014); Marco Fedler (0053/2014); Alexandru Firicel (0054/2014); Daniele Fasciani (0055/2014); (titkos név) (0056/2014); Stefano Fuschetto (0057/2014); Cătălin Epurianu (0058/2014); (titkos név) (0059/2014); László Ferencz (0060/2014); Rolf Jürgens (0061/2014); Philipp Löhler (0062/2014); Jadvyga Ignatavičienė (0063/2014); David Nudd (0064/2014); Linda Maria Koldau (0065/2014); Stefano Fuschetto (0066/2014); Stefano Fuschetto (0067/2014); Stefano Fuschetto (0068/2014); Stefano Fuschetto (0069/2014); (titkos név) (0070/2014); (titkos név) (0071/2014); Francisco Javier Bujalance López (0072/2014); Alin Ovidiu Preda (0073/2014); Jürgen Nieder (Berlin Factory) (0074/2014); (titkos név) (0075/2014); (titkos név) (0076/2014); Klára Ungár (0077/2014); (titkos név) (0078/2014); Laura Pons Arpa (0079/2014); María Teresa Pardo Rueda (0080/2014); Kabengele Tshilolo (0081/2014); Gabriella Salfi (0082/2014); Thomas Daub (0083/2014); Pura Peris García (0084/2014); Jürgen Sterlike (0085/2014); Rita Van Geyt (0086/2014); Isaac Aira Yubero (0087/2014); Andreas Greinert (0088/2014); (titkos név) (0089/2014); Karin Köhler (0090/2014); Ružica Šikanić (0091/2014); (titkos név) (0092/2014); Mario Teodoro Pizzorno (0093/2014); Henryk Miszczak (0094/2014); (titkos név) (0095/2014); Lorenzo Croce (Associazione italiana difesa animali & ambiente) (0096/2014); (titkos név) (0097/2014); Sabine Fröhner (0098/2014); (titkos név) (0099/2014); Jan-Erik Hansen (0100/2014); Jan-Erik Hansen (0101/2014); Jan-Erik Hansen (0102/2014); Jan-Erik Hansen (0103/2014); (titkos név) (0104/2014); Susan Majaura (0105/2014); Riccardo Giuliano (0106/2014); Riccardo Giuliano (0107/2014); Daniel Peña Jordana (0108/2014); Gredo Förster (0109/2014); Wasilios Katsioulis (0110/2014); Louis Magnet (0111/2014); Óscar Pérez Hernández (0112/2014); Robert Régis (0113/2014); (titkos név) (0114/2014); Eddy L.F. Veerman (0115/2014); John Skliris (0116/2014); Ιoαννis Sιμιτζis (0117/2014); Daniel Del Missier (0118/2014); Alysha Hoare (0119/2014); (titkos név) (0120/2014); (titkos név) (0121/2014); (titkos név) (0122/2014); Pacitti Giovanni (0123/2014); (titkos név) (0124/2014); Carlos Nunes (0125/2014); (titkos név) (0126/2014); Alain Huyard (0127/2014); Neil Crisp (0128/2014); (titkos név) (0129/2014); Simo Knežević (0130/2014); (titkos név) (0131/2014); Maciej Kwiecinski (0132/2014); (titkos név) (0133/2014); Pedro Delgado Blanco (0134/2014); Beatriz Garrote (0135/2014); (titkos név) (0136/2014); (titkos név) (0137/2014); Dirk Schmücker (0138/2014); Petek Frank (0139/2014); Pawel Szczurek (0140/2014); R. Wagner (0141/2014); María Pilar Martín (0142/2014); (titkos név) (0143/2014); (titkos név) (0144/2014); (titkos név) (0145/2014); Arnold Ziendalski (0146/2014); José Manuel Martín Álvarez (0147/2014); Dobreva Abdesetar Atanaska (0148/2014); Detlef Schneider (0149/2014); Gloria Becker (0150/2014); (titkos név) (0151/2014); (titkos név) (0152/2014); (titkos név) (0153/2014); Olga García Bermúdez (0154/2014); R. Wagner (0155/2014); (titkos név) (0156/2014); Nataša Klavs(Akademija Za Strateške Študije) (0157/2014); Enrique Albert Artero (0158/2014); (titkos név) (0159/2014); Ottó Hermann (0160/2014); Jorge Sebastià Marhuenda (0161/2014); Giuseppe Salvatore Ricca (0162/2014); Josep Pérez Soriano (0163/2014); Josip Katalinić (0164/2014); (titkos név) (0165/2014); (titkos név) (0166/2014); (titkos név) (0167/2014); Joachim Guse (0168/2014); Miltiadous Panagiotis (Train citizens for justice to political leaders) (0169/2014); Leandro Marques (0170/2014); (titkos név) (0171/2014); (titkos név) (0172/2014); (titkos név) (0173/2014); (titkos név) (0174/2014); Christophe Krief (0175/2014); (titkos név) (0176/2014).


12. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2014. februári I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 527.823/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 140. cikke):

Hétfő, kedd, szerda

Nincs javasolt változtatás.

Csütörtök

A képviselőcsoportokkal való konzultációt követően az elnök az alábbi módosításokat javasolja a csütörtök délelőtti napirendben:

Az ülés 9.00 helyett 8.30-kor fog kezdődni.

8.30-tól 11.00-ig:

- Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000029/2014): A női nemi szervek megcsonkításának felszámolása felé (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

- Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000016/2014): NAIADES II - cselekvési terv a belvízi hajózás támogatására (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

11.00-tól 11.50-ig:

Vita a hitelintézetek és egyes befektetési társaságok egységes szanálási mechanizmusának és egységes bankszanálási alap keretében történő szanálásának szabályairól és egységes eljárásairól, a képviselőcsoportok egy-egy felszólalójával.

A csütörtök délelőtti napirend e módosításait elfogadták.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


13. Bizonyos közokiratok elfogadásának egyszerűsítése révén a szabad mozgás előmozdítása ***I (vita)

Jelentés a bizonyos közokiratok Európai Unión belüli elfogadásának egyszerűsítése révén a polgárok és a vállalkozások szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

Bernhard Rapkay, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: John Stuart Agnew, előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Alajos Mészáros, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyn Regner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Alexandra Thein, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Geoffrey Van Orden, Andrea Češková, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Dimitar Stoyanov, független, Tadeusz Zwiefka és Ivailo Kalfin.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Andrew Henry William Brons, Angelika Niebler, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Astrid Lulling, Tonino Picula, Zdravka Bušić, Sergio Gaetano Cofferati, Elena Băsescu és Andrej Plenković, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău és Ivana Maletić.

Felszólal: Viviane Reding és Bernhard Rapkay.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.4-i jegyzőkönyv, 6.8. pont .


14. Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 29. éves jelentés (2011) - A célravezető uniós szabályozás, szubszidiaritás és arányosság – a jogalkotás minőségének javítása (vita)

Jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 29. éves jelentésről (2011) [2013/2119(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

Jelentés a célravezető uniós szabályozásról, a szubszidiaritásról és az arányosságról – 19. jelentés a jogalkotás minőségének javításáról (2011) [2013/2077(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

Eva Lichtenberger és Sajjad Karim előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Silvia-Adriana Ţicău aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Sajjad Karim, aki válaszol arra.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyn Regner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Janusz Wojciechowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Slavi Binev, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Sebastian Valentin Bodu, Olle Ludvigsson, Phil Bennion, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Sandra Petrović Jakovina és Malcolm Harbour.

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

Felszólal: Silvia-Adriana Ţicău aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Malcolm Harbour, aki válaszol arra, Monika Panayotova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Andreas Mölzer.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati, Amelia Andersdotter, Ryszard Czarnecki, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Silvia-Adriana Ţicău és Sari Essayah.

Felszólal: Viviane Reding, Eva Lichtenberger és Sajjad Karim.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.4-i jegyzőkönyv, 6.5. pont és 2014.2.4-i jegyzőkönyv, 6.15. pont .


15. Anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása ***I (vita)

Jelentés a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK, a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0102 – C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Sari Essayah (A7-0319/2013)

Sari Essayah előterjeszti a jelentést.

Felszólal: László Andor (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ole Christensen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Inês Cristina Zuber, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Rareş-Lucian Niculescu, Josefa Andrés Barea és Elena Băsescu.

Felszólal: László Andor és Sari Essayah.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.4-i jegyzőkönyv, 6.9. pont .


16. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Cristian Dan Preda, Kinga Göncz, Janusz Wojciechowski, Ivana Maletić, Alda Sousa, Mairead McGuinness, Joseph Cuschieri, Claudio Morganti, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Paul Murphy, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Inês Cristina Zuber, Josefa Andrés Barea, Biljana Borzan, Josef Weidenholzer, Alajos Mészáros, Juan Andrés Naranjo Escobar, Claudiu Ciprian Tănăsescu és Béla Glattfelder.


17. A homofóbia és a szexuális irányultságon, illetve nemi identitáson alapuló megkülönböztetés (rövid ismertetés)

Jelentés a homofóbia és a szexuális irányultságon, illetve nemi identitáson alapuló hátrányos megkülönböztetés elleni európai uniós menetrendről [2013/2183(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

Ulrike Lunacek rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská, Michael Cashman, Izaskun Bilbao Barandica, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Krisztina Morvai, a kékkártyás eljárás alkalmazásáról (Az elnök emlékeztet a hatályos szabályokra), Seán Kelly, Cornelia Ernst, Claudio Morganti, Roberta Metsola, Britta Thomsen, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Davor Ivo Stier és Biljana Borzan.

Felszólal: László Andor (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2014.2.4-i jegyzőkönyv, 8.1. pont .


18. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv végrehajtása (rövid ismertetés)

Jelentés a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv végrehajtásáról [2013/2116(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

Robert Rochefort rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Catherine Stihler, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Tonino Picula és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal: László Andor (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2014.2.4-i jegyzőkönyv, 8.2. pont .


19. Az EU igazságügyi eredménytáblája (rövid ismertetés)

Jelentés az EU igazságügyi eredménytáblájáról – polgári és közigazgatási bíráskodás a tagállamokban [2013/2117(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

Tadeusz Zwiefka rövid ismertetést tart.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Sari Essayah, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Csaba Sándor Tabajdi, António Fernando Correia de Campos és Krisztina Morvai.

Felszólal: László Andor (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2014.2.4-i jegyzőkönyv, 8.3. pont .


20. Az intelligens energiahálózatok kialakításának helyi és regionális következményei (rövid ismertetés)

Jelentés az intelligens energiahálózatok kialakításának helyi és regionális következményeiről [2013/2128(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

Elisabeth Schroedter rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrej Plenković, Miroslav Mikolášik, Jan Březina, Ivana Maletić, António Fernando Correia de Campos, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Tonino Picula és Graham Watson.

Felszólal: László Andor (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2014.2.4-i jegyzőkönyv, 8.4. pont .


21. Mezőgazdasági kisvállalkozások (rövid ismertetés)

Jelentés a mezőgazdasági kisvállalkozások jövőjéről [2013/2096(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

Czesław Adam Siekierski rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Elena Băsescu, Herbert Dorfmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Luís Paulo Alves, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira és Krisztina Morvai.

Felszólal: László Andor (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2014.2.4-i jegyzőkönyv, 8.5. pont .


22. Integrált csomagkézbesítési piac az e-kereskedelem bővülése érdekében (rövid ismertetés)

Jelentés az integrált csomagkézbesítési piacról az e-kereskedelem Unión belüli bővülése érdekében [2013/2043(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

Pablo Arias Echeverría rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sari Essayah és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal: László Andor (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2014.2.4-i jegyzőkönyv, 8.6. pont .


23. Iratokkal nem rendelkező bevándorlónők az Európai Unióban (rövid ismertetés)

Jelentés az iratokkal nem rendelkező bevándorlónőkről az Európai Unióban [2013/2115(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

Norica Nicolai rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Tonino Picula és Krisztina Morvai.

Felszólal: László Andor (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2014.2.4-i jegyzőkönyv, 8.7. pont .


24. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 527.823/OJMA).


25. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.40-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor Keith, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Urutchev, Vadim Tudor, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat