Rodyklė 
Protokolas
PDF 232kWORD 167k
Pirmadienis, 2014 m. vasario 3 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Įgaliojimų tikrinimas
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą
 5.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 6.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 7.Gauti dokumentai
 8.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis)
 9.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 10.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 11.Peticijos
 12.Darbų programa
 13.Laisvo judėjimo skatinimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą ***I (diskusijos)
 14.29-oji metinė ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2011 m.). ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. Geresnė teisėkūra (diskusijos)
 15.Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas ***I (diskusijos)
 16.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 17.Homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės (trumpas pristatymas)
 18.Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymas (trumpas pristatymas)
 19.ES teisingumo rezultatų suvestinė (trumpas pristatymas)
 20.Pažangiųjų elektros energijos tinklų kūrimo pasekmės vietos ir regioniniu lygmenimis (trumpas pristatymas)
 21.Mažos žemės ūkio valdos (trumpas pristatymas)
 22.Integruota siuntinių pristatymo rinka ES e. prekybos augimui paskatinti (trumpas pristatymas)
 23.Dokumentų neturinčios migrantės Europos Sąjungoje (trumpas pristatymas)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.00 val.


2. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė patvirtinti Parlamento narių Claus Larsen-Jensen, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Ross ir Věra Flasarová įgaliojimus, nuo 2013 m. gruodžio 13 d. – Claus Larsen-Jensen, nuo 2013 m. gruodžio 17 d. – Zbigniew Zaleski ir Tadeusz Ross ir nuo 2014 m. sausio 13 d. – Věra Flasarová įgaliojimus.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Sajjad Karim pranešė, kad 2013 m. gruodžio 11 d. balsuojant dėl Eduard Kukan pranešimo (A7-0418/2013)116 pakeitimo 2-osios dalies norėjo balsuoti už.


4. Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą

Lara Comi pristatė prašymą ginti jos privilegijas ir imunitetą Feraros teismo pagrinėjamoje byloje.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


5. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)

ECON komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

2010m. lapkričio 24d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/78/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimų, klaidų ištaisymas P7_TA(2010)0336(COR02) (OL L 331, 2010 12 15, p. 120)

(2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti minėtąją direktyvą P7_TA(2010)0336 (JO C 50 E du 21.2.2010, p. 212) (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 4 dalį šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašo dėl jo balsuoti.

Su klaidų ištaisymu galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct, kol vyks ši mėnesinė sesija.


6. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl:

- TRAN komiteto rekomendacijos dėl sprendimo neprieštarauti Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, projektui (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- REGI komiteto rekomendacijos dėl sprendimo neprieštarauti 2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotajam reglamentui dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Jei per 48 valandas jokia frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių dėl šių rekomendacijų nepareikš prieštaravimų, jos bus laikomos priimtomis. Priešingu atveju dėl jų bus balsuojama.

Šias rekomendacijas galima rasti tinklalapyje Séance en direct.


7. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo, darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 307 straipsnio nuostatas Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo neprivaloma tvarka konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

FEMM, CULT, JURI, IMCO, REGI

- Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 1/2014 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0004/2014 - C7-0021/2014 - 2014/2015(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2009/831/EB nuostatos dėl jo taikymo laikotarpio (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

nuomonė :

AGRI, ECON

2) Parlamento komitetų pranešimai:

- Pranešimas dėl dokumentų neturinčių migrančių Europos Sąjungoje (2013/2115(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

- Pranešimas dėl draudimo nuo gaivalinių ir antropogeninių nelaimių (2013/2174(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Sampo Terho (A7-0005/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvų 78/660/EEB ir 83/349/EEB nuostatos dėl tam tikrų didelių bendrovių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

- Pranešimas dėl ES kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų plano (2013/2183(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

- Pranešimas „Būsimas Europos Audito Rūmų vaidmuo. Audito Rūmų narių skyrimo procedūra: konsultavimasis su Europos Parlamentu“ (2012/2064(INI)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo skatinamas laisvas piliečių ir įmonių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą Europos Sąjungoje ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

- Pranešimas dėl pažangiųjų elektros energijos tinklų kūrimo pasekmių vietos ir regioniniu lygmenimis (2013/2128(INI)) - REGI komitetas - Pranešėja: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies pakeičiami Reglamentas (EB) Nr.261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir Reglamentas (EB) Nr.2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės už keleivių ir jų bagažo vežimą oru (COM(2013)0130 - C7-0066/2013 - 2013/0072(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Georges Bach (A7-0020/2014)

- Pranešimas dėl integruotos siuntinių pristatymo rinkos ES e. prekybos augimui paskatinti (2013/2043(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

- Pranešimas dėl Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų plano (2013/2177(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: András Gyürk (A7-0028/2014)

- Pranešimas dėl mažųjų ūkių ateities (2013/2096(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

- Pranešimas dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių 166 straipsnio („Galutinis balsavimas“) ir 195 straipsnio 3 dalies („Balsavimas komitete“) dalinio keitimo (2014/2001(REG)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Carlo Casini (A7-0035/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl perėjimo prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 260/2012 (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybėms narėms leidžiama pasirašyti ir ratifikuoti 2012 m. Keiptauno susitarimą dėl 1977 m. Tarptautinės Toremolinoso konvencijos dėl žvejybos laivų saugos 1993 m. Protokolo nuostatų įgyvendinimo arba prie šio Susitarimo prisijungti, projekto (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesais ratifikuoti Sutartį dėl prekybos ginklais (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: David Martin (A7-0041/2014)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Zbigniewo Ziobro imunitetą (2013/2189(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

- Pranešimas dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos (2013/2135(INI)) - ENVI komitetas - ITRE komitetas - Pranešėja: Anne Delvaux - Pranešėjas: Konrad Szymański (A7-0047/2014)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Gabono Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: João Ferreira (A7-0049/2014)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Klausą Heinerį Lehne Audito Rūmų nariu (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

- * Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykių projekto (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

- Pranešimas dėl 29-osios metinės ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (2011 m.) (2013/2119(INI)) - JURI komitetas - Pranešėja: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

- Pranešimas „ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. 19-oji ataskaita dėl geresnės teisėkūros (2011 m.)“ (2013/2077(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

- *** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl bendradarbiavimo taikant konkurencijos teisės aktus sudarymo (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

- Pranešimas dėl prašymo ginti Laros Comi privilegijas ir imunitetą (2014/2014(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinami Direktyva 2003/42/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1321/2007 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1330/2007 (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje (COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansinių operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sezoninio darbo tikslais sąlygų (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A7-0428/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumo (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Grenlandijos dalyvavimo Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2368/2002 (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0467/2013)

- *** Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

- Pranešimas dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos įgyvendinimo (2013/2116(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 827/2004, draudžiantis importuoti Atlanto didžiaakius tunus (Thunnus obesus), kurių kilmės šalis Bolivija, Kambodža, Pusiaujo Gvinėja, Gruzija ir Siera Leonė, ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1036/2001 (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

- ***I Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose projekto (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Nuno Melo (A7-0477/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu, ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: József Szájer (A7-0480/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013)


8. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad Europos Parlamento pirmininkas kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto, kuria iš dalies keičiami Direktyvos 2008/48/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (00025/2013/LEX - C7-0026/2014 – 2011/0062(COD)),

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (00013/2014/LEX - C7-0018/2014 - 2011/0196(COD)).


9. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2013 m. spalio pirmąją ir antrąją sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.


10. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis):

- klausimas (O-000016/2014), kurį pateikė Brian Simpson TRAN komiteto vardu Komisijai: NAIADES II - veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014);

- klausimas (O-000022/2014), kurį pateikė George Sabin Cutaş ECON komiteto vardu Komisijai: ES bendradarbiavimo susitarimai konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje -tolesnė veikla (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014);

- klausimas (O-000029/2014), kurį pateikė Mikael Gustafsson FEMM komiteto vardu Komisijai: Siekiant panaikinti moterų lyties organų žalojimą (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014).


11. Peticijos

Peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą šiomis nurodytomis datomis, persiųstos kompetetingam komitetui, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio 6 dalimi:

2014 m. sausio 31 d.

Jutta Blum (Nr. 2800/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2801/2013); Luis Manuel González Alonso (Nr. 2802/2013); Margarita Mª Lores Martínez (Nr. 2803/2013); Alberto Ruiz González (Nr. 2804/2013); Francesco Era (Nr. 2805/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2806/2013); Antonio Fabián Jiménez Jiménez (Nr. 2807/2013); Rita Frutos Alcántara (Nr. 2808/2013); J. Manuel Duque García (Nr. 2809/2013); Giancarlo Berti (Nr. 2810/2013); José Renato Núñez da Silva (Nr. 2811/2013); Valérie Losfeld (Nr. 2812/2013); Maya Irina Birdwood-Hedger (Nr. 2813/2013); Julián Rodríguez Díez (Nr. 2814/2013); David Hernández Planta (Nr. 2815/2013); Gredo Förster (Nr. 2816/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2817/2013); Bruno Buffa (Nr. 2818/2013); Jacqueline Siertsema (Nr. 2819/2013); Ajmal Mehdi (Nr. 2820/2013); Leonardo Fabio Cassaro (Nr. 2821/2013); Ivan Pongrac (Nr. 2822/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2823/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2824/2013); Stanciu Nicolae (Nr. 2825/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2826/2013); Stephan Kamlowski (Nr. 2827/2013); Stephan Kamlowski (Nr. 2828/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2829/2013); Winfried Meffert (Nr. 2830/2013); Marco Bazzoni (Nr. 2831/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2832/2013); José Luis Rodríguez Liébana (Nr. 2833/2013); Alejandro Díaz Pérez (Nr. 2834/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2835/2013); Edinton Arudpranasam (Nr. 2836/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2837/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2838/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2839/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2840/2013); Josipović Vlado (Nr. 2841/2013); Katerina Raicheva (Nr. 2842/2013); Ioannis Marinopoulos (Nr. 2843/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2844/2013); Grzegorz Lomako (Nr. 2845/2013); Stanislaw Haczykowski (Kancelaria adwokacka) (Nr. 2846/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2847/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2848/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2849/2013); Antonio Arcos Alcaraz (Nr. 2850/2013); María Dolores Rodríguez Olmedo (Nr. 2851/2013); José Carlos Tejada Cabornero (Nr. 2852/2013); Fabiano Filippin (Nr. 2853/2013); Andrea Zanoni (MEP) (Parlement Européen) (Nr. 2854/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2855/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2856/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2857/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2858/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2859/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2860/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2861/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2862/2013); Ma Consuelo Polo Delgado (Ecologistas en Acción) (Nr. 2863/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2864/2013); Dimitrios Karampelias (Nr. 2865/2013); Neji Kefifi (Nr. 2866/2013); Anastasios Zambelakis (Nr. 2867/2013); Augustin Eugen Pop (Nr. 2868/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2869/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2870/2013); Jakov Nadilo (Nr. 2871/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2872/2013); Luis Martínez Rodríguez (Nr. 2873/2013); Kęstutis Vilkauskas (Nr. 2874/2013); Kęstutis Vilkauskas (Nr. 2875/2013); Kęstutis Vilkauskas (Nr. 2876/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2877/2013); Antal Bálint (Nr. 2878/2013); Rosamaria Ciancaglini (Studio legale associato Ciancaglini-Rossi) (Nr. 2879/2013); Pawel Knast (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil") (Nr. 2880/2013); Ewa Kaźmierska-Vick (Nr. 2881/2013); Spyridom Valasakos (Nr. 2882/2013); Zivko Jekov (Nr. 2883/2013); María Dolores Galván Herrera (Nr. 2884/2013); Matteo La Cara (Nr. 0001/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0002/2014); Steffen Beier (Nr. 0003/2014); Μaria Μelessanaki (Nr. 0004/2014); Marián Kurhajec (Nr. 0005/2014); Diego Facchinetti (Nr. 0006/2014); Malgorzata Antczak (Nr. 0007/2014); Andrés de la Portilla García (Nr. 0008/2014); Carlos Miguel García Díaz (Nr. 0009/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0010/2014); Stefan Haase (Nr. 0011/2014); Walter Fischetti (Nr. 0012/2014); Marco Bava (Nr. 0013/2014); Marco Bava (Nr. 0014/2014); Marco Bava (Nr. 0015/2014); Marco Bava (Nr. 0016/2014); Marco Bava (Nr. 0017/2014); Marco Bava (Nr. 0018/2014); Marco Bava (Nr. 0019/2014); Eugène Engelhardt (Nr. 0020/2014); Giuseppe Mazzella (Nr. 0021/2014); Zohir Dhif (Nr. 0022/2014); Morena Pantalone (Nr. 0023/2014); Marco Bazzoni (Nr. 0024/2014); Janusz Gankiewicz (Nr. 0025/2014); Peter Flaggl (Nr. 0026/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0027/2014); Desislava Petkova (Nr. 0028/2014); Simone Gabbiano(già Burro) (Nr. 0029/2014); Grigore Potec (Nr. 0030/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0031/2014); Pedro Marinho Gonçalves Teixeira (Nr. 0032/2014); Bernd Fritz (Nr. 0033/2014); Jesús Castizo Mantas (Nr. 0034/2014); Sebastian Gianni (Nr. 0035/2014); Arjomand-Fard Hanieh (Nr. 0036/2014); Ivica Zurak (Nr. 0037/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0038/2014); Nelu Bădălan (Nr. 0039/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0040/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0041/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0042/2014); Annarita Amoroso (Nr. 0043/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0044/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0045/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0046/2014); Gianfranco Gentile (Nr. 0047/2014); Federica Mazzetti (Nr. 0048/2014); Antonio Scognamiglio (Nr. 0049/2014); Kathryn Ann Williams (Nr. 0050/2014); Marie Do Vittori (Nr. 0051/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0052/2014); Marco Fedler (Nr. 0053/2014); Alexandru Firicel (Nr. 0054/2014); Daniele Fasciani (Nr. 0055/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0056/2014); Stefano Fuschetto (Nr. 0057/2014); Cătălin Epurianu (Nr. 0058/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0059/2014); László Ferencz (Nr. 0060/2014); Rolf Jürgens (Nr. 0061/2014); Philipp Löhler (Nr. 0062/2014); Jadvyga Ignatavičienė (Nr. 0063/2014); David Nudd (Nr. 0064/2014); Linda Maria Koldau (Nr. 0065/2014); Stefano Fuschetto (Nr. 0066/2014); Stefano Fuschetto (Nr. 0067/2014); Stefano Fuschetto (Nr. 0068/2014); Stefano Fuschetto (Nr. 0069/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0070/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0071/2014); Francisco Javier Bujalance López (Nr. 0072/2014); Alin Ovidiu Preda (Nr. 0073/2014); Jürgen Nieder (Berlin Factory) (Nr. 0074/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0075/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0076/2014); Klára Ungár (Nr. 0077/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0078/2014); Laura Pons Arpa (Nr. 0079/2014); María Teresa Pardo Rueda (Nr. 0080/2014); Kabengele Tshilolo (Nr. 0081/2014); Gabriella Salfi (Nr. 0082/2014); Thomas Daub (Nr. 0083/2014); Pura Peris García (Nr. 0084/2014); Jürgen Sterlike (Nr. 0085/2014); Rita Van Geyt (Nr. 0086/2014); Isaac Aira Yubero (Nr. 0087/2014); Andreas Greinert (Nr. 0088/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0089/2014); Karin Köhler (Nr. 0090/2014); Ružica Šikanić (Nr. 0091/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0092/2014); Mario Teodoro Pizzorno (Nr. 0093/2014); Henryk Miszczak (Nr. 0094/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0095/2014); Lorenzo Croce (Associazione italiana difesa animali & ambiente) (Nr. 0096/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0097/2014); Sabine Fröhner (Nr. 0098/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0099/2014); Jan-Erik Hansen (Nr. 0100/2014); Jan-Erik Hansen (Nr. 0101/2014); Jan-Erik Hansen (Nr. 0102/2014); Jan-Erik Hansen (Nr. 0103/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0104/2014); Susan Majaura (Nr. 0105/2014); Riccardo Giuliano (Nr. 0106/2014); Riccardo Giuliano (Nr. 0107/2014); Daniel Peña Jordana (Nr. 0108/2014); Gredo Förster (Nr. 0109/2014); Wasilios Katsioulis (Nr. 0110/2014); Louis Magnet (Nr. 0111/2014); Óscar Pérez Hernández (Nr. 0112/2014); Robert Régis (Nr. 0113/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0114/2014); Eddy L.F. Veerman (Nr. 0115/2014); John Skliris (Nr. 0116/2014); Ιoαννis Sιμιτζis (Nr. 0117/2014); Daniel Del Missier (Nr. 0118/2014); Alysha Hoare (Nr. 0119/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0120/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0121/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0122/2014); Pacitti Giovanni (Nr. 0123/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0124/2014); Carlos Nunes (Nr. 0125/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0126/2014); Alain Huyard (Nr. 0127/2014); Neil Crisp (Nr. 0128/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0129/2014); Simo Knežević (Nr. 0130/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0131/2014); Maciej Kwiecinski (Nr. 0132/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0133/2014); Pedro Delgado Blanco (Nr. 0134/2014); Beatriz Garrote (Nr. 0135/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0136/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0137/2014); Dirk Schmücker (Nr. 0138/2014); Petek Frank (Nr. 0139/2014); Pawel Szczurek (Nr. 0140/2014); R. Wagner (Nr. 0141/2014); María Pilar Martín (Nr. 0142/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0143/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0144/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0145/2014); Arnold Ziendalski (Nr. 0146/2014); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0147/2014); Dobreva Abdesetar Atanaska (Nr. 0148/2014); Detlef Schneider (Nr. 0149/2014); Gloria Becker (Nr. 0150/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0151/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0152/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0153/2014); Olga García Bermúdez (Nr. 0154/2014); R. Wagner (Nr. 0155/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0156/2014); Nataša Klavs(Akademija Za Strateške Študije) (Nr. 0157/2014); Enrique Albert Artero (Nr. 0158/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0159/2014); Ottó Hermann (Nr. 0160/2014); Jorge Sebastià Marhuenda (Nr. 0161/2014); Giuseppe Salvatore Ricca (Nr. 0162/2014); Josep Pérez Soriano (Nr. 0163/2014); Josip Katalinić (Nr. 0164/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0165/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0166/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0167/2014); Joachim Guse (Nr. 0168/2014); Miltiadous Panagiotis (Train citizens for justice to political leaders) (Nr. 0169/2014); Leandro Marques (Nr. 0170/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0171/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0172/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0173/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0174/2014); Christophe Krief (Nr. 0175/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0176/2014).


12. Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis 2014 m. vasarion mėn. pirmosios sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 527.823/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis):

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Ketvirtadienis

Po konsultacijų su frakcijomis Pirmininkas pasiūlė toliau pateikiamus ketvirtadienio rytinio posėdžio darbotvarkės pakeitimus.

Posėdis prasidės 8.30 val., o ne 9.00 val.

8.30–11.00 val.:

- Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000029/2014): Siekiant panaikinti moterų lyties organų žalojimą (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014).

- Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000016/2014): NAIADES II - veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014).

11.00–11.50 val.:

Diskusijos dėl kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodų taisyklių ir vienodos procedūros, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu. Diskusijose kalbės paeiliui po vieną kalbėtoją iš kiekvienos frakcijos.

Šie ketvirtadienio rytinio posėdžio pakeitimai patvirtinti.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


13. Laisvo judėjimo skatinimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo skatinamas laisvas piliečių ir įmonių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą Europos Sąjungoje ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014).

Bernhard Rapkay (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą John Stuart Agnew) pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Alajos Mészáros PPE frakcijos vardu, Evelyn Regner S&D frakcijos vardu, Alexandra Thein ALDE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Geoffrey Van Orden), Andrea Češková ECR frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Dimitar Stoyanov , nepriklausomas Parlamento narys, Tadeusz Zwiefka ir Ivailo Kalfin.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Andrew Henry William Brons, Angelika Niebler (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Astrid Lulling), Tonino Picula, Zdravka Bušić, Sergio Gaetano Cofferati, Elena Băsescu ir Andrej Plenković (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Paul Rübig).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău ir Ivana Maletić.

Kalbėjo: Viviane Reding ir Bernhard Rapkay.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 6.8 punktas.


14. 29-oji metinė ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2011 m.). ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. Geresnė teisėkūra (diskusijos)

Pranešimas dėl 29-osios metinės ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (2011 m.) [2013/2119(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014).

Pranešimas „ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. 19-oji ataskaita dėl geresnės teisėkūros (2011 m.)“ [2013/2077(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Sajjad Karim (A7-0056/2014).

Eva Lichtenberger ir Sajjad Karim pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Silvia-Adriana Ţicău (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Sajjad Karim (pastarasis į jį atsakė)).

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos Pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Evelyn Regner S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą William (The Earl of) Dartmouth), Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski ECR frakcijos vardu, Slavi Binev EFD frakcijos vardu, Sebastian Valentin Bodu, Olle Ludvigsson, Phil Bennion, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Sandra Petrović Jakovina ir Malcolm Harbour.

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Silvia-Adriana Ţicău (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Malcolm Harbour (pastarasis į jį atsakė)), Monika Panayotova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Andreas Mölzer.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati, Amelia Andersdotter, Ryszard Czarnecki, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Silvia-Adriana Ţicău ir Sari Essayah.

Kalbėjo: Viviane Reding, Eva Lichtenberger ir Sajjad Karim.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 6.5 punktas ir 6.15 punktas.


15. Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, siekiant suderinti su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/58/EEB, 92/85/EEB, 94/33/EB, 98/24/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB [COM(2013)0102 – C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Sari Essayah (A7-0319/2013).

Sari Essayah pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo László Andor (Komisijos narys).

Kalbėjo: Ole Christensen S&D frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu ir Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Rareş-Lucian Niculescu, Josefa Andrés Barea ir Elena Băsescu.

Kalbėjo: László Andor ir Sari Essayah.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 6.9 punktas.


16. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Cristian Dan Preda, Kinga Göncz, Janusz Wojciechowski, Ivana Maletić, Alda Sousa, Mairead McGuinness, Joseph Cuschieri, Claudio Morganti, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Paul Murphy, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Inês Cristina Zuber, Josefa Andrés Barea, Biljana Borzan, Josef Weidenholzer, Alajos Mészáros, Juan Andrés Naranjo Escobar, Claudiu Ciprian Tănăsescu ir Béla Glattfelder.


17. Homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl ES kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų plano [2013/2183(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014).

Ulrike Lunacek padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Michael Cashman, Izaskun Bilbao Barandica, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Krisztina Morvai dėl mėlynosios kortelės klausimų tvarkos taikymo (pirmininkė priminė galiojančias taisykles), Seán Kelly, Cornelia Ernst, Claudio Morganti, Roberta Metsola, Britta Thomsen, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Davor Ivo Stier ir Biljana Borzan.

Kalbėjo László Andor (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 8.1 punktas.


18. Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos taikymo [2013/2116(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Robert Rochefort (A7-0474/2013).

Robert Rochefort padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Catherine Stihler, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Tonino Picula ir Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo László Andor (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 8.2 punktas.


19. ES teisingumo rezultatų suvestinė (trumpas pristatymas)

Pranešimas „ES teisingumo rezultatų suvestinė. Civilinės ir administracinės teisės sistemos valstybėse narėse“ [2013/2117(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013).

Tadeusz Zwiefka padarė pristatymą.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Sari Essayah, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Csaba Sándor Tabajdi, António Fernando Correia de Campos ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo László Andor (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 8.3 punktas.


20. Pažangiųjų elektros energijos tinklų kūrimo pasekmės vietos ir regioniniu lygmenimis (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl pažangiųjų elektros energijos tinklų kūrimo pasekmės vietos ir regioniniu lygmenimis [2013/2128(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014).

Elisabeth Schroedter padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrej Plenković, Miroslav Mikolášik, Jan Březina, Ivana Maletić, António Fernando Correia de Campos, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Tonino Picula ir Graham Watson.

Kalbėjo László Andor (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 8.4 punktas.


21. Mažos žemės ūkio valdos (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl mažų žemės ūkio valdų ateities [2013/2096(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014).

Czesław Adam Siekierski padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Elena Băsescu, Herbert Dorfmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Luís Paulo Alves, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo László Andor (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 8.5 punktas.


22. Integruota siuntinių pristatymo rinka ES e. prekybos augimui paskatinti (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl integruotos siuntinių pristymo rinkos ES e. prekybos augimui paskatinti [2013/2043(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014).

Pablo Arias Echeverría padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sari Essayah ir Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo László Andor (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 8.6 punktas.


23. Dokumentų neturinčios migrantės Europos Sąjungoje (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl dokumentų neturinčių migrančių Europos Sąjungoje [2013/2115(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Norica Nicolai (A7-0001/2014).

Norica Nicolai padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Tonino Picula ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo László Andor (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 8.7 punktas.


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 527.823/OJMA).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.40 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor Keith, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Urutchev, Vadim Tudor, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika