Indekss 
Protokols
PDF 231kWORD 170k
Pirmdiena, 2014. gada 3. februāris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Pilnvaru pārbaude
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 5.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)
 6.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 7.Dokumentu iesniegšana
 8.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 74. pants)
 9.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 10.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 11.Lūgumraksti
 12.Darba kārtība
 13.Brīvas pārvietošanās veicināšana, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu ***I (debates)
 14.29. pārskats par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads) - ES tiesību aktu atbilstība un subsidiaritāte un proporcionalitāte — tiesību aktu labāka izstrāde (debates)
 15.Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana ***I (debates)
 16.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 17.Homofobija un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistīta diskriminācija (īss izklāsts)
 18.Negodīgas komercprakses direktīvas īstenošana (īss izklāsts)
 19.Eiropas Savienības rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (īss izklāsts)
 20.Viedtīklu attīstības vietējā un reģionālā ietekme (īss izklāsts)
 21.Mazās lauku saimniecības (īss izklāsts)
 22.Integrēts paku piegādes tirgus e-tirdzniecības izaugsmei (īss izklāsts)
 23.Migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem Eiropas Savienībā (īss izklāsts)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt deputātu Claus Larsen-Jensen, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Ross un Věra Flasarová mandātus — Claus Larsen-Jensen mandātu, sākot ar 2013. gada 13. decembri, Zbigniew Zaleski un Tadeusz Ross mandātus, sākot ar 2013. gada 17. decembri, un Věra Flasarová mandātu, sākot ar 2014. gada 13. janvāri.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Sajjad Karim bija darījis zināmu, ka 2013. gada 11. decembrī, norisinoties balsošanai par grozījuma Nr. 116 otro daļu Eduard Kukan ziņojumā (A7-0418/2013), viņš bija gribējis balsot “par”.


4. Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti

Lara Comi ir iesniegusi pieprasījumu aizstāvēt viņas imunitāti un privilēģijas saistībā ar procesu Ferrāras tiesā.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 3. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


5. Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)

ECON komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtajā tekstā:

Kļūdu labojums P7_TA(2010)0336(COR02) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/78/ES (2010. gada 24. novembris), ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām (OV L 331, 15.12.2010., 120. lpp.)

(Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 22. septembrī, lai pieņemtu iepriekš minēto direktīvu P7_TA(2010)0336 (OV C 50 E, 21.2.2010., 212. lpp.) (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)).

Saskaņā ar Reglamenta 216. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams vietnē “Séance en direct” attiecīgās sesijas laikā.


6. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)

Saskaņā ar Reglamenta 87.a panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izteikti iebildumi pret turpmāk minētajiem aktiem.

- TRAN komitejas ieteikums lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas regulai, ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- REGI komitejas ieteikums lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2014. gada 7. janvāra deleģēto regulu par Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz partnerību saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Ja kāda politiskā grupa vai vismaz četrdesmit deputāti 24 stundu laikā nebūs iebilduši pret šiem ieteikumiem, tos uzskatīs par apstiprinātiem. Pretējā gadījumā tos iesniegs balsošanai.

Šie ieteikumi ir pieejami vietnē “Séance en direct”.


7. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padomes un Komisijas iesniegtie dokumenti

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

FEMM, CULT, JURI, IMCO, REGI

- Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Seišelu Salu Republiku (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 1/2014 - III iedaļa - Komisija (N7-0004/2014 - C7-0021/2014 - 2014/2015(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2009/831/EK attiecībā uz tā piemērošanas termiņu (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

AGRI, ECON

2. Parlamenta komiteju iesniegtie ziņojumi

- Ziņojums par migrantēm bez personu apliecinošiem dokumentiem Eiropas Savienībā (2013/2115(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Norica Nicolai (A7-0001/2014).

- Ziņojums par apdrošināšanu pret dabas vai cilvēka izraisītām katastrofām (2013/2174(INI)) - ECON komiteja - Referents: Sampo Terho (A7-0005/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un koncernu nefinansiālās un daudzveidības informācijas atklāšanu (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD)) - JURI komiteja - Referents: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014).

- Ziņojums par ES ceļvedi homofobijas un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai (2013/2183(INI)) - LIBE komiteja - Referente: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014).

- Ziņojums par Revīzijas palātas turpmāko lomu. Procedūra Revīzijas palātas locekļu iecelšanai — apspriešanās ar Eiropas Parlamentu (2012/2064(INI)) - CONT komiteja - Referente: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu un uzņēmumu brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)) - JURI komiteja - Referents: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014).

- Ziņojums par viedtīklu attīstības vietējo un reģionālo ietekmi (2013/2128(INI)) - REGI komiteja - Referente: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, un Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un viņu bagāžas gaisa pārvadājumus (COM(2013)0130 - C7-0066/2013 - 2013/0072(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Georges Bach (A7-0020/2014).

- Ziņojums par integrētu paku piegādes tirgu e-tirdzniecības izaugsmei Eiropas Savienībā (2013/2043(INI)) - IMCO komiteja - Referents: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014).

- Ziņojums par rīcības plānu Eiropas tēraudrūpniecības konkurētspējas un ilgtspējas nodrošināšanai (2013/2177(INI)) - ITRE komiteja - Referents: András Gyürk (A7-0028/2014).

- Ziņojums par mazo lauku saimniecību nākotni (2013/2096(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 166. panta grozīšanu attiecībā uz galīgo balsojumu un 195. panta 3. punkta grozīšanu attiecībā uz balsošanu komitejā (2014/2001(REG)) - AFCO komiteja - Referents: Carlo Casini (A7-0035/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 260/2012 attiecībā uz migrāciju uz Savienības mēroga kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)) - ECON komiteja - Referente: Sharon Bowles (A7-0036/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis tiek pilnvarotas parakstīt vai ratificēt 2012. gada Keiptaunas nolīgumu par 1993. gada Torremolinosas protokola, kas attiecas uz 1977. gada Torremolinosas Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu drošību, noteikumu īstenošanu vai pievienoties tam (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Werner Kuhn (A7-0040/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis tiek pilnvarotas Eiropas Savienības interesēs ratificēt Ieroču tirdzniecības līgumu (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE)) - INTA komiteja - Referents: David Martin (A7-0041/2014).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Zbigniew Ziobro imunitāti (2013/2189(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Cecilia Wikström (A7-0045/2014).

- Ziņojums par klimata un enerģētikas politikas satvaru 2030. gadam (2013/2135(INI)) - ENVI komiteja - ITRE komiteja - Referente: Anne Delvaux - Referents: Konrad Szymański (A7-0047/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas Savienības un Gabonas Republikas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE)) - PECH komiteja - Referents: João Ferreira (A7-0049/2014).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Klaus Heiner Lehne par Revīzijas palātas locekli (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)) - CONT komiteja - Referente: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis, un Padomes Regulu (EK) Nr. 597/2009 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)) - INTA komiteja - Referents: Christofer Fjellner (A7-0053/2014).

- * Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par attiecībām starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Grenlandi un Dānijas Karalisti, no otras puses (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS)) - DEVE komiteja - Referents: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014).

- Ziņojums par 29. pārskatu par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads) (2013/2119(INI)) - JURI komiteja - Referente: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014).

- Ziņojums par ES tiesību aktu atbilstību un subsidiaritāti un proporcionalitāti — 19. ziņojums par tiesību aktu labāku izstrādi, 2011. gads (2013/2077(INI)) - JURI komiteja - Referents: Sajjad Karim (A7-0056/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par sadarbību to konkurences tiesību aktu piemērošanā (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE)) - ECON komiteja - Referents: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014).

- Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Lara Comi imunitāti un privilēģijas (2014/2014(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz ziņošanu par atgadījumiem civilajā aviācijā, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 1321/2007 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1330/2007 (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Christine De Veyrac (A7-0317/2013).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā (COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)) - EMPL komiteja - Referente: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)) - ITRE komiteja - Referente: Marita Ulvskog (A7-0365/2013).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)) - BUDG komiteja - Referents: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 691/2011 par Eiropas vides ekonomiskajiem kontiem (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem sezonas nodarbinātības nolūkos (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A7-0428/2013).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Carlo Fidanza (A7-0444/2013).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamību (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 attiecībā uz Grenlandes iekļaušanu Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanā (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)) - INTA komiteja - Referents: Vital Moreira (A7-0467/2013).

- *** Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)) - EMPL komiteja - Referente: Pervenche Berès (A7-0470/2013).

- Ziņojums par Direktīvas 2005/29/EK (Negodīgas komercprakses direktīvas) īstenošanu (2013/2116(INI)) - IMCO komiteja - Referents: Robert Rochefort (A7-0474/2013).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 827/2004, ar ko aizliedz ievest Bolīvijas, Kambodžas, Ekvatoriālās Gvinejas, Gruzijas un Sjerraleones izcelsmes Atlantijas lielacu tunzivis (Thunnus obesus) un atceļ Regulu (EK) Nr. 1036/2001 (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD)) - PECH komiteja - Referents: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Nuno Melo (A7-0477/2013).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD)) - ECON komiteja - Referente: Elisa Ferreira (A7-0478/2013).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tādus tiesību aktus tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A7-0480/2013).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD)) - JURI komiteja - Referents: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013).


8. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 74. pants)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Parlamenta priekšsēdētājs kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (00025/2013/LEX - C7-0026/2014 - 2011/0062(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (00013/2014/LEX - C7-0018/2014 - 2011/0196(COD)).


9. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2013. gada oktobra pirmajā un otrajā sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


10. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants):

- (O-000016/2014), kuru uzdeva Brian Simpson TRAN komitejas vārdā Komisijai: NAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014);

- (O-000022/2014), kuru uzdeva George Sabin Cutaş ECON komitejas vārdā Komisijai: ES sadarbības nolīgumi par konkurences politikas īstenošanu — turpmākā rīcība (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014);

- (O-000029/2014), kuru uzdeva Mikael Gustafsson FEMM komitejas vārdā Komisijai: Sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušana (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014).


11. Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 201. panta 6. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2014. gada 31. janvāris

Jutta Blum (Nr. 2800/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2801/2013); Luis Manuel González Alonso (Nr. 2802/2013); Margarita Mª Lores Martínez (Nr. 2803/2013); Alberto Ruiz González (Nr. 2804/2013); Francesco Era (Nr. 2805/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2806/2013); Antonio Fabián Jiménez Jiménez (Nr. 2807/2013); Rita Frutos Alcántara (Nr. 2808/2013); J. Manuel Duque García (Nr. 2809/2013); Giancarlo Berti (Nr. 2810/2013); José Renato Núñez da Silva (Nr. 2811/2013); Valérie Losfeld (Nr. 2812/2013); Maya Irina Birdwood-Hedger (Nr. 2813/2013); Julián Rodríguez Díez (Nr. 2814/2013); David Hernández Planta (Nr. 2815/2013); Gredo Förster (Nr. 2816/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2817/2013); Bruno Buffa (Nr. 2818/2013); Jacqueline Siertsema (Nr. 2819/2013); Ajmal Mehdi (Nr. 2820/2013); Leonardo Fabio Cassaro (Nr. 2821/2013); Ivan Pongrac (Nr. 2822/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2823/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2824/2013); Stanciu Nicolae (Nr. 2825/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2826/2013); Stephan Kamlowski (Nr. 2827/2013); Stephan Kamlowski (Nr. 2828/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2829/2013); Winfried Meffert (Nr. 2830/2013); Marco Bazzoni (Nr. 2831/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2832/2013); José Luis Rodríguez Liébana (Nr. 2833/2013); Alejandro Díaz Pérez (Nr. 2834/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2835/2013); Edinton Arudpranasam (Nr. 2836/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2837/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2838/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2839/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2840/2013); Josipović Vlado (Nr. 2841/2013); Katerina Raicheva (Nr. 2842/2013); Ioannis Marinopoulos (Nr. 2843/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2844/2013); Grzegorz Lomako (Nr. 2845/2013); Stanislaw Haczykowski (Kancelaria adwokacka) (Nr. 2846/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2847/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2848/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2849/2013); Antonio Arcos Alcaraz (Nr. 2850/2013); María Dolores Rodríguez Olmedo (Nr. 2851/2013); José Carlos Tejada Cabornero (Nr. 2852/2013); Fabiano Filippin (Nr. 2853/2013); Andrea Zanoni (MEP) (Parlement Européen) (Nr. 2854/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2855/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2856/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2857/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2858/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2859/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2860/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2861/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2862/2013); Ma Consuelo Polo Delgado (Ecologistas en Acción) (Nr. 2863/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2864/2013); Dimitrios Karampelias (Nr. 2865/2013); Neji Kefifi (Nr. 2866/2013); Anastasios Zambelakis (Nr. 2867/2013); Augustin Eugen Pop (Nr. 2868/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2869/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2870/2013); Jakov Nadilo (Nr. 2871/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2872/2013); Luis Martínez Rodríguez (Nr. 2873/2013); Kęstutis Vilkauskas (Nr. 2874/2013); Kęstutis Vilkauskas (Nr. 2875/2013); Kęstutis Vilkauskas (Nr. 2876/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2877/2013); Antal Bálint (Nr. 2878/2013); Rosamaria Ciancaglini (Studio legale associato Ciancaglini-Rossi) (Nr. 2879/2013); Pawel Knast (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil") (Nr. 2880/2013); Ewa Kaźmierska-Vick (Nr. 2881/2013); Spyridom Valasakos (Nr. 2882/2013); Zivko Jekov (Nr. 2883/2013); María Dolores Galván Herrera (Nr. 2884/2013); Matteo La Cara (Nr. 0001/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0002/2014); Steffen Beier (Nr. 0003/2014); Μaria Μelessanaki (Nr. 0004/2014); Marián Kurhajec (Nr. 0005/2014); Diego Facchinetti (Nr. 0006/2014); Malgorzata Antczak (Nr. 0007/2014); Andrés de la Portilla García (Nr. 0008/2014); Carlos Miguel García Díaz (Nr. 0009/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0010/2014); Stefan Haase (Nr. 0011/2014); Walter Fischetti (Nr. 0012/2014); Marco Bava (Nr. 0013/2014); Marco Bava (Nr. 0014/2014); Marco Bava (Nr. 0015/2014); Marco Bava (Nr. 0016/2014); Marco Bava (Nr. 0017/2014); Marco Bava (Nr. 0018/2014); Marco Bava (Nr. 0019/2014); Eugène Engelhardt (Nr. 0020/2014); Giuseppe Mazzella (Nr. 0021/2014); Zohir Dhif (Nr. 0022/2014); Morena Pantalone (Nr. 0023/2014); Marco Bazzoni (Nr. 0024/2014); Janusz Gankiewicz (Nr. 0025/2014); Peter Flaggl (Nr. 0026/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0027/2014); Desislava Petkova (Nr. 0028/2014); Simone Gabbiano (già Burro) (Nr. 0029/2014); Grigore Potec (Nr. 0030/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0031/2014); Pedro Marinho Gonçalves Teixeira (Nr. 0032/2014); Bernd Fritz (Nr. 0033/2014); Jesús Castizo Mantas (Nr. 0034/2014); Sebastian Gianni (Nr. 0035/2014); Arjomand-Fard Hanieh (Nr. 0036/2014); Ivica Zurak (Nr. 0037/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0038/2014); Nelu Bădălan (Nr. 0039/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0040/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0041/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0042/2014); Annarita Amoroso (Nr. 0043/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0044/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0045/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0046/2014); Gianfranco Gentile (Nr. 0047/2014); Federica Mazzetti (Nr. 0048/2014); Antonio Scognamiglio (Nr. 0049/2014); Kathryn Ann Williams (Nr. 0050/2014); Marie Do Vittori (Nr. 0051/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0052/2014); Marco Fedler (Nr. 0053/2014); Alexandru Firicel (Nr. 0054/2014); Daniele Fasciani (Nr. 0055/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0056/2014); Stefano Fuschetto (Nr. 0057/2014); Cătălin Epurianu (Nr. 0058/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0059/2014); László Ferencz (Nr. 0060/2014); Rolf Jürgens (Nr. 0061/2014); Philipp Löhler (Nr. 0062/2014); Jadvyga Ignatavičienė (Nr. 0063/2014); David Nudd (Nr. 0064/2014); Linda Maria Koldau (Nr. 0065/2014); Stefano Fuschetto (Nr. 0066/2014); Stefano Fuschetto (Nr. 0067/2014); Stefano Fuschetto (Nr. 0068/2014); Stefano Fuschetto (Nr. 0069/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0070/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0071/2014); Francisco Javier Bujalance López (Nr. 0072/2014); Alin Ovidiu Preda (Nr. 0073/2014); Jürgen Nieder (Berlin Factory) (Nr. 0074/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0075/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0076/2014); Klára Ungár (Nr. 0077/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0078/2014); Laura Pons Arpa (Nr. 0079/2014); María Teresa Pardo Rueda (Nr. 0080/2014); Kabengele Tshilolo (Nr. 0081/2014); Gabriella Salfi (Nr. 0082/2014); Thomas Daub (Nr. 0083/2014); Pura Peris García (Nr. 0084/2014); Jürgen Sterlike (Nr. 0085/2014); Rita Van Geyt (Nr. 0086/2014); Isaac Aira Yubero (Nr. 0087/2014); Andreas Greinert (Nr. 0088/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0089/2014); Karin Köhler (Nr. 0090/2014); Ružica Šikanić (Nr. 0091/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0092/2014); Mario Teodoro Pizzorno (Nr. 0093/2014); Henryk Miszczak (Nr. 0094/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0095/2014); Lorenzo Croce (Associazione italiana difesa animali & ambiente) (Nr. 0096/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0097/2014); Sabine Fröhner (Nr. 0098/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0099/2014); Jan-Erik Hansen (Nr. 0100/2014); Jan-Erik Hansen (Nr. 0101/2014); Jan-Erik Hansen (Nr. 0102/2014); Jan-Erik Hansen (Nr. 0103/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0104/2014); Susan Majaura (Nr. 0105/2014); Riccardo Giuliano (Nr. 0106/2014); Riccardo Giuliano (Nr. 0107/2014); Daniel Peña Jordana (Nr. 0108/2014); Gredo Förster (Nr. 0109/2014); Wasilios Katsioulis (Nr. 0110/2014); Louis Magnet (Nr. 0111/2014); Óscar Pérez Hernández (Nr. 0112/2014); Robert Régis (Nr. 0113/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0114/2014); Eddy L.F. Veerman (Nr. 0115/2014); John Skliris (Nr. 0116/2014); Ιoαννis Sιμιτζis (Nr. 0117/2014); Daniel Del Missier (Nr. 0118/2014); Alysha Hoare (Nr. 0119/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0120/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0121/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0122/2014); Pacitti Giovanni (Nr. 0123/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0124/2014); Carlos Nunes (Nr. 0125/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0126/2014); Alain Huyard (Nr. 0127/2014); Neil Crisp (Nr. 0128/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0129/2014); Simo Knežević (Nr. 0130/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0131/2014); Maciej Kwiecinski (Nr. 0132/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0133/2014); Pedro Delgado Blanco (Nr. 0134/2014); Beatriz Garrote (Nr. 0135/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0136/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0137/2014); Dirk Schmücker (Nr. 0138/2014); Petek Frank (Nr. 0139/2014); Pawel Szczurek (Nr. 0140/2014); R. Wagner (Nr. 0141/2014); María Pilar Martín (Nr. 0142/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0143/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0144/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0145/2014); Arnold Ziendalski (Nr. 0146/2014); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0147/2014); Dobreva Abdesetar Atanaska (Nr. 0148/2014); Detlef Schneider (Nr. 0149/2014); Gloria Becker (Nr. 0150/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0151/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0152/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0153/2014); Olga García Bermúdez (Nr. 0154/2014); R. Wagner (Nr. 0155/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0156/2014); Nataša Klavs (Akademija Za Strateške Študije) (Nr. 0157/2014); Enrique Albert Artero (Nr. 0158/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0159/2014); Ottó Hermann (Nr. 0160/2014); Jorge Sebastià Marhuenda (Nr. 0161/2014); Giuseppe Salvatore Ricca (Nr. 0162/2014); Josep Pérez Soriano (Nr. 0163/2014); Josip Katalinić (Nr. 0164/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0165/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0166/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0167/2014); Joachim Guse (Nr. 0168/2014); Miltiadous Panagiotis (Train citizens for justice to political leaders) (Nr. 0169/2014); Leandro Marques (Nr. 0170/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0171/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0172/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0173/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0174/2014); Christophe Krief (Nr. 0175/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0176/2014).


12. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

Bija izdalīts 2014. gada februāra pirmās sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 527.823/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 140. pants).

Pirmdiena, otrdiena, trešdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Ceturtdiena

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām sēdes vadītājs ierosināja izdarīt turpmāk minētās izmaiņas ceturtdienas priekšpusdienas darba kārtībā.

Sēde sāksies plkst. 8.30, nevis plkst. 9.00.

8.30–11.00

- Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000029/2014): Sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušana (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014);

- Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000016/2014): NAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014).

11.00–11.50

Debates par tematu “Vienādi noteikumi un vienota procedūra kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu”, paredzot politisko grupu pārstāvju uzstāšanos.

Minētie grozījumi ceturtdienas priekšpusdienas darba kārtībā tika apstiprināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


13. Brīvas pārvietošanās veicināšana, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu un uzņēmumu brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014).

Bernhard Rapkay iepazīstināja ar ziņojumu un atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva John Stuart Agnew.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Alajos Mészáros PPE grupas vārdā, Evelyn Regner S&D grupas vārdā, Alexandra Thein ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Geoffrey Van Orden, Andrea Češková ECR grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, Tadeusz Zwiefka un Ivailo Kalfin.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Andrew Henry William Brons, Angelika Niebler, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Astrid Lulling, Tonino Picula, Zdravka Bušić, Sergio Gaetano Cofferati, Elena Băsescu un Andrej Plenković, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău un Ivana Maletić.

Uzstājās Viviane Reding un Bernhard Rapkay.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.2.2014. protokola 6.8. punkts


14. 29. pārskats par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads) - ES tiesību aktu atbilstība un subsidiaritāte un proporcionalitāte — tiesību aktu labāka izstrāde (debates)

Ziņojums par 29. pārskatu par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads) [2013/2119(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014).

Ziņojums par ES tiesību aktu atbilstību un subsidiaritāti un proporcionalitāti — 19. ziņojums par tiesību aktu labāku izstrādi, 2011. gads [2013/2077(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Sajjad Karim (A7-0056/2014).

Eva Lichtenberger un Sajjad Karim iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Silvia-Adriana Ţicău, uzdodot zilās kartītes jautājumu Sajjad Karim, kas uz to atbildēja.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Evelyn Regner S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Janusz Wojciechowski ECR grupas vārdā, Slavi Binev EFD grupas vārdā, Sebastian Valentin Bodu, Olle Ludvigsson, Phil Bennion, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Sandra Petrović Jakovina un Malcolm Harbour.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Silvia-Adriana Ţicău, uzdodot zilās kartītes jautājumu Malcolm Harbour, kas uz to atbildēja, Monika Panayotova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Andreas Mölzer.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati, Amelia Andersdotter, Ryszard Czarnecki, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Silvia-Adriana Ţicău un Sari Essayah.

Uzstājās Viviane Reding, Eva Lichtenberger un Sajjad Karim.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.2.2014. protokola 6.5. punkts un 4.2.2014. protokola 6.15. punkts


15. Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvas 92/58/EEK, 92/85/EEK, 94/33/EK, 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK, lai pielāgotu tās Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu [COM(2013)0102 – C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Sari Essayah (A7-0319/2013).

Sari Essayah iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās László Andor (Komisijas loceklis).

Uzstājās Ole Christensen S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā un Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Rareş-Lucian Niculescu, Josefa Andrés Barea un Elena Băsescu.

Uzstājās László Andor un Sari Essayah.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.2.2014. protokola 6.9. punkts


16. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 150. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Cristian Dan Preda, Kinga Göncz, Janusz Wojciechowski, Ivana Maletić, Alda Sousa, Mairead McGuinness, Joseph Cuschieri, Claudio Morganti, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Paul Murphy, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Inês Cristina Zuber, Josefa Andrés Barea, Biljana Borzan, Josef Weidenholzer, Alajos Mészáros, Juan Andrés Naranjo Escobar, Claudiu Ciprian Tănăsescu un Béla Glattfelder.


17. Homofobija un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistīta diskriminācija (īss izklāsts)

Ziņojums par ES ceļvedi homofobijas un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai [2013/2183(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014).

Ulrike Lunacek iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, Michael Cashman, Izaskun Bilbao Barandica, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Krisztina Morvai par zilās kartītes jautājumiem piemērojamo procedūru (sēdes vadītāja atgādināja spēkā esošos noteikumus), Seán Kelly, Cornelia Ernst, Claudio Morganti, Roberta Metsola, Britta Thomsen, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Davor Ivo Stier un Biljana Borzan.

Uzstājās László Andor (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 4.2.2014. protokola 8.1. punkts


18. Negodīgas komercprakses direktīvas īstenošana (īss izklāsts)

Ziņojums par Direktīvas 2005/29/EK (Negodīgas komercprakses direktīvas) īstenošanu [2013/2116(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Robert Rochefort (A7-0474/2013).

Robert Rochefort iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Catherine Stihler, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Tonino Picula un Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās László Andor (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 4.2.2014. protokola 8.2. punkts


19. Eiropas Savienības rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (īss izklāsts)

Ziņojums par Eiropas Savienības rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā — civilās un administratīvās tieslietas dalībvalstīs [2013/2117(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013).

Tadeusz Zwiefka iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Sari Essayah, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Csaba Sándor Tabajdi, António Fernando Correia de Campos un Krisztina Morvai.

Uzstājās László Andor (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 4.2.2014. protokola 8.3. punkts


20. Viedtīklu attīstības vietējā un reģionālā ietekme (īss izklāsts)

Ziņojums par viedtīklu attīstības vietējo un reģionālo ietekmi [2013/2128(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014).

Elisabeth Schroedter iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrej Plenković, Miroslav Mikolášik, Jan Březina, Ivana Maletić, António Fernando Correia de Campos, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Tonino Picula un Graham Watson.

Uzstājās László Andor (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 4.2.2014. protokola 8.4. punkts


21. Mazās lauku saimniecības (īss izklāsts)

Ziņojums par mazo lauku saimniecību nākotni [2013/2096(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014).

Czesław Adam Siekierski iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Elena Băsescu, Herbert Dorfmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Luís Paulo Alves, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira un Krisztina Morvai.

Uzstājās László Andor (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 4.2.2014. protokola 8.5. punkts


22. Integrēts paku piegādes tirgus e-tirdzniecības izaugsmei (īss izklāsts)

Ziņojums par integrētu paku piegādes tirgu e-tirdzniecības izaugsmei Eiropas Savienībā [2013/2043(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014).

Pablo Arias Echeverría iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sari Essayah un Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās László Andor (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 4.2.2014. protokola 8.6. punkts


23. Migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem Eiropas Savienībā (īss izklāsts)

Ziņojums par migrantēm bez personu apliecinošiem dokumentiem Eiropas Savienībā [2013/2115(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Norica Nicolai (A7-0001/2014).

Norica Nicolai iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Tonino Picula un Krisztina Morvai.

Uzstājās László Andor (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 4.2.2014. protokola 8.7. punkts


24. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 527.823/OJMA).


25. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.40.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor Keith, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Urutchev, Vadim Tudor, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika