Index 
Notulen
PDF 233kWORD 140k
Maandag 3 februari 2014 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Onderzoek geloofsbrieven
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 5.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 7.Ingekomen stukken
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement)
 9.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Verzoekschriften
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Bevordering van het vrije verkeer door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten ***I (debat)
 14.29e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2011) - Gezonde EU-regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid - beter wetgeven (debat)
 15.Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels ***I (debat)
 16.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 17.Homofobie en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of genderidentiteit (korte presentatie)
 18.Toepassing van Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (korte presentatie)
 19.Het EU-scorebord voor justitie (korte presentatie)
 20.Plaatselijke en regionale gevolgen van de ontwikkeling van slimme netwerken (korte presentatie)
 21.Kleine landbouwbedrijven (korte presentatie)
 22.Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel (korte presentatie)
 23.Vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie (korte presentatie)
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.


2. Onderzoek geloofsbrieven

Op verzoek van de Commissie JURI, besluit het Parlement de mandaten van de leden Claus Larsen-Jensen, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Ross en Věra Flasarová, met ingang van 13 december 2013 voor Claus Larsen-Jensen, 17 december 2013 voor Zbigniew Zaleski en Tadeusz Ross, en 13 januari 2014 voor Věra Flasarová te bekrachtigen.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Sajjad Karim heeft laten weten dat hij vóór had willen stemmen tijdens de stemming over amendement 116, 2e deel, op het verslag-Eduard Kukan (A7-0418/2013), op 11 december 2013.


4. Verzoek om verdediging van de immuniteit

Lara Comi heeft een verzoek om verdediging van haar immuniteit en voorrechten ingediend in het kader van een bij de rechtbank van Ferrara lopende procedure.

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


5. Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)

De Commissie ECON heeft de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst doorgegeven:

Rectificatie P7_TA(2010)0336(COR02) op Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 120)

(standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 22 september 2010 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn P7_TA(2010)0336 (PB C 50 E van 21.2.2010, blz. 212) (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)).

Overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie is gedurende deze vergaderperiode beschikbaar op de website Séance en direct.


6. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

- een aanbeveling voor een besluit van de Commissie TRAN om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- een aanbeveling voor een besluit van de Commissie REGI om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 7 januari 2014 betreffende de Europese gedragscode voor partnerschap in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Indien tegen deze aanbevelingen geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of ten minste veertig leden binnen een termijn van vierentwintig uur, worden zij geacht te zijn goedgekeurd. In het tegenovergestelde geval worden zij in stemming gebracht.

Deze aanbevelingen staan op de website Séance en direct.


7. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Bijlage bij de Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

FEMM, CULT, JURI, IMCO, REGI

- Benoeming van een ondervoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 1/2014 - Afdeling III – Commissie (N7-0004/2014 - C7-0021/2014 - 2014/2015(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2009/831/EG wat de toepassingsduur betreft (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS))

verwezen naar

ten principale :

REGI

advies :

AGRI, ECON

2) van de parlementaire commissies, de verslagen

- Verslag over vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie (2013/2115(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

- Verslag over de verzekering tegen natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen (2013/2174(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Sampo Terho (A7-0005/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

- Verslag over de EU-routekaart tegen homofobie en discriminatie wegens seksuele gerichtheid of genderidentiteit (2013/2183(INI)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

- Verslag over de toekomstige rol van de Rekenkamer: de procedure voor de benoeming van leden van de Rekenkamer: raadpleging van het Europees Parlement (2012/2064(INI)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

- ***I Verslag betreffende het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het vrije verkeer van burgers en bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

- Verslag over de lokale en regionale gevolgen van de ontwikkeling van slimme netwerken (2013/2128(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en hun bagage (COM(2013)0130 - C7-0066/2013 - 2013/0072(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Georges Bach (A7-0020/2014)

- Verslag over een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel in de EU (2013/2043(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

- Verslag over een actieplan voor een concurrerende en duurzame staalindustrie in Europa (2013/2177(INI)) - Commissie ITRE - Rapporteur: András Gyürk (A7-0028/2014)

- Verslag over de toekomst van kleine landbouwbedrijven (2013/2096(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

- Verslag tot wijziging van artikel 166 van het Reglement van het Europees Parlement betreffende de eindstemming en artikel 195, lid 3, betreffende stemming in de commissie (2014/2001(REG)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Carlo Casini (A7-0035/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 260/2012 ten aanzien van de migratie naar uniale overmakingen en automatische afschrijvingen (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om de Overeenkomst van Kaapstad van 2012 inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het Protocol van Torremolinos van 1993 inzake het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977 te ondertekenen, te bekrachtigen of ertoe toe te treden (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, het Wapenhandelsverdrag te ratificeren (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: David Martin (A7-0041/2014)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Zbigniew Ziobro (2013/2189(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

- Verslag over een kader voor klimaat- en energiebeleid voor 2030 (2013/2135(INI)) - Commissie ENVI - Commissie ITRE - Rapporteur: Anne Delvaux - Rapporteur: Konrad Szymański (A7-0047/2014)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE)) - Commissie PECH - Rapporteur: João Ferreira (A7-0049/2014)

- * Verslag over de voordracht van Klaus-Heiner Lehne voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap en Verordening (EG) nr. 597/2009 van de Raad betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

- * Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de betrekkingen tussen de Europese Unie, enerzijds, en Groenland en het Koninkrijk Denemarken, anderzijds (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

- Verslag over het 29ste jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2011) (2013/2119(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

- Verslag over gezonde EU-regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid - negentiende verslag "De wetgeving verbeteren" 2011 (2013/2077(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende samenwerking inzake de toepassing van hun mededingingswetgeving (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE)) - Commissie ECON - Rapporteur: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

- Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Lara Comi (2014/2014(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 en tot intrekking van Richtlijn 2003/42/EG, Verordening (EG) nr. 1321/2007 van de Commissie en Verordening (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap (COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

- ***I Verslag inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Europese Unie (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 691/2011 inzake Europese milieu-economische rekeningen (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op seizoenarbeid (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A7-0428/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad teneinde Groenland op te nemen in de tenuitvoerlegging van de Kimberleyprocescertificering (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: Vital Moreira (A7-0467/2013)

- *** Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

- Verslag over de toepassing van Richtlijn 2005/29/EG over oneerlijke handelspraktijken (2013/2116(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EG) nr. 827/2004 van de Raad houdende een verbod op de invoer van grootoogtonijn (Thunnus obesus) van oorsprong uit Bolivia, Cambodja, Equatoriaal-Guinea, Georgië en Sierra Leone en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1036/2001 (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD)) - Commissie PECH - Rapporteur: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

- ***I Verslag over het ontwerp van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Nuno Melo (A7-0477/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal basisbesluiten op het gebied van justitie waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: József Szájer (A7-0480/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013).


8. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat de Voorzitter van het Europees Parlement woensdag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten zal ondertekenen:

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (00025/2013/LEX - C7-0026/2014 - 2011/0062(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (00013/2014/LEX - C7-0018/2014 - 2011/0196(COD)).


9. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van oktober I en oktober II 2013 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, is beschikbaar op de website “Séance en direct”.


10. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende mondelinge vragen zijn ingediend (artikel 115 van het Reglement):

- (O-000016/2014) van Brian Simpson, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: NAIADES II - een actieplan voor het bevorderen van de binnenvaart (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014);

- (O-000022/2014) van George Sabin Cutaş, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: EU-samenwerkingsovereenkomsten ter handhaving van het mededingingsbeleid - de toekomst (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014);

- (O-000029/2014) van Mikael Gustafsson, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Naar de uitroeiing van vrouwelijke genitale verminking (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014).


11. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 201, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 31 januari 2014

Jutta Blum (nr. 2800/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2801/2013); Luis Manuel González Alonso (nr. 2802/2013); Margarita Mª Lores Martínez (nr. 2803/2013); Alberto Ruiz González (nr. 2804/2013); Francesco Era (nr. 2805/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2806/2013); Antonio Fabián Jiménez Jiménez (nr. 2807/2013); Rita Frutos Alcántara (nr. 2808/2013); J. Manuel Duque García (nr. 2809/2013); Giancarlo Berti (nr. 2810/2013); José Renato Núñez da Silva (nr. 2811/2013); Valérie Losfeld (nr. 2812/2013); Maya Irina Birdwood-Hedger (nr. 2813/2013); Julián Rodríguez Díez (nr. 2814/2013); David Hernández Planta (nr. 2815/2013); Gredo Förster (nr. 2816/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2817/2013); Bruno Buffa (nr. 2818/2013); Jacqueline Siertsema (nr. 2819/2013); Ajmal Mehdi (nr. 2820/2013); Leonardo Fabio Cassaro (nr. 2821/2013); Ivan Pongrac (nr. 2822/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2823/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2824/2013); Stanciu Nicolae (nr. 2825/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2826/2013); Stephan Kamlowski (nr. 2827/2013); Stephan Kamlowski (nr. 2828/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2829/2013); Winfried Meffert (nr. 2830/2013); Marco Bazzoni (nr. 2831/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2832/2013); José Luis Rodríguez Liébana (nr. 2833/2013); Alejandro Díaz Pérez (nr. 2834/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2835/2013); Edinton Arudpranasam (nr. 2836/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2837/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2838/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2839/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2840/2013); Josipović Vlado (nr. 2841/2013); Katerina Raicheva (nr. 2842/2013); Ioannis Marinopoulos (nr. 2843/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2844/2013); Grzegorz Lomako (nr. 2845/2013); Stanislaw Haczykowski (Kancelaria adwokacka) (nr. 2846/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2847/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2848/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2849/2013); Antonio Arcos Alcaraz (nr. 2850/2013); María Dolores Rodríguez Olmedo (nr. 2851/2013); José Carlos Tejada Cabornero (nr. 2852/2013); Fabiano Filippin (nr. 2853/2013); Andrea Zanoni (MEP) (Europees Parlement) (nr. 2854/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2855/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2856/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2857/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2858/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2859/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2860/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2861/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2862/2013); Ma Consuelo Polo Delgado (Ecologistas en Acción) (nr. 2863/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2864/2013); Dimitrios Karampelias (nr. 2865/2013); Neji Kefifi (nr. 2866/2013); Anastasios Zambelakis (nr. 2867/2013); Augustin Eugen Pop (nr. 2868/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2869/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2870/2013); Jakov Nadilo (nr. 2871/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2872/2013); Luis Martínez Rodríguez (nr. 2873/2013); Kęstutis Vilkauskas (nr. 2874/2013); Kęstutis Vilkauskas (nr. 2875/2013); Kęstutis Vilkauskas (nr. 2876/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2877/2013); Antal Bálint (nr. 2878/2013); Rosamaria Ciancaglini (Studio legale associato Ciancaglini-Rossi) (nr. 2879/2013); Pawel Knast (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil") (nr. 2880/2013); Ewa Kaźmierska-Vick (nr. 2881/2013); Spyridom Valasakos (nr. 2882/2013); Zivko Jekov (nr. 2883/2013); María Dolores Galván Herrera (nr. 2884/2013); Matteo La Cara (nr. 0001/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0002/2014); Steffen Beier (nr. 0003/2014); Μaria Μelessanaki (nr. 0004/2014); Marián Kurhajec (nr. 0005/2014); Diego Facchinetti (nr. 0006/2014); Malgorzata Antczak (nr. 0007/2014); Andrés de la Portilla García (nr. 0008/2014); Carlos Miguel García Díaz (nr. 0009/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0010/2014); Stefan Haase (nr. 0011/2014); Walter Fischetti (nr. 0012/2014); Marco Bava (nr. 0013/2014); Marco Bava (nr. 0014/2014); Marco Bava (nr. 0015/2014); Marco Bava (nr. 0016/2014); Marco Bava (nr. 0017/2014); Marco Bava (nr. 0018/2014); Marco Bava (nr. 0019/2014); Eugène Engelhardt (nr. 0020/2014); Giuseppe Mazzella (nr. 0021/2014); Zohir Dhif (nr. 0022/2014); Morena Pantalone (nr. 0023/2014); Marco Bazzoni (nr. 0024/2014); Janusz Gankiewicz (nr. 0025/2014); Peter Flaggl (nr. 0026/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0027/2014); Desislava Petkova (nr. 0028/2014); Simone Gabbiano(già Burro) (nr. 0029/2014); Grigore Potec (nr. 0030/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0031/2014); Pedro Marinho Gonçalves Teixeira (nr. 0032/2014); Bernd Fritz (nr. 0033/2014); Jesús Castizo Mantas (nr. 0034/2014); Sebastian Gianni (nr. 0035/2014); Arjomand-Fard Hanieh (nr. 0036/2014); Ivica Zurak (nr. 0037/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0038/2014); Nelu Bădălan (nr. 0039/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0040/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0041/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0042/2014); Annarita Amoroso (nr. 0043/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0044/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0045/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0046/2014); Gianfranco Gentile (nr. 0047/2014); Federica Mazzetti (nr. 0048/2014); Antonio Scognamiglio (nr. 0049/2014); Kathryn Ann Williams (nr. 0050/2014); Marie Do Vittori (nr. 0051/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0052/2014); Marco Fedler (nr. 0053/2014); Alexandru Firicel (nr. 0054/2014); Daniele Fasciani (nr. 0055/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0056/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0057/2014); Cătălin Epurianu (nr. 0058/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0059/2014); László Ferencz (nr. 0060/2014); Rolf Jürgens (nr. 0061/2014); Philipp Löhler (nr. 0062/2014); Jadvyga Ignatavičienė (nr. 0063/2014); David Nudd (nr. 0064/2014); Linda Maria Koldau (nr. 0065/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0066/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0067/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0068/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0069/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0070/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0071/2014); Francisco Javier Bujalance López (nr. 0072/2014); Alin Ovidiu Preda (nr. 0073/2014); Jürgen Nieder (Berlin Factory) (nr. 0074/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0075/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0076/2014); Klára Ungár (nr. 0077/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0078/2014); Laura Pons Arpa (nr. 0079/2014); María Teresa Pardo Rueda (nr. 0080/2014); Kabengele Tshilolo (nr. 0081/2014); Gabriella Salfi (nr. 0082/2014); Thomas Daub (nr. 0083/2014); Pura Peris García (nr. 0084/2014); Jürgen Sterlike (nr. 0085/2014); Rita Van Geyt (nr. 0086/2014); Isaac Aira Yubero (nr. 0087/2014); Andreas Greinert (nr. 0088/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0089/2014); Karin Köhler (nr. 0090/2014); Ružica Šikanić (nr. 0091/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0092/2014); Mario Teodoro Pizzorno (nr. 0093/2014); Henryk Miszczak (nr. 0094/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0095/2014); Lorenzo Croce (Associazione italiana difesa animali & ambiente) (nr. 0096/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0097/2014); Sabine Fröhner (nr. 0098/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0099/2014); Jan-Erik Hansen (nr. 0100/2014); Jan-Erik Hansen (nr. 0101/2014); Jan-Erik Hansen (nr. 0102/2014); Jan-Erik Hansen (nr. 0103/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0104/2014); Susan Majaura (nr. 0105/2014); Riccardo Giuliano (nr. 0106/2014); Riccardo Giuliano (nr. 0107/2014); Daniel Peña Jordana (nr. 0108/2014); Gredo Förster (nr. 0109/2014); Wasilios Katsioulis (nr. 0110/2014); Louis Magnet (nr. 0111/2014); Óscar Pérez Hernández (nr. 0112/2014); Robert Régis (nr. 0113/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0114/2014); Eddy L.F. Veerman (nr. 0115/2014); John Skliris (nr. 0116/2014); Ιoαννis Sιμιτζis (nr. 0117/2014); Daniel Del Missier (nr. 0118/2014); Alysha Hoare (nr. 0119/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0120/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0121/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0122/2014); Pacitti Giovanni (nr. 0123/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0124/2014); Carlos Nunes (nr. 0125/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0126/2014); Alain Huyard (nr. 0127/2014); Neil Crisp (nr. 0128/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0129/2014); Simo Knežević (nr. 0130/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0131/2014); Maciej Kwiecinski (nr. 0132/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0133/2014); Pedro Delgado Blanco (nr. 0134/2014); Beatriz Garrote (nr. 0135/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0136/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0137/2014); Dirk Schmücker (nr. 0138/2014); Petek Frank (nr. 0139/2014); Pawel Szczurek (nr. 0140/2014); R. Wagner (nr. 0141/2014); María Pilar Martín (nr. 0142/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0143/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0144/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0145/2014); Arnold Ziendalski (nr. 0146/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0147/2014); Dobreva Abdesetar Atanaska (nr. 0148/2014); Detlef Schneider (nr. 0149/2014); Gloria Becker (nr. 0150/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0151/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0152/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0153/2014); Olga García Bermúdez (nr. 0154/2014); R. Wagner (nr. 0155/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0156/2014); Nataša Klavs(Akademija Za Strateške Študije) (nr. 0157/2014); Enrique Albert Artero (nr. 0158/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0159/2014); Ottó Hermann (nr. 0160/2014); Jorge Sebastià Marhuenda (nr. 0161/2014); Giuseppe Salvatore Ricca (nr. 0162/2014); Josep Pérez Soriano (nr. 0163/2014); Josip Katalinić (nr. 0164/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0165/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0166/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0167/2014); Joachim Guse (nr. 0168/2014); Miltiadous Panagiotis (Train citizens for justice to political leaders) (nr. 0169/2014); Leandro Marques (nr. 0170/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0171/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0172/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0173/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0174/2014); Christophe Krief (nr. 0175/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0176/2014).


12. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van februari I 2014 (PE 527.823/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Maandag, dinsdag, woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag

Na raadpleging van de fracties heeft de Voorzitter de volgende wijzigingen op de agenda van donderdagmorgen voorgesteld:

De vergadering begint om 8.30 uur in plaats van 9.00 uur.

Van 8.30 tot 11.00 uur:

- Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000029/2014): Naar de uitroeiing van vrouwelijke genitale verminking (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

- Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000016/2014): NAIADES II - een actieplan voor het bevorderen van de binnenvaart (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

Van 11 uur tot 11.50 uur:

Debat over eenvormige regels en procedures voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds, met een sprekersronde van de fracties.

Deze wijzigingen op de agenda van donderdagmorgen worden goedgekeurd.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


13. Bevordering van het vrije verkeer door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten ***I (debat)

Verslag betreffende het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het vrije verkeer van burgers en bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

Bernhard Rapkay, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van John Stuart Agnew, leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Alajos Mészáros, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Alexandra Thein, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Geoffrey Van Orden, Andrea Češková, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-fractiegebonden lid, Tadeusz Zwiefka en Ivailo Kalfin.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrew Henry William Brons, Angelika Niebler, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Astrid Lulling, Tonino Picula, Zdravka Bušić, Sergio Gaetano Cofferati, Elena Băsescu en Andrej Plenković, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău en Ivana Maletić.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Bernhard Rapkay.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.8 van de notulen van 4.2.2014.


14. 29e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2011) - Gezonde EU-regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid - beter wetgeven (debat)

Verslag over het 29ste jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2011) [2013/2119(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

Verslag over gezonde EU-regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid - negentiende verslag "De wetgeving verbeteren" 2011 [2013/2077(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

Eva Lichtenberger en Sajjad Karim leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Silvia-Adriana Ţicău om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Sajjad Karim, die deze beantwoordt.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de ECR-Fractie, Slavi Binev, namens de EFD-Fractie, Sebastian Valentin Bodu, Olle Ludvigsson, Phil Bennion, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Sandra Petrović Jakovina en Malcolm Harbour.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Silvia-Adriana Ţicău om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Malcolm Harbour, die deze beantwoordt, Monika Panayotova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Andreas Mölzer.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati, Amelia Andersdotter, Ryszard Czarnecki, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Silvia-Adriana Ţicău en Sari Essayah.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, Eva Lichtenberger en Sajjad Karim.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 4.2.2014 en punt 6.15 van de notulen van 4.2.2014.


15. Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG en 98/24/EG van de Raad en Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad, teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [COM(2013)0102 – C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Sari Essayah (A7-0319/2013)

Sari Essayah leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ole Christensen, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, en Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rareş-Lucian Niculescu, Josefa Andrés Barea en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door László Andor en Sari Essayah.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.9 van de notulen van 4.2.2014.


16. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 150 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Cristian Dan Preda, Kinga Göncz, Janusz Wojciechowski, Ivana Maletić, Alda Sousa, Mairead McGuinness, Joseph Cuschieri, Claudio Morganti, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Paul Murphy, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Inês Cristina Zuber, Josefa Andrés Barea, Biljana Borzan, Josef Weidenholzer, Alajos Mészáros, Juan Andrés Naranjo Escobar, Claudiu Ciprian Tănăsescu en Béla Glattfelder.


17. Homofobie en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of genderidentiteit (korte presentatie)

Verslag over de EU-routekaart tegen homofobie en discriminatie wegens seksuele gerichtheid of genderidentiteit [2013/2183(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

Ulrike Lunacek presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Michael Cashman, Izaskun Bilbao Barandica, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Krisztina Morvai, over de toepassing van de procedure voor de “blauwe kaart”-vragen (de Voorzitter wijst op de geldende regels), Seán Kelly, Cornelia Ernst, Claudio Morganti, Roberta Metsola, Britta Thomsen, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Davor Ivo Stier en Biljana Borzan.

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 4.2.2014.


18. Toepassing van Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (korte presentatie)

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2005/29/EG over oneerlijke handelspraktijken [2013/2116(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

Robert Rochefort presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Catherine Stihler, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Tonino Picula en Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 4.2.2014.


19. Het EU-scorebord voor justitie (korte presentatie)

Verslag over het EU-scorebord voor justitie – civiel en bestuursrecht in de lidstaten [2013/2117(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

Tadeusz Zwiefka presenteert het verslag.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Sari Essayah, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Csaba Sándor Tabajdi, António Fernando Correia de Campos en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 4.2.2014.


20. Plaatselijke en regionale gevolgen van de ontwikkeling van slimme netwerken (korte presentatie)

Verslag over de lokale en regionale gevolgen van de ontwikkeling van slimme netwerken [2013/2128(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

Elisabeth Schroedter presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrej Plenković, Miroslav Mikolášik, Jan Březina, Ivana Maletić, António Fernando Correia de Campos, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Tonino Picula en Graham Watson.

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 4.2.2014.


21. Kleine landbouwbedrijven (korte presentatie)

Verslag over de toekomst van kleine landbouwbedrijven [2013/2096(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

Czesław Adam Siekierski presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Elena Băsescu, Herbert Dorfmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Luís Paulo Alves, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 4.2.2014.


22. Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel (korte presentatie)

Verslag over een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel in de EU [2013/2043(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

Pablo Arias Echeverría presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sari Essayah en Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 4.2.2014.


23. Vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie (korte presentatie)

Verslag over vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie [2013/2115(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

Norica Nicolai presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Tonino Picula en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 4.2.2014.


24. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 527.823/OJMA).


25. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.40 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor Keith, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Urutchev, Vadim Tudor, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid