Indeks 
Protokół
PDF 252kWORD 171k
Poniedziałek, 3 lutego 2014 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Weryfikacja mandatów
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 5.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 6.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 7.Składanie dokumentów
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)
 9.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Petycje
 12.Porządek obrad
 13.Promowanie swobodnego przepływu poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych ***I (debata)
 14.29. Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (za 2011 r.) - Sprawność regulacyjna oraz pomocniczość i proporcjonalność w UE - lepsze stanowienie prawa (debata)
 15.Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin ***I (debata)
 16.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 17.Homofobia oraz dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (krótka prezentacja)
 18.Stosowanie dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych (krótka prezentacja)
 19.Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości (krótka prezentacja)
 20.Konsekwencje rozwoju inteligentnych sieci na szczeblu lokalnym i regionalnym (krótka prezentacja)
 21.Przyszłość małych gospodarstw rolnych (krótka prezentacja)
 22.Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego (krótka prezentacja)
 23.Nielegalne migrantki w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17:00.


2. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament postanowił zatwierdzić mandaty posłów Clausa Larsena-Jensena, Zbigniewa Zaleskiego, Tadeusza Rossa i Věry Flasarovej, ze skutkiem od dnia 13 grudnia 2013 r. w odniesieniu do Clausa Larsena-Jensena, 17 grudnia 2013 r. odniesieniu do Zbigniewa Zaleskiego i Tadeusza Rossa oraz 13 stycznia 2014 r. w odniesieniu do Věry Flasarovej.


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Sajjad Karim poinformował, że dnia 11 grudnia 2013 r. podczas głosowania nad poprawką 116 część druga do głosowania Eduarda Kukana (A7-0418/2013) chciał zagłosować za tą poprawką.


4. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego

Lara Comi przedstawiła wniosek o skorzystanie w ramach procedury toczącej się w sądzie w Ferrarze z immunitetu poselskiego i przysługujących jej przywilejów.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


5. Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)

Komisja ECON przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

Sprostowanie P7_TA(2010)0336(COR02) do dyrektywy 2010/78/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniającej dyrektywy 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 120)

(stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 22 września 2010 r. w celu przyjęcia wspomnianej wyżej dyrektywy P7_TA(2010)0336 (Dz.U. C 50 E z 21.2.2010, s. 212) (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)).

Zgodnie z art. 216 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne w czasie obecnej sesji na stronie internetowej Séance en direct.


6. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Zgodnie z art. 87a ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego PE, że nie wniesiono żadnego sprzeciwu wobec:

- zalecenia dotyczącego decyzji komisji TRAN w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- zalecenia dotyczącego decyzji komisji REGI w sprawie niezgłoszenia sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Jeżeli zalecenia te w okresie dwudziestu czterech godzin nie wzbudzą sprzeciwu żadnej grupy politycznej lub grupy złożonej z co najmniej 40 posłów do PE, uznaje się je za przyjęte. W przeciwnym wypadku zostają one poddane pod głosowanie.

Zalecenia te są dostępne na stronie internetowej Séance en direct.


7. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia, dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalszej integracji rynków pracy (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zgodnie z przepisami art. 307 Traktatu przewodniczący może skonsultować się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

opinia:

FEMM, CULT, JURI, IMCO, REGI

- Mianowanie na stanowisko wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczącej) Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Unią Europejską a Republiką Seszeli (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

PECH

opinia:

DEVE, BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 1/2014 - Sekcja III - Komisja (N7-0004/2014 - C7-0021/2014 - 2014/2015(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

REGI

opinia:

AGRI, ECON

2) przez komisje parlamentarne, sprawozdania

- Sprawozdanie w sprawie migrantek nieposiadających dokumentów w Unii Europejskiej (2013/2115(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

- Sprawozdanie w sprawie ubezpieczeń od klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka (2013/2174(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Sampo Terho (A7-0005/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

- Sprawozdanie w sprawie unijnego planu przeciwdziałania homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (2013/2183(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

- Sprawozdanie w sprawie przyszłej roli Trybunału Obrachunkowego. Procedura powoływania członków Trybunału Obrachunkowego: konsultacja z Parlamentem Europejskim (2012/2064(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli i przedsiębiorstw poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

- Sprawozdanie w sprawie skutków, jakie na poziomie lokalnym i regionalnym wywrze rozwój inteligentnych sieci (2013/2128(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

- ***I Sprawozdanie Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą powietrzną pasażerów i ich bagażu (COM(2013)0130 - C7-0066/2013 - 2013/0072(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Georges Bach (A7-0020/2014)

- Sprawozdanie w sprawie zintegrowanego rynku dostaw paczek w celu wspierania wzrostu handlu elektronicznego w UE (2013/2043(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

- Sprawozdanie w sprawie planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie (2013/2177(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: András Gyürk (A7-0028/2014)

- Sprawozdanie w sprawie przyszłości małych gospodarstw rolnych (2013/2096(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zmian do art. 166 Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącego głosowania końcowego oraz art. 195 ust. 3 dotyczącego głosowania w komisji (2014/2001(REG)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Carlo Casini (A7-0035/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 260/2012 w odniesieniu do przejścia na ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do podpisania, ratyfikowania i przystąpienia do Porozumienia kapsztadzkiego z 2012 r. w sprawie wdrożenia postanowień protokołu z Torremolinos z 1993 r. odnoszącego się do Międzynarodowej konwencji z Torremolinos o bezpieczeństwie statków rybackich z 1977 r. (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, traktatu o handlu bronią (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: David Martin (A7-0041/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry (2013/2189(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

- Sprawozdanie w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 (2013/2135(INI)) - komisja ENVI - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Anne Delvaux - Sprawozdawca: Konrad Szymański (A7-0047/2014)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Gabońską (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: João Ferreira (A7-0049/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie powołania Klausa Heinera Lehnego na członka Trybunału Obrachunkowego (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej i rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

- Sprawozdanie w sprawie 29. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa UE (za 2011 r.) (2013/2119(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

- Sprawozdanie w sprawie sprawności regulacyjnej UE oraz pomocniczości i proporcjonalności – 19. sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa za 2011 r. (2013/2077(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w zakresie stosowania prawa konkurencji (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawca: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Larę Comi (2014/2014(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym, zmiany rozporządzenia (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE, rozporządzenia Komisji (WE) nr 1321/2007 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1330/2007 (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie ewentualnych strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A7-0428/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozmieszczania infrastruktury paliw alternatywnych (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 w odniesieniu do włączenia Grenlandii do systemu certyfikacji Procesu Kimberley (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0467/2013)

- *** Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

- Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych (2013/2116(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 827/2004 zakazujące przywozu opastuna (Thunnus obesus) pochodzącego z Boliwii, Kambodży, Gwinei Równikowej, Gruzji i Sierra Leone oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1036/2001 (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Nuno Melo (A7-0477/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej niektóre akty prawne w obszarze sprawiedliwości, przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: József Szájer (A7-0480/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013)


8. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przewodniczący Parlamentu Europejskiego przystąpi w środę do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (00025/2013/LEX - C7-0026/2014 - 2011/0062(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (00013/2014/LEX - C7-0018/2014 - 2011/0196(COD)).


9. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament podczas I i II sesji październikowej w 2013 r. jest dostępny na stronie internetowej Séance en direct.


10. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 115 Regulaminu):

- (O-000016/2014), które skierował Brian Simpson, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: NAIADES II - program działań na rzecz żeglugi śródlądowej (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014);

- (O-000022/2014), które skierował George Sabin Cutaş, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Umowy o współpracy UE w zakresie stosowania polityki konkurencji - dalsze działania (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014);

- (O-000029/2014), które skierował Mikael Gustafsson, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014).


11. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 201 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 31 stycznia 2014

Jutta Blum (nr 2800/2013); (nazwisko poufne) (nr 2801/2013); Luis Manuel González Alonso (nr 2802/2013); Margarita Mª Lores Martínez (nr 2803/2013); Alberto Ruiz González (nr 2804/2013); Francesco Era (nr 2805/2013); (nazwisko poufne) (nr 2806/2013); Antonio Fabián Jiménez Jiménez (nr 2807/2013); Rita Frutos Alcántara (nr 2808/2013); J. Manuel Duque García (nr 2809/2013); Giancarlo Berti (nr 2810/2013); José Renato Núñez da Silva (nr 2811/2013); Valérie Losfeld (nr 2812/2013); Maya Irina Birdwood-Hedger (nr 2813/2013); Julián Rodríguez Díez (nr 2814/2013); David Hernández Planta (nr 2815/2013); Gredo Förster (nr 2816/2013); (nazwisko poufne) (nr 2817/2013); Bruno Buffa (nr 2818/2013); Jacqueline Siertsema (nr 2819/2013); Ajmal Mehdi (nr 2820/2013); Leonardo Fabio Cassaro (nr 2821/2013); Ivan Pongrac (nr 2822/2013); (nazwisko poufne) (nr 2823/2013); (nazwisko poufne) (nr 2824/2013); Stanciu Nicolae (nr 2825/2013); (nazwisko poufne) (nr 2826/2013); Stephan Kamlowski (nr 2827/2013); Stephan Kamlowski (nr 2828/2013); (nazwisko poufne) (nr 2829/2013); Winfried Meffert (nr 2830/2013); Marco Bazzoni (nr 2831/2013); (nazwisko poufne) (nr 2832/2013); José Luis Rodríguez Liébana (nr 2833/2013); Alejandro Díaz Pérez (nr 2834/2013); (nazwisko poufne) (nr 2835/2013); Edinton Arudpranasam (nr 2836/2013); (nazwisko poufne) (nr 2837/2013); (nazwisko poufne) (nr 2838/2013); (nazwisko poufne) (nr 2839/2013); (nazwisko poufne) (nr 2840/2013); Josipović Vlado (nr 2841/2013); Katerina Raicheva (nr 2842/2013); Ioannis Marinopoulos (nr 2843/2013); (nazwisko poufne) (nr 2844/2013); Grzegorz Lomako (nr 2845/2013); Stanisław Haczykowski (Kancelaria adwokacka) (nr 2846/2013); (nazwisko poufne) (nr 2847/2013); (nazwisko poufne) (nr 2848/2013); (nazwisko poufne) (nr 2849/2013); Antonio Arcos Alcaraz (nr 2850/2013); María Dolores Rodríguez Olmedo (nr 2851/2013); José Carlos Tejada Cabornero (nr 2852/2013); Fabiano Filippin (nr 2853/2013); Andrea Zanoni (poseł) (Parlament Europejski) (nr 2854/2013); (nazwisko poufne) (nr 2855/2013); (nazwisko poufne) (nr 2856/2013); (nazwisko poufne) (nr 2857/2013); (nazwisko poufne) (nr 2858/2013); (nazwisko poufne) (nr 2859/2013); (nazwisko poufne) (nr 2860/2013); (nazwisko poufne) (nr 2861/2013); (nazwisko poufne) (nr 2862/2013); Ma Consuelo Polo Delgado (Ecologistas en Acción) (nr 2863/2013); (nazwisko poufne) (nr 2864/2013); Dimitrios Karampelias (nr 2865/2013); Neji Kefifi (nr 2866/2013); Anastasios Zambelakis (nr 2867/2013); Augustin Eugen Pop (nr 2868/2013); (nazwisko poufne) (nr 2869/2013); (nazwisko poufne) (nr 2870/2013); Jakov Nadilo (nr 2871/2013); (nazwisko poufne) (nr 2872/2013); Luis Martínez Rodríguez (nr 2873/2013); Kęstutis Vilkauskas (nr 2874/2013); Kęstutis Vilkauskas (nr 2875/2013); Kęstutis Vilkauskas (nr 2876/2013); (nazwisko poufne) (nr 2877/2013); Antal Bálint (nr 2878/2013); Rosamaria Ciancaglini (Studio legale associato Ciancaglini-Rossi) (nr 2879/2013); Paweł Knast (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil") (nr 2880/2013); Ewa Kaźmierska-Vick (nr 2881/2013); Spyridom Valasakos (nr 2882/2013); Zivko Jekov (nr 2883/2013); María Dolores Galván Herrera (nr 2884/2013); Matteo La Cara (nr 0001/2014); (nazwisko poufne) (nr 0002/2014); Steffen Beier (nr 0003/2014); Μaria Μelessanaki (nr 0004/2014); Marián Kurhajec (nr 0005/2014); Diego Facchinetti (nr 0006/2014); Małgorzata Antczak (nr 0007/2014); Andrés de la Portilla García (nr 0008/2014); Carlos Miguel García Díaz (nr 0009/2014); (nazwisko poufne) (nr 0010/2014); Stefan Haase (nr 0011/2014); Walter Fischetti (nr 0012/2014); Marco Bava (nr 0013/2014); Marco Bava (nr 0014/2014); Marco Bava (nr 0015/2014); Marco Bava (nr 0016/2014); Marco Bava (nr 0017/2014); Marco Bava (nr 0018/2014); Marco Bava (nr 0019/2014); Eugène Engelhardt (nr 0020/2014); Giuseppe Mazzella (nr 0021/2014); Zohir Dhif (nr 0022/2014); Morena Pantalone (nr 0023/2014); Marco Bazzoni (nr 0024/2014); Janusz Gankiewicz (nr 0025/2014); Peter Flaggl (nr 0026/2014); (nazwisko poufne) (nr 0027/2014); Desislava Petkova (nr 0028/2014); Simone Gabbiano (già Burro) (nr 0029/2014); Grigore Potec (nr 0030/2014); (nazwisko poufne) (nr 0031/2014); Pedro Marinho Gonçalves Teixeira (nr 0032/2014); Bernd Fritz (nr 0033/2014); Jesús Castizo Mantas (nr 0034/2014); Sebastian Gianni (nr 0035/2014); Arjomand-Fard Hanieh (nr 0036/2014); Ivica Zurak (nr 0037/2014); (nazwisko poufne) (nr 0038/2014); Nelu Bădălan (nr 0039/2014); (nazwisko poufne) (nr 0040/2014); (nazwisko poufne) (nr 0041/2014); (nazwisko poufne) (nr 0042/2014); Annarita Amoroso (nr 0043/2014); (nazwisko poufne) (nr 0044/2014); (nazwisko poufne) (nr 0045/2014); (nazwisko poufne) (nr 0046/2014); Gianfranco Gentile (nr 0047/2014); Federica Mazzetti (nr 0048/2014); Antonio Scognamiglio (nr 0049/2014); Kathryn Ann Williams (nr 0050/2014); Marie Do Vittori (nr 0051/2014); (nazwisko poufne) (nr 0052/2014); Marco Fedler (nr 0053/2014); Alexandru Firicel (nr 0054/2014); Daniele Fasciani (nr 0055/2014); (nazwisko poufne) (nr 0056/2014); Stefano Fuschetto (nr 0057/2014); Cătălin Epurianu (nr 0058/2014); (nazwisko poufne) (nr 0059/2014); László Ferencz (nr 0060/2014); Rolf Jürgens (nr 0061/2014); Philipp Löhler (nr 0062/2014); Jadvyga Ignatavičienė (nr 0063/2014); David Nudd (nr 0064/2014); Linda Maria Koldau (nr 0065/2014); Stefano Fuschetto (nr 0066/2014); Stefano Fuschetto (nr 0067/2014); Stefano Fuschetto (nr 0068/2014); Stefano Fuschetto (nr 0069/2014); (nazwisko poufne) (nr 0070/2014); (nazwisko poufne) (nr 0071/2014); Francisco Javier Bujalance López (nr 0072/2014); Alin Ovidiu Preda (nr 0073/2014); Jürgen Nieder (Berlin Factory) (nr 0074/2014); (nazwisko poufne) (nr 0075/2014); (nazwisko poufne) (nr 0076/2014); Klára Ungár (nr 0077/2014); (nazwisko poufne) (nr 0078/2014); Laura Pons Arpa (nr 0079/2014); María Teresa Pardo Rueda (nr 0080/2014); Kabengele Tshilolo (nr 0081/2014); Gabriella Salfi (nr 0082/2014); Thomas Daub (nr 0083/2014); Pura Peris García (nr 0084/2014); Jürgen Sterlike (nr 0085/2014); Rita Van Geyt (nr 0086/2014); Isaac Aira Yubero (nr 0087/2014); Andreas Greinert (nr 0088/2014); (nazwisko poufne) (nr 0089/2014); Karin Köhler (nr 0090/2014); Ružica Šikanić (nr 0091/2014); (nazwisko poufne) (nr 0092/2014); Mario Teodoro Pizzorno (nr 0093/2014); Henryk Miszczak (nr 0094/2014); (nazwisko poufne) (nr 0095/2014); Lorenzo Croce (Associazione italiana difesa animali & ambiente) (nr 0096/2014); (nazwisko poufne) (nr 0097/2014); Sabine Fröhner (nr 0098/2014); (nazwisko poufne) (nr 0099/2014); Jan-Erik Hansen (nr 0100/2014); Jan-Erik Hansen (nr 0101/2014); Jan-Erik Hansen (nr 0102/2014); Jan-Erik Hansen (nr 0103/2014); (nazwisko poufne) (nr 0104/2014); Susan Majaura (nr 0105/2014); Riccardo Giuliano (nr 0106/2014); Riccardo Giuliano (nr 0107/2014); Daniel Peña Jordana (nr 0108/2014); Gredo Förster (nr 0109/2014); Wasilios Katsioulis (nr 0110/2014); Louis Magnet (nr 0111/2014); Óscar Pérez Hernández (nr 0112/2014); Robert Régis (nr 0113/2014); (nazwisko poufne) (nr 0114/2014); Eddy L.F. Veerman (nr 0115/2014); John Skliris (nr 0116/2014); Ιoαννis Sιμιτζis (nr 0117/2014); Daniel Del Missier (nr 0118/2014); Alysha Hoare (nr 0119/2014); (nazwisko poufne) (nr 0120/2014); (nazwisko poufne) (nr 0121/2014); (nazwisko poufne) (nr 0122/2014); Pacitti Giovanni (nr 0123/2014); (nazwisko poufne) (nr 0124/2014); Carlos Nunes (nr 0125/2014); (nazwisko poufne) (nr 0126/2014); Alain Huyard (nr 0127/2014); Neil Crisp (nr 0128/2014); (nazwisko poufne) (nr 0129/2014); Simo Knežević (nr 0130/2014); (nazwisko poufne) (nr 0131/2014); Maciej Kwieciński (nr 0132/2014); (nazwisko poufne) (nr 0133/2014); Pedro Delgado Blanco (nr 0134/2014); Beatriz Garrote (nr 0135/2014); (nazwisko poufne) (nr 0136/2014); (nazwisko poufne) (nr 0137/2014); Dirk Schmücker (nr 0138/2014); Petek Frank (nr 0139/2014); Paweł Szczurek (nr 0140/2014); R. Wagner (nr 0141/2014); María Pilar Martín (nr 0142/2014); (nazwisko poufne) (nr 0143/2014); (nazwisko poufne) (nr 0144/2014); (nazwisko poufne) (nr 0145/2014); Arnold Ziendalski (nr 0146/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr 0147/2014); Dobreva Abdesetar Atanaska (nr 0148/2014); Detlef Schneider (nr 0149/2014); Gloria Becker (nr 0150/2014); (nazwisko poufne) (nr 0151/2014); (nazwisko poufne) (nr 0152/2014); (nazwisko poufne) (nr 0153/2014); Olga García Bermúdez (nr 0154/2014); R. Wagner (nr 0155/2014); (nazwisko poufne) (nr 0156/2014); Nataša Klavs(Akademija Za Strateške Študije) (nr 0157/2014); Enrique Albert Artero (nr 0158/2014); (nazwisko poufne) (nr 0159/2014); Ottó Hermann (nr 0160/2014); Jorge Sebastià Marhuenda (nr 0161/2014); Giuseppe Salvatore Ricca (nr 0162/2014); Josep Pérez Soriano (nr 0163/2014); Josip Katalinić (nr 0164/2014); (nazwisko poufne) (nr 0165/2014); (nazwisko poufne) (nr 0166/2014); (nazwisko poufne) (nr 0167/2014); Joachim Guse (nr 0168/2014); Miltiadous Panagiotis (Train citizens for justice to political leaders) (nr 0169/2014); Leandro Marques (nr 0170/2014); (nazwisko poufne) (nr 0171/2014); (nazwisko poufne) (nr 0172/2014); (nazwisko poufne) (nr 0173/2014); (nazwisko poufne) (nr 0174/2014); Christophe Krief (nr 0175/2014); (nazwisko poufne) (nr 0176/2014).


12. Porządek obrad

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w I sesji lutowej 2014 r. (PE 527.823/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 140 Regulaminu):

Poniedziałek, wtorek, środa

Bez zmian.

Czwartek

Po konsultacjach z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował następujące zmiany do porządku obrad w czwartek rano:

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 8.30 zamiast godz. 9.00.

W godz. 8.30-11.00:

- Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000029/2014): Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

- Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000016/2014): NAIADES II - program działań na rzecz żeglugi śródlądowej (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

W godz. 11.00-11.50:

Debata na temat jednolitych zasad i procedur w odniesieniu do restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, z turą wystąpień mówców z grup politycznych.

Powyższe zmiany w porządku obrad w czwartek rano zostały zatwierdzone.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


13. Promowanie swobodnego przepływu poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli i przedsiębiorstw poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

Bernhard Rapkay, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Johna Stuarta Agnewa, przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Alajos Mészáros w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Alexandra Thein w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Geoffreya Van Ordena, Andrea Češková w imieniu grupy ECR, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Tadeusz Zwiefka i Ivailo Kalfin.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Andrew Henry William Brons, Angelika Niebler, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Astrid Lulling, Tonino Picula, Zdravka Bušić, Sergio Gaetano Cofferati, Elena Băsescu i Andrej Plenković, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău i Ivana Maletić.

Głos zabrali: Viviane Reding i Bernhard Rapkay.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.8 protokołu z dnia 4.2.2014.


14. 29. Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (za 2011 r.) - Sprawność regulacyjna oraz pomocniczość i proporcjonalność w UE - lepsze stanowienie prawa (debata)

Sprawozdanie w sprawie 29. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa UE (za 2011 r.) [2013/2119(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

Sprawozdanie w sprawie sprawności regulacyjnej UE oraz pomocniczości i proporcjonalności – 19. sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa za 2011 r. [2013/2077(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

Eva Lichtenberger i Sajjad Karim przedstawili sprawozdania.

Głos zabrała Silvia-Adriana Ţicău, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Sajjadowi Karimowi, który na nie odpowiedział.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmoutha, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR, Slavi Binev w imieniu grupy EFD, Sebastian Valentin Bodu, Olle Ludvigsson, Phil Bennion, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Sandra Petrović Jakovina i Malcolm Harbour.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Silvia-Adriana Ţicău, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Malcolmowi Harbourowi, który na nie odpowiedział, Monika Panayotova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Andreas Mölzer.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati, Amelia Andersdotter, Ryszard Czarnecki, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Silvia-Adriana Ţicău i Sari Essayah.

Głos zabrali: Viviane Reding, Eva Lichtenberger i Sajjad Karim.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 4.2.2014 i pkt 6.15 protokołu z dnia 4.2.2014.


15. Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin [COM(2013)0102 - C7-0047/2013- 2013/0062(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Sari Essayah (A7-0319/2013)

Sari Essayah przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Głos zabrali: Ole Christensen w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE i Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rareş-Lucian Niculescu, Josefa Andrés Barea i Elena Băsescu.

Głos zabrali: László Andor i Sari Essayah.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.9 protokołu z dnia 4.2.2014.


16. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Cristian Dan Preda, Kinga Göncz, Janusz Wojciechowski, Ivana Maletić, Alda Sousa, Mairead McGuinness, Joseph Cuschieri, Claudio Morganti, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Paul Murphy, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Inês Cristina Zuber, Josefa Andrés Barea, Biljana Borzan, Josef Weidenholzer, Alajos Mészáros, Juan Andrés Naranjo Escobar, Claudiu Ciprian Tănăsescu i Béla Glattfelder.


17. Homofobia oraz dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (krótka prezentacja)

Sprawozdanie dotyczące planu działania UE przeciw homofobii oraz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową [2013/2183(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

Ulrike Lunacek dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Michael Cashman, Izaskun Bilbao Barandica, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Krisztina Morvai, w sprawie stosowania procedury zadawania pytań przez podniesienie “niebieskiej kartki” (Przewodnicząca przypomniała obowiązujące przepisy), Seán Kelly, Cornelia Ernst, Claudio Morganti, Roberta Metsola, Britta Thomsen, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Davor Ivo Stier i Biljana Borzan.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 4.2.2014.


18. Stosowanie dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych 2005/29/WE [2013/2116(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

Robert Rochefort dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Catherine Stihler, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Tonino Picula i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 4.2.2014.


19. Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości – wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych i administracyjnych w państwach członkowskich [2013/2117(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

Tadeusz Zwiefka dokonał prezentacji.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Sari Essayah, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Csaba Sándor Tabajdi, António Fernando Correia de Campos i Krisztina Morvai.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 4.2.2014.


20. Konsekwencje rozwoju inteligentnych sieci na szczeblu lokalnym i regionalnym (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie konsekwencji rozwoju inteligentnych sieci na szczeblu lokalnym i regionalnym [2013/2128(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

Elisabeth Schroedter dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrej Plenković, Miroslav Mikolášik, Jan Březina, Ivana Maletić, António Fernando Correia de Campos, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Tonino Picula i Graham Watson.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 4.2.2014.


21. Przyszłość małych gospodarstw rolnych (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie przyszłości małych gospodarstw rolnych [2013/2096(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

Czesław Adam Siekierski dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Elena Băsescu, Herbert Dorfmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Luís Paulo Alves, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira i Krisztina Morvai.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 4.2.2014.


22. Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie zintegrowanego rynku usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE [2013/2043(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

Pablo Arias Echeverría dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrały: Sari Essayah i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 4.2.2014.


23. Nielegalne migrantki w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie nielegalnych migrantek w Unii Europejskiej [2013/2115(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

Norica Nicolai dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Tonino Picula i Krisztina Morvai.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 4.2.2014.


24. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 527.823/OJMA).


25. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22:40.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor Keith, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Urutchev, Vadim Tudor, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności