Kazalo 
Zapisnik
PDF 239kWORD 163k
Ponedeljek, 3. februar 2014 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Zahteva za zaščito poslanske imunitete
 5.Popravek (člen 216 Poslovnika)
 6.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 7.Predložitev dokumentov
 8.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika)
 9.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 10.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 11.Peticije
 12.Razpored dela
 13.Spodbujanje prostega gibanja s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin ***I (razprava)
 14.29. letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2011) - Ustreznost predpisov, subsidiarnost in sorazmernost v EU - boljša priprava zakonodaje (razprava)
 15.Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi ***I (razprava)
 16.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 17.Homofobija in diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete (kratka predstavitev)
 18.Uporaba Direktive o nepoštenih poslovnih praksah podjetij (kratka predstavitev)
 19.Pregled stanja na področju pravosodja v EU (kratka predstavitev)
 20.Lokalne in regionalne posledice razvoja pametnih omrežij (kratka predstavitev)
 21.Mala kmetijska gospodarstva (kratka predstavitev)
 22.Integriran trg dostave paketov za rast elektronskega poslovanja (kratka predstavitev)
 23.Priseljenke brez dokumentov v Evropski uniji (kratka predstavitev)
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament sklenil, da potrdi mandate poslancev Clausa Larsena-Jensena, Zbigniewa Zaleskega, Tadeusza Rossa in Věre Flasarove, z veljavnostjo od 13. decembra 2013 za Clausa Larsena-Jensena, 17. decembra 2013 za Zbigniewa Zaleskega in Tadeusza Rossa in 13. januarja 2014 za Věro Flasarovo.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Sajjad Karim je sporočil, da bi bil želel glasovati v času glasovanja o 2. delu predloga spremembe 116 k poročilu Eduarda Kukana (A7-0418/2013) 11. decembra 2013.


4. Zahteva za zaščito poslanske imunitete

Lara Comi je vložila zahtevo za zaščito svoje imunitete in privilegijev v okviru postopka, ki poteka pred sodiščem v Ferrari.

Zahteva je bila v skladu s členom 6(3) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


5. Popravek (člen 216 Poslovnika)

Odbor ECON je podal popravek besedila, ki ga je sprejel Evropski parlament.

Popravek P7_TA(2010)0336(COR02) Direktive 2010/78/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L 331, 15.12.2010, str. 120)

(stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 22. septembra 2010 z namenom sprejetja Direktive P7_TA(2010)0336 (UL C 50 E, 21.2.2010, str. 212) (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)).

V skladu s členom 216(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v štiriindvajsetih urah o njem ne zahteva glasovanja.

Popravek je do konca tega delnega zasedanja na razpolago na spletni strani Séance en direct.


6. Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)

V skladu s členom 87(a)(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov predsednika Parlamenta obvestil, da ni bilo nobenega ugovora glede:

- priporočila za sklep odbora TRAN, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- priporočila za sklep odbora REGI, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Če tem priporočilom v roku 24 ur ne nasprotuje politična skupina ali najmanj štirideset poslancev, se štejejo za sprejeta. V nasprotnem primeru se bo o njih glasovalo.

Priporočila so na voljo na spletni strani Séance en direct.


7. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mreži služb za zaposlovanje, dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

FEMM, CULT, JURI, IMCO, REGI

- Imenovanje podpredsednika Nadzornega odbora Evropske centralne banke (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE))

posredovano

pristojni :

ECON

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli o partnerstvu v ribiškem sektorju, v imenu Evropske unije (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 1/2014 - Oddelek III - Komisija (N7-0004/2014 - C7-0021/2014 - 2014/2015(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2009/831/ES glede njenega obdobja uporabe (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS))

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

AGRI, ECON

2) od odborov Parlamenta, poročila

- Poročilo o priseljenkah brez dokumentov v Evropski uniji (2013/2115(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

- Poročilo o zavarovanju pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek (2013/2174(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Sampo Terho (A7-0005/2014)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

- Poročilo o časovnem načrtu EU za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete (2013/2183(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

- Poročilo o vlogi Evropskega računskega sodišča v prihodnosti: postopek imenovanja članov Računskega sodišča: posvetovanje z Evropskim parlamentom (2012/2064(INI)) - Odbor CONT - Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju prostega gibanja državljanov in podjetij s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin v Evropski uniji in o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

- Poročilo o lokalnih in regionalnih posledicah razvoja pametnih omrežij (2013/2128(INI)) - Odbor REGI - Poročevalka: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter Uredbe (ES) št. 2027/97 o odgovornosti letalskih prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom potnikov in njihove prtljage (COM(2013)0130 - C7-0066/2013 - 2013/0072(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Georges Bach (A7-0020/2014)

- Poročilo o integriranem trgu dostave paketov za rast elektronskega poslovanja v EU (2013/2043(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

- Poročilo o akcijskem načrtu za konkurenčno in trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi (2013/2177(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: András Gyürk (A7-0028/2014)

- Poročilo o prihodnosti malih kmetijskih gospodarstev (2013/2096(INI)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

- Poročilo o spremembi člena 166 Poslovnika Parlamenta o končnem glasovanju in členu 195(3) o glasovanju v odboru (2014/2001(REG)) - Odbor AFCO - Poročevalec: Carlo Casini (A7-0035/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 260/2012 v zvezi s prehodom na kreditne prenose in direktne bremenitve po vsej Uniji (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)) - Odbor ECON - Poročevalka: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da podpišejo, ratificirajo ali pristopijo k Capetownskemu sporazumu iz leta 2012 o izvajanju določb Protokola iz Torremolinosa iz leta 1993, ki se nanaša na Mednarodno konvencijo iz Torremolinosa o varnosti ribiških plovil iz leta 1977 (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic za ratifikacijo pogodbe o trgovini z orožjem v interesu Evropske unije (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: David Martin (A7-0041/2014)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Zbigniewu Ziobru (2013/2189(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalka: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

- Poročilo o okviru podnebne in energetske politike do 2030 (2013/2135(INI)) - Odbor ENVI - Odbor ITRE - Poročevalka: Anne Delvaux - Poročevalec: Konrad Szymański (A7-0047/2014)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Gabonsko republiko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, v imenu Evropske unije (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalec: João Ferreira (A7-0049/2014)

- * Poročilo o imenovanju Klausa Heinerja Lehneja za člana Računskega sodišča (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, in Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

- * Poročilo o osnutku sklepa Sveta o odnosih med Evropsko unijo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

- Poročilo o 29. letnem poročilu o spremljanju uporabe prava EU (2011) (2013/2119(INI)) - Odbor JURI - Poročevalka: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

- Poročilo o ustreznosti predpisov, subsidiarnosti in sorazmernosti v EU – 19. poročilo o boljši pripravi zakonodaje za leto 2011 (2013/2077(INI)) - Odbor JURI - Poročevalec: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju pri uporabi njunega konkurenčnega prava (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE)) - Odbor ECON - Poročevalec: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

- Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Lare Comi (2014/2014(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu ter spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 in razveljavitvi Direktive št. 2003/42/ES, Uredbe Komisije (ES) št. 1321/2007 in Uredbe Komisije (ES) št. 1330/2007 (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalka: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in skrbniških storitvah za elektronske transakcije na notranjem trgu (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 691/2011 o evropskih okoljsko-ekonomskih računih (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi sezonskega dela (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A7-0428/2013)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč organov javnega sektorja (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 zaradi vključitve Grenlandije v izvajanje sistema potrjevanja procesa Kimberley (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Vital Moreira (A7-0467/2013)

- *** Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

- Poročilo o uporabi Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij (2013/2116(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 827/2004 o prepovedi uvoza atlantskega veleokega tuna (Thunnus obesus) s poreklom iz Bolivije, Kambodže, Ekvatorialne Gvineje, Gruzije in Sierre Leone in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1036/2001 (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD)) - Odbor PECH - Poročevalec: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

- ***I Poročilo o osnutku direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sprejetju direktive Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Nuno Melo (A7-0477/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje bank ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD)) - Odbor ECON - Poročevalka: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi vrste zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: József Szájer (A7-0480/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013)


8. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo predsednik Evropskega parlamenta skupaj s predsednikom Sveta v sredo podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (00025/2013/LEX - C7-0026/2014 - 2011/0062(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in sveta o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (00013/2014/LEX - C7-0018/2014 - 2011/0196(COD)).


9. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Na spletnih straneh Séance en direct so na voljo sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim in drugim delnim zasedanjem oktobra 2013.


10. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 115 Poslovnika):

- (O-000016/2014), ki ga je postavil Brian Simpson v imenu odbora TRAN Komisiji: NAIADES II - akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014);

- (O-000022/2014), ki ga je postavil George Sabin Cutaş v imenu odbora ECON Komisiji: Sporazumi EU o sodelovanju na področju izvrševanja politike konkurence - pot naprej (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014);

- (O-000029/2014), ki ga je postavil Mikael Gustafsson v imenu odbora FEMM Komisiji: Za odpravo pohabljanja ženskih spolovil (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014).


11. Peticije

V skladu s členom 201(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

31. januar 2014

Jutta Blum (št. 2800/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2801/2013); Luis Manuel González Alonso (št. 2802/2013); Margarita Mª Lores Martínez (št. 2803/2013); Alberto Ruiz González (št. 2804/2013); Francesco Era (št. 2805/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2806/2013); Antonio Fabián Jiménez Jiménez (št. 2807/2013); Rita Frutos Alcántara (št. 2808/2013); J. Manuel Duque García (št. 2809/2013); Giancarlo Berti (št. 2810/2013); José Renato Núñez da Silva (št. 2811/2013); Valérie Losfeld (št. 2812/2013); Maya Irina Birdwood-Hedger (št. 2813/2013); Julián Rodríguez Díez (št. 2814/2013); David Hernández Planta (št. 2815/2013); Gredo Förster (št. 2816/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2817/2013); Bruno Buffa (št. 2818/2013); Jacqueline Siertsema (št. 2819/2013); Ajmal Mehdi (št. 2820/2013); Leonardo Fabio Cassaro (št. 2821/2013); Ivan Pongrac (št. 2822/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2823/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2824/2013); Stanciu Nicolae (št. 2825/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2826/2013); Stephan Kamlowski (št. 2827/2013); Stephan Kamlowski (št. 2828/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2829/2013); Winfried Meffert (št. 2830/2013); Marco Bazzoni (št. 2831/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2832/2013); José Luis Rodríguez Liébana (št. 2833/2013); Alejandro Díaz Pérez (št. 2834/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2835/2013); Edinton Arudpranasam (št. 2836/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2837/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2838/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2839/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2840/2013); Josipović Vlado (št. 2841/2013); Katerina Raicheva (št. 2842/2013); Ioannis Marinopoulos (št. 2843/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2844/2013); Grzegorz Lomako (št. 2845/2013); Stanislaw Haczykowski (Kancelaria adwokacka) (št. 2846/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2847/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2848/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2849/2013); Antonio Arcos Alcaraz (št. 2850/2013); María Dolores Rodríguez Olmedo (št. 2851/2013); José Carlos Tejada Cabornero (št. 2852/2013); Fabiano Filippin (št. 2853/2013); Andrea Zanoni (poslanec) (Evropski parlament) (št. 2854/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2855/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2856/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2857/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2858/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2859/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2860/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2861/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2862/2013); Ma Consuelo Polo Delgado (Ecologistas en Acción) (št. 2863/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2864/2013); Dimitrios Karampelias (št. 2865/2013); Neji Kefifi (št. 2866/2013); Anastasios Zambelakis (št. 2867/2013); Augustin Eugen Pop (št. 2868/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2869/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2870/2013); Jakov Nadilo (št. 2871/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2872/2013); Luis Martínez Rodríguez (št. 2873/2013); Kęstutis Vilkauskas (št. 2874/2013); Kęstutis Vilkauskas (št. 2875/2013); Kęstutis Vilkauskas (št. 2876/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2877/2013); Antal Bálint (št. 2878/2013); Rosamaria Ciancaglini (Studio legale associato Ciancaglini-Rossi) (št. 2879/2013); Pawel Knast (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil") (št. 2880/2013); Ewa Kaźmierska-Vick (št. 2881/2013); Spyridom Valasakos (št. 2882/2013); Zivko Jekov (št. 2883/2013); María Dolores Galván Herrera (št. 2884/2013); Matteo La Cara (št. 0001/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0002/2014); Steffen Beier (št. 0003/2014); Μaria Μelessanaki (št. 0004/2014); Marián Kurhajec (št. 0005/2014); Diego Facchinetti (št. 0006/2014); Malgorzata Antczak (št. 0007/2014); Andrés de la Portilla García (št. 0008/2014); Carlos Miguel García Díaz (št. 0009/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0010/2014); Stefan Haase (št. 0011/2014); Walter Fischetti (št. 0012/2014); Marco Bava (št. 0013/2014); Marco Bava (št. 0014/2014); Marco Bava (št. 0015/2014); Marco Bava (št. 0016/2014); Marco Bava (št. 0017/2014); Marco Bava (št. 0018/2014); Marco Bava (št. 0019/2014); Eugène Engelhardt (št. 0020/2014); Giuseppe Mazzella (št. 0021/2014); Zohir Dhif (št. 0022/2014); Morena Pantalone (št. 0023/2014); Marco Bazzoni (št. 0024/2014); Janusz Gankiewicz (št. 0025/2014); Peter Flaggl (št. 0026/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0027/2014); Desislava Petkova (št. 0028/2014); Simone Gabbiano(già Burro) (št. 0029/2014); Grigore Potec (št. 0030/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0031/2014); Pedro Marinho Gonçalves Teixeira (št. 0032/2014); Bernd Fritz (št. 0033/2014); Jesús Castizo Mantas (št. 0034/2014); Sebastian Gianni (št. 0035/2014); Arjomand-Fard Hanieh (št. 0036/2014); Ivica Zurak (št. 0037/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0038/2014); Nelu Bădălan (št. 0039/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0040/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0041/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0042/2014); Annarita Amoroso (št. 0043/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0044/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0045/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0046/2014); Gianfranco Gentile (št. 0047/2014); Federica Mazzetti (št. 0048/2014); Antonio Scognamiglio (št. 0049/2014); Kathryn Ann Williams (št. 0050/2014); Marie Do Vittori (št. 0051/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0052/2014); Marco Fedler (št. 0053/2014); Alexandru Firicel (št. 0054/2014); Daniele Fasciani (št. 0055/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0056/2014); Stefano Fuschetto (št. 0057/2014); Cătălin Epurianu (št. 0058/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0059/2014); László Ferencz (št. 0060/2014); Rolf Jürgens (št. 0061/2014); Philipp Löhler (št. 0062/2014); Jadvyga Ignatavičienė (št. 0063/2014); David Nudd (št. 0064/2014); Linda Maria Koldau (št. 0065/2014); Stefano Fuschetto (št. 0066/2014); Stefano Fuschetto (št. 0067/2014); Stefano Fuschetto (št. 0068/2014); Stefano Fuschetto (št. 0069/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0070/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0071/2014); Francisco Javier Bujalance López (št. 0072/2014); Alin Ovidiu Preda (št. 0073/2014); Jürgen Nieder (Berlin Factory) (št. 0074/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0075/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0076/2014); Klára Ungár (št. 0077/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0078/2014); Laura Pons Arpa (št. 0079/2014); María Teresa Pardo Rueda (št. 0080/2014); Kabengele Tshilolo (št. 0081/2014); Gabriella Salfi (št. 0082/2014); Thomas Daub (št. 0083/2014); Pura Peris García (št. 0084/2014); Jürgen Sterlike (št. 0085/2014); Rita Van Geyt (št. 0086/2014); Isaac Aira Yubero (št. 0087/2014); Andreas Greinert (št. 0088/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0089/2014); Karin Köhler (št. 0090/2014); Ružica Šikanić (št. 0091/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0092/2014); Mario Teodoro Pizzorno (št. 0093/2014); Henryk Miszczak (št. 0094/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0095/2014); Lorenzo Croce (Associazione italiana difesa animali & ambiente) (št. 0096/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0097/2014); Sabine Fröhner (št. 0098/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0099/2014); Jan-Erik Hansen (št. 0100/2014); Jan-Erik Hansen (št. 0101/2014); Jan-Erik Hansen (št. 0102/2014); Jan-Erik Hansen (št. 0103/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0104/2014); Susan Majaura (št. 0105/2014); Riccardo Giuliano (št. 0106/2014); Riccardo Giuliano (št. 0107/2014); Daniel Peña Jordana (št. 0108/2014); Gredo Förster (št. 0109/2014); Wasilios Katsioulis (št. 0110/2014); Louis Magnet (št. 0111/2014); Óscar Pérez Hernández (št. 0112/2014); Robert Régis (št. 0113/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0114/2014); Eddy L.F. Veerman (št. 0115/2014); John Skliris (št. 0116/2014); Ιoαννis Sιμιτζis (št. 0117/2014); Daniel Del Missier (št. 0118/2014); Alysha Hoare (št. 0119/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0120/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0121/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0122/2014); Pacitti Giovanni (št. 0123/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0124/2014); Carlos Nunes (št. 0125/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0126/2014); Alain Huyard (št. 0127/2014); Neil Crisp (št. 0128/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0129/2014); Simo Knežević (št. 0130/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0131/2014); Maciej Kwiecinski (št. 0132/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0133/2014); Pedro Delgado Blanco (št. 0134/2014); Beatriz Garrote (št. 0135/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0136/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0137/2014); Dirk Schmücker (št. 0138/2014); Petek Frank (št. 0139/2014); Pawel Szczurek (št. 0140/2014); R. Wagner (št. 0141/2014); María Pilar Martín (št. 0142/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0143/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0144/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0145/2014); Arnold Ziendalski (št. 0146/2014); José Manuel Martín Álvarez (št. 0147/2014); Dobreva Abdesetar Atanaska (št. 0148/2014); Detlef Schneider (št. 0149/2014); Gloria Becker (št. 0150/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0151/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0152/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0153/2014); Olga García Bermúdez (št. 0154/2014); R. Wagner (št. 0155/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0156/2014); Nataša Klavs(Akademija za strateške študije) (št. 0157/2014); Enrique Albert Artero (št. 0158/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0159/2014); Ottó Hermann (št. 0160/2014); Jorge Sebastià Marhuenda (št. 0161/2014); Giuseppe Salvatore Ricca (št. 0162/2014); Josep Pérez Soriano (št. 0163/2014); Josip Katalinić (št. 0164/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0165/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0166/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0167/2014); Joachim Guse (št. 0168/2014); Miltiadous Panagiotis (Train citizens for justice to political leaders) (št. 0169/2014); Leandro Marques (št. 0170/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0171/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0172/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0173/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0174/2014); Christophe Krief (št. 0175/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0176/2014).


12. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo delno zasedanje februarja 2014 (PE 527.823/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 140 Poslovnika):

Ponedeljek, torek, sreda

Ni sprememb.

Četrtek

Po posvetovanjih s političnimi skupinami je predsednik predlagal naslednje spremembe dnevnega reda četrtkove dopoldanske seje:

Seja se bo začela ob 8.30 namesto ob 9.00.

Od 8.30 do 11.00:

- Vprašanje za ustni odgovor (O-000029/2014): Za odpravo pohabljanja ženskih spolovil (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

- Vprašanje za ustni odgovor (O-000016/2014): NAIADES II - akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

Od 11.00 do 11.50:

Razprava o enotnih pravilih in postopkih za reševanje kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje bank z govorniki političnih skupin .

Spremembe dnevnega reda četrtkove dopoldanske seje so bile sprejete.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


13. Spodbujanje prostega gibanja s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju prostega gibanja državljanov in podjetij s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin v Evropski uniji in o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

Bernhard Rapkay, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil John Stuart Agnew, je predstavil poročilo.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Govorili so Alajos Mészáros v imenu skupine PPE, Evelyn Regner v imenu skupine S&D, Alexandra Thein v imenu skupine ALDE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Geoffrey Van Orden, Andrea Češková v imenu skupine ECR, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Dimitar Stoyanov samostojni poslanec, Tadeusz Zwiefka in Ivailo Kalfin.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Andrew Henry William Brons, Angelika Niebler, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Astrid Lulling, Tonino Picula, Zdravka Bušić, Sergio Gaetano Cofferati, Elena Băsescu in Andrej Plenković, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig.

Po postopku "catch the eye" so govorili Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău in Ivana Maletić.

Govorila sta Viviane Reding in Bernhard Rapkay.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.8 zapisnika z dne 4.2.2014.


14. 29. letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2011) - Ustreznost predpisov, subsidiarnost in sorazmernost v EU - boljša priprava zakonodaje (razprava)

Poročilo o 29. letnem poročilu o spremljanju uporabe prava EU (2011) [2013/2119(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

Poročilo o ustreznosti predpisov, subsidiarnosti in sorazmernosti v EU – 19. poročilo o boljši pripravi zakonodaje za leto 2011 [2013/2077(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

Eva Lichtenberger in Sajjad Karim sta predstavila svoji poročili.

Govorila je Silvia-Adriana Ţicău, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Sajjadu Karimu, ki je na vprašanje odgovoril..

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Govorili so Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Evelyn Regner v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Janusz Wojciechowski v imenu skupine ECR, Slavi Binev v imenu skupine EFD, Sebastian Valentin Bodu, Olle Ludvigsson, Phil Bennion, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Sandra Petrović Jakovina in Malcolm Harbour.

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

Govorili so Silvia-Adriana Ţicău, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Malcolmu Harbourju, ki je na vprašanje odgovoril, Monika Panayotova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg in Andreas Mölzer.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati, Amelia Andersdotter, Ryszard Czarnecki, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Silvia-Adriana Ţicău in Sari Essayah.

Govorili so Viviane Reding, Eva Lichtenberger in Sajjad Karim.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika z dne 4.2.2014 in točka 6.15 zapisnika z dne 4.2.2014.


15. Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 92/58/EGS, 92/85/EGS, 94/33/ES, 98/24/ES ter Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi [COM(2013)0102 – C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Sari Essayah (A7-0319/2013)

Sari Essayah je predstavila poročilo.

Govoril je László Andor (član Komisije).

Govorili so Ole Christensen v imenu skupine S&D, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, in Inês Cristina Zuber v imenu skupine GUE/NGL.

Po postopku "catch the eye" so govorili Rareş-Lucian Niculescu, Josefa Andrés Barea in Elena Băsescu.

Govorila sta László Andor in Sari Essayah.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.9 zapisnika z dne 4.2.2014.


16. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 150 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Cristian Dan Preda, Kinga Göncz, Janusz Wojciechowski, Ivana Maletić, Alda Sousa, Mairead McGuinness, Joseph Cuschieri, Claudio Morganti, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Paul Murphy, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Inês Cristina Zuber, Josefa Andrés Barea, Biljana Borzan, Josef Weidenholzer, Alajos Mészáros, Juan Andrés Naranjo Escobar, Claudiu Ciprian Tănăsescu in Béla Glattfelder.


17. Homofobija in diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete (kratka predstavitev)

Poročilo o časovnem načrtu EU za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete [2013/2183(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

Ulrike Lunacek je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Záborská, Michael Cashman, Izaskun Bilbao Barandica, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Krisztina Morvai, o uporabi postopka postavljanja vprašanj z dvigom modrega kartončka (predsednica je opozorila na veljavno ureditev), Seán Kelly, Cornelia Ernst, Claudio Morganti, Roberta Metsola, Britta Thomsen, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Davor Ivo Stier in Biljana Borzan.

Govoril je László Andor (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika z dne 4.2.2014.


18. Uporaba Direktive o nepoštenih poslovnih praksah podjetij (kratka predstavitev)

Poročilo o uporabi Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij [2013/2116(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

Robert Rochefort je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Catherine Stihler, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Tonino Picula in Silvia-Adriana Ţicău.

Govoril je László Andor (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika z dne 4.2.2014.


19. Pregled stanja na področju pravosodja v EU (kratka predstavitev)

Poročilo o pregledu stanja na področju pravosodja v EU – civilno in upravno pravosodje v državah članicah [2013/2117(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

Tadeusz Zwiefka je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Sari Essayah, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Csaba Sándor Tabajdi, António Fernando Correia de Campos in Krisztina Morvai.

Govoril je László Andor (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika z dne 4.2.2014.


20. Lokalne in regionalne posledice razvoja pametnih omrežij (kratka predstavitev)

Poročilo o lokalnih in regionalnih posledicah razvoja pametnih omrežij [2013/2128(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

Elisabeth Schroedter je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrej Plenković, Miroslav Mikolášik, Jan Březina, Ivana Maletić, António Fernando Correia de Campos, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Tonino Picula in Graham Watson.

Govoril je László Andor (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika z dne 4.2.2014.


21. Mala kmetijska gospodarstva (kratka predstavitev)

Poročilo o prihodnosti malih kmetijskih gospodarstev [2013/2096(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

Czesław Adam Siekierski je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Elena Băsescu, Herbert Dorfmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Luís Paulo Alves, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira in Krisztina Morvai.

Govoril je László Andor (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 4.2.2014.


22. Integriran trg dostave paketov za rast elektronskega poslovanja (kratka predstavitev)

Poročilo o integriranem trgu dostave paketov za rast elektronskega poslovanja v EU [2013/2043(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

Pablo Arias Echeverría je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sari Essayah in Silvia-Adriana Ţicău.

Govoril je László Andor (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 4.2.2014.


23. Priseljenke brez dokumentov v Evropski uniji (kratka predstavitev)

Poročilo o priseljenkah brez dokumentov v Evropski uniji [2013/2115(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

Norica Nicolai je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Tonino Picula in Krisztina Morvai.

Govoril je László Andor (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 4.2.2014.


24. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 527.823/OJMA).


25. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.40.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor Keith, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Urutchev, Vadim Tudor, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov