Index 
Protokoll
PDF 241kWORD 139k
Måndagen den 3 februari 2014 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Valprövning
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 5.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)
 6.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 7.Inkomna dokument
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Framställningar
 12.Arbetsplan
 13.Främjande av fri rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar ***I (debatt)
 14.Tjugonionde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2011) - EU-lagstiftningens ändamålsenlighet, subsidiaritet och proportionalitet – bättre lagstiftning (debatt)
 15.Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ***I (debatt)
 16.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 17.Homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet (kortfattad redogörelse)
 18.Tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder (kortfattad redogörelse)
 19.Resultattavla för rättskipningen i EU (kortfattad redogörelse)
 20.Lokala och regionala konsekvenser av utvecklingen av intelligenta nät (kortfattad redogörelse)
 21.Små jordbruksföretag (kortfattad redogörelse)
 22.En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln (kortfattad redogörelse)
 23.Papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för följande ledamöter: Claus Larsen-Jensen (fr.o.m. den 13 december 2013), Zbigniew Zaleski och Tadeusz Ross (fr.o.m. den 17 december 2013) och Věra Flasarová (fr.o.m. den 13 januari 2014).


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Sajjad Karim hade meddelat att han haft för avsikt att rösta för i omröstningen om ändringsförslag 116 (andra delen) till betänkandet av Eduard Kukan (A7-0418/2013), den 11 december 2013.


4. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Lara Comi hade lämnat in en begäran om fastställelse av hennes immunitet och privilegier i samband med ett domstolsförfarande vid domstolen i Ferrara.

I enlighet med artikel 6.3 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


5. Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)

Utskottet ECON hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

Rättelse P7_TA(2010)0336(COR02) till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120)

(Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 september 2010 inför antagandet av ovannämnda direktiv P7_TA(2010)0336 (EUT C 50 E, 21.2.2010, s. 212)) (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

I enlighet med artikel 216.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses ha godkänts om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på webbplatsen ”Séance en direct” under innevarande sammanträdesperiod.


6. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 87a.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

- en rekommendation till beslut från TRAN-utskottet om att inte invända mot utkastet till kommissionens förslag till förordning om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- en rekommendation till beslut från REGI-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 7 januari 2014 om den europeiska uppförandekoden för partnerskap inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Om ingen politisk grupp eller minst 40 ledamöter invänder mot dessa rekommendationer inom 24 timmar ska de anses godkända. I annat fall ska de tas upp till omröstning.

Rekommendationerna finns tillgängliga på webbplatsen ”Séance en direct”.


7. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

I enlighet med artikel 307 i fördraget, kan talmannen välja att höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

FEMM, CULT, JURI, IMCO, REGI

- Utnämning av vice ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 1/2014- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0004/2014 - C7-0021/2014 - 2014/2015(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2009/831/EG vad gäller dess tillämpningsperiod (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

AGRI, ECON

2) från parlamentets utskott, betänkanden:

- Betänkande om papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen (2013/2115(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

- Betänkande om försäkring mot naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor (2013/2174(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Sampo Terho (A7-0005/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG om redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

- Betänkande om EU:s färdplan mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet (2013/2183(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

- Betänkande om revisionsrättens framtid. Förfarandet för utnämning av Europeiska revisionsrättens ledamöter: samråd med Europaparlamentet (2012/2064(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av medborgares och företags fria rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

- Betänkande om lokala och regionala konsekvenser av utvecklingen av smarta nät (2013/2128(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och av förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage (COM(2013)0130 - C7-0066/2013 - 2013/0072(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Georges Bach (A7-0020/2014)

- Betänkande om en integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU (2013/2043(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

- Betänkande om handlingsplanen för en konkurrenskraftig och hållbar stålindustri i Europa (2013/2177(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: András Gyürk (A7-0028/2014)

- Betänkande Framtiden för små jordbruksföretag (2013/2096(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

- Betänkande om ändring av artikel 166 i Europaparlamentets arbetsordning om slutomröstning och artikel 195.3 om omröstningar i utskott (2014/2001(REG)) - utskottet AFCO - Föredragande: Carlo Casini (A7-0035/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 260/2012 när det gäller övergången till EU-omfattande betalningar och autogireringar (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om att bemyndiga medlemsstaterna att underteckna, ratificera eller ansluta sig till 2012 års Kapstadenavtal om tillämpningen av bestämmelserna i 1993 års Torremolinosprotokoll om internationella Torremolinoskonventionen om säkerhet på fiskefartyg från 1977 (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera vapenhandelsfördraget (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: David Martin (A7-0041/2014)

- Betänkande om begäran om upphävande av Zbigniew Ziobros immunitet (2013/2189(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

- Betänkande om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (2013/2135(INI)) - utskottet ENVI - utskottet ITRE - Föredragande: Anne Delvaux - Föredragande: Konrad Szymański (A7-0047/2014)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: João Ferreira (A7-0049/2014)

- * Betänkande om nomineringen av Klaus Heiner Lehne till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

- * Betänkande om utkastet till rådets beslut om förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS)) - utskottet DEVE - Föredragande: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

- Betänkande om den tjugonionde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2011) (2013/2119(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

- Betänkande om EU-lagstiftningens ändamålsenlighet, subsidiaritet och proportionalitet – 19:e rapporten om bättre lagstiftning avseende 2011 (2013/2077(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om samarbete vid tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

- Betänkande om begäran om fastställelse av Lara Comis immunitet och privilegier (2014/2014(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering av händelser inom civil luftfart och om ändring av förordning (EU) nr 996/2010 och upphävande av direktiv 2003/42/EG, kommissionens förordning (EG) nr 1321/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 1330/2007 (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen (COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

- ***I Betänkande Om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

- ***I Betänkande Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A7-0428/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 vad gäller Grönlands deltagande i genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Vital Moreira (A7-0467/2013)

- *** Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)) - utskottet EMPL - Föredragande: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

- Betänkande om tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder 2005/29/EG (2013/2116(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EG) nr 827/2004 om förbud mot import av atlantisk storögd tonfisk (Thunnus obesus) med ursprung i Bolivia, Ekvatorialguinea, Georgien, Kambodja och Sierra Leone och om upphävande av förordning (EG) nr 1036/2001 (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

- ***I Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Nuno Melo (A7-0477/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: József Szájer (A7-0480/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013)


8. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att Europaparlamentets talman tillsammans med rådets ordförande på onsdagen skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010 (00025/2013/LEX - C7-0026/2014 - 2011/0062(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (00013/2014/LEX - C7-0018/2014 - 2011/0196(COD)).


9. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna oktober I och oktober II 2013 finns tillgängliga på webbplatsen Séance en direct.


10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-000016/2014) från Brian Simpson, för utskottet TRAN, till kommissionen: Naiades II - ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014);

- (O-000022/2014) från George Sabin Cutaş, för utskottet ECON, till kommissionen: EU:s samarbetsavtal om konkurrenspolitikens tillämpning - vägen framåt (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014);

- (O-000029/2014) från Mikael Gustafsson, för utskottet FEMM, till kommissionen: Avskaffande av kvinnlig könsstympning (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014).


11. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 201.6 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:

Den 31 januari 2014

Jutta Blum (nr 2800/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2801/2013); Luis Manuel González Alonso (nr 2802/2013); Margarita Mª Lores Martínez (nr 2803/2013); Alberto Ruiz González (nr 2804/2013); Francesco Era (nr 2805/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2806/2013); Antonio Fabián Jiménez Jiménez (nr 2807/2013); Rita Frutos Alcántara (nr 2808/2013); J. Manuel Duque García (nr 2809/2013); Giancarlo Berti (nr 2810/2013); José Renato Núñez da Silva (nr 2811/2013); Valérie Losfeld (nr 2812/2013); Maya Irina Birdwood-Hedger (nr 2813/2013); Julián Rodríguez Díez (nr 2814/2013); David Hernández Planta (nr 2815/2013); Gredo Förster (nr 2816/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2817/2013); Bruno Buffa (nr 2818/2013); Jacqueline Siertsema (nr 2819/2013); Ajmal Mehdi (nr 2820/2013); Leonardo Fabio Cassaro (nr 2821/2013); Ivan Pongrac (nr 2822/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2823/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2824/2013); Stanciu Nicolae (nr 2825/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2826/2013); Stephan Kamlowski (nr 2827/2013); Stephan Kamlowski (nr 2828/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2829/2013); Winfried Meffert (nr 2830/2013); Marco Bazzoni (nr 2831/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2832/2013); José Luis Rodríguez Liébana (nr 2833/2013); Alejandro Díaz Pérez (nr 2834/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2835/2013); Edinton Arudpranasam (nr 2836/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2837/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2838/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2839/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2840/2013); Josipović Vlado (nr 2841/2013); Katerina Raicheva (nr 2842/2013); Ioannis Marinopoulos (nr 2843/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2844/2013); Grzegorz Lomako (nr 2845/2013); Stanislaw Haczykowski (Kancelaria adwokacka) (nr 2846/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2847/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2848/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2849/2013); Antonio Arcos Alcaraz (nr 2850/2013); María Dolores Rodríguez Olmedo (nr 2851/2013); José Carlos Tejada Cabornero (nr 2852/2013); Fabiano Filippin (nr 2853/2013); Andrea Zanoni (MEP) (Parlement Européen) (nr 2854/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2855/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2856/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2857/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2858/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2859/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2860/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2861/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2862/2013); Ma Consuelo Polo Delgado (Ecologistas en Acción) (nr 2863/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2864/2013); Dimitrios Karampelias (nr 2865/2013); Neji Kefifi (nr 2866/2013); Anastasios Zambelakis (nr 2867/2013); Augustin Eugen Pop (nr 2868/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2869/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2870/2013); Jakov Nadilo (nr 2871/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2872/2013); Luis Martínez Rodríguez (nr 2873/2013); Kęstutis Vilkauskas (nr 2874/2013); Kęstutis Vilkauskas (nr 2875/2013); Kęstutis Vilkauskas (nr 2876/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 2877/2013); Antal Bálint (nr 2878/2013); Rosamaria Ciancaglini (Studio legale associato Ciancaglini-Rossi) (nr 2879/2013); Pawel Knast (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil") (nr 2880/2013); Ewa Kaźmierska-Vick (nr 2881/2013); Spyridom Valasakos (nr 2882/2013); Zivko Jekov (nr 2883/2013); María Dolores Galván Herrera (nr 2884/2013); Matteo La Cara (nr 0001/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0002/2014); Steffen Beier (nr 0003/2014); Μaria Μelessanaki (nr 0004/2014); Marián Kurhajec (nr 0005/2014); Diego Facchinetti (nr 0006/2014); Malgorzata Antczak (nr 0007/2014); Andrés de la Portilla García (nr 0008/2014); Carlos Miguel García Díaz (nr 0009/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0010/2014); Stefan Haase (nr 0011/2014); Walter Fischetti (nr 0012/2014); Marco Bava (nr 0013/2014); Marco Bava (nr 0014/2014); Marco Bava (nr 0015/2014); Marco Bava (nr 0016/2014); Marco Bava (nr 0017/2014); Marco Bava (nr 0018/2014); Marco Bava (nr 0019/2014); Eugène Engelhardt (nr 0020/2014); Giuseppe Mazzella (nr 0021/2014); Zohir Dhif (nr 0022/2014); Morena Pantalone (nr 0023/2014); Marco Bazzoni (nr 0024/2014); Janusz Gankiewicz (nr 0025/2014); Peter Flaggl (nr 0026/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0027/2014); Desislava Petkova (nr 0028/2014); Simone Gabbiano(già Burro) (nr 0029/2014); Grigore Potec (nr 0030/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0031/2014); Pedro Marinho Gonçalves Teixeira (nr 0032/2014); Bernd Fritz (nr 0033/2014); Jesús Castizo Mantas (nr 0034/2014); Sebastian Gianni (nr 0035/2014); Arjomand-Fard Hanieh (nr 0036/2014); Ivica Zurak (nr 0037/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0038/2014); Nelu Bădălan (nr 0039/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0040/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0041/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0042/2014); Annarita Amoroso (nr 0043/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0044/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0045/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0046/2014); Gianfranco Gentile (nr 0047/2014); Federica Mazzetti (nr 0048/2014); Antonio Scognamiglio (nr 0049/2014); Kathryn Ann Williams (nr 0050/2014); Marie Do Vittori (nr 0051/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0052/2014); Marco Fedler (nr 0053/2014); Alexandru Firicel (nr 0054/2014); Daniele Fasciani (nr 0055/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0056/2014); Stefano Fuschetto (nr 0057/2014); Cătălin Epurianu (nr 0058/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0059/2014); László Ferencz (nr 0060/2014); Rolf Jürgens (nr 0061/2014); Philipp Löhler (nr 0062/2014); Jadvyga Ignatavičienė (nr 0063/2014); David Nudd (nr 0064/2014); Linda Maria Koldau (nr 0065/2014); Stefano Fuschetto (nr 0066/2014); Stefano Fuschetto (nr 0067/2014); Stefano Fuschetto (nr 0068/2014); Stefano Fuschetto (nr 0069/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0070/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0071/2014); Francisco Javier Bujalance López (nr 0072/2014); Alin Ovidiu Preda (nr 0073/2014); Jürgen Nieder (Berlin Factory) (nr 0074/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0075/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0076/2014); Klára Ungár (nr 0077/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0078/2014); Laura Pons Arpa (nr 0079/2014); María Teresa Pardo Rueda (nr 0080/2014); Kabengele Tshilolo (nr 0081/2014); Gabriella Salfi (nr 0082/2014); Thomas Daub (nr 0083/2014); Pura Peris García (nr 0084/2014); Jürgen Sterlike (nr 0085/2014); Rita Van Geyt (nr 0086/2014); Isaac Aira Yubero (nr 0087/2014); Andreas Greinert (nr 0088/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0089/2014); Karin Köhler (nr 0090/2014); Ružica Šikanić (nr 0091/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0092/2014); Mario Teodoro Pizzorno (nr 0093/2014); Henryk Miszczak (nr 0094/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0095/2014); Lorenzo Croce (Associazione italiana difesa animali & ambiente) (nr 0096/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0097/2014); Sabine Fröhner (nr 0098/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0099/2014); Jan-Erik Hansen (nr 0100/2014); Jan-Erik Hansen (nr 0101/2014); Jan-Erik Hansen (nr 0102/2014); Jan-Erik Hansen (nr 0103/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0104/2014); Susan Majaura (nr 0105/2014); Riccardo Giuliano (nr 0106/2014); Riccardo Giuliano (nr 0107/2014); Daniel Peña Jordana (nr 0108/2014); Gredo Förster (nr 0109/2014); Wasilios Katsioulis (nr 0110/2014); Louis Magnet (nr 0111/2014); Óscar Pérez Hernández (nr 0112/2014); Robert Régis (nr 0113/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0114/2014); Eddy L.F. Veerman (nr 0115/2014); John Skliris (nr 0116/2014); Ιoαννis Sιμιτζis (nr 0117/2014); Daniel Del Missier (nr 0118/2014); Alysha Hoare (nr 0119/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0120/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0121/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0122/2014); Pacitti Giovanni (nr 0123/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0124/2014); Carlos Nunes (nr 0125/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0126/2014); Alain Huyard (nr 0127/2014); Neil Crisp (nr 0128/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0129/2014); Simo Knežević (nr 0130/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0131/2014); Maciej Kwiecinski (nr 0132/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0133/2014); Pedro Delgado Blanco (nr 0134/2014); Beatriz Garrote (nr 0135/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0136/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0137/2014); Dirk Schmücker (nr 0138/2014); Petek Frank (nr 0139/2014); Pawel Szczurek (nr 0140/2014); R. Wagner (nr 0141/2014); María Pilar Martín (nr 0142/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0143/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0144/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0145/2014); Arnold Ziendalski (nr 0146/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr 0147/2014); Dobreva Abdesetar Atanaska (nr 0148/2014); Detlef Schneider (nr 0149/2014); Gloria Becker (nr 0150/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0151/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0152/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0153/2014); Olga García Bermúdez (nr 0154/2014); R. Wagner (nr 0155/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0156/2014); Nataša Klavs (Akademija Za Strateške Študije) (nr 0157/2014); Enrique Albert Artero (nr 0158/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0159/2014); Ottó Hermann (nr 0160/2014); Jorge Sebastià Marhuenda (nr 0161/2014); Giuseppe Salvatore Ricca (nr 0162/2014); Josep Pérez Soriano (nr 0163/2014); Josip Katalinić (nr 0164/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0165/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0166/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0167/2014); Joachim Guse (nr 0168/2014); Miltiadous Panagiotis (Train citizens for justice to political leaders) (nr 0169/2014); Leandro Marques (nr 0170/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0171/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0172/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0173/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0174/2014); Christophe Krief (nr 0175/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0176/2014).


12. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna i februari I 2014 (PE 527.823/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 140 i arbetsordningen:

Måndag, tisdag och onsdag:

Inga ändringar hade föreslagits.

Torsdag

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar till föredragningslistan för torsdagsförmiddagens sammanträde:

Sammanträdet skulle inledas kl. 08.30 i stället för kl. 09.00.

Kl. 08.30–11.00:

- Fråga för muntligt besvarande (O-000029/2014): Avskaffande av kvinnlig könsstympning (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

- Fråga för muntligt besvarande (O-000016/2014): :Naiades II - ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

Kl. 11.00–11.50:

Debatt om enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond – med en omgång talare för de politiska grupperna.

Föredragningslistan för torsdagsförmiddagens sammanträde godkändes med dessa ändringar.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


13. Främjande av fri rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av medborgares och företags fria rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

Bernhard Rapkay, som även besvarade en fråga ("blått kort") från John Stuart Agnew, redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Alajos Mészáros för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Alexandra Thein för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Geoffrey Van Orden, Andrea Češková för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Tadeusz Zwiefka och Ivailo Kalfin.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Andrew Henry William Brons, Angelika Niebler, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Astrid Lulling, Tonino Picula, Zdravka Bušić, Sergio Gaetano Cofferati, Elena Băsescu och Andrej Plenković, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău och Ivana Maletić.

Talare: Viviane Reding och Bernhard Rapkay.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 i protokollet av den 4.2.2014.


14. Tjugonionde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2011) - EU-lagstiftningens ändamålsenlighet, subsidiaritet och proportionalitet – bättre lagstiftning (debatt)

Betänkande om den tjugonionde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2011) [2013/2119(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

Betänkande om EU-lagstiftningens ändamålsenlighet, subsidiaritet och proportionalitet – 19:e rapporten om bättre lagstiftning avseende 2011 [2013/2077(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

Eva Lichtenberger och Sajjad Karim redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Silvia-Adriana Ţicău ställde en fråga ("blått kort") till Sajjad Karim, som denne besvarade.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen, Slavi Binev för EFD-gruppen, Sebastian Valentin Bodu, Olle Ludvigsson, Phil Bennion, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Sandra Petrović Jakovina och Malcolm Harbour.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: Silvia-Adriana Ţicău ställde en fråga ("blått kort") till Malcolm Harbour, som denne besvarade, Monika Panayotova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Andreas Mölzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati, Amelia Andersdotter, Ryszard Czarnecki, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Silvia-Adriana Ţicău och Sari Essayah.

Talare: Viviane Reding, Eva Lichtenberger och Sajjad Karim.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 4.2.2014 och punkt 6.15 i protokollet av den 4.2.2014.


15. Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG, 98/24/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG, för att anpassa dem till förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar [COM(2013)0102 – C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sari Essayah (A7-0319/2013)

Sari Essayah redogjorde för sitt betänkande.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talare: Ole Christensen för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, och Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Rareş-Lucian Niculescu, Josefa Andrés Barea och Elena Băsescu.

Talare: László Andor och Sari Essayah.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 4.2.2014.


16. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Cristian Dan Preda, Kinga Göncz, Janusz Wojciechowski, Ivana Maletić, Alda Sousa, Mairead McGuinness, Joseph Cuschieri, Claudio Morganti, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Paul Murphy, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Inês Cristina Zuber, Josefa Andrés Barea, Biljana Borzan, Josef Weidenholzer, Alajos Mészáros, Juan Andrés Naranjo Escobar, Claudiu Ciprian Tănăsescu och Béla Glattfelder.


17. Homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om EU:s färdplan mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet [2013/2183(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

Ulrike Lunacek redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Michael Cashman, Izaskun Bilbao Barandica, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Krisztina Morvai, som yttrade sig om tillämpningen av förfarandet för frågor (”blått kort”) (talmannen påminde om gällande bestämmelser), Seán Kelly, Cornelia Ernst, Claudio Morganti, Roberta Metsola, Britta Thomsen, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Davor Ivo Stier och Biljana Borzan.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 4.2.2014.


18. Tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder (kortfattad redogörelse)

Betänkande om tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder 2005/29/EG [2013/2116(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

Robert Rochefort redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Catherine Stihler, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Tonino Picula och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 4.2.2014.


19. Resultattavla för rättskipningen i EU (kortfattad redogörelse)

Betänkande om resultattavlan för rättskipningen i EU – civilrätt och förvaltningsrätt i medlemsstaterna [2013/2117(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

Tadeusz Zwiefka redogjorde för betänkandet.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Sari Essayah, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Csaba Sándor Tabajdi, António Fernando Correia de Campos och Krisztina Morvai.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 4.2.2014.


20. Lokala och regionala konsekvenser av utvecklingen av intelligenta nät (kortfattad redogörelse)

Betänkande om lokala och regionala konsekvenser av utvecklingen av intelligenta nät [2013/2128(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

Elisabeth Schroedter redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrej Plenković, Miroslav Mikolášik, Jan Březina, Ivana Maletić, António Fernando Correia de Campos, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Tonino Picula och Graham Watson.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 4.2.2014.


21. Små jordbruksföretag (kortfattad redogörelse)

Betänkande om framtiden för små jordbruksföretag [2013/2096(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

Czesław Adam Siekierski redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Elena Băsescu, Herbert Dorfmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Luís Paulo Alves, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira och Krisztina Morvai.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 4.2.2014.


22. En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU [2013/2043(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

Pablo Arias Echeverría redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sari Essayah och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 4.2.2014.


23. Papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)

Betänkande om papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen [2013/2115(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

Norica Nicolai redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Tonino Picula och Krisztina Morvai.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 4.2.2014.


24. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 527.823/OJMA).


25. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.40.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor Keith, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Urutchev, Vadim Tudor, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy