Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 4 февруари 2014 г. - Страсбург

2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I. Положението в Тайланд (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Mitro Repo, от името на групата S&D, относно положението в Тайланд (B7-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Мария Габриел, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно положението в Тайланд (B7-0123/2014);

- Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно Тайланд (B7-0124/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, относно положението в Тайланд (B7-0125/2014);

- Charles Tannock и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно положението в Тайланд (B7-0126/2014);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, относно Тайланд (B7-0127/2014).

II. Право на образование в Приднестровския регион (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно правото на образование в Приднестровския регион (B7-0128/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan и Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR, относно правото на образование в Приднестровския регион (B7-0129/2014);

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Мария Габриел, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно правото на образование в Приднестровския регион (B7-0131/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat и Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL, относно правото на образование в Приднестровския регион (B7-0135/2014);

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, относно правото на образование в Приднестровския регион (B7-0136/2014);

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно правото на образование в Приднестровския регион (B7-0137/2014).

III. Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф (B7-0100/2014);

- Charles Tannock и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, относно Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф (B7-0121/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф (B7-0130/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias и Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, относно Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф (B7-0132/2014);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, относно Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф (B7-0133/2014);

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф (B7-0134/2014).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.

Правна информация - Политика за поверителност