Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 4. veebruar 2014 - Strasbourg

2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I. Olukord Tais (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Tais (B7-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Tais (B7-0123/2014);

- Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel Tai kohta (B7-0124/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Tais (B7-0125/2014);

- Charles Tannock ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Tais (B7-0126/2014);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda ja Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel Tai kohta (B7-0127/2014).

II. Õigus haridusele Transnistria piirkonnas (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula ja Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel õiguse kohta haridusele Transnistria piirkonnas (B7-0128/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ja Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel õiguse kohta haridusele Transnistria piirkonnas (B7-0129/2014);

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel õiguse kohta haridusele Transnistria piirkonnas (B7-0131/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat ja Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel õiguse kohta haridusele Transnistria piirkonnas (B7-0135/2014);

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel õiguse kohta haridusele Transnistria piirkonnas (B7-0136/2014);

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel õiguse kohta haridusele Transnistria piirkonnas (B7-0137/2014).

III. Bahrein ning eelkõige Nabeel Rajabi, Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharifi juhtumid (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel Bahreini ning eelkõige Nabeel Rajabi, Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharifi juhtumite kohta (B7-0100/2014);

- Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel Bahreini ning eelkõige Nabeel Rajabi, Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharifi juhtumite kohta (B7-0121/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo ja Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel Bahreini ning eelkõige Nabeel Rajabi, Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharifi juhtumite kohta (B7-0130/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias ja Paul Murphy fraktsiooni GUE/NGL nimel Bahreini ning eelkõige Nabeel Rajabi, Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharifi juhtumite kohta (B7-0132/2014);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel Bahreini ning eelkõige Nabeel Rajabi, Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharifi juhtumite kohta (B7-0133/2014);

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel Bahreini ning eelkõige Nabeel Rajabi, Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharifi juhtumite kohta (B7-0134/2014).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika