Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 4. helmikuuta 2014 - Strasbourg

2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I. Thaimaan tilanne (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta Thaimaan tilanteesta (B7-0122/2014)

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta Thaimaan tilanteesta (B7-0123/2014)

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Thaimaasta (B7-0124/2014)

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta Thaimaan tilanteesta (B7-0125/2014)

- Charles Tannock ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta Thaimaan tilanteesta (B7-0126/2014)

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda ja Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta Thaimaasta (B7-0127/2014).

II. Oikeus koulutukseen Transnistrian alueella (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta oikeudesta koulutukseen Transnistrian alueella (B7-0128/2014)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ja Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta oikeudesta koulutukseen Transnistrian alueella (B7-0129/2014)

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta oikeudesta koulutukseen Transnistrian alueella (B7-0131/2014)

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat ja Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta oikeudesta koulutukseen Transnistrian alueella (B7-0135/2014)

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta oikeudesta koulutukseen Transnistrian alueella (B7-0136/2014)

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta oikeudesta koulutukseen Transnistrian alueella (B7-0137/2014).

III. Bahrain ja erityisesti Nabeel Rajabin, Abdulhadi al-Khawajan ja Ibrahim Sharifin tapaukset (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta Bahrainista ja erityisesti Nabeel Rajabin, Abdulhadi al-Khawajan ja Ibrahim Sharifin tapauksista (B7-0100/2014)

- Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta Bahrainista ja erityisesti Nabeel Rajabin, Abdulhadi al-Khawajan ja Ibrahim Sharifin tapauksista (B7-0121/2014)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta Bahrainista ja erityisesti Nabeel Rajabin, Abdulhadi al-Khawajan ja Ibrahim Sharifin tapauksista (B7-0130/2014)

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias ja Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta Bahrainista ja erityisesti Nabeel Rajabin, Abdulhadi al-Khawajan ja Ibrahim Sharifin tapauksista (B7-0132/2014)

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta Bahrainista ja erityisesti Nabeel Rajabin, Abdulhadi al-Khawajan ja Ibrahim Sharifin tapauksista (B7-0133/2014)

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Bahrainista ja erityisesti Nabeel Rajabin, Abdulhadi al-Khawajan ja Ibrahim Sharifin tapauksista (B7-0134/2014).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö