Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 4. februára 2014 - Štrasburg

2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I. Situácia v Thajsku (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Mitro Repo v mene skupiny S&D o situácii v Thajsku (B7-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE o situácii v Thajsku (B7-0123/2014);

- Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o Thajsku (B7-0124/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, o situácii v Thajsku (B7-0125/2014);

- Charles Tannock a Adam Bielan v mene skupiny ECR, o situácii v Thajsku (B7-0126/2014);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda a Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE o Thajsku (B7-0127/2014).

II. Právo na vzdelanie v Podnestersku (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula a Marc Tarabella v mene skupiny S&D o práve na vzdelanie v Podnestersku (B7-0128/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan a Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR o práve na vzdelanie v Podnestersku (B7-0129/2014);

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE o práve na vzdelanie v Podnestersku (B7-0131/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat a Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL o práve na vzdelanie v Podnestersku (B7-0135/2014);

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE o práve na vzdelanie v Podnestersku (B7-0136/2014);

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o práve na vzdelanie v Podnestersku (B7-0137/2014).

III. Bahrain, najmä prípady Nabíla Radžaba, Abdulhádího al-Chawádžu a Ibráhíma Šarífa (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE o Bahraine, najmä o prípadoch Nabíla Radžaba, Abdulhádího al-Chawádžu a Ibráhíma Šarífa (B7-0100/2014);

- Charles Tannock a Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR o Bahraine, najmä o prípadoch Nabíla Radžaba, Abdulhádího al-Chawádžu a Ibráhíma Šarífa (B7-0121/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo a Marc Tarabella v mene skupiny S&D o Bahraine, najmä o prípadoch Nabíla Radžaba, Abdulhádího al-Chawádžu a Ibráhíma Šarífa (B7-0130/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias a Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL o Bahraine, najmä o prípadoch Nabíla Radžaba, Abdulhádího al-Chawádžu a Ibráhíma Šarífa (B7-0132/2014);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE o Bahraine, najmä o prípadoch Nabíla Radžaba, Abdulhádího al-Chawádžu a Ibráhíma Šarífa (B7-0133/2014);

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o Bahraine, najmä o prípadoch Nabíla Radžaba, Abdulhádího al-Chawádžu a Ibráhíma Šarífa (B7-0134/2014).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia