Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0062(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0319/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0319/2013

Συζήτηση :

PV 03/02/2014 - 15
CRE 03/02/2014 - 15

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2014 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0055

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

6.9. Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων [COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sari Essayah (A7-0319/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0055)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0055)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου