Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0103(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0053/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0053/2014

Συζήτηση :

PV 04/02/2014 - 14
CRE 04/02/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 05/02/2014 - 9.13
CRE 05/02/2014 - 9.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/04/2014 - 7.25
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0082
P7_TA(2014)0420

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

14. Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Ο Christofer Fjellner παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν ο Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrea Cozzolino, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Tokia Saïfi, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Vital Moreira, Salvatore Iacolino, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Laima Liucija Andrikienė και Esther Herranz García.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Erik Bánki και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht, Christofer Fjellner και Ευάγγελος Βενιζέλος (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου