Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα και χορήγηση αδειών πολλαπλής εδαφικής ισχύος για μουσικά έργα και για επιγραμμικές χρήσεις ***I (συζήτηση)
 4.Ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση αγοράς ***I (συζήτηση)
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Συμμετοχή της Γροιλανδίας στην εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.3.Μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Συμφωνία του Κέιπ Τάουν του 2012 για την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου του 1993 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση Torremolinos του 1977 για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών *** (ψηφοφορία)
  
6.5.Εικοστή ένατη ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.6.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας της Lara Comi (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.7.Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Zbigniew Ziobro (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.8.Προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ ***I (ψηφοφορία)
  
6.9.Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων ***I (ψηφοφορία)
  
6.10.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα και χορήγηση αδειών πολλαπλής εδαφικής ισχύος για μουσικά έργα και για επιγραμμικές χρήσεις ***I (ψηφοφορία)
  
6.11.Ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση αγοράς ***I (ψηφοφορία)
  
6.12.Επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή ***I (ψηφοφορία)
  
6.13.Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)
  
6.14.Ελεγκτικό Συνέδριο (ψηφοφορία)
  
6.15.Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και επικουρικότητα και αναλογικότητα - βελτίωση της νομοθεσίας (ψηφοφορία)
 7.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ιταλία
 8.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
8.1.Ομοφοβία και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου (ψηφοφορία)
  
8.2.Εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (ψηφοφορία)
  
8.3.Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης (ψηφοφορία)
  
8.4.Τοπικές και περιφερειακές συνέπειες της ανάπτυξης ευφυών δικτύων (ψηφοφορία)
  
8.5.Το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ψηφοφορία)
  
8.6.Ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (ψηφοφορία)
  
8.7.Μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
  
8.8.Χαλυβουργία στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 87α παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 13.Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών ***I (συζήτηση)
 14.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***I (συζήτηση)
 15.Ανάγκη ταχείας έγκρισης ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρεία βάση (συζήτηση)
 16.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 17.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 18.Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 (συζήτηση)
 19.Τήρηση των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής ***I (συζήτηση)
 20.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη συνεργασία για την εφαρμογή των νομοθεσιών τους περί ανταγωνισμού *** - Συμφωνίες συνεργασίας της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού – μελλοντικές προοπτικές (συζήτηση)
 21.Εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων *** - Συνθήκη για το εμπόριο όπλων (συζήτηση)
 22.Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες ***I - Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης ***I - Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας ***I - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ***I - Ηλεκτρολογικό υλικό προοριζόμενο για χρήση εντός ορισμένων ορίων τάσης ***I - Ανελκυστήρες και κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες ***I - Απλά δοχεία πίεσης ***I - Όργανα μετρήσεων ***I (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Klaus-Heiner Lehne)
Συνοπτικά πρακτικά (257 kb) Κατάσταση παρόντων (62 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3036 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (219 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (303 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1203 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (310 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (741 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2746 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου