Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 4 februari 2014 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Auteursrechten en naburige rechten en de afgifte van multiterritoriale licenties voor het online-gebruik van rechten op muziekwerken ***I (debat)
 4.Strafrechtelijke sancties op handelen met voorkennis en marktmanipulatie ***I (debat)
 5.Samenstelling Parlement
 6.Stemmingen
  
6.1.Opname van Groenland in de tenuitvoerlegging van de Kimberleyprocescertificering ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Deelname van Groenland aan de Kimberleyprocescertificering * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Migratie naar overschrijvingen in de hele Unie en automatische afschrijvingen ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Overeenkomst van Kaapstad van 2012 inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het protocol van 1993 bij het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977 *** (stemming)
  
6.5.29e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2011) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Lara Comi (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Zbigniew Ziobro (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Bevordering van het vrije verkeer door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten ***I (stemming)
  
6.9.Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels ***I (stemming)
  
6.10.Auteursrechten en naburige rechten en de afgifte van multiterritoriale licenties voor het online-gebruik van rechten op muziekwerken ***I (stemming)
  
6.11.Strafrechtelijke sancties op handelen met voorkennis en marktmanipulatie ***I (stemming)
  
6.12.Investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur ***I (stemming)
  
6.13.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Klaus-Heiner Lehne) (stemming)
  
6.14.Rekenkamer (stemming)
  
6.15.Gezonde EU-regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid - beter wetgeven (stemming)
 7.Plechtige vergadering - Italië
 8.Stemmingen (voortzetting)
  
8.1.Homofobie en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of genderidentiteit (stemming)
  
8.2.Toepassing van Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (stemming)
  
8.3.Het EU-scorebord voor justitie (stemming)
  
8.4.Plaatselijke en regionale gevolgen van de ontwikkeling van slimme netwerken (stemming)
  
8.5.Kleine landbouwbedrijven (stemming)
  
8.6.Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel (stemming)
  
8.7.Vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie (stemming)
  
8.8.Staalindustrie in Europa (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement)
 13.Afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds ***I (debat)
 14.Bescherming tegen gedumpte en gesubsidieerde import uit landen die geen lid zijn van de EU ***I (debat)
 15.De noodzaak van een snel akkoord met betrekking tot een op brede leest geschoeide belasting op financiële transacties (debat)
 16.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 17.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement)
 18.Een 2030-kader voor klimaat- en energiebeleid (debat)
 19.Naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid ***I (debat)
 20.Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende samenwerking inzake de toepassing van hun mededingingswetgeving *** - EU-samenwerkingsovereenkomsten over handhaving van het mededingingsbeleid - de toekomst (debat)
 21.Verlening van machtiging aan de lidstaten om in het belang van de Europese Unie het Wapenhandelsverdrag te ratificeren *** - Wapenhandelsverdrag (debat)
 22.Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen ***I - Explosieven voor civiel gebruik ***I - Niet-automatische weegwerktuigen ***I - Elektromagnetische compatibiliteit ***I - Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen ***I - Liften en veiligheidscomponenten voor liften ***I - Drukvaten van eenvoudige vorm ***I - Meetinstrumenten ***I (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Klaus-Heiner Lehne)
Notulen (225 kb) Presentielijst (62 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3036 kb) Bijlage 1 (7 kb) 
 
Notulen (169 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (277 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1178 kb)    
 
Notulen (281 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (584 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2730 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid