Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 4 februari 2014 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet ***I (debatt)
 4.Straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan ***I (debatt)
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Omröstning
  
6.1.Grönlands deltagande i genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Grönlands deltagande i Kimberleyprocessens certifieringssystem * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Övergång till EU-omfattande betalningar och autogireringar ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Kapstadenavtalet från 2012 om tillämpningen av bestämmelserna i 1993 års protokoll om Internationella Torremolinoskonventionen om säkerhet på fiskefartyg från 1977 *** (omröstning)
  
6.5.Tjugonionde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2011) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.6.Begäran om fastställelse av Lara Comis immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.7.Begäran om upphävande av Zbigniew Ziobros immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.8.Främjande av fri rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar ***I (omröstning)
  
6.9.Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ***I (omröstning)
  
6.10.Upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet ***I (omröstning)
  
6.11.Straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan ***I (omröstning)
  
6.12.Projekt för investeringar i energiinfrastruktur ***I (omröstning)
  
6.13.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Klaus-Heiner Lehne) (omröstning)
  
6.14.Revisionsrätten (omröstning)
  
6.15.EU-lagstiftningens ändamålsenlighet, subsidiaritet och proportionalitet – bättre lagstiftning (omröstning)
 7.Högtidligt möte – Italien
 8.Omröstning (fortsättning)
  
8.1.Homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet (omröstning)
  
8.2.Tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder (omröstning)
  
8.3.Resultattavla för rättskipningen i EU (omröstning)
  
8.4.Lokala och regionala konsekvenser av utvecklingen av intelligenta nät (omröstning)
  
8.5.Små jordbruksföretag (omröstning)
  
8.6.En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln (omröstning)
  
8.7.Papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen (omröstning)
  
8.8.Stålindustrin i Europa (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Delegerade akter (artikel 87a.6 i arbetsordningen)
 13.Rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond ***I (debatt)
 14.Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (debatt)
 15.Behovet att snabbt anta en skatt på finansiella transaktioner med en bred skattebas (debatt)
 16.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)
 17.Delegerade akter (artikel 87a.6 i arbetsordningen)
 18.En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (debatt)
 19.Säkerställande av att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs ***I (debatt)
 20.Avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om samarbete vid tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning *** - EU:s samarbetsavtal om konkurrenspolitikens tillämpning – vägen framåt (debatt)
 21.Bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera vapenhandelsfördraget *** - Vapenhandelsfördraget (debatt)
 22.Utrustning och säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar ***I - Explosiva varor för civilt bruk ***I - Icke-automatiska vågar ***I - Elektromagnetisk kompatibilitet ***I - Elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser ***I - Hissar och säkerhetskomponenter till hissar ***I - Enkla tryckkärl ***I - Mätinstrument ***I (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Klaus-Heiner Lehne)
Protokoll (226 kb) Närvarolista (62 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (3036 kb) Bilaga 1 (7 kb) 
 
Protokoll (167 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (267 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1179 kb)    
 
Protokoll (276 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (669 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2670 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy