Показалец 
Протокол
PDF 307kWORD 216k
Вторник, 4 февруари 2014 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата при музикалните произведения за онлайн потребление ***I (разискване)
 4.Наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара ***I (разискване)
 5.Състав на Парламента
 6.Време за гласуване
  
6.1.Включването на Гренландия в прилагането на схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Участие на Гренландия в схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Преминаване към еднообразни преводи и директни дебити в ЕС ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Споразумение от Кейп Таун от 2012 г. относно прилагането на разпоредбите от протокола от 1993 г. във връзка с Международната конвенция от Торемолинос от 1977 г. за сигурността на риболовните кораби *** (гласуване)
  
6.5.29-и годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2011 г.) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.6.Искане за защита на парламентарния имунитет на Лара Коми (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.7.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Збигнев Жьобро (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.8.Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз ***I (гласуване)
  
6.9.Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси ***I (гласуване)
  
6.10.Авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата при музикалните произведения за онлайн потребление ***I (гласуване)
  
6.11.Наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара ***I (гласуване)
  
6.12.Инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура ***I (гласуване)
  
6.13.Назначаване на член на Сметната палата (Клаус-Хайнер ЛЕНЕ - Германия) (гласуване)
  
6.14.Сметна палата (гласуване)
  
6.15.Регулаторна пригодност на ЕС, субсидиарност и пропорционалност - по-добро законотворчество (гласуване)
 7.Тържествено заседание - Италия
 8.Време за гласуване (продължение)
  
8.1.Хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност (гласуване)
  
8.2.Прилагането на Директива относно нелоялните търговски практики (гласуване)
  
8.3.Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието (гласуване)
  
8.4.Последици на местно и регионално равнище от развитието на интелигентните мрежи (гласуване)
  
8.5.Малки земеделски стопанства (гласуване)
  
8.6.Интегриран пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС (гласуване)
  
8.7.Жените мигранти без документи в Европейския съюз (гласуване)
  
8.8.Стоманодобивната промишленост в Европа (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 87а, параграф 6 и член 88, параграф 4 от Правилника за дейността)
 13.Еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки ***I (разискване)
 14.Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС ***I (разискване)
 15.Необходимост от бързо приемане на широкообхватен данък върху финансовите сделки (разискване)
 16.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
 17.Делегирани актове (член 87а, параграф 6 от Правилника за дейността)
 18.Рамка за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката (разискване)
 19.Спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството ***I (разискване)
 20.Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за сътрудничество при прилагането на законодателството в областта на конкуренцията *** - Споразумения на ЕС за сътрудничество във връзка с прилагането на политиката в областта на конкуренцията — перспективи (разискване)
 21.Оправомощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Договора за търговията с оръжие *** - Договор за търговията с оръжие (разискване)
 22.Съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера ***I - Взривни вещества за граждански цели ***I - Везни с неавтоматично действие ***I - Електромагнитна съвместимост ***I - Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението ***I - Асансьори и предпазни устройства за асансьори ***I - Обикновени съдове под налягане ***I - Средства за измерване ***I (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата (Клаус-Хайнер Лене)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I. Положението в Тайланд (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Mitro Repo, от името на групата S&D, относно положението в Тайланд (B7-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Мария Габриел, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно положението в Тайланд (B7-0123/2014);

- Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно Тайланд (B7-0124/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, относно положението в Тайланд (B7-0125/2014);

- Charles Tannock и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно положението в Тайланд (B7-0126/2014);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, относно Тайланд (B7-0127/2014).

II. Право на образование в Приднестровския регион (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно правото на образование в Приднестровския регион (B7-0128/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan и Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR, относно правото на образование в Приднестровския регион (B7-0129/2014);

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Мария Габриел, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно правото на образование в Приднестровския регион (B7-0131/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat и Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL, относно правото на образование в Приднестровския регион (B7-0135/2014);

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, относно правото на образование в Приднестровския регион (B7-0136/2014);

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно правото на образование в Приднестровския регион (B7-0137/2014).

III. Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф (B7-0100/2014);

- Charles Tannock и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, относно Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф (B7-0121/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф (B7-0130/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias и Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, относно Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф (B7-0132/2014);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, относно Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф (B7-0133/2014);

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф (B7-0134/2014).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


3. Авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата при музикалните произведения за онлайн потребление ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния пазар [COM(2012)0372 – C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

Marielle Gallo представи доклада.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Helmut Scholz (докладчик по становището на комисията INTA), Silvia-Adriana Ţicău (докладчик по становището на комисията ITRE), Helga Trüpel (докладчик по становището на комисията CULT), Csaba Sógor, от името на групата PPE, Françoise Castex, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Christian Engström, от името на групата Verts/ALE, Emma McClarkin, от името на групата ECR, и Francisco Sosa Wagner, независим член на ЕП, Marco Scurria, Petra Kammerevert, Malika Benarab-Attou, Oldřich Vlasák, Димитър Стоянов, Sabine Verheyen, Antonio Masip Hidalgo, Marietje Schaake, Sajjad Karim, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Silvia Costa.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Josef Weidenholzer и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Theodor Dumitru Stolojan, Phil Prendergast, Piotr Borys и Eija-Riitta Korhola.

Изказаха се: Michel Barnier и Marielle Gallo.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 4.2.2014.


4. Наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара [COM(2011)0654 – C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

Arlene McCarthy представи доклада.

Изказаха се: Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) и Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Emine Bozkurt (докладчик по становището на комисията LIBE), Theodor Dumitru Stolojan, от името на групата PPE, George Sabin Cutaş, от името на групата S&D, Wolf Klinz, от името на групата ALDE, Jean-Paul Besset, от името на групата Verts/ALE, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Sławomir Nitras, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Слави Бинев, Elena Băsescu, Evelyn Regner и Jaroslav Paška.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Sandra Petrović Jakovina, Franz Obermayr и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Michel Barnier и Viviane Reding.

Изказа се Arlene McCarthy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.11 от протокола от 4.2.2014.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

5. Състав на Парламента

Søren Bo Søndergaard уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 5 февруари 2014 г.

В съответствие с член 4, параграф 3 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото за свободно, считано от тази дата, и уведомява за това съответния национален орган.


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Включването на Гренландия в прилагането на схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета във връзка с включването на Гренландия в прилагането на схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес [COM(2013)0427 – C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Vital Moreira (A7-0467/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0047)


6.2. Участие на Гренландия в схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за определяне на правилата и процедурите, благодарение на които Гренландия ще може да участва в схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес [2013/0201(CNS)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Vital Moreira (A7-0466/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0048)


6.3. Преминаване към еднообразни преводи и директни дебити в ЕС ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 260/2012 по отношение на преминаването към еднообразни преводи и директни дебити в ЕС [COM(2013)0937 – C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0049)


6.4. Споразумение от Кейп Таун от 2012 г. относно прилагането на разпоредбите от протокола от 1993 г. във връзка с Международната конвенция от Торемолинос от 1977 г. за сигурността на риболовните кораби *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки да подпишат, ратифицират или се присъединят към Споразумението от Кейптаун от 2012 г. за прилагането на разпоредбите на Протокола от 1993 г. във връзка с Международната конвенция от Торемолинос за безопасността на риболовните кораби, 1977 г. [2013/0020(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0050)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Изказвания

Nuno Melo, преди гласуването.


6.5. 29-и годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2011 г.) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно 29-ия годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2011 г.) [2013/2119(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0051)


6.6. Искане за защита на парламентарния имунитет на Лара Коми (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Лара Коми [2014/2014(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0052)


6.7. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Збигнев Жьобро (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Збигнев Жьобро [2013/2189(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0053)

Изказвания

Zbigniew Ziobro и Bruno Gollnisch, преди гласуването.


6.8. Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрява се (P7_TA(2014)0054)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0054)


6.9. Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси [COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Sari Essayah (A7-0319/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрява се (P7_TA(2014)0055)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0055)


6.10. Авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата при музикалните произведения за онлайн потребление ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния пазар [COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрява се (P7_TA(2014)0056)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0056)


6.11. Наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара [COM(2011)0654 - C7-0358/2011- 2011/0297(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрява се (P7_TA(2014)0057)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0057)


6.12. Инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно нотифицирането до Комисията на инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз, заменящ Регламент (ЕC, Евратом) № 617/2010 [COM(2013)0153 - C7-0075/2013- 2013/0082(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрява се (P7_TA(2014)0058)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0058)


6.13. Назначаване на член на Сметната палата (Клаус-Хайнер ЛЕНЕ - Германия) (гласуване)

Доклад относно предложение за назначаване на Клаус-Хайнер Лене за член на Сметната палата [N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)

Тайно гласуване (член 162, параграф 1 от Правилника за дейността)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0059)


6.14. Сметна палата (гласуване)

Доклад относно бъдещата роля на Сметната палата — Процедура за назначаване на членовете на Сметната палата: консултация с Европейския парламент [2012/2064(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0060)

Изказвания

Inés Ayala Sender (докладчик), преди гласуването.


6.15. Регулаторна пригодност на ЕС, субсидиарност и пропорционалност - по-добро законотворчество (гласуване)

Доклад относно регулаторната пригодност на ЕС, субсидиарността и пропорционалността —19-и доклад относно „по-доброто законотворчество“ за 2011 г. [2013/2077(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0061)

(Заседанието е прекъснато в 11.55 ч. в очакване на тържественото заседание.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

7. Тържествено заседание - Италия

От 12.05 ч. до 12.40 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай на посещението на Джорджо Наполитано, президент на Италианската република.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

8. Време за гласуване (продължение)

8.1. Хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност (гласуване)

Доклад относно пътната карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност [2013/2183(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата EFD)

отхвърля се

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групите PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE и GUE/NGL)

приема се (P7_TA(2014)0062)

Изказвания

Hubert Pirker, след приемането на изменение 2, за да внесе пояснения относно текста на немски език , и Michael Cashman относно изказването на Hubert Pirker.


8.2. Прилагането на Директива относно нелоялните търговски практики (гласуване)

Доклад относно прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики [2013/2116(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0063)


8.3. Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието (гласуване)

Доклад относно информационното табло на ЕС в областта на правосъдието: гражданско и административно правосъдие в държавите членки [2013/2117(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0064)

Изказвания

Rebecca Taylor представи предложение за устно изменение на изменение 1, което отпадна, тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на неговото разглеждане.


8.4. Последици на местно и регионално равнище от развитието на интелигентните мрежи (гласуване)

Доклад относно мeстните и регионалните последици от разработването на интелигентни мрежи [2013/2128(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0065)


8.5. Малки земеделски стопанства (гласуване)

Доклад относно бъдещето на малките земеделски стопанства [2013/2096(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата GUE/NGL)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0066)


8.6. Интегриран пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС (гласуване)

Доклад относно интегрирания пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС [2013/2043(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0067)


8.7. Жените мигранти без документи в Европейския съюз (гласуване)

Доклад относно жените мигранти без документи в Европейския съюз [2013/2115(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0068)


8.8. Стоманодобивната промишленост в Европа (гласуване)

Доклад относно плана за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа [2013/2177(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: András Gyürk (A7-0028/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0069)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Eva Lichtenberger - A7-0055/2014
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik и Daniel Hannan

Доклад Bernhard Rapkay - A7-0017/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Marino Baldini и Димитър Стоянов

Доклад Sari Essayah - A7-0319/2013
Peter Jahr

Доклад Marielle Gallo - A7-0281/2013
Marino Baldini, Andrej Plenković, Sandra Petrović Jakovina и Daniel Hannan

Изказа се Anna Maria Corazza Bildt относно обяснението на вота на Daniel Hannan

Доклад Marielle Gallo - A7-0281/2013 (продължение)
Syed Kamall

Доклад Arlene McCarthy - A7-0344/2012
Oleg Valjalo, Димитър Стоянов, Silvia Costa, Charles Tannock, Seán Kelly, Daniel Hannan и Syed Kamall

Доклад Sajjad Karim - A7-0056/2014
Anna Záborská, Димитър Стоянов, Miroslav Mikolášik, Daniel Hannan и Elena Băsescu

Доклад Ulrike Lunacek - A7-0009/2014
Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi, Zdravka Bušić, Bruno Gollnisch, Anna Záborská, Phil Bennion, Ewald Stadler, Emer Costello, Anna Maria Corazza Bildt, Димитър Стоянов, Sandra Petrović Jakovina, Davor Ivo Stier, Alda Sousa и Francesca Barracciu

Доклад Robert Rochefort - A7-0474/2013
Marino Baldini, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Oreste Rossi, Elena Băsescu, Ivana Maletić и Seán Kelly

Доклад Tadeusz Zwiefka - A7-0442/2013
Petru Constantin Luhan, Anna Záborská и Elena Băsescu

Доклад Elisabeth Schroedter - A7-0019/2014
Francesco De Angelis, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, María Irigoyen Pérez, Elena Băsescu и Francesca Barracciu

Доклад Czesław Adam Siekierski - A7-0029/2014
Biljana Borzan, Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić и Francesca Barracciu

Доклад Pablo Arias Echeverría - A7-0024/2014
Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu и Davor Ivo Stier

Обясненията на вота ще продължат по време на сесията през следващия ден сряда, 5 февруари 2014 г.

Изказа се Anna Maria Corazza Bildt относно обяснението на вот на Daniel Hannan.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“, както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.35 ч, бе възобновено в 15.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Inese Vaidere съобщи, че е имала амерение да гласува „за“ по време на вота относно предложението за законодателна резолюция по доклада на Giovanni La Via (A7-0363/2013), на 20 ноември 2013 г.


12. Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 87а, параграф 6 и член 88, параграф 4 от Правилника за дейността)

В съответсвтие с член 87а, парагарф 6, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

- препоръка за решение на комисията ENVI за непротивопоставяне на проекта на Регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010, състоящо се по-специално в определяне на количеството квоти за емисии на парникови газове, подлежащи на тръжна продажба през периода 2013 – 2020 г. (D031326/02 – 2014/2523(RPS)) (B7-0090/2014).

Изказа се Zbigniew Ziobro, от името на групата EFD, за да се противопостави на тази препоръка, съгласно член 87а, параграф 6 от Правилника за дейността.

В резултат от това препоръката беше включена във времето за гласуване в четвъртък, 6 февруари 2014 г.

Срокът за внасяне на изменения беше определен за сряда, 5 февруари 2014 г. в 12 ч.


13. Еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране на банки, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Antolín Sánchez Presedo (заместващ докладчика) представи доклада.

Изказа се Evangelos Venizelos (действащ председател на Съвета).

Изказа се Marietta Giannakou относно земетресенията, които са сполетели неотдавна гръцкия остров Кефалония.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Constance Le Grip (докладчик по становището на комисията AFCO), Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Vicky Ford, от името на групата ECR, Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Marianne Thyssen, Peter Simon, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sven Giegold, Sharon Bowles, Philippe Lamberts, Werner Langen, Leonardo Domenici, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Werner Langen, Paulo Rangel, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou и Diogo Feio.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Phil Prendergast.

Изказаха се: Michel Barnier и Evangelos Venizelos.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.1 от протокола от 6.2.2014.


14. Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност, и Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Christofer Fjellner представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказа се Karel De Gucht (член на Комисията).

Изказаха се: Daniel Caspary, от името на групата PPE, Andrea Cozzolino, от името на групата S&D, Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Cristiana Muscardini, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Tokia Saïfi, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Vital Moreira, Salvatore Iacolino, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Laima Liucija Andrikienė и Esther Herranz García.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki и Franz Obermayr.

Изказаха се: Karel De Gucht, Christofer Fjellner и Evangelos Venizelos (действащ председател на Съвета).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.13 от протокола от 5.2.2014.


15. Необходимост от бързо приемане на широкообхватен данък върху финансовите сделки (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Необходимост от бързо приемане на широкообхватен данък върху финансовите сделки (2014/2513(RSP))

Evangelos Venizelos (действащ председател на Съвета) и Algirdas Šemeta (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Werner Langen, от името на групата PPE, Anni Podimata, от името на групата S&D, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Werner Langen, Lajos Bokros, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Erik Bánki, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Sampo Terho, от името на групата EFD, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, и Astrid Lulling.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Leonardo Domenici, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Auke Zijlstra, Gunnar Hökmark, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anni Podimata, Ивайло Калфин и Ewald Stadler.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki, Malika Benarab-Attou и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Algirdas Šemeta и Evangelos Venizelos.

Разискването приключи.


16. Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)

Поправката P7_TA(2010)0336(COR02) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 5 от протокола от 3.2.2014).

Тъй като поправката не е предмет на възражения от страна на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП (член 211, параграф 4 от Правилника на дейността), тя се счита за приета.


17. Делегирани актове (член 87а, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят направи следното съобщение:

- препоръка на комисията TRAN за решение за непротивопоставяне на проекта на регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) №1178/2011 на Комисията за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- препоръка на комисията REGI за решение да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс за поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA) (B7-0086/2014)

бяха обявени в пленарна зала в понеделник, 3 февруари 2014 г. (точка 6 от протокола от 3.2.2014).

Не е било представено никакво възражение в рамките на срока от 24 часа, определен в член 87а от Правилника за дейността.

Във връзка с това тези препоръки се считат за приети, считано от 5 февруари 2014 г. и решенията ще бъдат публикувани в Приети текстове от утрешното заседание.


18. Рамка за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката (разискване)

Доклад относно рамка за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката [2013/2135(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчици: Anne Delvaux и Konrad Szymański (A7-0047/2014)

Anne Delvaux който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jolanta Emilia Hibner, и Konrad Szymański представиха докладите.

Изказаха се: Connie Hedegaard и Günther Oettinger (членове на Комисията).

Изказаха се: Herbert Reul, от името на групата PPE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jo Leinen, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Herbert Reul, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Holger Krahmer, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, който също отговаря на пет въпроса „синя карта“. Zbigniew Ziobro, Chris Davies, Vicky Ford, Romana Jordan и Fiona Hall, Anna Rosbach, от името на групата ECR, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Zbigniew Ziobro, от името на групата EFD, и Lucas Hartong, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

Изказаха се: Pilar del Castillo Vera, Britta Thomsen, Fiona Hall, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Romana Jordan, Yannick Jadot, Vicky Ford, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Miloslav Ransdorf, Niki Tzavela, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Peter Martin, Linda McAvan, Chris Davies, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bas Eickhout, Satu Hassi, Roger Helmer, Peter Liese, Teresa Riera Madurell, Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Bogusław Sonik, Catherine Trautmann, Romana Jordan, Wojciech Michał Olejniczak, Maria Da Graça Carvalho, Edite Estrela, Dubravka Šuica, Jo Leinen, Sophie Auconie, Маруся Любчева и Krišjānis Kariņš.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Erik Bánki, Josefa Andrés Barea, Kent Johansson, Carl Schlyter, Jolanta Emilia Hibner и Seán Kelly.

Изказаха се: Connie Hedegaard, Günther Oettinger, Anne Delvaux и Konrad Szymański

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.25 от протокола от 5.2.2014.


19. Спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №°1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството [COM(2013)0009 - C7-0019/2013- 2013/0007(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Isabelle Thomas (A7-0468/2013)

Isabelle Thomas представи доклада.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се: Carmen Fraga Estévez, от името на групата PPE, Ulrike Rodust, от името на групата S&D, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo и Ole Christensen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dubravka Šuica и Tonino Picula.

Изказаха се: Maria Damanaki и Isabelle Thomas.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.14 от протокола от 5.2.2014.


20. Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за сътрудничество при прилагането на законодателството в областта на конкуренцията *** - Споразумения на ЕС за сътрудничество във връзка с прилагането на политиката в областта на конкуренцията — перспективи (разискване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването на споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за сътрудничество при прилагането на законодателството в областта на конкуренцията [12418/2012 - C7-0146/2013- 2012/0127(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000022/2014) зададен от George Sabin Cutaş, от името на комисия по икономически и парични въпроси, към Комисията: Споразумения на ЕС за сътрудничество относно прилагането на политиката в областта на конкуренцията - пътят напред (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014)

George Sabin Cutaş представя препоръката и разви въпроса.

Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса.

Изказаха се: Vital Moreira (докладчик по становището на комисията INTA), Markus Ferber, от името на групата PPE, Antolín Sánchez Presedo, от името на групата S&D, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Elena Băsescu, Marino Baldini и Andreas Schwab.

Изказаха се: Antonio Tajani и George Sabin Cutaş.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- George Sabin Cutaş, от името на комисия по икономически и парични въпроси, относно споразуменията на ЕС за сътрудничество относно прилагането на политиката в областта на конкуренцията — пътят напред (2013/2921(RSP)) (B7-0088/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 5.2.2014 и точка 9.10 от протокола от 5.2.2014.


21. Оправомощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Договора за търговията с оръжие *** - Договор за търговията с оръжие (разискване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за оправомощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Договора за търговията с оръжие [12178/2013 - C7-0233/2013- 2013/0225(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Martin (A7-0041/2014)

Изявление на Комисията: Договор за търговията с оръжие (2014/2534(RSP))

David Martin представи препоръката.

Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Krzysztof Lisek (докладчик по становището на комисията AFET), Ana Gomes, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Tarja Cronberg, от името на групата Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, и Richard Howitt.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Anneli Jäätteenmäki, Indrek Tarand, David Campbell Bannerman и Sabine Lösing.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Peter Skinner и Hiltrud Breyer.

Изказаха се: Antonio Tajani и David Martin.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Arnaud Danjean, от името на комисия по външни работи, и David Martin, от името на комисия по международна търговия, относно ратифицирането на Договора за търговията с оръжие (ДТО) (2014/2534(RSP)) (B7-0075/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.11 от протокола от 5.2.2014 и точка 9.12 от протокола от 5.2.2014.


22. Съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера ***I - Взривни вещества за граждански цели ***I - Везни с неавтоматично действие ***I - Електромагнитна съвместимост ***I - Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението ***I - Асансьори и предпазни устройства за асансьори ***I - Обикновени съдове под налягане ***I - Средства за измерване ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (преработен текст) [COM(2011)0772 - C7-0426/2011- 2011/0356(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (преработен текст) [COM(2011)0771 - C7-0423/2011- 2011/0349(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на везни с неавтоматично действие (преработка) [COM(2011)0766 - C7-0430/2011- 2011/0352(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (преработен текст) [COM(2011)0765 - C7-0429/2011- 2011/0351(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (преработен текст) [COM(2011)0773 - C7-0427/2011- 2011/0357(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставянето на пазара на асансьори и предпазни устройства за асансьори (преработен текст) [COM(2011)0770 - C7-0421/2011- 2011/0354(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на обикновените съдове под налягане (преработен текст) [COM(2011)0768 - C7-0428/2011- 2011/0350(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване (преработен текст) [COM(2011)0769 - C7-0422/2011- 2011/0353(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

Zuzana Roithová представя докладите.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Olga Sehnalová, от името на групата S&D, Malcolm Harbour, от името на групата ECR, и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказаха се: Antonio Tajani и Zuzana Roithová.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.15 от протокола от 5.2.2014, точка 9.16 от протокола от 5.2.2014, точка 9.17 от протокола от 5.2.2014, точка 9.18 от протокола от 5.2.2014, точка 9.19 от протокола от 5.2.2014, точка 9.20 от протокола от 5.2.2014, точка 9.21 от протокола от 5.2.2014 и точка 9.22 от протокола от 5.2.2014.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 527.823/OJME).


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.55 ч.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Борисов, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Ковачев, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Любчева, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Малинов, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka


Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата (Клаус-Хайнер Лене)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zasada, Zīle, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bloom, Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Ross, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Berès, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Правна информация - Политика за поверителност