Seznam 
Zápis
PDF 274kWORD 202k
Úterý, 4. února 2014 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Autorské právo a práva s ním související a licence pro více území k právům k užití hudebních děl online ***I (rozprava)
 4.Trestněprávní postih za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem ***I (rozprava)
 5.Složení Parlamentu
 6.Hlasování
  
6.1.Zahrnutí Grónska do provádění Kimberleyského systému certifikace ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Členství Grónska v Kimberleyském systému certifikace * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci celé Unie ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Dohoda z Kapského Města z roku 2012 o provedení ustanovení protokolu z roku 1993 týkajícího se Mezinárodní úmluvy z Torremolinos o bezpečnosti rybářských plavidel z roku 1977 *** (hlasování)
  
6.5.29. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2011) (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Žádost o ochranu poslanecké imunity Lary Comiové (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Žádost, aby byl Zbigniew Ziobro zbaven poslanecké imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Podpora volného pohybu zjednodušením přijímání některých veřejných listin ***I (hlasování)
  
6.9.Klasifikace, označování a balení látek a směsí ***I (hlasování)
  
6.10.Autorské právo a práva s ním související a licence pro více území k právům k užití hudebních děl online ***I (hlasování)
  
6.11.Trestněprávní postih za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem ***I (hlasování)
  
6.12.Investiční projekty do energetické infrastruktury ***I (hlasování)
  
6.13.Jmenování člena Účetního dvora (Klaus-Heiner Lehne) (hlasování)
  
6.14.Účetní dvůr (hlasování)
  
6.15.Účelnost právních předpisů EU, subsidiarita a proporcionalita – zlepšení právních předpisů (hlasování)
 7.Slavnostní zasedání – Itálie
 8.Hlasování (pokračování)
  
8.1.Plán proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity (hlasování)
  
8.2.Uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách (hlasování)
  
8.3.Srovnávací přehled EU o soudnictví (hlasování)
  
8.4.Místní a regionální dopady rozvoje inteligentních sítí (hlasování)
  
8.5.Malé zemědělské podniky (hlasování)
  
8.6.Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu (hlasování)
  
8.7.Migrantky bez dokladů v Evropské unii (hlasování)
  
8.8.Ocelářství v Evropě (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Akty v přenesené pravomoci (čl. 87a odst. 6 jednacího řádu)
 13.Řešení úpadků úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank ***I (rozprava)
 14.Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***I (rozprava)
 15.Potřeba rychlého přijetí široce založené daně z finančních transakcí (rozprava)
 16.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 17.Akty v přenesené pravomoci (čl. 87a odst. 6 jednacího řádu)
 18.Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030 (rozprava)
 19.Dodržování pravidel společné rybářské politiky ***I (rozprava)
 20.Dohoda mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o spolupráci při uplatňování jejich právních předpisů o hospodářské soutěži *** – Dohody EU o spolupráci v oblasti prosazování politiky hospodářské soutěže – další postup (rozprava)
 21.Zmocnění členských států k ratifikaci Smlouvy o obchodu se zbraněmi v zájmu Evropské unie *** – Smlouva o obchodu se zbraněmi (rozprava)
 22.Harmonizace zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ***I – Výbušniny pro civilní použití ***I – Váhy s neautomatickou činností ***I – Elektromagnetická kompatibilita ***I – Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí ***I – Výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy ***I – Jednoduché tlakové nádoby ***I – Měřidla ***I (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování člena Účetního dvora (Klaus-Heiner Lehne)


ZÁPIS

ÚTERÝ 4. ÚNORA 2014

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I. Situace v Thajsku (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Mitro Repo za skupinu S&D o situaci v Thajsku (B7-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa a Bogusław Sonik za skupinu PPE o situaci v Thajsku (B7-0123/2014);

- Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o Thajsku (B7-0124/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort a Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE o situaci v Thajsku (B7-0125/2014);

- Charles Tannock a Adam Bielan za skupinu ECR o situaci v Thajsku (B7-0126/2014);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE o Thajsku (B7-0127/2014).

II. Právo na vzdělání v Podněsterské oblasti (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula a Marc Tarabella za skupinu S&D o právu na vzdělání v Podněsterské oblasti (B7-0128/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan a Marek Henryk Migalski za skupinu ECR o právu na vzdělání v Podněsterské oblasti (B7-0129/2014);

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier a Bogusław Sonik za skupinu PPE o právu na vzdělání v Podněsterské oblasti (B7-0131/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat a Alda Sousa za skupinu GUE/NGL o právu na vzdělání v Podněsterské oblasti (B7-0135/2014);

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez a Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE o právu na vzdělání v Podněsterské oblasti (B7-0136/2014);

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o právu na vzdělání v Podněsterské oblasti (B7-0137/2014).

III. Bahrajn, zejména případ Nabíla Radžaba, Abd al-Hádího al-Chawádža a Ibráhíma Šarífa (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart a Bogusław Sonik za skupinu PPE o Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžaba, Abd al-Hádího al-Chawádža a Ibráhíma Šarífa (B7-0100/2014);

- Charles Tannock a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR o Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžaba, Abd al-Hádího al-Chawádža a Ibráhíma Šarífa (B7-0121/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo a Marc Tarabella za skupinu S&D o Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžaba, Abd al-Hádího al-Chawádža a Ibráhíma Šarífa (B7-0130/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias a Paul Murphy za skupinu GUE/NGL o Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžaba, Abd al-Hádího al-Chawádža a Ibráhíma Šarífa (B7-0132/2014);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort a Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE o Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžaba, Abd al-Hádího al-Chawádža a Ibráhíma Šarífa (B7-0133/2014);

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžaba, Abd al-Hádího al-Chawádža a Ibráhíma Šarífa (B7-0134/2014).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.


3. Autorské právo a práva s ním související a licence pro více území k právům k užití hudebních děl online ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu [COM(2012)0372 – C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

Marielle Gallo uvedla zprávu.

Vystoupil Michel Barnier (člen Komise).

Vystoupili: Helmut Scholz (navrhovatel výboru INTA), Silvia-Adriana Ţicău (navrhovatelka výboru ITRE), Helga Trüpel (navrhovatelka výboru CULT), Csaba Sógor za skupinu PPE, Françoise Castex za skupinu S&D, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Christian Engström za skupinu Verts/ALE, Emma McClarkin za skupinu ECR, a Francisco Sosa Wagner nezařazený, Marco Scurria, Petra Kammerevert, Malika Benarab-Attou, Oldřich Vlasák, Dimitar Stoyanov, Sabine Verheyen, Antonio Masip Hidalgo, Marietje Schaake, Sajjad Karim, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Silvia Costa.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Josef Weidenholzer a Sergio Gaetano Cofferati.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Theodor Dumitru Stolojan, Phil Prendergast, Piotr Borys a Eija-Riitta Korhola.

Vystoupili: Michel Barnier a Marielle Gallo.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 4.2.2014.


4. Trestněprávní postih za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávním postihu za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem [COM(2011)0654 – C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

Arlene McCarthy uvedla zprávu.

Vystoupili: Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) a Michel Barnier (člen Komise).

Vystoupili: Emine Bozkurt (navrhovatelka výboru LIBE), Theodor Dumitru Stolojan za skupinu PPE, George Sabin Cutaş za skupinu S&D, Wolf Klinz za skupinu ALDE, Jean-Paul Besset za skupinu Verts/ALE, Claudio Morganti za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, Sławomir Nitras, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Slavi Binev, Elena Băsescu, Evelyn Regner a Jaroslav Paška.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Sandra Petrović Jakovina, Franz Obermayr a Andrew Henry William Brons.

Vystoupili: Michel Barnier a Viviane Reding.

Vystoupila Arlene McCarthy.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.11 zápisu ze dne 4.2.2014.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na několik minut přerušeno).


PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

5. Složení Parlamentu

Søren Bo Søndergaard písemně oznámil, že s účinností od 5. února 2014 odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Podle čl. 4 odst. 3 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění jeho mandátu s účinností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Zahrnutí Grónska do provádění Kimberleyského systému certifikace ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, pokud jde o zahrnutí Grónska do provádění Kimberleyského systému certifikace [COM(2013)0427 – C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0467/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0047)


6.2. Členství Grónska v Kimberleyském systému certifikace * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy s cílem umožnit Grónsku členství v Kimberleyském systému certifikace [2013/0201(CNS)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0466/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0048)


6.3. Přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci celé Unie ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 260/2012, pokud jde o přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci celé Unie [COM(2013)0937 – C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0049)


6.4. Dohoda z Kapského Města z roku 2012 o provedení ustanovení protokolu z roku 1993 týkajícího se Mezinárodní úmluvy z Torremolinos o bezpečnosti rybářských plavidel z roku 1977 *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují k podpisu, ratifikaci nebo přistoupení k Dohodě z Kapského Města z roku 2012 o provedení ustanovení protokolu z Torremolinos z roku 1993 týkajícího se Mezinárodní úmluvy z Torremolinos o bezpečnosti rybářských plavidel z roku 1977 [2013/0020(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0050)

Parlament schválil uzavření dohody.

Vystoupení

Před hlasováním Nuno Melo.


6.5. 29. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2011) (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o dvacáté deváté výroční zprávě Komise o kontrole uplatňování práva EU (2011) [2013/2119(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0051)


6.6. Žádost o ochranu poslanecké imunity Lary Comiové (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Lara Comiová [2014/2014(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0052)


6.7. Žádost, aby byl Zbigniew Ziobro zbaven poslanecké imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Zbigniew Ziobro zbaven imunity [2013/2189(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0053)

Vystoupení

Před hlasováním Zbigniew Ziobro a Bruno Gollnisch.


6.8. Podpora volného pohybu zjednodušením přijímání některých veřejných listin ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P7_TA(2014)0054)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0054)


6.9. Klasifikace, označování a balení látek a směsí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí [COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Sari Essayah (A7-0319/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P7_TA(2014)0055)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0055)


6.10. Autorské právo a práva s ním související a licence pro více území k právům k užití hudebních děl online ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu [COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE

schválen (P7_TA(2014)0056)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0056)


6.11. Trestněprávní postih za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávním postihu za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem [COM(2011)0654 - C7-0358/2011- 2011/0297(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P7_TA(2014)0057)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0057)


6.12. Investiční projekty do energetické infrastruktury ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie, kterým se nahrazuje nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 [COM(2013)0153 - C7-0075/2013- 2013/0082(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P7_TA(2014)0058)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0058)


6.13. Jmenování člena Účetního dvora (Klaus-Heiner Lehne) (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Klause Heinera Lehneho členem Účetního dvora [N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

(požadovaná prostá většina)

Tajné hlasování: čl. 162 odst. 1 jednacího řádu
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0059)


6.14. Účetní dvůr (hlasování)

Zpráva o budoucí úloze Účetního dvora. Postup jmenování členů Účetního dvora: konzultace s Evropským parlamentem [2012/2064(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0060)

Vystoupení

Před hlasováním Inés Ayala Sender (zpravodajka).


6.15. Účelnost právních předpisů EU, subsidiarita a proporcionalita – zlepšení právních předpisů (hlasování)

Zpráva o účelnosti právních předpisů EU a subsidiaritě a proporcionalitě – 19. zpráva o zlepšení právních předpisů za rok 2011 [2013/2077(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0061)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:55 před slavnostním zasedáním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

7. Slavnostní zasedání – Itálie

U příležitosti návštěvy prezidenta Italské republiky Giorgia Napolitana se od 12:05 do 12:40 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

8. Hlasování (pokračování)

8.1. Plán proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity (hlasování)

Zpráva o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity [2013/2183(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou EFD)

zamítnut

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinami PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE a GUE/NGL)

přijat (P7_TA(2014)0062)

Vystoupení

Po přijetí pozměňovacího návrhu 2 Hubert Pirker, aby upřesnil německé znění textu, a Michael Cashman k vystoupení, které učinil Hubert Pirker.


8.2. Uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách (hlasování)

Zpráva o uplatňování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách [2013/2116(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0063)


8.3. Srovnávací přehled EU o soudnictví (hlasování)

Zpráva o srovnávacím přehledu EU o soudnictví – civilním a správním soudnictví v členských státech [2013/2117(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0064)

Vystoupení

Rebecca Taylor, aby předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 1, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.


8.4. Místní a regionální dopady rozvoje inteligentních sítí (hlasování)

Zpráva o místních a regionálních dopadech rozvoje inteligentních sítí [2013/2128(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0065)


8.5. Malé zemědělské podniky (hlasování)

Zpráva o budoucnosti malých zemědělských podniků [2013/2096(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou GUE/NGL)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0066)


8.6. Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu (hlasování)

Zpráva o integrovaném trhu doručování balíků pro růst elektronického obchodu v EU [2013/2043(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0067)


8.7. Migrantky bez dokladů v Evropské unii (hlasování)

Zpráva o migrantkách bez dokladů v Evropské unii [2013/2115(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0068)


8.8. Ocelářství v Evropě (hlasování)

Zpráva o akčním plánu pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě [2013/2177(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: András Gyürk (A7-0028/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0069)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Eva Lichtenberger - A7-0055/2014
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik a Daniel Hannan

zpráva Bernhard Rapkay - A7-0017/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Marino Baldini a Dimitar Stoyanov

zpráva Sari Essayah - A7-0319/2013
Peter Jahr

zpráva Marielle Gallo - A7-0281/2013
Marino Baldini, Andrej Plenković, Sandra Petrović Jakovina a Daniel Hannan

Vystoupila Anna Maria Corazza Bildt k vysvětlení hlasování, se kterým vystoupil Daniel Hannan.

zpráva Marielle Gallo - A7-0281/2013 (pokračování)
Syed Kamall

zpráva Arlene McCarthy - A7-0344/2012
Oleg Valjalo, Dimitar Stoyanov, Silvia Costa, Charles Tannock, Seán Kelly, Daniel Hannan a Syed Kamall

zpráva Sajjad Karim - A7-0056/2014
Anna Záborská, Dimitar Stoyanov, Miroslav Mikolášik, Daniel Hannan a Elena Băsescu

zpráva Ulrike Lunacek - A7-0009/2014
Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi, Zdravka Bušić, Bruno Gollnisch, Anna Záborská, Phil Bennion, Ewald Stadler, Emer Costello, Anna Maria Corazza Bildt, Dimitar Stoyanov, Sandra Petrović Jakovina, Davor Ivo Stier, Alda Sousa a Francesca Barracciu

zpráva Robert Rochefort - A7-0474/2013
Marino Baldini, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Oreste Rossi, Elena Băsescu, Ivana Maletić a Seán Kelly

zpráva Tadeusz Zwiefka - A7-0442/2013
Petru Constantin Luhan, Anna Záborská a Elena Băsescu

zpráva Elisabeth Schroedter - A7-0019/2014
Francesco De Angelis, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, María Irigoyen Pérez, Elena Băsescu a Francesca Barracciu

zpráva Czesław Adam Siekierski - A7-0029/2014
Biljana Borzan, Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić a Francesca Barracciu

zpráva Pablo Arias Echeverría - A7-0024/2014
Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu a Davor Ivo Stier

Vysvětlení hlasování budou pokračovat během denního zasedání zítra, ve středu 5. února 2014.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:35, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Inese Vaidere oznámila, že dne 20. listopadu 2013 chtěla při hlasování o návrhu legislativního usnesení zprávy Giovanniho La Vii (A7-0363/2013) hlasovat pro návrh.


12. Akty v přenesené pravomoci (čl. 87a odst. 6 jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 87a odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka k:

- doporučení výboru ENVI nevyslovit námitky k návrhu nařízení Komise (EU) č. …/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 zejména s cílem stanovit objem povolenek na emise skleníkových plynů, které se mají dražit v období 2013–2020 (D031326/02 – 2014/2523(RPS)) (B7-0090/2014).

Vystoupil Zbigniew Ziobro za skupinu EFD, aby vyslovil námitku proti tomuto doporučení v souladu s čl. 87a odst. 6 jednacího řádu.

Doporučení je tudíž zařazeno do hlasování ve čtvrtek 6. února 2014.

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je stanovena na středu 5. února 2014 ve 12:00.


13. Řešení úpadků úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Antolín Sánchez Presedo (zastupující zpravodajku) uvedl zprávu.

Vystoupil Evangelos Venizelos (úřadující předseda Rady).

Vystoupila Marietta Giannakou k nedávnému zamětřesení na řeckém ostrově Kefalonie.

Vystoupil Michel Barnier (člen Komise).

Vystoupili: Constance Le Grip (navrhovatelka výboru AFCO), Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Vicky Ford za skupinu ECR, Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL, Claudio Morganti za skupinu EFD, Marianne Thyssen, Peter Simon, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sven Giegold, Sharon Bowles, Philippe Lamberts, Werner Langen, Leonardo Domenici, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Werner Langen, Paulo Rangel, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Diogo Feio.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Phil Prendergast.

Vystoupili: Michel Barnier a Evangelos Venizelos.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.1 zápisu ze dne 6.2.2014.


14. Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, a nařízení Rady (ES) č. 597/2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Christofer Fjellner uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

Vystoupil Karel De Gucht (člen Komise).

Vystoupili: Daniel Caspary za skupinu PPE, Andrea Cozzolino za skupinu S&D, Marielle de Sarnez za skupinu ALDE, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, Cristiana Muscardini za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFD, Bruno Gollnisch nezařazený, Tokia Saïfi, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Vital Moreira, Salvatore Iacolino, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Laima Liucija Andrikienė a Esther Herranz García.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Erik Bánki a Franz Obermayr.

Vystoupili: Karel De Gucht, Christofer Fjellner a Evangelos Venizelos (úřadující předseda Rady).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.13 zápisu ze dne 5.2.2014.


15. Potřeba rychlého přijetí široce založené daně z finančních transakcí (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Potřeba rychlého přijetí široce založené daně z finančních transakcí (2014/2513(RSP))

Evangelos Venizelos (úřadující předseda Rady) a Algirdas Šemeta (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Werner Langen za skupinu PPE, Anni Podimata za skupinu S&D, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Werner Langen, Lajos Bokros za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Erik Bánki, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Sampo Terho za skupinu EFD, Hans-Peter Martin nezařazený, a Astrid Lulling.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Leonardo Domenici, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Auke Zijlstra, Gunnar Hökmark, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anni Podimata, Ivailo Kalfin a Ewald Stadler.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Erik Bánki, Malika Benarab-Attou a Andrew Henry William Brons.

Vystoupili: Algirdas Šemeta a Evangelos Venizelos.

Rozprava skončila.


16. Oprava (článek 216 jednacího řádu)

Oprava P7_TA(2010)0336(COR02) byla oznámena na včerejším plenárním zasedání (bod 5 zápisu ze dne 3.2.2014).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nepožádali podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu, aby se o ní hlasovalo.


17. Akty v přenesené pravomoci (čl. 87a odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající učinil toto prohlášení:

- doporučení k rozhodnutí výboru TRAN ohledně nevznesení námitek proti návrhu nařízení Komise (EU) č. 1178/2011, kterým se stanovují technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014)

- doporučení k rozhodnutí výboru REGI nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerství v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA) (B7-0086/2014)

byla oznámena v plénu v pondělí 3 . února 2014 (bod 6 zápisu ze dne 3.2.2014).

Proti těmto doporučením nebyla vyslovena žádná námitka ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené článkem 87a jednacího řádu.

Tato doporučení se tudíž považují za schválená s účinností od 5. února 2014 a rozhodnutí budou zveřejněna v textech přijatých na zítřejším zasedání.


18. Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030 (rozprava)

Zpráva k rámci politiky pro klima a energetiku do roku 2030 [2013/2135(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajové: Anne Delvaux a Konrad Szymański (A7-0047/2014)

Anne Delvaux, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Jolanta Emilia Hibner, a Konrad Szymański uvedli zprávu.

Vystoupili: Connie Hedegaard a Günther Oettinger (členové Komise).

Vystoupili: Herbert Reul za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jo Leinen, Marita Ulvskog za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Herbert Reul, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Holger Krahmer, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na pět otázek, které zvednutím modré karty položili Zbigniew Ziobro, Chris Davies, Vicky Ford, Romana Jordan a Fiona Hall, Anna Rosbach za skupinu ECR, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Zbigniew Ziobro za skupinu EFD, a Lucas Hartong nezařazený.

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

Vystoupili: Pilar del Castillo Vera, Britta Thomsen, Fiona Hall, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Romana Jordan, Yannick Jadot, Vicky Ford, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Miloslav Ransdorf, Niki Tzavela, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Hans-Peter Martin, Linda McAvan, Chris Davies, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bas Eickhout, Satu Hassi, Roger Helmer, Peter Liese, Teresa Riera Madurell, Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Bogusław Sonik, Catherine Trautmann, Romana Jordan, Wojciech Michał Olejniczak, Maria Da Graça Carvalho, Edite Estrela, Dubravka Šuica, Jo Leinen, Sophie Auconie, Marusya Lyubcheva a Krišjānis Kariņš.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Erik Bánki, Josefa Andrés Barea, Kent Johansson, Carl Schlyter, Jolanta Emilia Hibner a Seán Kelly.

Vystoupili: Connie Hedegaard, Günther Oettinger, Anne Delvaux a Konrad Szymański

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.25 zápisu ze dne 5.2.2014.


19. Dodržování pravidel společné rybářské politiky ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky [COM(2013)0009 - C7-0019/2013- 2013/0007(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Isabelle Thomas (A7-0468/2013)

Isabelle Thomas uvedla zprávu.

Vystoupila Maria Damanaki (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE, Ulrike Rodust za skupinu S&D, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo a Ole Christensen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Dubravka Šuica a Tonino Picula.

Vystoupily: Maria Damanaki a Isabelle Thomas.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.14 zápisu ze dne 5.2.2014.


20. Dohoda mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o spolupráci při uplatňování jejich právních předpisů o hospodářské soutěži *** – Dohody EU o spolupráci v oblasti prosazování politiky hospodářské soutěže – další postup (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o spolupráci při uplatňování jejich právních předpisů o hospodářské soutěži [12418/2012 - C7-0146/2013- 2012/0127(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000022/2014), kterou pokládá George Sabin Cutaş za Hospodářský a měnový výbor Komisi: Dohody EU o spolupráci v oblasti prosazování politiky hospodářské soutěže – další postup (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014)

George Sabin Cutaş uvedl doporučení a rozvinul otázku.

Antonio Tajani (místopředseda Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Vital Moreira (navrhovatel výboru INTA), Markus Ferber za skupinu PPE, Antolín Sánchez Presedo za skupinu S&D, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Elena Băsescu, Marino Baldini a Andreas Schwab.

Vystoupili: Antonio Tajani a George Sabin Cutaş.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- George Sabin Cutaş za Hospodářský a měnový výbor o dohodách EU o spolupráci v oblasti prosazování politiky hospodářské soutěže – další postup (2013/2921(RSP)) (B7-0088/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.9 zápisu ze dne 5.2.2014 a bod 9.10 zápisu ze dne 5.2.2014.


21. Zmocnění členských států k ratifikaci Smlouvy o obchodu se zbraněmi v zájmu Evropské unie *** – Smlouva o obchodu se zbraněmi (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Smlouvu o obchodu se zbraněmi [12178/2013 - C7-0233/2013- 2013/0225(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Martin (A7-0041/2014)

Prohlášení Komise: Smlouva o obchodu se zbraněmi (2014/2534(RSP))

David Martin uvedl doporučení.

Antonio Tajani (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Krzysztof Lisek (navrhovatel výboru AFET), Ana Gomes za skupinu S&D, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Tarja Cronberg za skupinu Verts/ALE, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, a Richard Howitt.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Anneli Jäätteenmäki, Indrek Tarand, David Campbell Bannerman a Sabine Lösing.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Peter Skinner a Hiltrud Breyer.

Vystoupili: Antonio Tajani a David Martin.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Arnaud Danjean za Výbor pro zahraniční věci a David Martin za Výbor pro mezinárodní obchod o ratifikaci Smlouvy o obchodu se zbraněmi (2014/2534(RSP)) (B7-0075/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.11 zápisu ze dne 5.2.2014 a bod 9.12 zápisu ze dne 5.2.2014.


22. Harmonizace zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ***I – Výbušniny pro civilní použití ***I – Váhy s neautomatickou činností ***I – Elektromagnetická kompatibilita ***I – Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí ***I – Výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy ***I – Jednoduché tlakové nádoby ***I – Měřidla ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (přepracované znění) [COM(2011)0772 - C7-0426/2011- 2011/0356(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití (přepracované znění) [COM(2011)0771 - C7-0423/2011- 2011/0349(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh (přepracované znění) [COM(2011)0766 - C7-0430/2011- 2011/0352(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění) [COM(2011)0765 - C7-0429/2011- 2011/0351(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (přepracované znění) [COM(2011)0773 - C7-0427/2011- 2011/0357(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy na trh (přepracované znění) [COM(2011)0770 - C7-0421/2011- 2011/0354(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh (přepracované znění) [COM(2011)0768 - C7-0428/2011- 2011/0350(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (přepracované znění) [COM(2011)0769 - C7-0422/2011- 2011/0353(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

Zuzana Roithová uvedla zprávy.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Olga Sehnalová za skupinu S&D, Malcolm Harbour za skupinu ECR, a Sergio Gaetano Cofferati.

Vystoupili: Antonio Tajani a Zuzana Roithová.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.15 zápisu ze dne 5.2.2014, bod 9.16 zápisu ze dne 5.2.2014, bod 9.17 zápisu ze dne 5.2.2014, bod 9.18 zápisu ze dne 5.2.2014, bod 9.19 zápisu ze dne 5.2.2014, bod 9.20 zápisu ze dne 5.2.2014, bod 9.21 zápisu ze dne 5.2.2014 a bod 9.22 zápisu ze dne 5.2.2014.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 527.823/OJME).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:55.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka


Příloha 1 – Jmenování člena Účetního dvora (Klaus-Heiner Lehne)

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zasada, Zīle, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bloom, Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Ross, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Berès, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Právní upozornění - Ochrana soukromí