Indeks 
Protokol
PDF 276kWORD 167k
Tirsdag den 4. februar 2014 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse ***I (forhandling)
 4.Strafferetlige sanktioner mod insiderhandel og kursmanipulation ***I (forhandling)
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Afstemningstid
  
6.1.Inddragelse af Grønland i gennemførelsen af Kimberley-processens certificeringsordning ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.2.Grønlands deltagelse i Kimberley-processens certificeringsordning * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.3.Omstilling til EU-dækkende kreditoverførsler og direkte debiteringer ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.4.Cape Town-aftalen fra 2012 om gennemførelse af bestemmelserne i protokollen til den internationale Torremolinoskonvention om fiskeskibes sikkerhed af 1977 *** (afstemning)
  
6.5.29. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-Retten (2011) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.6.Anmodning om beskyttelse af Lara Comis parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.7.Anmodning om ophævelse af Zbigniew Ziobros parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.8.Fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i EU ***I (afstemning)
  
6.9.Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ***I (afstemning)
  
6.10.Ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse ***I (afstemning)
  
6.11.Strafferetlige sanktioner mod insiderhandel og kursmanipulation ***I (afstemning)
  
6.12.Investeringsprojekter i energiinfrastruktur ***I (afstemning)
  
6.13.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Klaus-Heiner Lehne) (afstemning)
  
6.14.Revisionsretten (afstemning)
  
6.15.Målrettet EU-regulering samt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - bedre lovgivning (afstemning)
 7.Højtideligt møde - Italien
 8.Afstemningstid (fortsat)
  
8.1.Homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (afstemning)
  
8.2.Anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis (afstemning)
  
8.3.EU's resultattavle for retsområdet (afstemning)
  
8.4.Lokale og regionale konsekvenser af udviklingen af intelligente net (afstemning)
  
8.5.Fremtiden for små landbrugsbedrifter (afstemning)
  
8.6.Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU (afstemning)
  
8.7.Papirløse indvandrerkvinder i Den Europæiske Union (afstemning)
  
8.8.Stålindustrien i Europa (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6)
 13.Afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond ***I (forhandling)
 14.Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***I (forhandling)
 15.Behovet for hurtig vedtagelse af en bredt funderet afgift på finansielle transaktioner (forhandling)
 16.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 17.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6)
 18.En ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030 (forhandling)
 19.Overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik ***I (forhandling)
 20.Aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om samarbejde om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning *** - EU-samarbejdsaftaler om håndhævelse af konkurrencepolitikken - vejen frem (forhandling)
 21.Bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere våbenhandelstraktaten *** - Traktaten om våbenhandel (forhandling)
 22.Materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære ***I - Eksplosivstoffer til civil brug ***I - Ikke-automatiske vægte ***I - Elektromagnetisk kompatibilitet ***I - Elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser ***I - Elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer ***I - Simple trykbeholdere ***I - Måleinstrumenter ***I (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Klaus-Heiner Lehne)


FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I. Situationen i Thailand (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Mitro Repo for S&D-Gruppen om situationen i Thailand (B7-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen om situationen i Thailand (B7-0123/2014);

- Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Thailand (B7-0124/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort og Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen om situationen i Thailand (B7-0125/2014);

- Charles Tannock og Adam Bielan for ECR-Gruppen om situationen i Thailand (B7-0126/2014);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda og Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen om Thailand (B7-0127/2014).

II. Ret til uddannelse i Transdnestrien (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula og Marc Tarabella for S&D-Gruppen om ret til uddannelse i Transdnestrien (B7-0128/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan og Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen om ret til uddannelse i Transdnestrien (B7-0129/2014);

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen om ret til uddannelse i Transdnestrien (B7-0131/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat og Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen om ret til uddannelse i Transdnestrien (B7-0135/2014);

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez og Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen om ret til uddannelse i Transdnestrien (B7-0136/2014);

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om ret til uddannelse i Transdnestrien (B7-0137/2014).

III. Bahrain, især sagerne om Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja og Ibrahim Sharif (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen om Bahrain, især sagerne om Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja og Ibrahim Sharif (B7-0100/2014);

- Charles Tannock og Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen om Bahrain, især sagerne om Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja og Ibrahim Sharif (B7-0121/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo og Marc Tarabella for S&D-Gruppen om Bahrain, især sagerne om Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja og Ibrahim Sharif (B7-0130/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias og Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen om Bahrain, især sagerne om Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja og Ibrahim Sharif (B7-0132/2014);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort og Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen om Bahrain, især sagerne om Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja og Ibrahim Sharif (B7-0133/2014);

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om Bahrain, især sagerne om Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja og Ibrahim Sharif (B7-0134/2014).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.


3. Ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse i det indre marked [COM(2012)0372 – C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

Marielle Gallo forelagde betænkningen.

Indlæg af Michel Barnier (medlem af Kommissionen).

Talere: Helmut Scholz (ordfører for udtalelse fra INTA), Silvia-Adriana Ţicău (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Helga Trüpel (ordfører for udtalelse fra CULT), Csaba Sógor for PPE-Gruppen, Françoise Castex for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Christian Engström for Verts/ALE-Gruppen, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, og Francisco Sosa Wagner, løsgænger, Marco Scurria, Petra Kammerevert, Malika Benarab-Attou, Oldřich Vlasák, Dimitar Stoyanov, Sabine Verheyen, Antonio Masip Hidalgo, Marietje Schaake, Sajjad Karim, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Silvia Costa.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Josef Weidenholzer og Sergio Gaetano Cofferati.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Theodor Dumitru Stolojan, Phil Prendergast, Piotr Borys og Eija-Riitta Korhola.

Talere: Michel Barnier og Marielle Gallo.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 4.2.2014.


4. Strafferetlige sanktioner mod insiderhandel og kursmanipulation ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation [COM(2011)0654 – C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

Arlene McCarthy forelagde betænkningen.

Talere: Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) og Michel Barnier (medlem af Kommissionen).

Talere: Emine Bozkurt (ordfører for udtalelse fra LIBE), Theodor Dumitru Stolojan for PPE-Gruppen, George Sabin Cutaş for S&D-Gruppen, Wolf Klinz for ALDE-Gruppen, Jean-Paul Besset for Verts/ALE-Gruppen, Claudio Morganti for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Sławomir Nitras, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Slavi Binev, Elena Băsescu, Evelyn Regner og Jaroslav Paška.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Sandra Petrović Jakovina, Franz Obermayr og Andrew Henry William Brons.

Talere: Michel Barnier og Viviane Reding.

Indlæg af Arlene McCarthy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.11 i protokollen af 4.2.2014.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden)


FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

5. Parlamentets sammensætning

Søren Bo Søndergaard havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 5. februar 2014.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 3, konstaterede Parlamentet, at hans mandat var ledigt fra denne dato og ville underrette de relevante nationale myndigheder herom.


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Inddragelse af Grønland i gennemførelsen af Kimberley-processens certificeringsordning ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 for så vidt angår Grønlands inddragelse i gennemførelsen af Kimberleyprocessens certificeringsordning [COM(2013)0427 – C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Vital Moreira (A7-0467/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0047)


6.2. Grønlands deltagelse i Kimberley-processens certificeringsordning * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage i Kimberley-processens certificeringsordning [2013/0201(CNS)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Vital Moreira (A7-0466/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0048)


6.3. Omstilling til EU-dækkende kreditoverførsler og direkte debiteringer ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 260/2012 for så vidt angår omstillingen til EU-dækkende kreditoverførsler og direkte debiteringer [COM(2013)0937 – C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0049)


6.4. Cape Town-aftalen fra 2012 om gennemførelse af bestemmelserne i protokollen til den internationale Torremolinoskonvention om fiskeskibes sikkerhed af 1977 *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til at undertegne, ratificere eller tiltræde Cape Town-aftalen fra 2012 om gennemførelse af bestemmelserne i protokollen til den internationale Torremolinoskonvention om fiskeskibes sikkerhed af 1977 [2013/0020(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0050)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Indlæg
Nuno Melo, før afstemningen.


6.5. 29. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-Retten (2011) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om den 29. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (2011) [2013/2119(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0051)


6.6. Anmodning om beskyttelse af Lara Comis parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om anmodning om beskyttelse af Lara Comis privilegier og immunitet [2014/2014(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0052)


6.7. Anmodning om ophævelse af Zbigniew Ziobros parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Zbigniew Ziobros immunitet [2013/2189(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0053)

Indlæg
Zbigniew Ziobro og Bruno Gollnisch, før afstemningen.


6.8. Fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i EU ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P7_TA(2014)0054)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0054)


6.9. Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF for at tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger [COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Sari Essayah (A7-0319/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P7_TA(2014)0055)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0055)


6.10. Ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse i det indre marked [COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P7_TA(2014)0056)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0056)


6.11. Strafferetlige sanktioner mod insiderhandel og kursmanipulation ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation [COM(2011)0654 - C7-0358/2011- 2011/0297(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P7_TA(2014)0057)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0057)


6.12. Investeringsprojekter i energiinfrastruktur ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union og om erstatning af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 617/2010 [COM(2013)0153 - C7-0075/2013- 2013/0082(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P7_TA(2014)0058)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0058)


6.13. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Klaus-Heiner Lehne) (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Klaus Heiner Lehne til medlem af Revisionsretten [N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)

Hemmelig afstemning (jf. forretningsordenens artikel 162, stk. 1)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0059)


6.14. Revisionsretten (afstemning)

Betænkning om Revisionsrettens fremtidige rolle. Procedure for udnævnelse af medlemmer af Den Europæiske Revisionsret: Europa-Parlamentets høring [2012/2064(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0060)

Indlæg
Inés Ayala Sender (ordfører), før afstemningen.


6.15. Målrettet EU-regulering samt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - bedre lovgivning (afstemning)

Betænkning om målrettet EU-regulering samt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning for 2011 [2013/2077(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0061)

(Mødet udsat kl. 11.55 i afventning af det højtidelige møde)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

7. Højtideligt møde - Italien

Fra kl. 12.05 til 12.40 afholdtes et højtideligt møde i anledning af, at Giorgio Napolitano, Den Italienske Republiks præsident, aflagde besøg i Parlamentet.


FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

8. Afstemningstid (fortsat)

8.1. Homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (afstemning)

Betænkning om EU-køreplanen mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet [2013/2183(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (stillet af EFD-Gruppen)

Forkastet

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (stillet af PPE-, S&D-, ALDE-, Verts/ALE- og GUE/NGL-Gruppen)

Vedtaget (P7_TA(2014)0062)

Indlæg
Hubert Pirker, efter vedtagelsen af ændringsforslag 2 for at give præciserende oplysninger om den tyske udgave af teksten, og Michael Cashman om Hubert Pirkers indlæg.


8.2. Anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis (afstemning)

Betænkning om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF [2013/2116(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0063)


8.3. EU's resultattavle for retsområdet (afstemning)

Betænkning om EU's resultattavle for retsområdet – civil- og forvaltningsret i medlemsstaterne [2013/2117(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0064)

Indlæg
Rebecca Taylor, for at fremsætte et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 1, hvilket ikke blev godtaget, eftersom mere end 40 medlemmer var imod at tage det i betragtning.


8.4. Lokale og regionale konsekvenser af udviklingen af intelligente net (afstemning)

Betænkning om lokale og regionale konsekvenser af udviklingen af intelligente net [2013/2128(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0065)


8.5. Fremtiden for små landbrugsbedrifter (afstemning)

Betænkning om fremtiden for små landbrugsbedrifter [2013/2096(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (stillet af GUE/NGL-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0066)


8.6. Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU (afstemning)

Betænkning om et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU [2013/2043(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0067)


8.7. Papirløse indvandrerkvinder i Den Europæiske Union (afstemning)

Betænkning om papirløse indvandrerkvinder i Den Europæiske Union [2013/2115(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0068)


8.8. Stålindustrien i Europa (afstemning)

Betænkning om en handlingplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig stålindustri i Europa [2013/2177(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: András Gyürk (A7-0028/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0069)


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Eva Lichtenberger - A7-0055/2014
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik og Daniel Hannan

Betænkning: Bernhard Rapkay - A7-0017/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Marino Baldini og Dimitar Stoyanov

Betænkning: Sari Essayah - A7-0319/2013
Peter Jahr

Betænkning: Marielle Gallo - A7-0281/2013
Marino Baldini, Andrej Plenković, Sandra Petrović Jakovina og Daniel Hannan

Indlæg af Anna Maria Corazza Bildt om Daniel Hannans stemmeforklaring.

Betænkning: Marielle Gallo - A7-0281/2013 (fortsat)
Syed Kamall

Betænkning: Arlene McCarthy - A7-0344/2012
Oleg Valjalo, Dimitar Stoyanov, Silvia Costa, Charles Tannock, Seán Kelly, Daniel Hannan og Syed Kamall

Betænkning: Sajjad Karim - A7-0056/2014
Anna Záborská, Dimitar Stoyanov, Miroslav Mikolášik, Daniel Hannan og Elena Băsescu

Betænkning: Ulrike Lunacek - A7-0009/2014
Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi, Zdravka Bušić, Bruno Gollnisch, Anna Záborská, Phil Bennion, Ewald Stadler, Emer Costello, Anna Maria Corazza Bildt, Dimitar Stoyanov, Sandra Petrović Jakovina, Davor Ivo Stier, Alda Sousa og Francesca Barracciu

Betænkning: Robert Rochefort - A7-0474/2013
Marino Baldini, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Oreste Rossi, Elena Băsescu, Ivana Maletić og Seán Kelly

Betænkning: Tadeusz Zwiefka - A7-0442/2013
Petru Constantin Luhan, Anna Záborská og Elena Băsescu

Betænkning: Elisabeth Schroedter - A7-0019/2014
Francesco De Angelis, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, María Irigoyen Pérez, Elena Băsescu og Francesca Barracciu

Betænkning: Czesław Adam Siekierski - A7-0029/2014
Biljana Borzan, Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić og Francesca Barracciu

Betænkning: Pablo Arias Echeverría - A7-0024/2014
Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu og Davor Ivo Stier

Flere stemmeforklaringer ville følge på mødet den følgende dag, onsdag den 5. februar 2014.


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.35 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Inese Vaidere havde meddelt, at hun ville have stemt for forslag til lovgivningsmæssig beslutning i Giovanni La Vias betænkning (A7-0363/2013) ved afstemningen den 20. november 2013.


12. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 87a, stk. 6, orienteret Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod:

- henstilling til afgørelse fra ENVI om ikke at modsætte sig udkast til Kommissionens forordning (EU) nr.…/.. om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for så vidt angår fastsættelse af den mængde kvoter for drivhusgasemissioner, der skal auktioneres i 2013-2020 (D031326/02 – 2014/2523(RPS)) (B7-0090/2014).

Zbigniew Ziobro, for EFD-Gruppen, tog ordet for at gøre indsigelse mod denne henstilling, jf. forretningsordenens artikel 87a, stk. 6.

Som følge heraf blev denne henstilling opført under afstemningstiden torsdag den 6. februar 2014.

Fristen for indgivelse af ændringsforslag blev fastsat til onsdag den 5. februar 2014, kl. 12.


13. Afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Antolín Sánchez Presedo (for ordføreren) forelagde betænkningen.

Indlæg af Evangelos Venizelos (formand for Rådet).

Indlæg af Marietta Giannakou om jordskælvene for nylig på den græske ø Kefalonia.

Indlæg af Michel Barnier (medlem af Kommissionen).

Talere: Constance Le Grip (ordfører for udtalelse fra AFCO), Corien Wortmann-Kool for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, Jürgen Klute for GUE/NGL-Gruppen, Claudio Morganti for EFD-Gruppen, Marianne Thyssen, Peter Simon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sven Giegold, Sharon Bowles, Philippe Lamberts, Werner Langen, Leonardo Domenici, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Werner Langen, Paulo Rangel, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou og Diogo Feio.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Phil Prendergast.

Talere: Michel Barnier og Evangelos Venizelos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.1 i protokollen af 6.2.2014.


14. Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, og Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Christofer Fjellner forelagde betænkningen.

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

Indlæg af Karel De Gucht (medlem af Kommissionen).

Talere: Daniel Caspary for PPE-Gruppen, Andrea Cozzolino for S&D-Gruppen, Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Cristiana Muscardini for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFD-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Tokia Saïfi, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Vital Moreira, Salvatore Iacolino, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Laima Liucija Andrikienė og Esther Herranz García.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Erik Bánki og Franz Obermayr.

Talere: Karel De Gucht, Christofer Fjellner og Evangelos Venizelos (formand for Rådet).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.13 i protokollen af 5.2.2014.


15. Behovet for hurtig vedtagelse af en bredt funderet afgift på finansielle transaktioner (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Behovet for hurtig vedtagelse af en bredt funderet afgift på finansielle transaktioner (2014/2513(RSP))

Evangelos Venizelos (formand for Rådet) og Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Werner Langen for PPE-Gruppen, Anni Podimata for S&D-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Werner Langen, Lajos Bokros for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Erik Bánki, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Sampo Terho for EFD-Gruppen, Hans-Peter Martin, løsgænger, og Astrid Lulling.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Leonardo Domenici, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Auke Zijlstra, Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anni Podimata, Ivailo Kalfin og Ewald Stadler.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Erik Bánki, Malika Benarab-Attou og Andrew Henry William Brons.

Talere: Algirdas Šemeta og Evangelos Venizelos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)

Berigtigelse (P7_TA(2010)0336(COR02)) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 5 i protokollen af 3.2.2014).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer var blevet anmodet om, at denne berigtigelse blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 216, stk. 4, ansås den for vedtaget.


17. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6)

Formanden gav meddelelse om følgende:

- henstilling fra TRAN til afgørelse om ikke at modsætte sig udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 om tekniske krav og administrative procedurer i forbindelse med personale inden for civil luftfart (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- henstilling fra REGI til afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 7. januar 2014 om en EU-adfærdskodeks for partnerskaber inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA) (B7-0086/2014)

var blevet meddelt på plenarmødet mandag, den 3. februar 2014 (punkt 6 i protokollen af 3.2.2014).

Der var ikke blevet gjort indsigelse mod disse henstillinger inden for fristen på 24 timer som fastsat i forretningsordenens artikel 87a.

Som følge heraf ansås disse henstillinger for vedtaget med virkning fra den 5. februar 2014, og afgørelserne ville blive offentliggjort under vedtagne tekster fra den følgende dags møde.


18. En ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030 (forhandling)

Betænkning om en ramme for klima- og energipolitkkerne frem til 2030 [2013/2135(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordførere: Anne Delvaux og Konrad Szymański (A7-0047/2014)

Anne Delvaux, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jolanta Emilia Hibner, og Konrad Szymański forelagde betænkningen.

Talere: Connie Hedegaard og Günther Oettinger (medlemmer af Kommissionen).

Talere: Herbert Reul for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jo Leinen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Herbert Reul, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Holger Krahmer, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, der ligeledes besvarede fem blåt kort-spørgsmål fra Zbigniew Ziobro, Chris Davies, Vicky Ford, Romana Jordan og Fiona Hall, Anna Rosbach for ECR-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Zbigniew Ziobro for EFD-Gruppen og Lucas Hartong, løsgænger.

FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

Talere: Pilar del Castillo Vera, Britta Thomsen, Fiona Hall, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Romana Jordan, Yannick Jadot, Vicky Ford, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Miloslav Ransdorf, Niki Tzavela, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hans-Peter Martin, Linda McAvan, Chris Davies, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bas Eickhout, Satu Hassi, Roger Helmer, Peter Liese, Teresa Riera Madurell, Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Bogusław Sonik, Catherine Trautmann, Romana Jordan, Wojciech Michał Olejniczak, Maria Da Graça Carvalho, Edite Estrela, Dubravka Šuica, Jo Leinen, Sophie Auconie, Marusya Lyubcheva og Krišjānis Kariņš.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Erik Bánki, Josefa Andrés Barea, Kent Johansson, Carl Schlyter, Jolanta Emilia Hibner og Seán Kelly.

Talere: Connie Hedegaard, Günther Oettinger, Anne Delvaux og Konrad Szymański

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.25 i protokollen af 5.2.2014.


19. Overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik [COM(2013)0009 - C7-0019/2013- 2013/0007(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Isabelle Thomas (A7-0468/2013)

Isabelle Thomas forelagde betænkningen.

Indlæg af Maria Damanaki (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Carmen Fraga Estévez for PPE-Gruppen, Ulrike Rodust for S&D-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo og Ole Christensen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Dubravka Šuica og Tonino Picula.

Talere: Maria Damanaki og Isabelle Thomas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.14 i protokollen af 5.2.2014.


20. Aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om samarbejde om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning *** - EU-samarbejdsaftaler om håndhævelse af konkurrencepolitikken - vejen frem (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om samarbejde om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning [12418/2012 - C7-0146/2013- 2012/0127(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000022/2014) af George Sabin Cutaş for Økonomi- og Valutaudvalget til Kommissionen: EU-samarbejdsaftaler om håndhævelse af konkurrencepolitikken - vejen frem (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014)

George Sabin Cutaş forelagde henstillingen og begrundede spørgsmålet.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Vital Moreira (ordfører for udtalelse fra INTA), Markus Ferber for PPE-Gruppen, Antolín Sánchez Presedo for S&D-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Elena Băsescu, Marino Baldini og Andreas Schwab.

Talere: Antonio Tajani og George Sabin Cutaş.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- George Sabin Cutaş for Økonomi- og Valutaudvalget om EU-samarbejdsaftaler om håndhævelse af konkurrencepolitikken - vejen frem (2013/2921(RSP)) (B7-0088/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.9 i protokollen af 5.2.2014 og punkt 9.10 i protokollen af 5.2.2014.


21. Bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere våbenhandelstraktaten *** - Traktaten om våbenhandel (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere våbenhandelstraktaten [12178/2013 - C7-0233/2013- 2013/0225(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A7-0041/2014)

Redegørelse fra Kommissionen: Traktaten om våbenhandel (2014/2534(RSP))

David Martin forelagde henstillingen.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Krzysztof Lisek (ordfører for udtalelse fra AFET), Ana Gomes for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Tarja Cronberg for Verts/ALE-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, og Richard Howitt.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Anneli Jäätteenmäki, Indrek Tarand, David Campbell Bannerman og Sabine Lösing.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Peter Skinner og Hiltrud Breyer.

Talere: Antonio Tajani og David Martin.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Arnaud Danjean for Udenrigsudvalget og David Martin for Udvalget om International Handel om ratificering af traktaten om våbenhandel (ATT) (2014/2534(RSP)) (B7-0075/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.11 i protokollen af 5.2.2014 og punkt 9.12 i protokollen af 5.2.2014.


22. Materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære ***I - Eksplosivstoffer til civil brug ***I - Ikke-automatiske vægte ***I - Elektromagnetisk kompatibilitet ***I - Elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser ***I - Elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer ***I - Simple trykbeholdere ***I - Måleinstrumenter ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære (omarbejdning) [COM(2011)0772 - C7-0426/2011- 2011/0356(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug (omarbejdning) [COM(2011)0771 - C7-0423/2011- 2011/0349(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte (omarbejdning) [COM(2011)0766 - C7-0430/2011- 2011/0352(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning) [COM(2011)0765 - C7-0429/2011- 2011/0351(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (omarbejdning) [COM(2011)0773 - C7-0427/2011- 2011/0357(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (omarbejdning) [COM(2011)0770 - C7-0421/2011- 2011/0354(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af simple trykbeholdere (omarbejdning) [COM(2011)0768 - C7-0428/2011- 2011/0350(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (omarbejdning) [COM(2011)0769 - C7-0422/2011- 2011/0353(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

Zuzana Roithová forelagde betænkningerne.

Indlæg af Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen).

Talere: Olga Sehnalová for S&D-Gruppen, Malcolm Harbour for ECR-Gruppen og Sergio Gaetano Cofferati.

Talere: Antonio Tajani og Zuzana Roithová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.15 i protokollen af 5.2.2014, punkt 9.16 i protokollen af 5.2.2014, punkt 9.17 i protokollen af 5.2.2014, punkt 9.18 i protokollen af 5.2.2014, punkt 9.19 i protokollen af 5.2.2014, punkt 9.20 i protokollen af 5.2.2014, punkt 9.21 i protokollen af 5.2.2014 og punkt 9.22 i protokollen af 5.2.2014.


23. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 527.823/OJME).


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.55.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka


Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Klaus-Heiner Lehne)

STEMMELISTE

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zasada, Zīle, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bloom, Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Ross, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Berès, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik