Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 310kWORD 219k
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα και χορήγηση αδειών πολλαπλής εδαφικής ισχύος για μουσικά έργα και για επιγραμμικές χρήσεις ***I (συζήτηση)
 4.Ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση αγοράς ***I (συζήτηση)
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Συμμετοχή της Γροιλανδίας στην εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.3.Μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Συμφωνία του Κέιπ Τάουν του 2012 για την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου του 1993 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση Torremolinos του 1977 για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών *** (ψηφοφορία)
  
6.5.Εικοστή ένατη ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.6.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας της Lara Comi (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.7.Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Zbigniew Ziobro (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.8.Προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ ***I (ψηφοφορία)
  
6.9.Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων ***I (ψηφοφορία)
  
6.10.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα και χορήγηση αδειών πολλαπλής εδαφικής ισχύος για μουσικά έργα και για επιγραμμικές χρήσεις ***I (ψηφοφορία)
  
6.11.Ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση αγοράς ***I (ψηφοφορία)
  
6.12.Επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή ***I (ψηφοφορία)
  
6.13.Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)
  
6.14.Ελεγκτικό Συνέδριο (ψηφοφορία)
  
6.15.Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και επικουρικότητα και αναλογικότητα - βελτίωση της νομοθεσίας (ψηφοφορία)
 7.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ιταλία
 8.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
8.1.Ομοφοβία και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου (ψηφοφορία)
  
8.2.Εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (ψηφοφορία)
  
8.3.Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης (ψηφοφορία)
  
8.4.Τοπικές και περιφερειακές συνέπειες της ανάπτυξης ευφυών δικτύων (ψηφοφορία)
  
8.5.Το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ψηφοφορία)
  
8.6.Ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (ψηφοφορία)
  
8.7.Μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
  
8.8.Χαλυβουργία στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 87α παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 13.Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών ***I (συζήτηση)
 14.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***I (συζήτηση)
 15.Ανάγκη ταχείας έγκρισης ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρεία βάση (συζήτηση)
 16.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 17.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 18.Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 (συζήτηση)
 19.Τήρηση των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής ***I (συζήτηση)
 20.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη συνεργασία για την εφαρμογή των νομοθεσιών τους περί ανταγωνισμού *** - Συμφωνίες συνεργασίας της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού – μελλοντικές προοπτικές (συζήτηση)
 21.Εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων *** - Συνθήκη για το εμπόριο όπλων (συζήτηση)
 22.Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες ***I - Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης ***I - Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας ***I - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ***I - Ηλεκτρολογικό υλικό προοριζόμενο για χρήση εντός ορισμένων ορίων τάσης ***I - Ανελκυστήρες και κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες ***I - Απλά δοχεία πίεσης ***I - Όργανα μετρήσεων ***I (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Klaus-Heiner Lehne)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I. Η κατάσταση στην Ταϊλάνδη (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Ταϊλάνδη (B7-0122/2014

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Ταϊλάνδη (B7-0123/2014

- Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ταϊλάνδη (B7-0124/2014

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort και Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Ταϊλάνδη (B7-0125/2014

- Charles Tannock και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Ταϊλάνδη (B7-0126/2014

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda και Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Ταϊλάνδη (B7-0127/2014).

II. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση στην Υπερδνειστερία περιοχή (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula και Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση στην Υπερδνειστερία περιοχή (B7-0128/2014

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan και Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση στην Υπερδνειστερία περιοχή (B7-0129/2014

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση στην Υπερδνειστερία περιοχή (B7-0131/2014

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat και Alda Sousa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση στην Υπερδνειστερία περιοχή (B7-0135/2014

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez και Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση στην Υπερδνειστερία περιοχή (B7-0136/2014

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση στην Υπερδνειστερία περιοχή (B7-0137/2014).

III. Μπαχρέιν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja και Ibrahim Sharif (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, με τίτλο "Μπαχρέιν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja και Ibrahim Sharif"(B7-0100/2014

- Charles Tannock και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, με τίτλο "Μπαχρέιν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja και Ibrahim Sharif" (B7-0121/2014

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo και Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, με τίτλο "Μπαχρέιν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja και Ibrahim Sharif" (B7-0130/2014

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias και Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, με τίτλο "Μπαχρέιν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja και Ibrahim Sharif" (B7-0132/2014

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort και Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, με τίτλο "Μπαχρέιν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja και Ibrahim Sharif" (B7-0133/2014

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, με τίτλο "Μπαχρέιν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja και Ibrahim Sharif" (B7-0134/2014).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.


3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα και χορήγηση αδειών πολλαπλής εδαφικής ισχύος για μουσικά έργα και για επιγραμμικές χρήσεις ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση διακρατικών αδειών σε δικαιώματα επί μουσικών έργων για επιγραμμικές χρήσεις στην εσωτερική αγορά [COM(2012)0372 – C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

Η Marielle Gallo παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Helmut Scholz (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Silvia-Adriana Ţicău (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Helga Trüpel (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Françoise Castex, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Christian Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Francisco Sosa Wagner, μη εγγεγραμμένος, Marco Scurria, Petra Kammerevert, Malika Benarab-Attou, Oldřich Vlasák, Dimitar Stoyanov, Sabine Verheyen, Antonio Masip Hidalgo, Marietje Schaake, Sajjad Karim, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Silvia Costa.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Josef Weidenholzer και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Theodor Dumitru Stolojan, Phil Prendergast, Piotr Borys και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Marielle Gallo.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2014.


4. Ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση αγοράς ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση αγοράς [COM(2011)0654 – C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

Η Arlene McCarthy παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Emine Bozkurt (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Theodor Dumitru Stolojan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, George Sabin Cutaş, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean-Paul Besset, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Sławomir Nitras, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Slavi Binev, Elena Băsescu, Evelyn Regner και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Sandra Petrović Jakovina, Franz Obermayr και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Viviane Reding.

Παρεμβαίνει η Arlene McCarthy.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2014.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Oldřich VLASÁK
Αντιπρόεδρος

5. Σύνθεση του Σώματος

Ο Søren Bo Søndergaard κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από την 5η Φεβρουαρίου 2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από αυτή την ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.


6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


6.1. Συμμετοχή της Γροιλανδίας στην εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 όσον αφορά τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στην εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ [COM(2013)0427 – C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0467/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0047)


6.2. Συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ [2013/0201(CNS)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0466/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0048)


6.3. Μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012 όσον αφορά τη μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση [COM(2013)0937 – C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0049)


6.4. Συμφωνία του Κέιπ Τάουν του 2012 για την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου του 1993 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση Torremolinos του 1977 για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να υπογράψουν, να επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν στη Συμφωνία του Κέιπ Τάουν του 2012 για την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου του Torremolinos 1993 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση Torremolinos του 1977 για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών [2013/0020(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0050)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Παρεμβάσεις

Nuno Melo, πριν από την ψηφοφορία.


6.5. Εικοστή ένατη ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) [2013/2119(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0051)


6.6. Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας της Lara Comi (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

'Eκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών που υπέβαλε η Lara Comi [2014/2014(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0052)


6.7. Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Zbigniew Ziobro (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Zbigniew Ziobro [2013/2189(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0053)

Παρεμβάσεις

Zbigniew Ziobro και Bruno Gollnisch, πριν από την ψηφοφορία.


6.8. Προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0054)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0054)


6.9. Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων [COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sari Essayah (A7-0319/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0055)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0055)


6.10. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα και χορήγηση αδειών πολλαπλής εδαφικής ισχύος για μουσικά έργα και για επιγραμμικές χρήσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση διακρατικών αδειών σε δικαιώματα επί μουσικών έργων για επιγραμμικές χρήσεις στην εσωτερική αγορά [COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0056)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0056)


6.11. Ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση αγοράς ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση αγοράς [COM(2011)0654 - C7-0358/2011- 2011/0297(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0057)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0057)


6.12. Επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ανακοίνωση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 617/2010 του Συμβουλίου [COM(2013)0153 - C7-0075/2013- 2013/0082(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0058)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0058)


6.13. Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον διορισμό του Klaus Lehne ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 169 παράγραφος 1 του Κανονισμού)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0059)


6.14. Ελεγκτικό Συνέδριο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου – η διαδικασία ορισμού των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου: διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [2012/2064(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0060)

Παρεμβάσεις

Inés Ayala Sender (εισηγήτρια), πριν από την ψηφοφορία.


6.15. Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και επικουρικότητα και αναλογικότητα - βελτίωση της νομοθεσίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και την επικουρικότητα και την αναλογικότητα - 19η έκθεση «Βελτίωση της νομοθεσίας» για το 2011 [2013/2077(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0061)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

7. Πανηγυρική συνεδρίαση - Ιταλία

Από τις 12.05 έως τις 12.40, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της επίσκεψης του Giorgio Napolitano, Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Oldřich VLASÁK
Αντιπρόεδρος

8. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

8.1. Ομοφοβία και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου [2013/2183(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα EFD)

Απορρίπτεται

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από τις ομάδες PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE και GUE/NGL)

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0062)

Παρεμβάσεις

Hubert Pirker, μετά την έγκριση της τροπολογίας 2, για να διασαφηνιστεί η γερμανική εκδοχή του κειμένου, και Michael Cashman επί της παρεμβάσεως του Hubert Pirker.


8.2. Εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/EΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές [2013/2116(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0063)


8.3. Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης – η αστική και διοικητική δικαιοσύνη στα κράτη μέλη [2013/2117(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0064)

Παρεμβάσεις
Rebecca Taylor, για να υποβάλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 1, η οποία δεν κρατείται, καθώς περισσότεροι από 40 βουλευτές αντιτίθενται στο να ληφθεί υπόψη.


8.4. Τοπικές και περιφερειακές συνέπειες της ανάπτυξης ευφυών δικτύων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις τοπικές και περιφερειακές συνέπειες της ανάπτυξης ευφυών δικτύων [2013/2128(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0065)


8.5. Το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων [2013/2096(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα GUE/NGL)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0066)


8.6. Ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ [2013/2043(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0067)


8.7. Μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2013/2115(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0068)


8.8. Χαλυβουργία στην Ευρώπη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη [2013/2177(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: András Gyürk (A7-0028/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0069)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Eva Lichtenberger - A7-0055/2014
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik και Daniel Hannan

Έκθεση Bernhard Rapkay - A7-0017/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Marino Baldini και Dimitar Stoyanov

Έκθεση Sari Essayah - A7-0319/2013
Peter Jahr

Έκθεση Marielle Gallo - A7-0281/2013
Marino Baldini, Andrej Plenković, Sandra Petrović Jakovina και Daniel Hannan

Παρεμβαίνει η Anna Maria Corazza Bildt επί της επεξηγήσεως ψήφου του Daniel Hannan

Έκθεση Marielle Gallo - A7-0281/2013 (συνέχεια)
Syed Kamall

Έκθεση Arlene McCarthy - A7-0344/2012
Oleg Valjalo, Dimitar Stoyanov, Silvia Costa, Charles Tannock, Seán Kelly, Daniel Hannan και Syed Kamall

Έκθεση Sajjad Karim - A7-0056/2014
Anna Záborská, Dimitar Stoyanov, Miroslav Mikolášik, Daniel Hannan και Elena Băsescu

Έκθεση Ulrike Lunacek - A7-0009/2014
Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi, Zdravka Bušić, Bruno Gollnisch, Anna Záborská, Phil Bennion, Ewald Stadler, Emer Costello, Anna Maria Corazza Bildt, Dimitar Stoyanov, Sandra Petrović Jakovina, Davor Ivo Stier, Alda Sousa και Francesca Barracciu

Έκθεση Robert Rochefort - A7-0474/2013
Marino Baldini, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Oreste Rossi, Elena Băsescu, Ivana Maletić και Seán Kelly

Έκθεση Tadeusz Zwiefka - A7-0442/2013
Petru Constantin Luhan, Anna Záborská και Elena Băsescu

Έκθεση Elisabeth Schroedter - A7-0019/2014
Francesco De Angelis, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, María Irigoyen Pérez, Elena Băsescu και Francesca Barracciu

Έκθεση Czesław Adam Siekierski - A7-0029/2014
Biljana Borzan, Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić και Francesca Barracciu

Έκθεση Pablo Arias Echeverría - A7-0024/2014
Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu και Davor Ivo Stier

Οι επεξηγήσεις ψήφου θα συνεχιστούν κατά την αυριανή συνεδρίαση της Τετάρτης 5 Φεβρουαρίου 2014.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.35 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Η Inese Vaidere ανακοινώνει ότι η πρόθεσή της ήταν να ψηφίσει υπέρ κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της προτάσεως νομοθετικού ψηφίσματος της έκθεσης Giovanni La Via (A7-0363/2013), στις 20 Νοεμβρίου 2013.


12. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 87α παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 87α παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση κατά της:

- σύστασης της επιτροπής ENVI περί μη διατύπωσης αντίρρησης ως προς το σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ.../... της Επιτροπής που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 με σκοπό τον καθορισμό του όγκου των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2013-2020 (D031326/02 – 2014/2523(RPS)) (B7-0090/2014).

Παρεμβαίνει ο Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, για να εκφράσει την αντίθεσή του στη σύσταση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 87α παράγραφος 6 του Κανονισμού.

Κατόπιν τούτων η εν λόγω σύσταση εγγράφεται στην ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 6 Φεβρουαρίου 2014.

Η προθεσμία υποβολής τροπολογιών ορίζεται για την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 ώρα 12.00 το μεσημέρι.


13. Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και ενιαίας διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Ο Antolín Sánchez Presedo (αναπληρώνοντας την εισηγήτρια) παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνει η Μαριέττα Γιαννάκου σχετικά με τους πρόσφατους σεισμούς στην Κεφαλλονιά.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Constance Le Grip (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marianne Thyssen, Peter Simon, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Giegold, Sharon Bowles, Philippe Lamberts, Werner Langen, Leonardo Domenici, Alfredo Pallone, Άννυ Ποδηματά, Danuta Maria Hübner, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Werner Langen, Paulo Rangel, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και Diogo Feio.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Phil Prendergast.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Ευάγγελος Βενιζέλος.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2014.


14. Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Ο Christofer Fjellner παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν ο Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrea Cozzolino, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Tokia Saïfi, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Vital Moreira, Salvatore Iacolino, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Laima Liucija Andrikienė και Esther Herranz García.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Erik Bánki και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht, Christofer Fjellner και Ευάγγελος Βενιζέλος (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2014.


15. Ανάγκη ταχείας έγκρισης ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρεία βάση (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανάγκη ταχείας έγκρισης ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρεία βάση (2014/2513(RSP))

Οι Ευάγγελος Βενιζέλος (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Άννυ Ποδηματά, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Werner Langen, Lajos Bokros, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Erik Bánki, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sampo Terho, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, και Astrid Lulling.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Leonardo Domenici, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Auke Zijlstra, Gunnar Hökmark, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Άννυς Ποδηματά, Ivailo Kalfin και Ewald Stadler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Erik Bánki, Malika Benarab-Attou και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και Ευάγγελος Βενιζέλος.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό P7_TA(2010)0336(COR02) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια εχθές (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.2.2014).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ούτε από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές (άρθρο 216 παράγραφος 4 του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.


17. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση:

- μία σύσταση απόφασης της επιτροπής TRAN περί μη διατύπωσης αντίρρησης ως προς το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής που τροποποιεί τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕE) αριθ. 1178/2011 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014

- μία σύσταση απόφασης της επιτροπής REGI περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής της 7 Ιανουαρίου 2014, για τον ευρωπαϊκό κώδικα συμπεριφοράς για τις εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών Ταμείων (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA) (B7-0086/2014)

ανακοινώθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της 3ης Φεβρουαρίου 2014 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.2.2014).

Καμία αντίρρηση δεν διατυπώθηκε ως προς αυτές τις συστάσεις εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών, όπως προβλέπει το άρθρο 87α του Κανονισμού.

Κατόπιν τούτου οι εν λόγω συστάσεις λογίζονται εγκριθείσες με έναρξη ισχύος την 5η Φεβρουαρίου 2014, οι δε αποφάσεις θα δημοσιευθούν στα κείμενα που εγκρίθηκαν της αυριανής συνεδρίασης.


18. Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 [2013/2135(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συνεισηγητές: Anne Delvaux και Konrad Szymański (A7-0047/2014)

Οι Anne Delvaux, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jolanta Emilia Hibner, και Konrad Szymański παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Connie Hedegaard και Günther Oettinger (μέλη της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Herbert Reul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jo Leinen, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Herbert Reul, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Holger Krahmer, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε πέντε ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Zbigniew Ziobro, Chris Davies, Vicky Ford, Romana Jordan και Fiona Hall, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Oldřich VLASÁK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pilar del Castillo Vera, Britta Thomsen, Fiona Hall, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Romana Jordan, Yannick Jadot, Vicky Ford, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Miloslav Ransdorf, Νίκη Τζαβέλα, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hans-Peter Martin, Linda McAvan, Chris Davies, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bas Eickhout, Satu Hassi, Roger Helmer, Peter Liese, Teresa Riera Madurell, Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Bogusław Sonik, Catherine Trautmann, Romana Jordan, Wojciech Michał Olejniczak, Maria Da Graça Carvalho, Edite Estrela, Dubravka Šuica, Jo Leinen, Sophie Auconie, Marusya Lyubcheva και Krišjānis Kariņš.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Erik Bánki, Josefa Andrés Barea, Kent Johansson, Carl Schlyter, Jolanta Emilia Hibner και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Connie Hedegaard, Günther Oettinger, Anne Delvaux και Konrad Szymański

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.25 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2014.


19. Τήρηση των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1224/2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής [COM(2013)0009 - C7-0019/2013- 2013/0007(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Isabelle Thomas (A7-0468/2013)

Η Isabelle Thomas παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ulrike Rodust, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo και Ole Christensen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dubravka Šuica και Tonino Picula.

Παρεμβαίνουν οι Μαρία Δαμανάκη και Isabelle Thomas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2014.


20. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη συνεργασία για την εφαρμογή των νομοθεσιών τους περί ανταγωνισμού *** - Συμφωνίες συνεργασίας της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού – μελλοντικές προοπτικές (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη συνεργασία για την εφαρμογή των νομοθεσιών τους περί ανταγωνισμού [12418/2012 - C7-0146/2013- 2012/0127(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000022/2014) που κατέθεσε ο George Sabin Cutaş, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, προς την Επιτροπή: Συμφωνίες συνεργασίας της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού - μελλοντικές προοπτικές (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014)

Ο George Sabin Cutaş παρουσιάζει τη σύσταση και αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Vital Moreira (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Antolín Sánchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elena Băsescu, Marino Baldini και Andreas Schwab.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και George Sabin Cutaş.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- George Sabin Cutaş, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού - μελλοντικές προοπτικές (2013/2921(RSP)) (B7-0088/2014).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2014 και σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2014.


21. Εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων *** - Συνθήκη για το εμπόριο όπλων (συζήτηση)

Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων [12178/2013 - C7-0233/2013- 2013/0225(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A7-0041/2014)

Δήλωση της Επιτροπής: Συνθήκη για το εμπόριο όπλων (2014/2534(RSP))

Ο David Martin παρουσιάζει τη σύσταση.

Ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Krzysztof Lisek (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tarja Cronberg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Richard Howitt.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anneli Jäätteenmäki, Indrek Tarand, David Campbell Bannerman και Sabine Lösing.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Peter Skinner και Hiltrud Breyer.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και David Martin.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, και David Martin, εξ ονόματος της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, σχετικά με την κύρωση της Συνθήκης για το εμπόριο όπλων (ΣΕΟ) (2014/2534(RSP)) (B7-0075/2014).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2014 και σημείο 9.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2014.


22. Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες ***I - Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης ***I - Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας ***I - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ***I - Ηλεκτρολογικό υλικό προοριζόμενο για χρήση εντός ορισμένων ορίων τάσης ***I - Ανελκυστήρες και κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες ***I - Απλά δοχεία πίεσης ***I - Όργανα μετρήσεων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση) [COM(2011)0772 - C7-0426/2011- 2011/0356(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση) [COM(2011)0771 - C7-0423/2011- 2011/0349(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εναρμόνιση των νόμων των κρατών μελών όσον αναφορά τη διαθεσιμότητα στην αγορά οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας (αναδιατύπωση) [COM(2011)0766 - C7-0430/2011- 2011/0352(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (αναδιατύπωση) [COM(2011)0765 - C7-0429/2011- 2011/0351(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης (αναδιατύπωση) [COM(2011)0773 - C7-0427/2011- 2011/0357(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ανελκυστήρων και κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες (αναδιατύπωση) [COM(2011)0770 - C7-0421/2011- 2011/0354(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά απλών δοχείων πίεσης (αναδιατύπωση) [COM(2011)0768 - C7-0428/2011- 2011/0350(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα οργάνων μετρήσεων στην αγορά (αναδιατύπωση) [COM(2011)0769 - C7-0422/2011- 2011/0353(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

Η Zuzana Roithová παρουσιάζει τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Olga Sehnalová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Zuzana Roithová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2014, σημείο 9.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2014, σημείο 9.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2014, σημείο 9.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2014, σημείο 9.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2014, σημείο 9.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2014, σημείο 9.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2014 και σημείο 9.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2014.


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 527.823/OJME).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.55.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Πιτσιλλίδης, Pittella, Plenković, Poc, Ποδηματά, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka


Παράρτηµα 1 - Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Klaus-Heiner Lehne)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zasada, Zīle, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bloom, Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Ross, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Berès, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου