Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 268kWORD 165k
Teisipäev, 4. veebruar 2014 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalne litsentsimine ***I (arutelu)
 4.Siseteabe alusel kauplemise ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavad kriminaalkaristused ***I (arutelu)
 5.Parlamendi koosseis
 6.Hääletused
  
6.1.Gröönimaa kaasamine Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamisse ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.2.Gröönimaa osalemine Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemis * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.3.Üleminek ELi kreedit- ja otsekorraldustele ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.4.2012. aasta Kaplinna leping 1977. aasta Torremolinose kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelise konventsiooniga seotud 1993. aasta protokolli sätete rakendamise kohta *** (hääletus)
  
6.5.29. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2011) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.6.Parlamendiliikme Lara Comi puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.7.Parlamendiliikme Zbigniew Ziobro puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.8.Vaba liikumise edendamine, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist ***I (hääletus)
  
6.9.Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine ***I (hääletus)
  
6.10.Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalne litsentsimine ***I (hääletus)
  
6.11.Siseteabe alusel kauplemise ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavad kriminaalkaristused ***I (hääletus)
  
6.12.Energeetikataristu investeerimisprojektid ***I (hääletus)
  
6.13.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Klaus-Heiner Lehne) (hääletus)
  
6.14.Kontrollikoda (hääletus)
  
6.15.ELi õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus - parem õigusloome (hääletus)
 7.Pidulik istung – Itaalia
 8.Hääletused (jätkamine)
  
8.1.Homofoobia ning seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuv diskrimineerimine (hääletus)
  
8.2.Ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi kohaldamine (hääletus)
  
8.3.ELi õiguskaitse tulemustabel (hääletus)
  
8.4.Nutivõrkude arendamise kohalikud ja piirkondlikud tagajärjed (hääletus)
  
8.5.Väikesed põllumajandusettevõtted (hääletus)
  
8.6.E-kaubanduse arengut toetav ühtne pakiveoturg (hääletus)
  
8.7.Ebaseaduslikult sisserännanud naised Euroopa Liidus (hääletus)
  
8.8.Euroopa terasetööstus (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 87a lõige 6)
 13.Krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute solveerimine ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi raames ***I (arutelu)
 14.Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed ***I (arutelu)
 15.Laiapõhjalise finantstehingute maksu kiire vastuvõtmise vajadus (arutelu)
 16.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 17.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 87a lõige 6)
 18.Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 (arutelu)
 19.Ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimine ***I (arutelu)
 20.Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline nende konkurentsiõiguse kohaldamisel tehtavat koostööd käsitlev leping *** - Konkurentsipoliitika jõustamist käsitlevad ELi koostöölepingud ja edasised arengusuunad (arutelu)
 21.Volituste andmine liikmesriikidele relvakaubanduslepingu ratifitseerimiseks Euroopa Liidu huvides *** - Relvakaubandusleping (arutelu)
 22.Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed ja kaitsesüsteemid ***I - Tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalid ***I - Mitteautomaatkaalud ***I - Elektromagnetiline ühilduvus ***I - Teatavates pingevahemikes kasutatavad elektriseadmed ***I - Liftid ja lifti ohutusseadised ***I - Lihtsad surveanumad ***I - Mõõtevahendid ***I (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Klaus-Heiner Lehne)


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I. Olukord Tais (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Tais (B7-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Tais (B7-0123/2014);

- Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel Tai kohta (B7-0124/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Tais (B7-0125/2014);

- Charles Tannock ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Tais (B7-0126/2014);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda ja Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel Tai kohta (B7-0127/2014).

II. Õigus haridusele Transnistria piirkonnas (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula ja Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel õiguse kohta haridusele Transnistria piirkonnas (B7-0128/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ja Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel õiguse kohta haridusele Transnistria piirkonnas (B7-0129/2014);

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel õiguse kohta haridusele Transnistria piirkonnas (B7-0131/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat ja Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel õiguse kohta haridusele Transnistria piirkonnas (B7-0135/2014);

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel õiguse kohta haridusele Transnistria piirkonnas (B7-0136/2014);

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel õiguse kohta haridusele Transnistria piirkonnas (B7-0137/2014).

III. Bahrein ning eelkõige Nabeel Rajabi, Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharifi juhtumid (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel Bahreini ning eelkõige Nabeel Rajabi, Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharifi juhtumite kohta (B7-0100/2014);

- Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel Bahreini ning eelkõige Nabeel Rajabi, Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharifi juhtumite kohta (B7-0121/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo ja Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel Bahreini ning eelkõige Nabeel Rajabi, Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharifi juhtumite kohta (B7-0130/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias ja Paul Murphy fraktsiooni GUE/NGL nimel Bahreini ning eelkõige Nabeel Rajabi, Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharifi juhtumite kohta (B7-0132/2014);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel Bahreini ning eelkõige Nabeel Rajabi, Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharifi juhtumite kohta (B7-0133/2014);

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel Bahreini ning eelkõige Nabeel Rajabi, Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharifi juhtumite kohta (B7-0134/2014).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.


3. Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalne litsentsimine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul [COM(2012)0372 – C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

Marielle Gallo tutvustas raportit.

Sõna võttis Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Helmut Scholz (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Silvia-Adriana Ţicău (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Helga Trüpel (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Csaba Sógor fraktsiooni PPE nimel, Françoise Castex fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Christian Engström fraktsiooni Verts/ALE nimel, Emma McClarkin fraktsiooni ECR nimel, ja Francisco Sosa Wagner (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marco Scurria, Petra Kammerevert, Malika Benarab-Attou, Oldřich Vlasák, Dimitar Stoyanov, Sabine Verheyen, Antonio Masip Hidalgo, Marietje Schaake, Sajjad Karim, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Silvia Costa.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Josef Weidenholzer ja Sergio Gaetano Cofferati.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Theodor Dumitru Stolojan, Phil Prendergast, Piotr Borys ja Eija-Riitta Korhola.

Sõna võtsid Michel Barnier ja Marielle Gallo.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.2.2014protokoll punkt 6.10.


4. Siseteabe alusel kauplemise ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavad kriminaalkaristused ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv siseteabe alusel kauplemise ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta [COM(2011)0654 – C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

Arlene McCarthy tutvustas raportit.

Sõna võtsid Viviane Reding (komisjoni asepresident) ja Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Emine Bozkurt (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Theodor Dumitru Stolojan fraktsiooni PPE nimel, George Sabin Cutaş fraktsiooni S&D nimel, Wolf Klinz fraktsiooni ALDE nimel, Jean-Paul Besset fraktsiooni Verts/ALE nimel, Claudio Morganti fraktsiooni EFD nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sławomir Nitras, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Slavi Binev, Elena Băsescu, Evelyn Regner ja Jaroslav Paška.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Sandra Petrović Jakovina, Franz Obermayr ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võtsid Michel Barnier ja Viviane Reding.

Sõna võttis Arlene McCarthy.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.2.2014protokoll punkt 6.11.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

5. Parlamendi koosseis

Søren Bo Søndergaard on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 5. veebruarist 2014.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb sellest kuupäevast alates vabaks, ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat ametiasutust.


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Gröönimaa kaasamine Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamisse ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 seoses Gröönimaa kaasamisega Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamisse [COM(2013)0427 – C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0467/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0047)


6.2. Gröönimaa osalemine Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemis * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega nähakse ette eeskirjad ja kord, mille alusel saab Gröönimaa osaleda Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemis [2013/0201(CNS)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0466/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0048)


6.3. Üleminek ELi kreedit- ja otsekorraldustele ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 260/2012 ELi kreedit- ja otsekorraldustele ülemineku osas [COM(2013)0937 – C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0049)


6.4. 2012. aasta Kaplinna leping 1977. aasta Torremolinose kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelise konventsiooniga seotud 1993. aasta protokolli sätete rakendamise kohta *** (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega volitatakse liikmesriike allkirjastama 2012. aasta Kaplinna lepingut (1977. aasta Torremolinose kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelise konventsiooniga seotud 1993. aasta protokolli sätete rakendamise kohta), seda ratifitseerima või sellega ühinema [2013/0020(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0050)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

Sõnavõtud

Nuno Melo, enne hääletust.


6.5. 29. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2011) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitleva 29. aastaaruande (2011) kohta [2013/2119(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0051)


6.6. Parlamendiliikme Lara Comi puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Lara Comi puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta [2014/2014(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0052)


6.7. Parlamendiliikme Zbigniew Ziobro puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Zbigniew Ziobro puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2013/2189(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0053)

Sõnavõtud

Zbigniew Ziobro ja Bruno Gollnisch, enne hääletust.


6.8. Vaba liikumise edendamine, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega edendatakse kodanike ja ettevõtjate vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist Euroopa Liidus, ja millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P7_TA(2014)0054)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0054)


6.9. Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 92/58/EMÜ, 92/85/EMÜ, 94/33/EÜ ja 98/24/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/37/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist [COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Sari Essayah (A7-0319/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P7_TA(2014)0055)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0055)


6.10. Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalne litsentsimine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul [COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0056)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0056)


6.11. Siseteabe alusel kauplemise ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavad kriminaalkaristused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv siseteabe alusel kauplemise ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta [COM(2011)0654 - C7-0358/2011- 2011/0297(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P7_TA(2014)0057)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0057)


6.12. Energeetikataristu investeerimisprojektid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse komisjoni teavitamist Euroopa Liidu energeetikataristu investeerimisprojektidest ning millega asendatakse määrus (EL, Euratom) nr 617/2010 [COM(2013)0153 - C7-0075/2013- 2013/0082(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P7_TA(2014)0058)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0058)


6.13. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Klaus-Heiner Lehne) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Klaus Heiner Lehne kontrollikoja liikmeks [N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

(Antud häälte enamus)

Salajane hääletus (kodukorra artikli 169 lõige 1)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile.

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0059)


6.14. Kontrollikoda (hääletus)

Raport kontrollikoja tulevase rolli kohta. Kontrollikoja liikmete ametisse määramise menetlus: konsulteerimine Euroopa Parlamendiga [2012/2064(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0060)

Sõnavõtud

Inés Ayala Sender (raportöör), enne hääletust.


6.15. ELi õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus - parem õigusloome (hääletus)

Raport ELi õigusloome kvaliteedi ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kohta seoses 19. aruandega „Parem õigusloome”, mis käsitleb aastat 2011 [2013/2077(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0061)

(Istung katkestati kell 11.55 kuni piduliku istungini.)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

7. Pidulik istung – Itaalia

Kell 12.05 kuni 12.40 toimus parlamendi pidulik istung Itaalia Vabariigi presidendi Giorgio Napolitano visiidi puhul.


ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

8. Hääletused (jätkamine)

8.1. Homofoobia ning seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuv diskrimineerimine (hääletus)

Raport homofoobia ning seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuva diskrimineerimise vastu võitlemise ELi tegevuskava kohta [2013/2183(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (fraktsiooni EFD nimel)

Tagasi lükatud

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (fraktsioonide PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE ja GUE/NGL nimel)

Vastu võetud (P7_TA(2014)0062)

Sõnavõtud

Hubert Pirker, pärast muudatusettepaneku nr 2 vastuvõtmist, et täpsustada teksti saksakeelset versiooni, ning Michael Cashman, kes võttis sõna Hubert Pirkeri sõnavõtu kohta.


8.2. Ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi kohaldamine (hääletus)

Raport ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi 2005/29/EÜ kohaldamise kohta [2013/2116(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0063)


8.3. ELi õiguskaitse tulemustabel (hääletus)

Raport ELi õiguskaitse tulemustabeli ning tsiviil- ja haldusõiguse kohta liikmesriikides [2013/2117(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0064)

Sõnavõtud

Rebecca Taylor, kes esitas muudatusettepaneku nr 1 kohta suulise muudatusettepaneku, mis lükati tagasi, kuna selle arutamisele võtmisele oli vastu rohkem kui 40 parlamendiliiget.


8.4. Nutivõrkude arendamise kohalikud ja piirkondlikud tagajärjed (hääletus)

Raport nutivõrkude arendamise kohalike ja piirkondlike tagajärgede kohta [2013/2128(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0065)


8.5. Väikesed põllumajandusettevõtted (hääletus)

Raport väikeste põllumajandusettevõtete tuleviku kohta [2013/2096(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (fraktsiooni GUE/NGL nimel)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0066)


8.6. E-kaubanduse arengut toetav ühtne pakiveoturg (hääletus)

Raport ELi e-kaubanduse arengut toetava ühtse pakiveoturu kohta [2013/2043(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0067)


8.7. Ebaseaduslikult sisserännanud naised Euroopa Liidus (hääletus)

Raport ebaseaduslikult sisserännanud naiste kohta Euroopa Liidus [2013/2115(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0068)


8.8. Euroopa terasetööstus (hääletus)

Raport Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku terasetööstuse tegevuskava kohta [2013/2177(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: András Gyürk (A7-0028/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0069)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Eva Lichtenberger - A7-0055/2014
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik ja Daniel Hannan

Raport: Bernhard Rapkay - A7-0017/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Marino Baldini ja Dimitar Stoyanov

Raport: Sari Essayah - A7-0319/2013
Peter Jahr

Raport: Marielle Gallo - A7-0281/2013
Marino Baldini, Andrej Plenković, Sandra Petrović Jakovina ja Daniel Hannan

Sõna võttis Anna Maria Corazza Bildt Daniel Hannani selgituse kohta.

Raport: Marielle Gallo - A7-0281/2013 (jätk)
Syed Kamall

Raport: Arlene McCarthy - A7-0344/2012
Oleg Valjalo, Dimitar Stoyanov, Silvia Costa, Charles Tannock, Seán Kelly, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Raport: Sajjad Karim - A7-0056/2014
Anna Záborská, Dimitar Stoyanov, Miroslav Mikolášik, Daniel Hannan ja Elena Băsescu

Raport: Ulrike Lunacek - A7-0009/2014
Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi, Zdravka Bušić, Bruno Gollnisch, Anna Záborská, Phil Bennion, Ewald Stadler, Emer Costello, Anna Maria Corazza Bildt, Dimitar Stoyanov, Sandra Petrović Jakovina, Davor Ivo Stier, Alda Sousa ja Francesca Barracciu

Raport: Robert Rochefort - A7-0474/2013
Marino Baldini, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Oreste Rossi, Elena Băsescu, Ivana Maletić ja Seán Kelly

Raport: Tadeusz Zwiefka - A7-0442/2013
Petru Constantin Luhan, Anna Záborská ja Elena Băsescu

Raport: Elisabeth Schroedter - A7-0019/2014
Francesco De Angelis, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, María Irigoyen Pérez, Elena Băsescu ja Francesca Barracciu

Raport: Czesław Adam Siekierski - A7-0029/2014
Biljana Borzan, Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić ja Francesca Barracciu

Raport: Pablo Arias Echeverría - A7-0024/2014
Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu ja Davor Ivo Stier

Hääletuste selgitustega jätkatakse homsel istungil (kolmapäev, 5. veebruar 2014).


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.35 ja see jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Inese Vaidere andis teada, et soovis hääletada Giovanni La Via raportit käsitleva seadusandliku resolutsiooni projekti (A7-0363/2013) hääletamisel 20. novembril 2013. aastal selle poolt.


12. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 87a lõige 6)

Vastavalt kodukorra artikli 87a lõikele 6 teavitab komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamendi presidenti sellest, et ei ole esitatud vastuväiteid seoses:

- ENVI komisjoni soovitusega mitte esitada vastuväiteid komisjoni määruse eelnõule (EL) nr …/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 1031/2010 eelkõige selleks, et määrata kindlaks aastatel 2013–2020 enampakkumisel müüdavate kasvuhoonegaaside saastekvootide maht (D031326/02 – 2014/2523(RPS)) (B7-0090/2014).

Zbigniew Ziobro võttis fraktsiooni EFD nimel sõna, et esitada sellele soovitusele kodukorra artikli 87a lõike 6 kohaselt vastuväide.

Seetõttu pannakse soovitus hääletusele neljapäeval, 6. veebruaril 2014.

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmapäev, 5. veebruar 2014 kell 12.00.


13. Krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute solveerimine ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi raames ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute solveerimiseks ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi raames ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1093/2010 [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Antolín Sánchez Presedo (raportööri asendaja) tutvustas raportit.

Sõna võttis Evangelos Venizelos (nõukogu eesistuja).

Sõna võttis Marietta Giannakou, kes puudutas hiljuti Kreeka saarel Kefalliníal toimunud maavärinate teemat.

Sõna võttis Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Constance Le Grip (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), Corien Wortmann-Kool fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Jürgen Klute fraktsiooni GUE/NGL nimel, Claudio Morganti fraktsiooni EFD nimel, Marianne Thyssen, Peter Simon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sven Giegold, Sharon Bowles, Philippe Lamberts, Werner Langen, Leonardo Domenici, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Werner Langen, Paulo Rangel, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Diogo Feio.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Phil Prendergast.

Sõna võtsid Michel Barnier ja Evangelos Venizelos.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2014protokoll punkt 9.1.


14. Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, ja nõukogu määrust (EÜ) nr 597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Christofer Fjellner tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võttis Karel De Gucht (komisjoni liige).

Sõna võtsid Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Andrea Cozzolino fraktsiooni S&D nimel, Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFD nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tokia Saïfi, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Vital Moreira, Salvatore Iacolino, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Laima Liucija Andrikienė ja Esther Herranz García.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Erik Bánki ja Franz Obermayr.

Sõna võtsid Karel De Gucht, Christofer Fjellner ja Evangelos Venizelos (nõukogu eesistuja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.2.2014protokoll punkt 9.13.


15. Laiapõhjalise finantstehingute maksu kiire vastuvõtmise vajadus (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Laiapõhjalise finantstehingute maksu kiire vastuvõtmise vajadus (2014/2513(RSP))

Evangelos Venizelos (nõukogu eesistuja) ja Algirdas Šemeta (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Werner Langen fraktsiooni PPE nimel, Anni Podimata fraktsiooni S&D nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Werner Langen, Lajos Bokros fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Erik Bánki, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sampo Terho fraktsiooni EFD nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Astrid Lulling.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Leonardo Domenici, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Auke Zijlstra, Gunnar Hökmark, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anni Podimata, Ivailo Kalfin ja Ewald Stadler.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Erik Bánki, Malika Benarab-Attou ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võtsid Algirdas Šemeta ja Evangelos Venizelos.

Arutelu lõpetati.


16. Parandus (kodukorra artikkel 216)

Parandus (P7_TA(2010)0336(COR02)) tehti teatavaks eelmisel päeval toimunud täiskogu istungil (3.2.2014protokoll punkt 5).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget ei ole esitanud taotlust paranduse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 216 lõige 4), loetakse parandus heakskiidetuks.


17. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 87a lõige 6)

Juhataja andis teada järgmist:

Esmaspäeval, 3. veebruaril 2014 esitati täiskogu istungil (3.2.2014protokoll punkt 6):

- TRAN komisjoni soovitus otsuse kohta mitte esitada vastuväiteid komisjoni määruse eelnõule, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused (D029683/02 – 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- REGI komisjoni soovitus otsuse kohta mitte esitada vastuväiteid komisjoni 7. jaanuari 2014. aasta delegeeritud määrusele, mis käsitleb Euroopa tegevusjuhendit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames loodavate partnerluste kohta (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA) (B7-0086/2014).

Kodukorra artiklis 87a ette nähtud 24 tunni jooksul ei esitatud nendele soovitustele ühtegi vastuväidet.

Seetõttu loetakse nimetatud soovitused vastuvõetuks alates 5. veebruarist 2014 ning otsused avaldatakse koos järgmise päeva istungil vastu võetud tekstidega.


18. Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 (arutelu)

Raport kliima- ja energiapoliitika raamistiku kohta aastani 2030 [2013/2135(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Kaasraportöörid: Anne Delvaux ja Konrad Szymański (A7-0047/2014)

Anne Delvaux (kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jolanta Emilia Hibner) ja Konrad Szymański tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Connie Hedegaard ja Günther Oettinger (komisjoni liikmed).

Sõna võtsid Herbert Reul fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jo Leinen, Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Herbert Reul, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Holger Krahmer, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi viiele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Zbigniew Ziobro, Chris Davies, Vicky Ford, Romana Jordan ja Fiona Hall, Anna Rosbach fraktsiooni ECR nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Zbigniew Ziobro fraktsiooni EFD nimel, ja Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

Sõna võtsid Pilar del Castillo Vera, Britta Thomsen, Fiona Hall, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Romana Jordan, Yannick Jadot, Vicky Ford, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Miloslav Ransdorf, Niki Tzavela, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Peter Martin, Linda McAvan, Chris Davies, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bas Eickhout, Satu Hassi, Roger Helmer, Peter Liese, Teresa Riera Madurell, Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Bogusław Sonik, Catherine Trautmann, Romana Jordan, Wojciech Michał Olejniczak, Maria Da Graça Carvalho, Edite Estrela, Dubravka Šuica, Jo Leinen, Sophie Auconie, Marusya Lyubcheva ja Krišjānis Kariņš.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Erik Bánki, Josefa Andrés Barea, Kent Johansson, Carl Schlyter, Jolanta Emilia Hibner ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Connie Hedegaard, Günther Oettinger, Anne Delvaux ja Konrad Szymański

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.2.2014protokoll punkt 9.25.


19. Ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks [COM(2013)0009 - C7-0019/2013- 2013/0007(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Isabelle Thomas (A7-0468/2013)

Isabelle Thomas tutvustas raportit.

Sõna võttis Maria Damanaki (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Carmen Fraga Estévez fraktsiooni PPE nimel, Ulrike Rodust fraktsiooni S&D nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marek Józef Gróbarczyk fraktsiooni ECR nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo ja Ole Christensen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dubravka Šuica ja Tonino Picula.

Sõna võtsid Maria Damanaki ja Isabelle Thomas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.2.2014protokoll punkt 9.14.


20. Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline nende konkurentsiõiguse kohaldamisel tehtavat koostööd käsitlev leping *** - Konkurentsipoliitika jõustamist käsitlevad ELi koostöölepingud ja edasised arengusuunad (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise nende konkurentsiõiguse kohaldamisel tehtavat koostööd käsitleva lepingu sõlmimise kohta [12418/2012 - C7-0146/2013- 2012/0127(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

George Sabin Cutaş esitas majandus- ja rahanduskomisjoni nimel komisjonile suuliselt vastatava küsimuse (O-000022/2014): Konkurentsipoliitika jõustamist käsitlevad ELi koostöölepingud ja edasised arengusuunad (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014)

George Sabin Cutaş tutvustas soovitust ja esitas küsimuse.

Antonio Tajani (komisjoni asepresident) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Vital Moreira (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Antolín Sánchez Presedo fraktsiooni S&D nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Elena Băsescu, Marino Baldini ja Andreas Schwab.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja George Sabin Cutaş.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- George Sabin Cutaş, majandus- ja rahanduskomisjoni nimel: Konkurentsipoliitika jõustamist käsitlevad ELi koostöölepingud ja edasised arengusuunad (2013/2921(RSP)) (B7-0088/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.2.2014protokoll punkt 9.9 ja 5.2.2014protokoll punkt 9.10.


21. Volituste andmine liikmesriikidele relvakaubanduslepingu ratifitseerimiseks Euroopa Liidu huvides *** - Relvakaubandusleping (arutelu)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega volitatakse liikmesriike ratifitseerima Euroopa Liidu huvides relvakaubanduslepingut [12178/2013 - C7-0233/2013- 2013/0225(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: David Martin (A7-0041/2014)

Komisjoni avaldus: Relvakaubandusleping (2014/2534(RSP))

David Martin tutvustas soovitust.

Antonio Tajani (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Krzysztof Lisek (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Tarja Cronberg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Richard Howitt.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Anneli Jäätteenmäki, Indrek Tarand, David Campbell Bannerman ja Sabine Lösing.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Peter Skinner ja Hiltrud Breyer.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja David Martin.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Arnaud Danjean väliskomisjoni nimel ja David Martin rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel: Relvakaubanduslepingu ratifitseerimine (2014/2534(RSP)) (B7-0075/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.2.2014protokoll punkt 9.11 ja 5.2.2014protokoll punkt 9.12.


22. Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed ja kaitsesüsteemid ***I - Tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalid ***I - Mitteautomaatkaalud ***I - Elektromagnetiline ühilduvus ***I - Teatavates pingevahemikes kasutatavad elektriseadmed ***I - Liftid ja lifti ohutusseadised ***I - Lihtsad surveanumad ***I - Mõõtevahendid ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2011)0772 - C7-0426/2011- 2011/0356(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide turul kättesaadavaks tegemist ja järelevalvet käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2011)0771 - C7-0423/2011- 2011/0349(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mitteautomaatkaalude turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2011)0766 - C7-0430/2011- 2011/0352(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2011)0765 - C7-0429/2011- 2011/0351(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2011)0773 - C7-0427/2011- 2011/0357(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liftide ja lifti ohutusseadiste turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2011)0770 - C7-0421/2011- 2011/0354(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lihtsate surveanumate turule laskmist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2011)0768 - C7-0428/2011- 2011/0350(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mõõtevahendite turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2011)0769 - C7-0422/2011- 2011/0353(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

Zuzana Roithová tutvustas raporteid.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Olga Sehnalová fraktsiooni S&D nimel, Malcolm Harbour fraktsiooni ECR nimel, ja Sergio Gaetano Cofferati.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja Zuzana Roithová.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.2.2014 protokolli punkt 9.15, 5.2.2014 protokolli punkt 9.16, 5.2.2014 protokolli punkt 9.17, 5.2.2014 protokolli punkt 9.18, 5.2.2014 protokolli punkt 9.19, 5.2.2014 protokolli punkt 9.20, 5.2.2014 protokolli punkt 9.21 ja 5.2.2014 protokolli punkt 9.22.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 527.823/OJME).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.55.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka


Lisa 1 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Klaus-Heiner Lehne)

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zasada, Zīle, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bloom, Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Ross, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Berès, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika