Rodyklė 
Protokolas
PDF 277kWORD 209k
Antradienis, 2014 m. vasario 4 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Autorių teisės, gretutinės teisės ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimas ***I (diskusijos)
 4.Baudžiamosios sankcijos už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka ***I (diskusijos)
 5.Parlamento sudėtis
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Grenlandijos dalyvavimas Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.2.Grenlandijos dalyvavimas Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.3.Perėjimas prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.4.2012 m. Keiptauno susitarimas dėl 1977 m. Tarptautinės Toremolinoso konvencijos dėl žvejybos laivų saugos 1993 m. Toremolinoso protokolo nuostatų įgyvendinimo *** (balsavimas)
  6.5.29-oji metinė ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2011 m.) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.6.Prašymas ginti Parlamento narės Laros Comi umunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.7.Prašymas atšaukti Parlamento nario Zbigniewo Ziobro imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.8.Laisvo judėjimo skatinimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą ***I (balsavimas)
  6.9.Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas ***I (balsavimas)
  6.10.Autorių teisės, gretutinės teisės ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimas ***I (balsavimas)
  6.11.Baudžiamosios sankcijos už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka ***I (balsavimas)
  6.12.Energetikos infastruktūros investiciniai projektai ***I (balsavimas)
  6.13.Audito Rūmų nario skyrimas (Klaus Heiner Lehne) (balsavimas)
  6.14.Audito Rūmai (balsavimas)
  6.15.ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. Geresnė teisėkūra (balsavimas)
 7.Iškilmingas posėdis. Italija
 8.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  8.1.Homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės (balsavimas)
  8.2.Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymas (balsavimas)
  8.3.ES teisingumo rezultatų suvestinė (balsavimas)
  8.4.Pažangiųjų elektros energijos tinklų kūrimo pasekmės vietos ir regioniniu lygmenimis (balsavimas)
  8.5.Mažos žemės ūkio valdos (balsavimas)
  8.6.Integruota siuntinių pristatymo rinka ES e. prekybos augimui paskatinti (balsavimas)
  8.7.Dokumentų neturinčios migrantės Europos Sąjungoje (balsavimas)
  8.8.Europos plieno pramonė (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87 a straipsnio 6 dalis)
 13.Kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymas, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu ***I (diskusijos)
 14.Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių ***I (diskusijos)
 15.Būtinybė skubiai priimti plačiai taikomą finansinių sandorių mokestį (diskusijos)
 16.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 17.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalis)
 18.2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija (diskusijos)
 19.Bendros žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis ***I (diskusijos)
 20.Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl bendradarbiavimo taikant konkurencijos teisės aktus *** - ES bendradarbiavimo susitarimai konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje. Tolesnė veikla (diskusijos)
 21.Valstybių narių įgaliojimas Europos Sąjungos interesais ratifikuoti Sutartį dėl prekybos ginklais *** - Sutartis dėl prekybos ginklais (diskusijos)
 22.Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemos ***I - Civiliniam naudojimui skirti sprogmenys ***I - Neautomatinės svarstyklės ***I - Elektromagnetinis suderinamumas ***I - Tam tikrose įtampos ribose skirti naudoti elektros įrenginiai ***I - Liftų ir lifto saugos įtaisai ***I - Paprastieji slėginiai indai ***I - Matavimo priemonės ***I (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. Audito Rūmų nario skyrimas (Klaus Heiner LEHNE, DE)


PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I. Padėtis Tailande (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Mitro Repo S&D frakcijos vardu – dėl padėties Tailande (B7-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu – dėl padėties Tailande (B7-0123/2014);

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Tailando (B7-0124/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Tailande (B7-0125/2014);

- Charles Tannock ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu – dėl padėties Tailande (B7-0126/2014);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Tailande (B7-0127/2014).

II. Teisė į mokslą Padniestrės regione (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu – dėl teisės į mokslą Padniestrės regione (B7-0128/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ir Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu – dėl teisės į mokslą Padniestrės regione (B7-0129/2014);

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu – dėl teisės į mokslą Padniestrės regione (B7-0131/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat ir Alda Sousa GUE/NGL frakcijos vardu – dėl teisės į mokslą Padniestrės regione (B7-0135/2014);

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu – dėl teisės į mokslą Padniestrės regione (B7-0136/2014);

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl teisės į mokslą Padniestrės regione (B7-0137/2014).

III. Bahreinas, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos ir Ibrahimo Sharifo atvejai (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu – dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos ir Ibrahimo Sharifo atvejų (B7-0100/2014);

- Charles Tannock ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu – dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos ir Ibrahimo Sharifo atvejų (B7-0121/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu – dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos ir Ibrahimo Sharifo atvejų (B7-0130/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias ir Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos ir Ibrahimo Sharifo atvejų (B7-0132/2014);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu – dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos ir Ibrahimo Sharifo atvejų (B7-0133/2014);

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos ir Ibrahimo Sharifo atvejų (B7-0134/2014).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį.


3. Autorių teisės, gretutinės teisės ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje [COM(2012)0372 – C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Marielle Gallo (A7-0281/2013).

Marielle Gallo pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Helmut Scholz (INTA komiteto nuomonės referentas), Silvia-Adriana Ţicău (ITRE komiteto nuomonės referentė), Helga Trüpel (CULT komiteto nuomonės referentė), Csaba Sógor PPE frakcijos vardu, Françoise Castex S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Christian Engström Verts/ALE frakcijos vardu, Emma McClarkin ECR frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Francisco Sosa Wagner, Marco Scurria, Petra Kammerevert, Malika Benarab-Attou, Oldřich Vlasák, Dimitar Stoyanov, Sabine Verheyen, Antonio Masip Hidalgo, Marietje Schaake, Sajjad Karim, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Silvia Costa.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Josef Weidenholzer ir Sergio Gaetano Cofferati.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Theodor Dumitru Stolojan, Phil Prendergast, Piotr Borys ir Eija-Riitta Korhola.

Kalbėjo: Michel Barnier ir Marielle Gallo.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 6.10 punktas.


4. Baudžiamosios sankcijos už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka [COM(2011)0654 – C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Arlene McCarthy (A7-0344/2012).

Arlene McCarthy pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) ir Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Emine Bozkurt (LIBE komiteto nuomonės referentė), Theodor Dumitru Stolojan PPE frakcijos vardu, George Sabin Cutaş S&D frakcijos vardu, Wolf Klinz ALDE frakcijos vardu, Jean-Paul Besset Verts/ALE frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Andreas Mölzer, Sławomir Nitras, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Slavi Binev, Elena Băsescu, Evelyn Regner ir Jaroslav Paška.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Sandra Petrović Jakovina, Franz Obermayr ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo: Michel Barnier ir Viviane Reding.

Kalbėjo Arlene McCarthy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 6.11 punktas.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

5. Parlamento sudėtis

Søren Bo Søndergaard raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2014 m. vasario 5 d..

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 3 dalimi, Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Grenlandijos dalyvavimas Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Grenlandijos dalyvavimo Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2368/2002 [COM(2013)0427 – C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0467/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0047).


6.2. Grenlandijos dalyvavimas Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos taisyklės ir tvarka, kad Grenlandija galėtų dalyvauti Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje [2013/0201(CNS)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0466/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0048).


6.3. Perėjimas prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl perėjimo prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 260/2012 [COM(2013)0937 – C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Sharon Bowles (A7-0036/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0049).


6.4. 2012 m. Keiptauno susitarimas dėl 1977 m. Tarptautinės Toremolinoso konvencijos dėl žvejybos laivų saugos 1993 m. Toremolinoso protokolo nuostatų įgyvendinimo *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybėms narėms leidžiama pasirašyti ir ratifikuoti 2012 m. Keiptauno susitarimą dėl 1977 m. Tarptautinės Toremolinoso konvencijos dėl žvejybos laivų saugos 1993 m. Protokolo nuostatų įgyvendinimo arba prie šio Susitarimo prisijungti, projekto [2013/0020(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Werner Kuhn (A7-0040/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0050).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

Kalbėjo:

Nuno Melo prieš balsavimo pradžią.


6.5. 29-oji metinė ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2011 m.) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl 29-osios metinės ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (2011 m.) [2013/2119(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0051).


6.6. Prašymas ginti Parlamento narės Laros Comi umunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo ginti Laros Comi privilegijas ir imunitetą [2014/2014(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0052).


6.7. Prašymas atšaukti Parlamento nario Zbigniewo Ziobro imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Zbigniewo Ziobro imunitetą [2013/2189(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Cecilia Wikström (A7-0045/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0053).

Kalbėjo:

Zbigniew Ziobro ir Bruno Gollnisch prieš balsavimo pradžią.


6.8. Laisvo judėjimo skatinimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo skatinamas laisvas piliečių ir įmonių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą Europos Sąjungoje ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P7_TA(2014)0054).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0054).


6.9. Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, siekiant suderinti su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/58/EEB, 92/85/EEB, 94/33/EB, 98/24/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB [COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Sari Essayah (A7-0319/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P7_TA(2014)0055).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0055).


6.10. Autorių teisės, gretutinės teisės ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje [COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Marielle Gallo (A7-0281/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta (P7_TA(2014)0056).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0056).


6.11. Baudžiamosios sankcijos už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka [COM(2011)0654 - C7-0358/2011- 2011/0297(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Arlene McCarthy (A7-0344/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P7_TA(2014)0057).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0057).


6.12. Energetikos infastruktūros investiciniai projektai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos Sąjungoje ir kuriuo pakeičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 617/2010 [COM(2013)0153 - C7-0075/2013- 2013/0082(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P7_TA(2014)0058).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0058).


6.13. Audito Rūmų nario skyrimas (Klaus Heiner Lehne) (balsavimas)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Klausą Heinerį Lehne Audito Rūmų nariu [N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnio 1 dalis)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0059).


6.14. Audito Rūmai (balsavimas)

Pranešimas „Būsimas Audito Rūmų vaidmuo. Audito Rūmų narių skyrimo procedūra: konsultavimasis su Europos Parlamentu [2012/2064(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0060)

Kalbėjo:

Inés Ayala Sender (pranešėja) prieš balsavimo pradžią.


6.15. ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. Geresnė teisėkūra (balsavimas)

Pranešimas „ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. 19-oji ataskaita dėl geresnės teisėkūros (2011 m.)“ [2013/2077(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Sajjad Karim (A7-0056/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0061).

(Posėdis sustabdytas 11.55 val. prieš iškilmingą posėdį.)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

7. Iškilmingas posėdis. Italija

Italijos Respublikos Prezidento Giorgio Napolitano apsilankymo proga nuo 12.05 iki 12.40 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.


PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

8. Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)

8.1. Homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės (balsavimas)

Pranešimas dėl ES kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų plano [2013/2183(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas EFD frakcijos)

Atmesta.

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE ir GUE/NGL frakcijų)

Priimta (P7_TA(2014)0062).

Kalbėjo:

Hubert Pirker po to, kai buvo priimtas 2 pakeitimas, patikslino teksto variantą vokiečių k. ir Michael Cashman – dėl Hubert Pirker paskaytų žodžių.


8.2. Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymas (balsavimas)

Pranešimas dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos taikymo [2013/2116(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Robert Rochefort (A7-0474/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0063).


8.3. ES teisingumo rezultatų suvestinė (balsavimas)

Pranešimas „ES teisingumo rezultatų suvestinė. Civilinės ir administracinės teisės sistemos valstybėse narėse“ [2013/2117(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0064)

Kalbėjo:

Rebecca Taylor pateikė žodinį 1 pakeitimo pakeitimą, kuris nebuvo priimtas balsuoti, nes tam paprieštaravo daugiau kaip 40 Parlamento narių.


8.4. Pažangiųjų elektros energijos tinklų kūrimo pasekmės vietos ir regioniniu lygmenimis (balsavimas)

Pranešimas dėl pažangiųjų elektros energijos tinklų kūrimo pasekmės vietos ir regioniniu lygmenimis [2013/2128(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0065).


8.5. Mažos žemės ūkio valdos (balsavimas)

Pranešimas dėl mažų žemės ūkio valdų ateities [2013/2096(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas GUE/NGL frakcijos)

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0066).


8.6. Integruota siuntinių pristatymo rinka ES e. prekybos augimui paskatinti (balsavimas)

Pranešimas dėl integruotos siuntinių pristymo rinkos ES e. prekybos augimui paskatinti [2013/2043(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0067).


8.7. Dokumentų neturinčios migrantės Europos Sąjungoje (balsavimas)

Pranešimas dėl dokumentų neturinčių migrančių Europos Sąjungoje [2013/2115(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Norica Nicolai (A7-0001/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0068).


8.8. Europos plieno pramonė (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų plano [2013/2177(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: András Gyürk (A7-0028/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0069).


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Eva Lichtenberger - A7-0055/2014
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik ir Daniel Hannan

Pranešimas: Bernhard Rapkay - A7-0017/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Marino Baldini ir Dimitar Stoyanov

Pranešimas: Sari Essayah - A7-0319/2013
Peter Jahr

Pranešimas: Marielle Gallo - A7-0281/2013
Marino Baldini, Andrej Plenković, Sandra Petrović Jakovina ir Daniel Hannan

Kalbėjo Anna Maria Corazza Bildt dėl Daniel Hannan paaiškinimo dėl balsavimo.

Pranešimas: Marielle Gallo - A7-0281/2013 (tęsinys)
Syed Kamall

Pranešimas: Arlene McCarthy - A7-0344/2012
Oleg Valjalo, Dimitar Stoyanov, Silvia Costa, Charles Tannock, Seán Kelly, Daniel Hannan ir Syed Kamall

Pranešimas: Sajjad Karim - A7-0056/2014
Anna Záborská, Dimitar Stoyanov, Miroslav Mikolášik, Daniel Hannan ir Elena Băsescu

Pranešimas: Ulrike Lunacek - A7-0009/2014
Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi, Zdravka Bušić, Bruno Gollnisch, Anna Záborská, Phil Bennion, Ewald Stadler, Emer Costello, Anna Maria Corazza Bildt, Dimitar Stoyanov, Sandra Petrović Jakovina, Davor Ivo Stier, Alda Sousa ir Francesca Barracciu

Pranešimas: Robert Rochefort - A7-0474/2013
Marino Baldini, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Oreste Rossi, Elena Băsescu, Ivana Maletić ir Seán Kelly

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka - A7-0442/2013
Petru Constantin Luhan, Anna Záborská ir Elena Băsescu

Pranešimas: Elisabeth Schroedter - A7-0019/2014
Francesco De Angelis, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, María Irigoyen Pérez, Elena Băsescu ir Francesca Barracciu

Pranešimas: Czesław Adam Siekierski - A7-0029/2014
Biljana Borzan, Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić ir Francesca Barracciu

Pranešimas: Pablo Arias Echeverría - A7-0024/2014
Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu ir Davor Ivo Stier

Paaiškinimai dėl balsavimo vyks rytdienos, 2014 m. vasario 5 d., trečiadienio, posėdyje.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.35 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Inese Vaidere pranešė, kad 2013 m. lapkričio 20 d. balsuojant dėl Giovanni La Via pranešimo dėl pasiūlymo dėl teisėkūros rezoliucijos (A7-0363/2013) ji norėjo balsuoti už.


12. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87 a straipsnio 6 dalis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl:

- ENVI komiteto rekomendacijos neprieštarauti Komisijos reglamento (ES) Nr. …/.. , kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010, kad visų pirma būtų nustatytas 2013–2020 m. aukcionuose parduotinų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skaičius, projektui (D031326/02 – 2014/2523(RPS)) (B7-0090/2014).

Kalbėjo Zbigniew Ziobro EFD frakcijos vardu ir paprieštaravo šiai rekomendacijai pagal Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalį.

Todėl ši rekomendacija įtraukta į 2014 m. vasario 6 d., ketvirtadienio, balsuoti skirtą laiką.

Galutinis pakeitimų pateikimo terminas – 2014 m. vasario 5 d., trečiadienį, 12 val.


13. Kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymas, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu, ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Elisa Ferreira (A7-0478/2013).

Antolín Sánchez Presedo (pavaduojantis pranešėją) pristatė pranešimą.

Kalbėjo Evangelos Venizelos (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Kalbėjo Marietta Giannakou dėl žemės drebėjimo, kuris neseniai įvyko Graikijai priklausančioje Kefalonijos saloje.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Constance Le Grip (AFCO komiteto nuomonės referentė), Corien Wortmann-Kool PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Vicky Ford ECR frakcijos vardu, Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu, Marianne Thyssen, Peter Simon (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Sven Giegold), Sharon Bowles, Philippe Lamberts, Werner Langen, Leonardo Domenici, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Werner Langen), Paulo Rangel, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ir Diogo Feio.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Phil Prendergast.

Kalbėjo: Michel Barnier ir Evangelos Venizelos.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.1 punktas.


14. Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių ir Tarybos reglamentas Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A7-0053/2014).

Christofer Fjellner pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Karel De Gucht (Komisijos narys).

Kalbėjo: Daniel Caspary PPE frakcijos vardu, Andrea Cozzolino S&D frakcijos vardu, Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Bruno Gollnisch, Tokia Saïfi (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Paul Rübig), Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Vital Moreira, Salvatore Iacolino, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Laima Liucija Andrikienė ir Esther Herranz García.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Erik Bánki ir Franz Obermayr.

Kalbėjo: Karel De Gucht, Christofer Fjellner ir Evangelos Venizelos (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.13 punktas.


15. Būtinybė skubiai priimti plačiai taikomą finansinių sandorių mokestį (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Būtinybė skubiai priimti plačiai taikomą finansinių sandorių mokestį (2014/2513(RSP))

Evangelos Venizelos (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Algirdas Šemeta (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Werner Langen PPE frakcijos vardu, Anni Podimata S&D frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Werner Langen), Lajos Bokros ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Erik Bánki), Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Sampo Terho EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Hans-Peter Martin ir Astrid Lulling.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Leonardo Domenici, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Auke Zijlstra, Gunnar Hökmark (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Anni Podimata), Ivailo Kalfin ir Ewald Stadler.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Erik Bánki, Malika Benarab-Attou ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo: Algirdas Šemeta ir Evangelos Venizelos.

Diskusijos baigtos.


16. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)

Klaidų ištaisymas P7_TA(2010)0336(COR02) paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį ( 5 punktas).

Kadangi frakcijos arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymo, jis laikomas patvirtintu pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 4 dalį.


17. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalis)

Pirmininkas pranešė, kad:

- TRAN komiteto rekomendacija neprieštarauti Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, projektui (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014),

- REGI komiteto rekomendacija neprieštarauti 2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotajam reglamentui dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA) (B7-0086/2014)

buvo pateiktos 2014 m. vasario 3 d., pirmadienio, plenariniame posėdyje ( 6 punktas).

Per 24 valandų laikotarpį, numatytą Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnyje, dėl šių rekomendacijos nebuvo nepareikšta jokių prieštaravimų.

Todėl šios rekomendacijos laikomos priimtomis 2014 m. vasario 5 d. Sprendimai bus paskelbti rytdienos posėdžio Priimtuose tekstuose.


18. 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija (diskusijos)

Pranešimas dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos [2013/2135(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjai: Anne Delvaux ir Konrad Szymański (A7-0047/2014).

Anne Delvaux (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Jolanta Emilia Hibner) ir Konrad Szymański pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Connie Hedegaard ir Günther Oettinger (Komisijos nariai).

Kalbėjo: Herbert Reul PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Jo Leinen), Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Herbert Reul), Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Holger Krahmer), Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakį į penkis mėlynosios kortelės klausimus, pateiktus Zbigniew Ziobro, Chris Davies, Vicky Ford, Romana Jordan ir Fiona Hall), Anna Rosbach ECR frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Zbigniew Ziobro EFD frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Lucas Hartong.

PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pilar del Castillo Vera, Britta Thomsen, Fiona Hall (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Romana Jordan), Yannick Jadot, Vicky Ford (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Paul Rübig), Miloslav Ransdorf, Niki Tzavela, Hans-Peter Martin, Richard Seeber (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Hans-Peter Martin), Linda McAvan, Chris Davies (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Bas Eickhout), Satu Hassi, Roger Helmer, Peter Liese, Teresa Riera Madurell, Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Bogusław Sonik, Catherine Trautmann, Romana Jordan, Wojciech Michał Olejniczak, Maria Da Graça Carvalho, Edite Estrela, Dubravka Šuica, Jo Leinen, Sophie Auconie, Marusya Lyubcheva ir Krišjānis Kariņš.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Erik Bánki, Josefa Andrés Barea, Kent Johansson, Carl Schlyter, Jolanta Emilia Hibner ir Seán Kelly.

Kalbėjo: Connie Hedegaard, Günther Oettinger, Anne Delvaux ir Konrad Szymański

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.25 punktas.


19. Bendros žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis [COM(2013)0009 - C7-0019/2013- 2013/0007(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Isabelle Thomas (A7-0468/2013).

Isabelle Thomas pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Maria Damanaki (Komisijos narė).

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Carmen Fraga Estévez PPE frakcijos vardu, Ulrike Rodust S&D frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo ir Ole Christensen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dubravka Šuica ir Tonino Picula.

Kalbėjo: Maria Damanaki ir Isabelle Thomas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.14 punktas.


20. Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl bendradarbiavimo taikant konkurencijos teisės aktus *** - ES bendradarbiavimo susitarimai konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje. Tolesnė veikla (diskusijos)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl bendradarbiavimo taikant konkurencijos teisės aktus sudarymo [12418/2012 - C7-0146/2013- 2012/0127(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000022/2014), kurį pateikė George Sabin Cutaş Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu Komisijai: ES bendradarbiavimo susitarimai konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje -tolesnė veikla (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014).

George Sabin Cutaş pristatė rekomendaciją ir klausimą.

Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Vital Moreira (INTA komiteto nuomonės referentas), Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Antolín Sánchez Presedo S&D frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Elena Băsescu, Marino Baldini ir Andreas Schwab.

Kalbėjo: Antonio Tajani ir George Sabin Cutaş.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį:

- George Sabin Cutaş Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu – ES bendradarbiavimo susitarimai konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje. Tolesnė veikla (2013/2921(RSP)) (B7-0088/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.9 punktas ir 9.10 punktas.


21. Valstybių narių įgaliojimas Europos Sąjungos interesais ratifikuoti Sutartį dėl prekybos ginklais *** - Sutartis dėl prekybos ginklais (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesais ratifikuoti Sutartį dėl prekybos ginklais, projekto [12178/2013 - C7-0233/2013- 2013/0225(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Martin (A7-0041/2014).

Komisijos pareiškimas: Sutartis dėl prekybos ginklais (2014/2534(RSP))

David Martin pristatė rekomendaciją.

Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Krzysztof Lisek (AFET komiteto nuomonės referentas), Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu, Tarja Cronberg Verts/ALE frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu ir Richard Howitt.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Anneli Jäätteenmäki, Indrek Tarand, David Campbell Bannerman ir Sabine Lösing.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Peter Skinner ir Hiltrud Breyer.

Kalbėjo: Antonio Tajani ir David Martin.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Arnaud Danjean Užsienio reikalų komitetovardu ir David Martin Tarptautinės prekybos komiteto vardu – dėl Sutarties dėl prekybos ginklais ratifikavimo (2014/2534(RSP)) (B7-0075/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.11 punktas ir 9.12 punktas.


22. Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemos ***I - Civiliniam naudojimui skirti sprogmenys ***I - Neautomatinės svarstyklės ***I - Elektromagnetinis suderinamumas ***I - Tam tikrose įtampos ribose skirti naudoti elektros įrenginiai ***I - Liftų ir lifto saugos įtaisai ***I - Paprastieji slėginiai indai ***I - Matavimo priemonės ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo (nauja redakcija) [COM(2011)0772 - C7-0426/2011- 2011/0356(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Zuzana Roithová (A7-0255/2012).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų tiekimu rinkai ir priežiūra, nuostatų suderinimo (nauja redakcija) [COM(2011)0771 - C7-0423/2011- 2011/0349(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Zuzana Roithová (A7-0256/2012).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) [COM(2011)0766 - C7-0430/2011- 2011/0352(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Zuzana Roithová (A7-0257/2012).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija) [COM(2011)0765 - C7-0429/2011- 2011/0351(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Zuzana Roithová (A7-0258/2012).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) [COM(2011)0773 - C7-0427/2011- 2011/0357(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Zuzana Roithová (A7-0259/2012).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftų ir lifto saugos įtaisų tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) [COM(2011)0770 - C7-0421/2011- 2011/0354(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Zuzana Roithová (A7-0260/2012).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su paprastųjų slėginių indų tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) [COM(2011)0768 - C7-0428/2011- 2011/0350(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Zuzana Roithová (A7-0261/2012).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo priemonių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) [COM(2011)0769 - C7-0422/2011- 2011/0353(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Zuzana Roithová (A7-0376/2012).

Zuzana Roithová pristatė pranešimus.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Olga Sehnalová S&D frakcijos vardu, Malcolm Harbour ECR frakcijos vardu ir Sergio Gaetano Cofferati.

Kalbėjo: Antonio Tajani ir Zuzana Roithová.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.15 punktas, 9.16 punktas, 9.17 punktas, 9.18 punktas, 9.19 punktas, 9.20 punktas, 9.21 punktas ir 9.22 punktas.


23. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 527.823/OJME).


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.55 val.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka


1 priedas. Audito Rūmų nario skyrimas (Klaus Heiner LEHNE, DE)

Balsavusių Parlamento narių sąrašas

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zasada, Zīle, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bloom, Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Ross, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Berès, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Teisinė informacija - Privatumo politika