Indekss 
Protokols
PDF 277kWORD 206k
Otrdiena, 2014. gada 4. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Autortiesības un blakustiesības, un muzikālo darbu tiešsaistes izmantošanas tiesību daudzteritoriālā licencēšana ***I (debates)
 4.Kriminālsankcijas iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā ***I (debates)
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Grenlandes iekļaušana Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanā ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.2.Grenlandes līdzdalība Kimberli procesa sertifikācijas sistēmā * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.3.Migrācija uz Savienības mēroga kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.4.2012. gada Keiptaunas nolīgums par 1993. gada protokola, kas attiecas uz 1977. gada Torremolinosas Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu drošumu, noteikumu īstenošanu *** (balsošana)
  
6.5.29. pārskats par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.6.Pieprasījums aizstāvēt Lara Comi imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.7.Pieprasījums atcelt Zbigniew Ziobro imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.8.Brīvas pārvietošanās veicināšana, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu ***I (balsošana)
  
6.9.Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana ***I (balsošana)
  
6.10.Autortiesības un blakustiesības, un muzikālo darbu tiešsaistes izmantošanas tiesību daudzteritoriālā licencēšana ***I (balsošana)
  
6.11.Kriminālsankcijas iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā ***I (balsošana)
  
6.12.Energoinfrastruktūras investīciju projekti ***I (balsošana)
  
6.13.Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Klaus-Heiner Lehne) (balsošana)
  
6.14.Revīzijas palāta (balsošana)
  
6.15.ES tiesību aktu atbilstība un subsidiaritāte un proporcionalitāte — labāka tiesību aktu izstrāde (balsošana)
 7.Svinīgā sēde — Itālija
 8.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
8.1.Homofobija un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistīta diskriminācija (balsošana)
  
8.2.Negodīgas komercprakses direktīvas īstenošana (balsošana)
  
8.3.Eiropas Savienības rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (balsošana)
  
8.4.Viedtīklu attīstības vietējā un reģionālā ietekme (balsošana)
  
8.5.Mazās lauku saimniecības (balsošana)
  
8.6.Integrēts paku piegādes tirgus e-tirdzniecības izaugsmei (balsošana)
  
8.7.Migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem Eiropas Savienībā (balsošana)
  
8.8.Eiropas tēraudrūpniecība (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a panta 6. punkts)
 13.Kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējums, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu ***I (debates)
 14.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis ***I (debates)
 15.Nepieciešamība ātri ieviest plaši piemērojamu finanšu darījuma nodokli (debates)
 16.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)
 17.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a panta 6. punkts)
 18.Klimata un enerģētikas politikas satvars 2030. gadam (debates)
 19.Atbilstība kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem ***I (debates)
 20.Eiropas Savienības un Šveices Konfederācijas nolīgums par sadarbību konkurences tiesību aktu piemērošanā *** — ES sadarbības nolīgumi par konkurences politikas īstenošanu — turpmākā rīcība (debates)
 21.Dalībvalstu pilnvarošana Eiropas Savienības interesēs ratificēt Ieroču tirdzniecības līgumu *** — Ieroču tirdzniecības līgums (debates)
 22.Iekārtas un aizsardzības sistēmas, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē ***I — Civilām vajadzībām paredzētas sprāgstvielas ***I — Neautomātiskie svari ***I — Elektromagnētiskā savietojamība ***I — Elektroiekārtas, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās ***I — Lifti un liftu aizsargierīces ***I — Vienkāršas spiedtvertnes ***I — Mērinstrumenti ***I (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Klaus-Heiner Lehne)


SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I. Stāvoklis Taizemē (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Mitro Repo S&D grupas vārdā - par stāvokli Taizemē (B7-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā - par stāvokli Taizemē (B7-0123/2014);

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā - par Taizemi (B7-0124/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā - par stāvokli Taizemē (B7-0125/2014);

- Charles Tannock un Adam Bielan ECR grupas vārdā - par stāvokli Taizemē (B7-0126/2014);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā - par Taizemi (B7-0127/2014).

II. Tiesības uz izglītību Piedņestras reģionā (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula un Marc Tarabella S&D grupas vārdā - par tiesībām uz izglītību Piedņestras reģionā (B7-0128/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan un Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā - par tiesībām uz izglītību Piedņestras reģionā (B7-0129/2014);

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā - par tiesībām uz izglītību Piedņestras reģionā (B7-0131/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat un Alda Sousa GUE/NGL grupas vārdā - par tiesībām uz izglītību Piedņestras reģionā (B7-0135/2014);

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā - par tiesībām uz izglītību Piedņestras reģionā (B7-0136/2014);

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā - par tiesībām uz izglītību Piedņestras reģionā (B7-0137/2014).

III. Bahreina, jo īpaši Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja un Ibrahim Sharif lietas (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā - par Bahreinu, jo īpaši Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja un Ibrahim Sharif lietām (B7-0100/2014);

- Charles Tannock un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā - par Bahreinu, jo īpaši Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja un Ibrahim Sharif lietām (B7-0121/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo un Marc Tarabella S&D grupas vārdā - par Bahreinu, jo īpaši Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja un Ibrahim Sharif lietām (B7-0130/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias un Paul Murphy GUE/NGL grupas vārdā - par Bahreinu, jo īpaši Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja un Ibrahim Sharif lietām (B7-0132/2014);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā - par Bahreinu, jo īpaši Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja un Ibrahim Sharif lietām (B7-0133/2014);

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā - par Bahreinu, jo īpaši Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja un Ibrahim Sharif lietām (B7-0134/2014).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.


3. Autortiesības un blakustiesības, un muzikālo darbu tiešsaistes izmantošanas tiesību daudzteritoriālā licencēšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū [COM(2012)0372 – C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Marielle Gallo (A7-0281/2013).

Marielle Gallo iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Helmut Scholz (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Silvia-Adriana Ţicău (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Helga Trüpel (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Csaba Sógor PPE grupas vārdā, Françoise Castex S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Christian Engström Verts/ALE grupas vārdā, Emma McClarkin ECR grupas vārdā un Francisco Sosa Wagner, pie grupām nepiederošs deputāts, Marco Scurria, Petra Kammerevert, Malika Benarab-Attou, Oldřich Vlasák, Dimitar Stoyanov, Sabine Verheyen, Antonio Masip Hidalgo, Marietje Schaake, Sajjad Karim, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Silvia Costa.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Josef Weidenholzer un Sergio Gaetano Cofferati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Theodor Dumitru Stolojan, Phil Prendergast, Piotr Borys un Eija-Riitta Korhola.

Uzstājās Michel Barnier un Marielle Gallo.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.2.2014. protokola 6.10. punkts.


4. Kriminālsankcijas iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kriminālsankcijām iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā [COM(2011)0654 – C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Arlene McCarthy (A7-0344/2012).

Arlene McCarthy iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) un Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Emine Bozkurt (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Theodor Dumitru Stolojan PPE grupas vārdā, George Sabin Cutaş S&D grupas vārdā, Wolf Klinz ALDE grupas vārdā, Jean-Paul Besset Verts/ALE grupas vārdā, Claudio Morganti EFD grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Sławomir Nitras, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Slavi Binev, Elena Băsescu, Evelyn Regner un Jaroslav Paška.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Sandra Petrović Jakovina, Franz Obermayr un Andrew Henry William Brons.

Uzstājās Michel Barnier un Viviane Reding.

Uzstājās Arlene McCarthy.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.2.2014. protokola 6.11. punkts

(Sēde tika pārtraukta uz neilgu laiku pirms balsošanas laika.)


SĒDI VADA: Oldřich VLASÁK
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Parlamenta sastāvs

Søren Bo Søndergaard ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2014. gada 5. februāri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 3. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, šī deputāta vieta ir atbrīvojusies, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Grenlandes iekļaušana Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanā ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 attiecībā uz Grenlandes iekļaušanu Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanā [COM(2013)0427 – C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Vital Moreira (A7-0467/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0047).


6.2. Grenlandes līdzdalība Kimberli procesa sertifikācijas sistēmā * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko paredz noteikumus un procedūras Grenlandes līdzdalībai Kimberli procesa sertifikācijas sistēmā [2013/0201(CNS)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Vital Moreira (A7-0466/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0048).


6.3. Migrācija uz Savienības mēroga kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 260/2012 attiecībā uz migrāciju uz Savienības mēroga kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem [COM(2013)0937 – C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sharon Bowles (A7-0036/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0049).


6.4. 2012. gada Keiptaunas nolīgums par 1993. gada protokola, kas attiecas uz 1977. gada Torremolinosas Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu drošumu, noteikumu īstenošanu *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis tiek pilnvarotas parakstīt vai ratificēt 2012. gada Keiptaunas nolīgumu par 1993. gada Torremolinosas protokola, kas attiecas uz 1977. gada Torremolinosas Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu drošību, noteikumu īstenošanu vai pievienoties tam [2013/0020(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Werner Kuhn (A7-0040/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0050)

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Nuno Melo.


6.5. 29. pārskats par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par 29. pārskatu par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads) [2013/2119(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0051).


6.6. Pieprasījums aizstāvēt Lara Comi imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Lara Comi imunitāti un privilēģijas [2014/2014(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0052).


6.7. Pieprasījums atcelt Zbigniew Ziobro imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Zbigniew Ziobro imunitāti [2013/2189(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Cecilia Wikström (A7-0045/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0053).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Zbigniew Ziobro un Bruno Gollnisch.


6.8. Brīvas pārvietošanās veicināšana, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu un uzņēmumu brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P7_TA(2014)0054).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0054).


6.9. Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvas 92/58/EEK, 92/85/EEK, 94/33/EK, 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK, lai pielāgotu tās Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu [COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Sari Essayah (A7-0319/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P7_TA(2014)0055).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0055).


6.10. Autortiesības un blakustiesības, un muzikālo darbu tiešsaistes izmantošanas tiesību daudzteritoriālā licencēšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū [COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Marielle Gallo (A7-0281/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P7_TA(2014)0056).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0056).


6.11. Kriminālsankcijas iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kriminālsankcijām iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā [COM(2011)0654 - C7-0358/2011- 2011/0297(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P7_TA(2014)0057).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0057).


6.12. Energoinfrastruktūras investīciju projekti ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka kārtību, kādā ziņot Komisijai par energoinfrastruktūras investīciju projektiem Eiropas Savienībā, un aizstāj Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 617/2010 [COM(2013)0153 - C7-0075/2013- 2013/0082(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P7_TA(2014)0058).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0058).


6.13. Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Klaus-Heiner Lehne) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Klaus Heiner Lehne par Revīzijas palātas locekli [N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

Aizklāts balsojums saskaņā ar Reglamenta 162. panta 1. punktu.
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam.

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0059).


6.14. Revīzijas palāta (balsošana)

Ziņojums par Revīzijas palātas turpmāko lomu. Procedūra Revīzijas palātas locekļu iecelšanai — apspriešanās ar Eiropas Parlamentu [2012/2064(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0060).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Inés Ayala Sender (referente).


6.15. ES tiesību aktu atbilstība un subsidiaritāte un proporcionalitāte — labāka tiesību aktu izstrāde (balsošana)

Ziņojums par ES tiesību aktu atbilstību un subsidiaritāti un proporcionalitāti — 19. ziņojums par tiesību aktu labāku izstrādi, 2011. gads [2013/2077(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Sajjad Karim (A7-0056/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0061).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.55 līdz svinīgās sēdes sākumam.)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

7. Svinīgā sēde — Itālija

No plkst. 12.05 līdz plkst. 12.40 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Itālijas Republikas prezidenta Giorgio Napolitano vizītei.


SĒDI VADA: Oldřich VLASÁK
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Balsošanas laiks (turpinājums)

8.1. Homofobija un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistīta diskriminācija (balsošana)

Ziņojums par ES ceļvedi homofobijas un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai [2013/2183(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi EFD grupa)

Noraidīts.

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegušas PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE un GUE/NGL grupas)

Pieņemts (P7_TA(2014)0062).

Uzstāšanās

Pēc grozījuma Nr. 2 pieņemšanas uzstājās Hubert Pirker, precizējot ziņojuma vācu valodas redakcijas tekstu, un Michael Cashman, reaģējot uz Hubert Pirker teikto.


8.2. Negodīgas komercprakses direktīvas īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Direktīvas 2005/29/EK (Negodīgas komercprakses direktīvas) īstenošanu [2013/2116(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Robert Rochefort (A7-0474/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0063).


8.3. Eiropas Savienības rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā — civilās un administratīvās tieslietas dalībvalstīs [2013/2117(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0064).

Uzstāšanās

Uzstājās Rebecca Taylor, ierosinot mutisku grozījumu grozījumam Nr. 1, kurš netika pieņemts, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.


8.4. Viedtīklu attīstības vietējā un reģionālā ietekme (balsošana)

Ziņojums par viedtīklu attīstības vietējo un reģionālo ietekmi [2013/2128(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0065).


8.5. Mazās lauku saimniecības (balsošana)

Ziņojums par mazo lauku saimniecību nākotni [2013/2096(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi GUE/NGL grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0066).


8.6. Integrēts paku piegādes tirgus e-tirdzniecības izaugsmei (balsošana)

Ziņojums par integrētu paku piegādes tirgu e-tirdzniecības izaugsmei Eiropas Savienībā [2013/2043(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 21. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0067).


8.7. Migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par migrantēm bez personu apliecinošiem dokumentiem Eiropas Savienībā [2013/2115(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Norica Nicolai (A7-0001/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 22. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0068).


8.8. Eiropas tēraudrūpniecība (balsošana)

Ziņojums par rīcības plānu Eiropas tēraudrūpniecības konkurētspējas un ilgtspējas nodrošināšanai [2013/2177(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: András Gyürk (A7-0028/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 23. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0069).


9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Eva Lichtenberger ziņojums - A7-0055/2014
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik un Daniel Hannan

Bernhard Rapkay ziņojums - A7-0017/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Marino Baldini un Dimitar Stoyanov

Sari Essayah ziņojums - A7-0319/2013
Peter Jahr

Marielle Gallo ziņojums - A7-0281/2013
Marino Baldini, Andrej Plenković, Sandra Petrović Jakovina un Daniel Hannan

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt, reaģējot uz Daniel Hannan balsojuma skaidrojumu.

Marielle Gallo ziņojums - A7-0281/2013 (turpinājums)
Syed Kamall

Arlene McCarthy ziņojums - A7-0344/2012
Oleg Valjalo, Dimitar Stoyanov, Silvia Costa, Charles Tannock, Seán Kelly, Daniel Hannan un Syed Kamall

Sajjad Karim ziņojums - A7-0056/2014
Anna Záborská, Dimitar Stoyanov, Miroslav Mikolášik, Daniel Hannan un Elena Băsescu

Ulrike Lunacek ziņojums - A7-0009/2014
Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi, Zdravka Bušić, Bruno Gollnisch, Anna Záborská, Phil Bennion, Ewald Stadler, Emer Costello, Anna Maria Corazza Bildt, Dimitar Stoyanov, Sandra Petrović Jakovina, Davor Ivo Stier, Alda Sousa un Francesca Barracciu

Robert Rochefort ziņojums - A7-0474/2013
Marino Baldini, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Oreste Rossi, Elena Băsescu, Ivana Maletić un Seán Kelly

Tadeusz Zwiefka ziņojums - A7-0442/2013
Petru Constantin Luhan, Anna Záborská un Elena Băsescu

Elisabeth Schroedter ziņojums - A7-0019/2014
Francesco De Angelis, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, María Irigoyen Pérez, Elena Băsescu un Francesca Barracciu

Czesław Adam Siekierski ziņojums - A7-0029/2014
Biljana Borzan, Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić un Francesca Barracciu

Pablo Arias Echeverría ziņojums - A7-0024/2014
Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu un Davor Ivo Stier.

Balsojuma skaidrojumi turpināsies nākamās dienas sēdē — trešdien, 2014. gada 5. februārī.


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.35 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Inese Vaidere bija darījusi zināmu, ka 2013. gada 20. novembrī, norisinoties balsošanai par Giovanni La Via normatīvās rezolūcijas projektu (A7-0363/2013), viņa bija gribējusi balsot “par”.


12. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a panta 6. punkts)

Saskaņā ar Reglamenta 87.a panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs bija paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izteikti iebildumi pret turpmāk minēto aktu.

- ENVI komitejas ieteikums lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas Regulai (ES) Nr. .../..., ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1031/2010, jo īpaši, lai noteiktu siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu apjomus, kuri izsolāmi 2013.–2020. gadā (D031326/02 – 2014/2523(RPS)) (B7-0090/2014).

Uzstājās Zbigniew Ziobro EFD grupas vārdā, saskaņā ar Reglamenta 87.a panta 6. punktu iebilstot pret šo ieteikumu.

Līdz ar to šis ieteikums tika iekļauts ceturtdienas, 2014. gada 6. februāra, balsošanas laikā.

Grozījumu iesniegšanas termiņš ir trešdiena, 5. februāris, plkst. 12.00.


13. Kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējums, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010 [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Elisa Ferreira (A7-0478/2013).

Antolín Sánchez Presedo (aizstājot referenti) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Evangelos Venizelos (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Uzstājās Marietta Giannakou par Kefalonijas salā (Grieķija) nesen notikušajām zemestrīcēm.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Constance Le Grip (AFCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Corien Wortmann-Kool PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Vicky Ford ECR grupas vārdā, Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā, Claudio Morganti EFD grupas vārdā, Marianne Thyssen, Peter Simon, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sven Giegold, Sharon Bowles, Philippe Lamberts, Werner Langen, Leonardo Domenici, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Werner Langen, Paulo Rangel, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou un Diogo Feio.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Phil Prendergast.

Uzstājās Michel Barnier un Evangelos Venizelos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.2.2014. protokola 9.1. punkts


14. Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis, un Padomes Regulu (EK) Nr. 597/2009 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A7-0053/2014).

Christofer Fjellner iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: László SURJÁN
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Karel De Gucht (Komisijas loceklis).

Uzstājās Daniel Caspary PPE grupas vārdā, Andrea Cozzolino S&D grupas vārdā, Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, Cristiana Muscardini ECR grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, William (The Earl of) Dartmouth EFD grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Tokia Saïfi, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Vital Moreira, Salvatore Iacolino, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Laima Liucija Andrikienė un Esther Herranz García.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Erik Bánki un Franz Obermayr.

Uzstājās Karel De Gucht, Christofer Fjellner un Evangelos Venizelos (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.2.2014. protokola 9.13. punkts


15. Nepieciešamība ātri ieviest plaši piemērojamu finanšu darījuma nodokli (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nepieciešamība ātri ieviest plaši piemērojamu finanšu darījuma nodokli (2014/2513(RSP)).

Evangelos Venizelos (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Werner Langen PPE grupas vārdā, Anni Podimata S&D grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Werner Langen, Lajos Bokros ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Erik Bánki, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Sampo Terho EFD grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts un Astrid Lulling.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Leonardo Domenici, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Auke Zijlstra, Gunnar Hökmark, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anni Podimata, Ivailo Kalfin un Ewald Stadler.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Erik Bánki, Malika Benarab-Attou un Andrew Henry William Brons.

Uzstājās Algirdas Šemeta un Evangelos Venizelos.

Debates tika slēgtas.


16. Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)

Kļūdu labojums P7_TA(2010)0336(COR02) tika izsludināts iepriekšējās dienas plenārsēdē (3.2.2014. protokola 5. punkts)

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 216. panta 4. punktu nav pieprasījuši par to balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.


17. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a panta 6. punkts)

Sēdes vadītājs nāca klajā ar šādu paziņojumu.

Pirmdien, 2014. gada 3. februārī, plenārsēdē tika paziņots par:

- TRAN komitejas ieteikumu lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas regulai, ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- REGI komitejas ieteikumu lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2014. gada 7. janvāra deleģēto regulu par Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz partnerību saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA) (B7-0086/2014)

(3.2.2014. protokola 6. punkts)

Reglamenta 87.a pantā paredzētajā termiņā — 24 stundu laikā — iebildumi netika izteikti.

Tādējādi šos ieteikumus uzskata par apstiprinātiem, un tie stājas spēkā, sākot ar 2014. gada 5. februāri. Lēmumi tiks publicēti rītdienas sēdē pieņemto tekstu apkopojumā.


18. Klimata un enerģētikas politikas satvars 2030. gadam (debates)

Ziņojums par klimata un enerģētikas politikas satvaru 2030. gadam [2013/2135(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referenti: Anne Delvaux un Konrad Szymański (A7-0047/2014).

Anne Delvaux un Konrad Szymański iepazīstināja ar ziņojumu. Anne Delvaux atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jolanta Emilia Hibner.

Uzstājās Connie Hedegaard un Günther Oettinger (Komisijas locekļi).

Uzstājās Herbert Reul PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jo Leinen, Marita Ulvskog S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Herbert Reul, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Holger Krahmer, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz pieciem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Zbigniew Ziobro, Chris Davies, Vicky Ford, Romana Jordan un Fiona Hall, Anna Rosbach ECR grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Zbigniew Ziobro EFD grupas vārdā un Lucas Hartong, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Oldřich VLASÁK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Pilar del Castillo Vera, Britta Thomsen, Fiona Hall, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Romana Jordan, Yannick Jadot, Vicky Ford, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Miloslav Ransdorf, Niki Tzavela, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hans-Peter Martin, Linda McAvan, Chris Davies, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bas Eickhout, Satu Hassi, Roger Helmer, Peter Liese, Teresa Riera Madurell, Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Bogusław Sonik, Catherine Trautmann, Romana Jordan, Wojciech Michał Olejniczak, Maria Da Graça Carvalho, Edite Estrela, Dubravka Šuica, Jo Leinen, Sophie Auconie, Marusya Lyubcheva un Krišjānis Kariņš.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Erik Bánki, Josefa Andrés Barea, Kent Johansson, Carl Schlyter, Jolanta Emilia Hibner un Seán Kelly.

Uzstājās Connie Hedegaard, Günther Oettinger, Anne Delvaux un Konrad Szymański.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.2.2014. protokola 9.25. punkts


19. Atbilstība kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem [COM(2013)0009 - C7-0019/2013- 2013/0007(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Isabelle Thomas (A7-0468/2013).

Isabelle Thomas iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Maria Damanaki (Komisijas locekle).

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Carmen Fraga Estévez PPE grupas vārdā, Ulrike Rodust S&D grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Marek Józef Gróbarczyk ECR grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo un Ole Christensen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dubravka Šuica un Tonino Picula.

Uzstājās Maria Damanaki un Isabelle Thomas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.2.2014. protokola 9.14. punkts


20. Eiropas Savienības un Šveices Konfederācijas nolīgums par sadarbību konkurences tiesību aktu piemērošanā *** — ES sadarbības nolīgumi par konkurences politikas īstenošanu — turpmākā rīcība (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par sadarbību to konkurences tiesību aktu piemērošanā [12418/2012 - C7-0146/2013- 2012/0127(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000022/2014) un kuru uzdeva George Sabin Cutaş Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā Komisijai: ES sadarbības nolīgumi par konkurences politikas īstenošanu — turpmākā rīcība (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014).

George Sabin Cutaş iepazīstināja ar ieteikumu un izklāstīja jautājumu.

Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Vital Moreira (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Markus Ferber PPE grupas vārdā, Antolín Sánchez Presedo S&D grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Elena Băsescu, Marino Baldini un Andreas Schwab.

Uzstājās Antonio Tajani un George Sabin Cutaş.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- George Sabin Cutaş Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā: par ES sadarbības nolīgumiem par konkurences politikas īstenošanu — turpmāk izmantojamā pieeja (2013/2921(RSP)) (B7-0088/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.2.2014. protokola 9.9. punkts un 5.2.2014. protokola 9.10. punkts


21. Dalībvalstu pilnvarošana Eiropas Savienības interesēs ratificēt Ieroču tirdzniecības līgumu *** — Ieroču tirdzniecības līgums (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis tiek pilnvarotas Eiropas Savienības interesēs ratificēt Ieroču tirdzniecības līgumu [12178/2013 - C7-0233/2013- 2013/0225(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Martin (A7-0041/2014).

Komisijas paziņojums: Ieroču tirdzniecības līgums (2014/2534(RSP)).

David Martin iepazīstināja ar ieteikumu.

Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Krzysztof Lisek (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Ana Gomes S&D grupas vārdā, Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā, Tarja Cronberg Verts/ALE grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā un Richard Howitt.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Anneli Jäätteenmäki, Indrek Tarand, David Campbell Bannerman un Sabine Lösing.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Peter Skinner un Hiltrud Breyer.

Uzstājās Antonio Tajani un David Martin.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Arnaud Danjean Ārlietu komitejas vārdā un David Martin Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā − par Ieroču tirdzniecības līguma (ITL) ratifikāciju (2014/2534(RSP)) (B7-0075/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.2.2014. protokola 9.11. punkts un 5.2.2014. protokola 9.12. punkts


22. Iekārtas un aizsardzības sistēmas, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē ***I — Civilām vajadzībām paredzētas sprāgstvielas ***I — Neautomātiskie svari ***I — Elektromagnētiskā savietojamība ***I — Elektroiekārtas, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās ***I — Lifti un liftu aizsargierīces ***I — Vienkāršas spiedtvertnes ***I — Mērinstrumenti ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (pārstrādātā redakcija) [COM(2011)0772 - C7-0426/2011- 2011/0356(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Zuzana Roithová (A7-0255/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu pieejamību tirgū un pārraudzību (pārstrādātā redakcija) [COM(2011)0771 - C7-0423/2011- 2011/0349(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Zuzana Roithová (A7-0256/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu to tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz to, kā darīt pieejamus tirgū neautomātiskos svarus (pārstrādātā redakcija) [COM(2011)0766 - C7-0430/2011- 2011/0352(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Zuzana Roithová (A7-0257/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā saskaņot dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību (pārstrādāta redakcija) [COM(2011)0765 - C7-0429/2011- 2011/0351(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Zuzana Roithová (A7-0258/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz to, kā darīt pieejamas tirgū elektroiekārtas, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (pārstrādātā redakcija) [COM(2011)0773 - C7-0427/2011- 2011/0357(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Zuzana Roithová (A7-0259/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz to, kā darīt pieejamus tirgū liftus un liftu aizsargierīces (pārstrādātā redakcija) [COM(2011)0770 - C7-0421/2011- 2011/0354(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Zuzana Roithová (A7-0260/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu, kuri attiecas uz to, kā vienkāršas spiedtvertnes darīt pieejamas tirgū (pārstrādātā redakcija) [COM(2011)0768 - C7-0428/2011- 2011/0350(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Zuzana Roithová (A7-0261/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz mērinstrumentu pieejamību tirgū (pārstrādātā redakcija) [COM(2011)0769 - C7-0422/2011- 2011/0353(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Zuzana Roithová (A7-0376/2012).

Zuzana Roithová iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Olga Sehnalová S&D grupas vārdā, Malcolm Harbour ECR grupas vārdā un Sergio Gaetano Cofferati.

Uzstājās Antonio Tajani un Zuzana Roithová.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.2.2014. protokola 9.15. punkts, 5.2.2014. protokola 9.16. punkts, 5.2.2014. protokola 9.17. punkts, 5.2.2014. protokola 9.18. punkts, 5.2.2014. protokola 9.19. punkts, 5.2.2014. protokola 9.20. punkts, 5.2.2014. protokola 9.21. punkts un 5.2.2014. protokola 9.22. punkts


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 527.823/OJME).


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.55.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka


1. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Klaus-Heiner Lehne)

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zasada, Zīle, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bloom, Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Ross, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Berès, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika