Index 
Notulen
PDF 281kWORD 169k
Dinsdag 4 februari 2014 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Auteursrechten en naburige rechten en de afgifte van multiterritoriale licenties voor het online-gebruik van rechten op muziekwerken ***I (debat)
 4.Strafrechtelijke sancties op handelen met voorkennis en marktmanipulatie ***I (debat)
 5.Samenstelling Parlement
 6.Stemmingen
  
6.1.Opname van Groenland in de tenuitvoerlegging van de Kimberleyprocescertificering ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Deelname van Groenland aan de Kimberleyprocescertificering * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Migratie naar overschrijvingen in de hele Unie en automatische afschrijvingen ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Overeenkomst van Kaapstad van 2012 inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het protocol van 1993 bij het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977 *** (stemming)
  
6.5.29e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2011) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Lara Comi (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Zbigniew Ziobro (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Bevordering van het vrije verkeer door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten ***I (stemming)
  
6.9.Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels ***I (stemming)
  
6.10.Auteursrechten en naburige rechten en de afgifte van multiterritoriale licenties voor het online-gebruik van rechten op muziekwerken ***I (stemming)
  
6.11.Strafrechtelijke sancties op handelen met voorkennis en marktmanipulatie ***I (stemming)
  
6.12.Investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur ***I (stemming)
  
6.13.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Klaus-Heiner Lehne) (stemming)
  
6.14.Rekenkamer (stemming)
  
6.15.Gezonde EU-regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid - beter wetgeven (stemming)
 7.Plechtige vergadering - Italië
 8.Stemmingen (voortzetting)
  
8.1.Homofobie en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of genderidentiteit (stemming)
  
8.2.Toepassing van Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (stemming)
  
8.3.Het EU-scorebord voor justitie (stemming)
  
8.4.Plaatselijke en regionale gevolgen van de ontwikkeling van slimme netwerken (stemming)
  
8.5.Kleine landbouwbedrijven (stemming)
  
8.6.Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel (stemming)
  
8.7.Vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie (stemming)
  
8.8.Staalindustrie in Europa (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement)
 13.Afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds ***I (debat)
 14.Bescherming tegen gedumpte en gesubsidieerde import uit landen die geen lid zijn van de EU ***I (debat)
 15.De noodzaak van een snel akkoord met betrekking tot een op brede leest geschoeide belasting op financiële transacties (debat)
 16.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 17.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement)
 18.Een 2030-kader voor klimaat- en energiebeleid (debat)
 19.Naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid ***I (debat)
 20.Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende samenwerking inzake de toepassing van hun mededingingswetgeving *** - EU-samenwerkingsovereenkomsten over handhaving van het mededingingsbeleid - de toekomst (debat)
 21.Verlening van machtiging aan de lidstaten om in het belang van de Europese Unie het Wapenhandelsverdrag te ratificeren *** - Wapenhandelsverdrag (debat)
 22.Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen ***I - Explosieven voor civiel gebruik ***I - Niet-automatische weegwerktuigen ***I - Elektromagnetische compatibiliteit ***I - Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen ***I - Liften en veiligheidscomponenten voor liften ***I - Drukvaten van eenvoudige vorm ***I - Meetinstrumenten ***I (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Klaus-Heiner Lehne)


VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I. Situatie in Thailand (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Thailand (B7-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Thailand (B7-0123/2014);

- Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over Thailand (B7-0124/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Thailand (B7-0125/2014);

- Charles Tannock en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Thailand (B7-0126/2014);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, over Thailand (B7-0127/2014).

II. Recht op onderwijs in de regio Trans-Dnjestrië (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, over het recht op onderwijs in de regio Trans-Dnjestrië (B7-0128/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan en Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie, over het recht op onderwijs in de regio Trans-Dnjestrië (B7-0129/2014);

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie, over het recht op onderwijs in de regio Trans-Dnjestrië (B7-0131/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat en Alda Sousa, namens de GUE/NGL-Fractie, over het recht op onderwijs in de regio Trans-Dnjestrië (B7-0135/2014);

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, over het recht op onderwijs in de regio Trans-Dnjestrië (B7-0136/2014);

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over het recht op onderwijs in de regio Trans-Dnjestrië (B7-0137/2014).

III. Bahrein, met name de zaak van Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja en Ibrahim Sharif (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie, over Bahrein, met name de zaak van Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja en Ibrahim Sharif (B7-0100/2014);

- Charles Tannock en Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, over Bahrein, met name de zaak van Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja en Ibrahim Sharif (B7-0121/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, over Bahrein, met name de zaak van Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja en Ibrahim Sharif (B7-0130/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias en Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, over Bahrein, met name de zaak van Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja en Ibrahim Sharif (B7-0132/2014);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, over Bahrein, met name de zaak van Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja en Ibrahim Sharif (B7-0133/2014);

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over Bahrein, met name de zaak van Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja en Ibrahim Sharif (B7-0134/2014).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 149 van het Reglement.


3. Auteursrechten en naburige rechten en de afgifte van multiterritoriale licenties voor het online-gebruik van rechten op muziekwerken ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt [COM(2012)0372 – C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

Marielle Gallo leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Helmut Scholz (rapporteur voor advies van de Commissie INTA), Silvia-Adriana Ţicău (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Helga Trüpel (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Csaba Sógor, namens de PPE-Fractie, Françoise Castex, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Christian Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, en Francisco Sosa Wagner, niet-fractiegebonden lid, Marco Scurria, Petra Kammerevert, Malika Benarab-Attou, Oldřich Vlasák, Dimitar Stoyanov, Sabine Verheyen, Antonio Masip Hidalgo, Marietje Schaake, Sajjad Karim, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Silvia Costa.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Josef Weidenholzer en Sergio Gaetano Cofferati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Theodor Dumitru Stolojan, Phil Prendergast, Piotr Borys en Eija-Riitta Korhola.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Marielle Gallo.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 4.2.2014.


4. Strafrechtelijke sancties op handelen met voorkennis en marktmanipulatie ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie [COM(2011)0654 – C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

Arlene McCarthy leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) en Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Emine Bozkurt (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Theodor Dumitru Stolojan, namens de PPE-Fractie, George Sabin Cutaş, namens de S&D-Fractie, Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie, Jean-Paul Besset, namens de Verts/ALE-Fractie, Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-fractiegebonden lid, Sławomir Nitras, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Slavi Binev, Elena Băsescu, Evelyn Regner en Jaroslav Paška.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Sandra Petrović Jakovina, Franz Obermayr en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Viviane Reding.

Het woord wordt gevoerd door Arlene McCarthy.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.11 van de notulen van 4.2.2014.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).


VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

5. Samenstelling Parlement

Søren Bo Søndergaard heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 5 februari 2014.

Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vanaf die datum vacant is en brengt de desbetreffende nationale autoriteit hiervan op de hoogte.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Opname van Groenland in de tenuitvoerlegging van de Kimberleyprocescertificering ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad teneinde Groenland op te nemen in de tenuitvoerlegging van de Kimberleyprocescertificering [COM(2013)0427 – C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0467/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0047)


6.2. Deelname van Groenland aan de Kimberleyprocescertificering * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van regels en procedures voor de deelname van Groenland aan de Kimberleyprocescertificering [2013/0201(CNS)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0466/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0048)


6.3. Migratie naar overschrijvingen in de hele Unie en automatische afschrijvingen ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 260/2012 ten aanzien van de migratie naar uniale overmakingen en automatische afschrijvingen [COM(2013)0937 – C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0049)


6.4. Overeenkomst van Kaapstad van 2012 inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het protocol van 1993 bij het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977 *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om de Overeenkomst van Kaapstad van 2012 inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het Protocol van Torremolinos van 1993 inzake het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977 te ondertekenen, te bekrachtigen of ertoe toe te treden [2013/0020(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0050)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

Het woord werd gevoerd door:

Nuno Melo, vóór de stemming.


6.5. 29e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2011) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het 29ste jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2011) [2013/2119(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0051)


6.6. Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Lara Comi (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Lara Comi [2014/2014(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0052)


6.7. Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Zbigniew Ziobro (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Zbigniew Ziobro [2013/2189(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0053)

Het woord werd gevoerd door:

Zbigniew Ziobro en Bruno Gollnisch, vóór de stemming.


6.8. Bevordering van het vrije verkeer door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten ***I (stemming)

Verslag betreffende het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het vrije verkeer van burgers en bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P7_TA(2014)0054)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0054)


6.9. Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG en 98/24/EG van de Raad en Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad, teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Sari Essayah (A7-0319/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P7_TA(2014)0055)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0055)


6.10. Auteursrechten en naburige rechten en de afgifte van multiterritoriale licenties voor het online-gebruik van rechten op muziekwerken ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt [COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P7_TA(2014)0056)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0056)


6.11. Strafrechtelijke sancties op handelen met voorkennis en marktmanipulatie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie [COM(2011)0654 - C7-0358/2011- 2011/0297(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P7_TA(2014)0057)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0057)


6.12. Investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese Unie en houdende vervanging van Verordening (EU, Euratom) nr. 617/2010 van de Raad [COM(2013)0153 - C7-0075/2013- 2013/0082(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P7_TA(2014)0058)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0058)


6.13. Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Klaus-Heiner Lehne) (stemming)

Verslag over de voordracht van Klaus-Heiner Lehne voor benoeming tot lid van de Rekenkamer [N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

(Gewone meerderheid)

Geheime stemming: artikel 162, lid 1 van het Reglement
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen.

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0059)


6.14. Rekenkamer (stemming)

Verslag over de toekomstige rol van de Rekenkamer: de procedure voor de benoeming van leden van de Rekenkamer: raadpleging van het Europees Parlement [2012/2064(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0060)

Het woord werd gevoerd door:

Inés Ayala Sender (rapporteur), vóór de stemming.


6.15. Gezonde EU-regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid - beter wetgeven (stemming)

Verslag over gezonde EU-regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid - negentiende verslag "De wetgeving verbeteren" 2011 [2013/2077(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0061)

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 11.55 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

7. Plechtige vergadering - Italië

Van 12.05 uur tot 12.40 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van het bezoek van Giorgio Napolitano, president van de Italiaanse republiek.


VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

8. Stemmingen (voortzetting)

8.1. Homofobie en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of genderidentiteit (stemming)

Verslag over de EU-routekaart tegen homofobie en discriminatie wegens seksuele gerichtheid of genderidentiteit [2013/2183(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingedend dor de EFD-Fractie)

Verworpen

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de PPE-Fractie, de “S&D”-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie en de GUE/NGL-Fractie)

Aangenomen (P7_TA(2014)0062)

Het woord werd gevoerd door:

Hubert Pirker, na de goedkeuring van amendement 2, om een toelichting te geven op de Duitse versie van de tekst, en Michael Cashman over de opmerkingen van Hubert Pirker.


8.2. Toepassing van Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (stemming)

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2005/29/EG over oneerlijke handelspraktijken [2013/2116(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0063)


8.3. Het EU-scorebord voor justitie (stemming)

Verslag over het EU-scorebord voor justitie – civiel en bestuursrecht in de lidstaten [2013/2117(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0064)

Het woord werd gevoerd door:

Rebecca Taylor, om een mondeling amendement in te dienen op amendement 1, dat niet in aanmerking werd genomen daar meer dan 40 leden bezwaar hiertegen maakten.


8.4. Plaatselijke en regionale gevolgen van de ontwikkeling van slimme netwerken (stemming)

Verslag over de lokale en regionale gevolgen van de ontwikkeling van slimme netwerken [2013/2128(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0065)


8.5. Kleine landbouwbedrijven (stemming)

Verslag over de toekomst van kleine landbouwbedrijven [2013/2096(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de GUE/NGL-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0066)


8.6. Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel (stemming)

Verslag over een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel in de EU [2013/2043(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0067)


8.7. Vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie (stemming)

Verslag over vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie [2013/2115(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0068)


8.8. Staalindustrie in Europa (stemming)

Verslag over een actieplan voor een concurrerende en duurzame staalindustrie in Europa [2013/2177(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: András Gyürk (A7-0028/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0069)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Eva Lichtenberger - A7-0055/2014
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik en Daniel Hannan

Verslag Bernhard Rapkay - A7-0017/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Marino Baldini en Dimitar Stoyanov

Verslag Sari Essayah - A7-0319/2013
Peter Jahr

Verslag Marielle Gallo - A7-0281/2013
Marino Baldini, Andrej Plenković, Sandra Petrović Jakovina en Daniel Hannan

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt over de stemverklaring van Daniel Hannan.

Verslag Marielle Gallo - A7-0281/2013 (vervolg)
Syed Kamall

Verslag Arlene McCarthy - A7-0344/2012
Oleg Valjalo, Dimitar Stoyanov, Silvia Costa, Charles Tannock, Seán Kelly, Daniel Hannan en Syed Kamall

Verslag Sajjad Karim - A7-0056/2014
Anna Záborská, Dimitar Stoyanov, Miroslav Mikolášik, Daniel Hannan en Elena Băsescu

Verslag Ulrike Lunacek - A7-0009/2014
Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi, Zdravka Bušić, Bruno Gollnisch, Anna Záborská, Phil Bennion, Ewald Stadler, Emer Costello, Anna Maria Corazza Bildt, Dimitar Stoyanov, Sandra Petrović Jakovina, Davor Ivo Stier, Alda Sousa en Francesca Barracciu

Verslag Robert Rochefort - A7-0474/2013
Marino Baldini, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Oreste Rossi, Elena Băsescu, Ivana Maletić en Seán Kelly

Verslag Tadeusz Zwiefka - A7-0442/2013
Petru Constantin Luhan, Anna Záborská en Elena Băsescu

Verslag Elisabeth Schroedter - A7-0019/2014
Francesco De Angelis, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, María Irigoyen Pérez, Elena Băsescu en Francesca Barracciu

Verslag Czesław Adam Siekierski - A7-0029/2014
Biljana Borzan, Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić en Francesca Barracciu

Verslag Pablo Arias Echeverría - A7-0024/2014
Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu en Davor Ivo Stier

De stemverklaringen worden voortgezet tijdens de vergadering van morgen woensdag 5 februari 2014.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.35 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Inese Vaidere heeft laten weten dat zij vóór had willen stemmen tijdens de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie van het verslag-Giovanni La Via (A7-0363/2013), op 20 november 2013.


12. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

- een aanbeveling van de Commissie ENVI voor een besluit om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van Verordening (EU) nr. .../... van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1031/2010 ter vaststelling van de ter veiling aan te bieden hoeveelheden broeikaseffectgassen voor de periode 2013-2020 (D031326/02 – 2014/2523(RPS)) (B7-0090/2014).

Het woord wordt gevoerd door Zbigniew Ziobro namens de EFD-Fractie om bezwaar te maken tegen deze aanbeveling overeenkomstig artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement.

Derhalve is de aanbeveling ingeschreven op de stemmingen van donderdag 6 februari 2014.

De termijn voor indiening van amendementen is vastgesteld op woensdag 5 februari 2014 om 12 uur.


13. Afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Antolín Sánchez Presedo (ter vervanging van de raporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Evangelos Venizelos (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Marietta Giannakou over de aardbeving die heeft plaatsgevonden op het Griekse eiland Kefalonia.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Constance Le Grip (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie, Marianne Thyssen, Peter Simon, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sven Giegold, Sharon Bowles, Philippe Lamberts, Werner Langen, Leonardo Domenici, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Werner Langen, Paulo Rangel, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou en Diogo Feio.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Phil Prendergast.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Evangelos Venizelos.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.1 van de notulen van 6.2.2014.


14. Bescherming tegen gedumpte en gesubsidieerde import uit landen die geen lid zijn van de EU ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap en Verordening (EG) nr. 597/2009 van de Raad betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Christofer Fjellner leidt het verslag in.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, Andrea Cozzolino, namens de S&D-Fractie, Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFD-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Tokia Saïfi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Vital Moreira, Salvatore Iacolino, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Laima Liucija Andrikienė en Esther Herranz García.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Erik Bánki en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht, Christofer Fjellner en Evangelos Venizelos (fungerend voorzitter van de Raad).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.13 van de notulen van 5.2.2014.


15. De noodzaak van een snel akkoord met betrekking tot een op brede leest geschoeide belasting op financiële transacties (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De noodzaak van een snel akkoord met betrekking tot een op brede leest geschoeide belasting op financiële transacties (2014/2513(RSP))

Evangelos Venizelos (fungerend voorzitter van de Raad) en Algirdas Šemeta (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Werner Langen, namens de PPE-Fractie, Anni Podimata, namens de S&D-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Werner Langen, Lajos Bokros, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Erik Bánki, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Sampo Terho, namens de EFD-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-fractiegebonden lid, en Astrid Lulling.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Leonardo Domenici, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Auke Zijlstra, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anni Podimata, Ivailo Kalfin en Ewald Stadler.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Erik Bánki, Malika Benarab-Attou en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta en Evangelos Venizelos.

Het debat wordt gesloten.


16. Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)

Rectificatie P7_TA(2010)0336(COR02) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 5 van de notulen van 3.2.2014).

Aangezien noch een fractie noch ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificatie in stemming te brengen overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement, wordt deze geacht te zijn goedgekeurd.


17. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement)

De Voorzitter doet de volgende mededeling:

- aanbeveling van de Commissie TRAN voor een besluit om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- aanbeveling van de Commissie REGI voor een besluit om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 7 januari 2014 betreffende de Europese gedragscode voor partnerschap in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA) (B7-0086/2014)

zijn aangekondigd tijdens de plenaire vergadering van maandag 3 februari 2014 (punt 6 van de notulen van 3.2.2014).

Er is geen bezwaar gemaakt binnen de in artikel 87 bis van het Reglement vastgestelde termijn van 24 uur tegen deze aanbevelingen.

Derhalve worden de aanbevelingen geacht te zijn aangenomen, met ingang van 5 februari 2014, en de besluiten worden gepubliceerd in de Aangenomen teksten van de vergadering van morgen.


18. Een 2030-kader voor klimaat- en energiebeleid (debat)

Verslag over een kader voor klimaat- en energiebeleid voor 2030 [2013/2135(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteurs: Anne Delvaux en Konrad Szymański (A7-0047/2014)

Anne Delvaux die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jolanta Emilia Hibner, en Konrad Szymański leiden het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard en Günther Oettinger (leden van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Herbert Reul, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jo Leinen, Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Herbert Reul, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Holger Krahmer, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op vijf "blauwe kaart"-vragen" van Zbigniew Ziobro, Chris Davies, Vicky Ford, Romana Jordan en Fiona Hall, Anna Rosbach, namens de ECR-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Zbigniew Ziobro, namens de EFD-Fractie, en Lucas Hartong, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pilar del Castillo Vera, Britta Thomsen, Fiona Hall, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Romana Jordan, Yannick Jadot, Vicky Ford, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Miloslav Ransdorf, Niki Tzavela, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Peter Martin, Linda McAvan, Chris Davies, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bas Eickhout, Satu Hassi, Roger Helmer, Peter Liese, Teresa Riera Madurell, Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Bogusław Sonik, Catherine Trautmann, Romana Jordan, Wojciech Michał Olejniczak, Maria Da Graça Carvalho, Edite Estrela, Dubravka Šuica, Jo Leinen, Sophie Auconie, Marusya Lyubcheva en Krišjānis Kariņš.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Erik Bánki, Josefa Andrés Barea, Kent Johansson, Carl Schlyter, Jolanta Emilia Hibner en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard, Günther Oettinger, Anne Delvaux en Konrad Szymański

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.25 van de notulen van 5.2.2014.


19. Naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen [COM(2013)0009 - C7-0019/2013- 2013/0007(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Isabelle Thomas (A7-0468/2013)

Isabelle Thomas leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Carmen Fraga Estévez, namens de PPE-Fractie, Ulrike Rodust, namens de S&D-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo en Ole Christensen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dubravka Šuica en Tonino Picula.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki en Isabelle Thomas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.14 van de notulen van 5.2.2014.


20. Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende samenwerking inzake de toepassing van hun mededingingswetgeving *** - EU-samenwerkingsovereenkomsten over handhaving van het mededingingsbeleid - de toekomst (debat)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende samenwerking inzake de toepassing van hun mededingingswetgeving [12418/2012 - C7-0146/2013- 2012/0127(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000022/2014) van George Sabin Cutaş, namens de Commissie ecnomische en monetaire zaken, aan de Commissie: EU-samenwerkingsovereenkomsten ter handhaving van het mededingingsbeleid - de toekomst (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014)

George Sabin Cutaş leidt de aanbeveling in en licht de vraag toe.

Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Vital Moreira (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Antolín Sánchez Presedo, namens de S&D-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Elena Băsescu, Marino Baldini en Andreas Schwab.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en George Sabin Cutaş.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- George Sabin Cutaş, namens de Commissie ecnomische en monetaire zaken, over EU-samenwerkingsovereenkomsten over handhaving van het mededingingsbeleid – de toekomst (2013/2921(RSP)) (B7-0088/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 5.2.2014 en punt 9.10 van de notulen van 5.2.2014.


21. Verlening van machtiging aan de lidstaten om in het belang van de Europese Unie het Wapenhandelsverdrag te ratificeren *** - Wapenhandelsverdrag (debat)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, het Wapenhandelsverdrag te ratificeren [12178/2013 - C7-0233/2013- 2013/0225(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Martin (A7-0041/2014)

Verklaring van de Commissie: Wapenhandelsverdrag (2014/2534(RSP))

David Martin licht de aanbeveling toe.

Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Krzysztof Lisek (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Tarja Cronberg, namens de Verts/ALE-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, en Richard Howitt.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Anneli Jäätteenmäki, Indrek Tarand, David Campbell Bannerman en Sabine Lösing.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Peter Skinner en Hiltrud Breyer.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en David Martin.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Arnaud Danjean, namens de Commissie buitenlandse zaken, en David Martin, namens de Commissie internationale handel, over de ratificatie van het VN-wapenhandelsverdrag (ATT) (2014/2534(RSP)) (B7-0075/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.11 van de notulen van 5.2.2014 en punt 9.12 van de notulen van 5.2.2014.


22. Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen ***I - Explosieven voor civiel gebruik ***I - Niet-automatische weegwerktuigen ***I - Elektromagnetische compatibiliteit ***I - Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen ***I - Liften en veiligheidscomponenten voor liften ***I - Drukvaten van eenvoudige vorm ***I - Meetinstrumenten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (herschikking) [COM(2011)0772 - C7-0426/2011- 2011/0356(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking) [COM(2011)0771 - C7-0423/2011- 2011/0349(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen (herschikking) [COM(2011)0766 - C7-0430/2011- 2011/0352(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (herschikking) [COM(2011)0765 - C7-0429/2011- 2011/0351(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (herschikking) [COM(2011)0773 - C7-0427/2011- 2011/0357(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van liften en veiligheidscomponenten voor liften (herschikking) [COM(2011)0770 - C7-0421/2011- 2011/0354(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukvaten van eenvoudige vorm (herschikking) [COM(2011)0768 - C7-0428/2011- 2011/0350(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van meetinstrumenten (herschikking) [COM(2011)0769 - C7-0422/2011- 2011/0353(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

Zuzana Roithová leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Olga Sehnalová, namens de S&D-Fractie, Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie, en Sergio Gaetano Cofferati.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Zuzana Roithová.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.15 van de notulen van 5.2.2014, punt 9.16 van de notulen van 5.2.2014, punt 9.17 van de notulen van 5.2.2014, punt 9.18 van de notulen van 5.2.2014, punt 9.19 van de notulen van 5.2.2014, punt 9.20 van de notulen van 5.2.2014, punt 9.21 van de notulen van 5.2.2014 en punt 9.22 van de notulen van 5.2.2014.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 527.823/OJME).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.55 uur gesloten.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka


Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Klaus-Heiner Lehne)

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zasada, Zīle, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bloom, Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Ross, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Berès, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Juridische mededeling - Privacybeleid