Index 
Proces-verbal
PDF 284kWORD 218k
Marţi, 4 februarie 2014 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 3.Drepturile de autor și drepturile conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online ***I (dezbatere)
 4.Sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței ***I (dezbatere)
 5.Componenţa Parlamentului
 6.Votare
  
6.1.Includerea Groenlandei în punerea în aplicare a sistemului de certificare a Procesului Kimberley ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.2.Participarea Groenlandei la sistemul de certificare a Procesului Kimberley * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.3.Migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.4.Acordul de la Cape Town din 2012 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Protocolului din 1993 referitor la Convenția internațională de la Torremolinos din 1977 pentru siguranța navelor de pescuit *** (vot)
  
6.5.Al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2011) (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.6.Cerere de apărare a imunității parlamentare a dnei Lara Comi (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.7.Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a dlui Zbigniew Ziobro (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.8.Promovarea liberei circulații prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale ***I (vot)
  
6.9.Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor ***I (vot)
  
6.10.Drepturile de autor și drepturile conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online ***I (vot)
  
6.11.Sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței ***I (vot)
  
6.12.Proiectele de investiții în infrastructura energetică ***I (vot)
  
6.13.Numirea unui membru al Curţii de Conturi (Klaus-Heiner LEHNE - DE) (vot)
  
6.14.Curtea de Conturi (vot)
  
6.15.Adecvarea reglementărilor UE, subsidiaritatea şi proporţionalitatea - o mai bună legiferare (vot)
 7.Şedinţă solemnă - Italia
 8.Votare (continuare)
  
8.1.Homofobia și discriminarea pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen (vot)
  
8.2.Aplicarea Directivei privind practicile comerciale neloiale (vot)
  
8.3.Tabloul de bord al UE privind justiția (vot)
  
8.4.Consecinţele la nivel local și regional ale dezvoltării reţelelor inteligente (vot)
  
8.5.Micile exploataţii agricole (vot)
  
8.6.O piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic (vot)
  
8.7.Femeile migrante fără acte de identitate în Uniunea Europeană (vot)
  
8.8.Industria siderurgică în Europa (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Acte delegate și măsuri de punere în aplicare (articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură)
 13.Rezoluţia instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară ***I (dezbatere)
 14.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping şi unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I (dezbatere)
 15.Necesitatea adoptării rapide a unei taxe pe tranzacțiile financiare cu o largă bază de impozitare (dezbatere)
 16.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 17.Acte delegate [articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 18.Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei (dezbatere)
 19.Respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului ***I (dezbatere)
 20.Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la cooperarea în ceea ce privește aplicarea legislațiilor acestora în domeniul concurenței *** - Acordurile UE de cooperare privind aplicarea politicii în domeniul concurenței - calea de urmat (dezbatere)
 21.Autorizarea statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Tratatul privind comerțul cu arme *** - Tratatul privind comerțul cu arme (dezbatere)
 22.Echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive *** I - Explozivii de uz civil *** I - Instrumentele de cântărire neautomate *** I - Compatibilitatea electromagnetică *** I - Echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune *** I - Ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare *** I - Recipientele simple sub presiune *** I - Mijloacele de măsurare *** I (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 24.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Curţii de Conturi (Klaus-Heiner Lehne)


A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I. Situația din Thailanda (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Thailanda (B7-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Thailanda (B7-0123/2014);

- Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Thailanda (B7-0124/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Thailanda (B7-0125/2014);

- Charles Tannock şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Thailanda (B7-0126/2014);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda şi Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Thailanda (B7-0127/2014).

II. Dreptul la educație în regiunea Transnistriei (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, referitoare la dreptul la educație în Transnistria (B7-0128/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan şi Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, referitoare la dreptul la educație în Transnistria (B7-0129/2014);

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, referitoare la dreptul la educație în Transnistria (B7-0131/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat şi Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la dreptul la educație în Transnistria (B7-0135/2014);

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, referitoare la dreptul la educație în Transnistria (B7-0136/2014);

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la dreptul la educație în Transnistria (B7-0137/2014).

III. Bahrain, în special cazurile lui Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja și Ibrahim Sharif (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, referitoare la Bahrain, în special cazurile lui Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja și Ibrahim Sharif (B7-0100/2014);

- Charles Tannock şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, referitoare la Bahrain, în special cazurile lui Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja și Ibrahim Sharif (B7-0121/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, referitoare la Bahrain, în special cazurile lui Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja și Ibrahim Sharif (B7-0130/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias şi Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Bahrain, în special cazurile lui Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja și Ibrahim Sharif (B7-0132/2014);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, referitoare la Bahrain, în special cazurile lui Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja și Ibrahim Sharif (B7-0133/2014);

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Bahrain, în special cazurile lui Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja și Ibrahim Sharif (B7-0134/2014).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.


3. Drepturile de autor și drepturile conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă [COM(2012)0372 – C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

Marielle Gallo şi-a prezentat raportul.

A intervenit Michel Barnier (membru al Comisiei).

Au intervenit: Helmut Scholz (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Silvia-Adriana Ţicău (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Helga Trüpel (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Csaba Sógor, în numele Grupului PPE, Françoise Castex, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Christian Engström, în numele Grupului Verts/ALE, Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, şi Francisco Sosa Wagner, neafiliat, Marco Scurria, Petra Kammerevert, Malika Benarab-Attou, Oldřich Vlasák, Dimitar Stoyanov, Sabine Verheyen, Antonio Masip Hidalgo, Marietje Schaake, Sajjad Karim, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Silvia Costa.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Josef Weidenholzer şi Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Theodor Dumitru Stolojan, Phil Prendergast, Piotr Borys şi Eija-Riitta Korhola.

Au intervenit: Michel Barnier şi Marielle Gallo.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.10 al PV din 4.2.2014.


4. Sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței [COM(2011)0654 – C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

Arlene McCarthy şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei) şi Michel Barnier (membru al Comisiei).

Au intervenit: Emine Bozkurt (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Theodor Dumitru Stolojan, în numele Grupului PPE, George Sabin Cutaş, în numele Grupului S&D, Wolf Klinz, în numele Grupului ALDE, Jean-Paul Besset, în numele Grupului Verts/ALE, Claudio Morganti, în numele Grupului EFD, Andreas Mölzer, neafiliat, Sławomir Nitras, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Slavi Binev, Elena Băsescu, Evelyn Regner şi Jaroslav Paška.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Sandra Petrović Jakovina, Franz Obermayr şi Andrew Henry William Brons.

Au intervenit: Michel Barnier şi Viviane Reding.

A intervenit Arlene McCarthy.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.11 al PV din 4.2.2014.

(Şedinţa a fost suspendată pentru câteva momente în aşteptarea votării.)


A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK
Vicepreşedinte

5. Componenţa Parlamentului

Søren Bo Søndergaard şi-a notificat în scris demisia din calitatea de deputat în Parlament, aceasta producând efecte de la 5 februarie 2014.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, Parlamentul European a constatat existenţa locului vacant cu începere de la data respectivă şi a informat autoritatea naţională în cauză.


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Includerea Groenlandei în punerea în aplicare a sistemului de certificare a Procesului Kimberley ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului în ceea ce privește includerea Groenlandei în punerea în aplicare a sistemului de certificare a Procesului Kimberley [COM(2013)0427 – C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Vital Moreira (A7-0467/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0047)


6.2. Participarea Groenlandei la sistemul de certificare a Procesului Kimberley * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind stabilirea unor norme și proceduri care să permită participarea Groenlandei la sistemul de certificare a Procesului Kimberley [2013/0201(CNS)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Vital Moreira (A7-0466/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0048)


6.3. Migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 în ceea ce privește migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii [COM(2013)0937 – C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0049)


6.4. Acordul de la Cape Town din 2012 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Protocolului din 1993 referitor la Convenția internațională de la Torremolinos din 1977 pentru siguranța navelor de pescuit *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre pentru a semna, a ratifica sau a adera la Acordul de la Cape Town din 2012 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Protocolului de la Torremolinos din 1993 referitor la Convenția internațională de la Torremolinos pentru siguranța navelor de pescuit din 1977 [2013/0020(NLE)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0050)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.

Intervenţii

Nuno Melo, înaintea votării.


6.5. Al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2011) (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cel de-al 29-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene (2011) [2013/2119(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0051)


6.6. Cerere de apărare a imunității parlamentare a dnei Lara Comi (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de apărare a privilegiilor și imunităților dnei Lara Comi [2014/2014(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0052)


6.7. Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a dlui Zbigniew Ziobro (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Zbigniew Ziobro [2013/2189(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0053)

Intervenţii

Zbigniew Ziobro şi Bruno Gollnisch, înaintea votării.


6.8. Promovarea liberei circulații prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea liberei circulații a cetățenilor și întreprinderilor prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P7_TA(2014)0054)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0054)


6.9. Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor [COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Sari Essayah (A7-0319/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P7_TA(2014)0055)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0055)


6.10. Drepturile de autor și drepturile conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă [COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P7_TA(2014)0056)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0056)


6.11. Sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței [COM(2011)0654 - C7-0358/2011- 2011/0297(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P7_TA(2014)0057)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0057)


6.12. Proiectele de investiții în infrastructura energetică ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea către Comisie a proiectelor de investiții în infrastructura energetică din Uniunea Europeană și de înlocuire a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului [COM(2013)0153 - C7-0075/2013- 2013/0082(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P7_TA(2014)0058)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0058)


6.13. Numirea unui membru al Curţii de Conturi (Klaus-Heiner LEHNE - DE) (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a lui Klaus Heiner Lehne ca membru al Curții de Conturi [N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

(Majoritate simplă)

Vot secret: articolul 162 alineatul (1) din Regulamentul de procedură
Lista participanţilor la vot este anexată la prezentul proces-verbal.

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0059)


6.14. Curtea de Conturi (vot)

Viitorul rol al Curții de Conturi Europene. Procedura de numire a membrilor Curții de Conturi: consultarea Parlamentului European [2012/2064(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0060)

Intervenţii

Inés Ayala Sender (raportoare), înaintea votării.


6.15. Adecvarea reglementărilor UE, subsidiaritatea şi proporţionalitatea - o mai bună legiferare (vot)

Raport referitor la adecvarea reglementărilor UE, la subsidiaritate și la proporționalitate - al 19-lea raport privind o mai bună legiferare pe anul 2011 [2013/2077(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0061)

(Şedinţa a fost suspendată la 11.55 în aşteptarea şedinţei solemne.)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

7. Şedinţă solemnă - Italia

De la 12.05 la 12.40, Parlamentul s-a reunit în şedinţă solemnă, cu ocazia vizitei lui Giorgio Napolitano, președintele Republicii Italiene.


A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK
Vicepreşedinte

8. Votare (continuare)

8.1. Homofobia și discriminarea pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen (vot)

Raport referitor la foaia de parcurs a UE împotriva homofobiei și discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen [2013/2183(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul EFD)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupurile PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE și GUE/NGL)

Adoptat (P7_TA(2014)0062)

Intervenţii

Hubert Pirker, după adoptarea amendamentului 2, pentru a aduce precizări cu privire la versiunea în limba germană a textului, și Michael Cashman cu privire la intervenția lui Hubert Pirker.


8.2. Aplicarea Directivei privind practicile comerciale neloiale (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale [2013/2116(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0063)


8.3. Tabloul de bord al UE privind justiția (vot)

Raport referitor la Tabloul de bord al UE privind justiția – justiția în materie civilă și administrativă în statele membre [2013/2117(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0064)

Intervenţii

Rebecca Taylor, pentru a prezenta un amendament oral la amendamentul 1, care nu a fost admis, dat fiind că peste 40 de deputați s-au opus luării sale în considerare.


8.4. Consecinţele la nivel local și regional ale dezvoltării reţelelor inteligente (vot)

Raport referitor la consecințele la nivel local și regional ale dezvoltării rețelelor inteligente [2013/2128(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0065)


8.5. Micile exploataţii agricole (vot)

Raport referitor la viitorul micilor exploatații agricole [2013/2096(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul GUE/NGL)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0066)


8.6. O piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic (vot)

Raport referitor la o piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic în UE [2013/2043(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0067)


8.7. Femeile migrante fără acte de identitate în Uniunea Europeană (vot)

Raport referitor la femeile migrante fără acte de identitate în Uniunea Europeană [2013/2115(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0068)


8.8. Industria siderurgică în Europa (vot)

Raport referitor la Planul de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa [2013/2177(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: András Gyürk (A7-0028/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0069)


9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Eva Lichtenberger - A7-0055/2014
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik şi Daniel Hannan

Raport Bernhard Rapkay - A7-0017/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Marino Baldini şi Dimitar Stoyanov

Raport Sari Essayah - A7-0319/2013
Peter Jahr

Raport Marielle Gallo - A7-0281/2013
Marino Baldini, Andrej Plenković, Sandra Petrović Jakovina şi Daniel Hannan

A intervenit Anna Maria Corazza Bildt privind explicația votului lui Daniel Hannan.

Raport Marielle Gallo - A7-0281/2013 (continuare)
Syed Kamall

Raport Arlene McCarthy - A7-0344/2012
Oleg Valjalo, Dimitar Stoyanov, Silvia Costa, Charles Tannock, Seán Kelly, Daniel Hannan şi Syed Kamall

Raport Sajjad Karim - A7-0056/2014
Anna Záborská, Dimitar Stoyanov, Miroslav Mikolášik, Daniel Hannan şi Elena Băsescu

Raport Ulrike Lunacek - A7-0009/2014
Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi, Zdravka Bušić, Bruno Gollnisch, Anna Záborská, Phil Bennion, Ewald Stadler, Emer Costello, Anna Maria Corazza Bildt, Dimitar Stoyanov, Sandra Petrović Jakovina, Davor Ivo Stier, Alda Sousa şi Francesca Barracciu

Raport Robert Rochefort - A7-0474/2013
Marino Baldini, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Oreste Rossi, Elena Băsescu, Ivana Maletić şi Seán Kelly

Raport Tadeusz Zwiefka - A7-0442/2013
Petru Constantin Luhan, Anna Záborská şi Elena Băsescu

Raport Elisabeth Schroedter - A7-0019/2014
Francesco De Angelis, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, María Irigoyen Pérez, Elena Băsescu şi Francesca Barracciu

Raport Czesław Adam Siekierski - A7-0029/2014
Biljana Borzan, Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić şi Francesca Barracciu

Raport Pablo Arias Echeverría - A7-0024/2014
Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu şi Davor Ivo Stier

Explicațiile voturilor vor continua în ședința de mâine, miercuri 5 februarie 2014.


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 14.35, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Inese Vaidere a anunțat că, la 20 noiembrie 2013, ar fi dorit să voteze pentru proiectul de rezoluție legislativă din raportul lui Giovanni La Via (A7-0363/2013).


12. Acte delegate și măsuri de punere în aplicare (articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură)

În conformitate cu articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură, preşedintele Conferinţei preşedinţilor de comisie a adus la cunoştinţa Preşedintelui Parlamentului că nicio obiecţiune nu a fost formulată cu privire la:

- recomandarea Comisiei ENVI de a nu se opune proiectului de regulament (UE) nr. …/... al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 în special pentru a determina volumele de certificate de emisii de gaze cu efect de seră care urmează să fie scoase la licitație în perioada 2013-2020 (D031326/02 – 2014/2523(RPS)) (B7-0090/2014).

A intervenit Zbigniew Ziobro, în numele Grupului EFD, care și-a exprimat opoziția față de recomandarea în cauză în temeiul articolului 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

Prin urmare, recomandarea în cauză a fost înscrisă pentru votarea de joi, 6 februarie 2014.

Termenul de depunere a amendamentelor a fost stabilit pentru miercuri, 5 februarie 2014, ora 12.00.


13. Rezoluţia instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție bancară și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Antolín Sánchez Presedo (în locul raportoarei) a prezentat raportul.

A intervenit Evangelos Venizelos (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului).

A intervenit Marietta Giannakou cu privire la cutremurele care au avut loc recent pe insula greacă Kefalonia.

A intervenit Michel Barnier (membru al Comisiei).

Au intervenit: Constance Le Grip (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFCO), Corien Wortmann-Kool, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, Jürgen Klute, în numele Grupului GUE/NGL, Claudio Morganti, în numele Grupului EFD, Marianne Thyssen, Peter Simon, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sven Giegold, Sharon Bowles, Philippe Lamberts, Werner Langen, Leonardo Domenici, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Werner Langen, Paulo Rangel, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou şi Diogo Feio.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Phil Prendergast.

Au intervenit: Michel Barnier şi Evangelos Venizelos.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.1 al PV din 6.2.2014.


14. Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping şi unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene și a Regulamentului (CE) nr. 597/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Christofer Fjellner şi-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

A intervenit Karel De Gucht (membru al Comisiei).

Au intervenit: Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, Andrea Cozzolino, în numele Grupului S&D, Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, Cristiana Muscardini, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFD, Bruno Gollnisch, neafiliat, Tokia Saïfi, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Vital Moreira, Salvatore Iacolino, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Laima Liucija Andrikienė şi Esther Herranz García.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Erik Bánki şi Franz Obermayr.

Au intervenit: Karel De Gucht, Christofer Fjellner şi Evangelos Venizelos (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.13 al PV din 5.2.2014.


15. Necesitatea adoptării rapide a unei taxe pe tranzacțiile financiare cu o largă bază de impozitare (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Necesitatea adoptării rapide a unei taxe pe tranzacțiile financiare cu o largă bază de impozitare (2014/2513(RSP))

Evangelos Venizelos (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Algirdas Šemeta (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Werner Langen, în numele Grupului PPE, Anni Podimata, în numele Grupului S&D, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Werner Langen, Lajos Bokros, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Erik Bánki, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Sampo Terho, în numele Grupului EFD, Hans-Peter Martin, neafiliat, şi Astrid Lulling.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Leonardo Domenici, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Auke Zijlstra, Gunnar Hökmark, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Anni Podimata, Ivailo Kalfin şi Ewald Stadler.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Erik Bánki, Malika Benarab-Attou şi Andrew Henry William Brons.

Au intervenit: Algirdas Šemeta şi Evangelos Venizelos.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

Rectificarea (P7_TA(2010)0336(COR02)) a fost anunţată ieri în şedinţă plenară (punctul 5 al PV din 3.2.2014).

Având în vedere că nu a facut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a cel puţin 40 de deputaţi [articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură], această rectificare este considerată adoptată.


17. Acte delegate [articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Preşedintele a făcut următoarea comunicare:

-o recomandare de decizie a Comisiei TRAN de a nu se opune proiectului de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- o recomandare de decizie a Comisiei REGI de a nu se opune proiectului de regulament delegat al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriatul în cadrul fodurilor structurale și de investiții europene (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA) (B7-0086/2014).

au fost anunțate în ședința plenară de luni, 3 februarie 2014 (punctul 6 al PV din 3.2.2014).

Aceste recomandări nu au făcut obiectul niciunei opoziţii în termenul de 24 de ore stabilit la articolul 87a din Regulamentul de procedură.

Prin urmare, aceste recomandări sunt considerate aprobate, cu efect de la 5 februarie 2014, iar deciziile vor fi publicate în Textele adoptate din ședința de mâine.


18. Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei (dezbatere)

Raport referitor la un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei [2013/2135(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportori: Anne Delvaux şi Konrad Szymański (A7-0047/2014)

Anne Delvaux care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jolanta Emilia Hibner, și Konrad Szymański, care şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Connie Hedegaard şi Günther Oettinger (membri ai Comisiei).

Au intervenit: Herbert Reul, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jo Leinen, Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Herbert Reul, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Holger Krahmer, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, are a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Zbigniew Ziobro, Chris Davies, Vicky Ford, Romana Jordan şi Fiona Hall, Anna Rosbach, în numele Grupului ECR, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Zbigniew Ziobro, în numele Grupului EFD, şi Lucas Hartong, neafiliat.

A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK
Vicepreşedinte

Au intervenit: Pilar del Castillo Vera, Britta Thomsen, Fiona Hall, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Romana Jordan, Yannick Jadot, Vicky Ford, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Miloslav Ransdorf, Niki Tzavela, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Hans-Peter Martin, Linda McAvan, Chris Davies, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Bas Eickhout, Satu Hassi, Roger Helmer, Peter Liese, Teresa Riera Madurell, Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Bogusław Sonik, Catherine Trautmann, Romana Jordan, Wojciech Michał Olejniczak, Maria Da Graça Carvalho, Edite Estrela, Dubravka Šuica, Jo Leinen, Sophie Auconie, Marusya Lyubcheva şi Krišjānis Kariņš.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Erik Bánki, Josefa Andrés Barea, Kent Johansson, Carl Schlyter, Jolanta Emilia Hibner şi Seán Kelly.

Au intervenit: Connie Hedegaard, Günther Oettinger, Anne Delvaux şi Konrad Szymański.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.25 al PV din 5.2.2014.


19. Respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului [COM(2013)0009 - C7-0019/2013- 2013/0007(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Isabelle Thomas (A7-0468/2013)

Isabelle Thomas şi-a prezentat raportul.

A intervenit Maria Damanaki (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Carmen Fraga Estévez, în numele Grupului PPE, Ulrike Rodust, în numele Grupului S&D, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo şi Ole Christensen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica şi Tonino Picula.

Au intervenit: Maria Damanaki şi Isabelle Thomas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.14 al PV din 5.2.2014.


20. Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la cooperarea în ceea ce privește aplicarea legislațiilor acestora în domeniul concurenței *** - Acordurile UE de cooperare privind aplicarea politicii în domeniul concurenței - calea de urmat (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la cooperarea în ceea ce privește aplicarea legislațiilor acestora în domeniul concurenței [12418/2012 - C7-0146/2013- 2012/0127(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000022/2014) adresată de George Sabin Cutaş, în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei: Acordurile de cooperare ale Uniunii Europene în ceea ce privește punerea în aplicare a politicii în domeniul concurenței - calea de urmat (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014)

George Sabin Cutaş a prezentat recomandarea și-a dezvoltat întrebarea.

Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Vital Moreira (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Antolín Sánchez Presedo, în numele Grupului S&D, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Elena Băsescu, Marino Baldini şi Andreas Schwab.

Au intervenit: Antonio Tajani şi George Sabin Cutaş.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- George Sabin Cutaş, în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, privind acordurile de cooperare ale Uniunii Europene în ceea ce privește punerea în aplicare a politicii în domeniul concurenței – calea de urmat (2013/2921(RSP)) (B7-0088/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.9 al PV din 5.2.2014 şi punctul 9.10 al PV din 5.2.2014.


21. Autorizarea statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Tratatul privind comerțul cu arme *** - Tratatul privind comerțul cu arme (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Tratatul privind comerțul cu arme [12178/2013 - C7-0233/2013- 2013/0225(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: David Martin (A7-0041/2014)

Declaraţie a Comisiei: Tratatul privind comerțul cu arme (2014/2534(RSP))

David Martin a prezentat recomandarea.

Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Krzysztof Lisek (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE, Tarja Cronberg, în numele Grupului Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, şi Richard Howitt.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Anneli Jäätteenmäki, Indrek Tarand, David Campbell Bannerman şi Sabine Lösing.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Peter Skinner şi Hiltrud Breyer.

Au intervenit: Antonio Tajani şi David Martin.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Arnaud Danjean, în numele Comisiei pentru afaceri externe, și David Martin, în numele Comisiei pentru comerț internațional, privind ratificarea Tratatului privind comerțul cu arme (2014/2534(RSP)) (B7-0075/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.11 al PV din 5.2.2014 şi punctul 9.12 al PV din 5.2.2014.


22. Echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive *** I - Explozivii de uz civil *** I - Instrumentele de cântărire neautomate *** I - Compatibilitatea electromagnetică *** I - Echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune *** I - Ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare *** I - Recipientele simple sub presiune *** I - Mijloacele de măsurare *** I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (reformare) [COM(2011)0772 - C7-0426/2011- 2011/0356(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea pe piață și controlul explozivilor de uz civil (reformare) [COM(2011)0771 - C7-0423/2011- 2011/0349(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a instrumentelor de cântărire neautomate (reformare) [COM(2011)0766 - C7-0430/2011- 2011/0352(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare) [COM(2011)0765 - C7-0429/2011- 2011/0351(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (reformare) [COM(2011)0773 - C7-0427/2011- 2011/0357(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de armonizare a legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a ascensoarelor și a componentelor de siguranță pentru ascensoare (reformare) [COM(2011)0770 - C7-0421/2011- 2011/0354(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune (reformare) [COM(2011)0768 - C7-0428/2011- 2011/0350(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare) [COM(2011)0769 - C7-0422/2011- 2011/0353(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

Zuzana Roithová prezintă rapoartele.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Olga Sehnalová, în numele Grupului S&D, Malcolm Harbour, în numele Grupului ECR, şi Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit: Antonio Tajani şi Zuzana Roithová.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.15 al PV din 5.2.2014, punctul 9.16 al PV din 5.2.2014, punctul 9.17 al PV din 5.2.2014, punctul 9.18 al PV din 5.2.2014, punctul 9.19 al PV din 5.2.2014, punctul 9.20 al PV din 5.2.2014, punctul 9.21 al PV din 5.2.2014 şi punctul 9.22 al PV din 5.2.2014.


23. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 527.823/OJME).


24. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 22.55.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka


Anexa 1 - Numirea unui membru al Curţii de Conturi (Klaus-Heiner Lehne)

LISTA DEPUTAŢILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zasada, Zīle, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bloom, Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Ross, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Berès, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate