Zoznam 
Zápisnica
PDF 280kWORD 207k
Utorok, 4. februára 2014 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Autorské práva a súvisiace práva a poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online ***I (rozprava)
 4.Trestné sankcie za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom ***I (rozprava)
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Hlasovanie
  
6.1.Zahrnutie Grónska do vykonávania certifikačnej schémy Kimberleyského procesu ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Účasť Grónska na certifikačnej schéme Kimberleyského procesu * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Prechod na celoúnijné úhrady a inkasá ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Dohoda z Kapského mesta z roku 2012 o vykonávaní ustanovení protokolu z roku 1993 týkajúceho sa Medzinárodného dohovoru z Torremolinos o bezpečnosti rybárskych plavidiel z roku 1977 *** (hlasovanie)
  
6.5.29. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2011) (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.6.Žiadosť o ochranu imunity a výsad Lary Comiovej (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.7.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Zbigniewa Ziobra (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.8.Podporovanie voľného pohybu prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín ***I (hlasovanie)
  
6.9.Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí ***I (hlasovanie)
  
6.10.Autorské práva a súvisiace práva a poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online ***I (hlasovanie)
  
6.11.Trestné sankcie za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom ***I (hlasovanie)
  
6.12.Investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry ***I (hlasovanie)
  
6.13.Vymenovanie člena Dvora audítorov (Klaus-Heiner Lehne) (hlasovanie)
  
6.14.Dvor audítorov (hlasovanie)
  
6.15.Vhodnosť právnych predpisov EÚ, subsidiarita a proporcionalita - lepšia tvorba práva (hlasovanie)
 7.Slávnostná schôdza - Taliansko
 8.Hlasovanie (pokračovanie)
  
8.1.Homofóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity (hlasovanie)
  
8.2.Vykonávanie smernice o nekalých obchodných praktikách (hlasovanie)
  
8.3.Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície (hlasovanie)
  
8.4.Miestne a regionálne dôsledky rozvoja inteligentných sietí (hlasovanie)
  
8.5.Malé poľnohospodárske podniky (hlasovanie)
  
8.6.Integrovaný trh s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ (hlasovanie)
  
8.7.Migrantky bez platných dokumentov v Európskej únii (hlasovanie)
  
8.8.Oceliarsky priemysel v Európe (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 87a ods. 6 rokovacieho poriadku)
 13.Riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk ***I (rozprava)
 14.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***I (rozprava)
 15.Potreba urýchleného prijatia rozsiahlej dane z finančných transakcií (rozprava)
 16.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)
 17.Delegované akty (článok 87a ods. 6 rokovacieho poriadku)
 18.Rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 (rozprava)
 19.Dodržiavanie pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva ***I (rozprava)
 20.Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci pri uplatňovaní ich právnych predpisov o hospodárskej súťaži *** - Dohody o spolupráci EÚ v oblasti presadzovania politiky hospodárskej súťaže – ďalší postup (rozprava)
 21.Splnomocnenie členských štátov na ratifikáciu zmluvy o obchode so zbraňami v záujme Európskej únie *** - Zmluva o obchode so zbraňami (rozprava)
 22.Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére ***I - Výbušniny na civilné použitie ***I - Neautomatická činnosť na trhu ***I - Elektromagnetická kompatibilita ***I - Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia ***I - Výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov na trhu ***I - Jednoduché tlakové nádoby ***I - Meradlá ***I (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie člena Dvora audítorov (Klaus-Heiner Lehne)


PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I. Situácia v Thajsku (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Mitro Repo v mene skupiny S&D o situácii v Thajsku (B7-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE o situácii v Thajsku (B7-0123/2014);

- Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o Thajsku (B7-0124/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, o situácii v Thajsku (B7-0125/2014);

- Charles Tannock a Adam Bielan v mene skupiny ECR, o situácii v Thajsku (B7-0126/2014);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda a Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE o Thajsku (B7-0127/2014).

II. Právo na vzdelanie v Podnestersku (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula a Marc Tarabella v mene skupiny S&D o práve na vzdelanie v Podnestersku (B7-0128/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan a Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR o práve na vzdelanie v Podnestersku (B7-0129/2014);

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE o práve na vzdelanie v Podnestersku (B7-0131/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat a Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL o práve na vzdelanie v Podnestersku (B7-0135/2014);

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE o práve na vzdelanie v Podnestersku (B7-0136/2014);

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o práve na vzdelanie v Podnestersku (B7-0137/2014).

III. Bahrain, najmä prípady Nabíla Radžaba, Abdulhádího al-Chawádžu a Ibráhíma Šarífa (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE o Bahraine, najmä o prípadoch Nabíla Radžaba, Abdulhádího al-Chawádžu a Ibráhíma Šarífa (B7-0100/2014);

- Charles Tannock a Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR o Bahraine, najmä o prípadoch Nabíla Radžaba, Abdulhádího al-Chawádžu a Ibráhíma Šarífa (B7-0121/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo a Marc Tarabella v mene skupiny S&D o Bahraine, najmä o prípadoch Nabíla Radžaba, Abdulhádího al-Chawádžu a Ibráhíma Šarífa (B7-0130/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias a Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL o Bahraine, najmä o prípadoch Nabíla Radžaba, Abdulhádího al-Chawádžu a Ibráhíma Šarífa (B7-0132/2014);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE o Bahraine, najmä o prípadoch Nabíla Radžaba, Abdulhádího al-Chawádžu a Ibráhíma Šarífa (B7-0133/2014);

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o Bahraine, najmä o prípadoch Nabíla Radžaba, Abdulhádího al-Chawádžu a Ibráhíma Šarífa (B7-0134/2014).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.


3. Autorské práva a súvisiace práva a poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu [COM(2012)0372 – C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

Marielle Gallo uviedla správu.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Helmut Scholz ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Silvia-Adriana Ţicău (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Helga Trüpel (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Csaba Sógor v mene skupiny PPE, Françoise Castex v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Christian Engström v mene skupiny Verts/ALE, Emma McClarkin v mene skupiny ECR a Francisco Sosa Wagner – nezaradený poslanec, Marco Scurria, Petra Kammerevert, Malika Benarab-Attou, Oldřich Vlasák, Dimitar Stoyanov, Sabine Verheyen, Antonio Masip Hidalgo, Marietje Schaake, Sajjad Karim, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Silvia Costa.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Josef Weidenholzer a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Theodor Dumitru Stolojan, Phil Prendergast, Piotr Borys a Eija-Riitta Korhola.

Vystúpili títo poslanci: Michel Barnier a Marielle Gallo.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 4.2.2014.


4. Trestné sankcie za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom [COM(2011)0654 – C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

Arlene McCarthy uviedla správu.

Vystúpili: Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) a Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Emine Bozkurt (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Theodor Dumitru Stolojan v mene skupiny PPE, George Sabin Cutaş v mene skupiny S&D, Wolf Klinz v mene skupiny ALDE, Jean-Paul Besset v mene skupiny Verts/ALE, Claudio Morganti v mene skupiny EFD, Andreas Mölzer – nezaradený poslanec, Sławomir Nitras, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Slavi Binev, Elena Băsescu, Evelyn Regner a Jaroslav Paška.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Sandra Petrović Jakovina, Franz Obermayr a Andrew Henry William Brons.

Vystúpili: Michel Barnier a Viviane Reding.

V rozprave vystúpil Arlene McCarthy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 4.2.2014.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).


PREDSEDNÍCTVO: Oldřich VLASÁK
podpredseda

5. Zloženie Parlamentu

Søren Bo Søndergaard podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s platnosťou od 5. februára 2014.

V súlade s článkom 4 ods. 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od uvedeného dátumu a informoval o tom príslušné národné orgány.


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Zahrnutie Grónska do vykonávania certifikačnej schémy Kimberleyského procesu ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, pokiaľ ide o zahrnutie Grónska do vykonávania certifikačnej schémy Kimberleyského procesu [COM(2013)0427 – C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Vital Moreira (A7-0467/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0047)


6.2. Účasť Grónska na certifikačnej schéme Kimberleyského procesu * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy, ktoré umožnia účasť Grónska na certifikačnej schéme Kimberleyského procesu [2013/0201(CNS)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Vital Moreira (A7-0466/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0048)


6.3. Prechod na celoúnijné úhrady a inkasá ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 260/2012, pokiaľ ide o prechod na celoúnijné úhrady a inkasá [COM(2013)0937 – C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0049)


6.4. Dohoda z Kapského mesta z roku 2012 o vykonávaní ustanovení protokolu z roku 1993 týkajúceho sa Medzinárodného dohovoru z Torremolinos o bezpečnosti rybárskych plavidiel z roku 1977 *** (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty oprávňujú podpísať a ratifikovať Dohodu z Kapského mesta z roku 2012 o vykonávaní ustanovení protokolu z roku 1993 týkajúceho sa Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti rybárskych plavidiel z Torremolinosu z roku 1977 alebo k nej pristúpiť [2013/0020(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0050)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

Vystúpenia:

Nuno Melo pred hlasovaním.


6.5. 29. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2011) (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o 29. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ (2011) [2013/2119(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0051)


6.6. Žiadosť o ochranu imunity a výsad Lary Comiovej (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad Lary Comiovej [2014/2014(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0052)


6.7. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Zbigniewa Ziobra (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Zbigniewa Ziobra [2013/2189(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0053)

Vystúpenia:

Zbigniew Ziobro a Bruno Gollnisch pred hlasovaním.


6.8. Podporovanie voľného pohybu prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín ***I (hlasovanie)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podporovaní voľného pohybu občanov a podnikov prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín v Európskej únii, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P7_TA(2014)0054)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0054)


6.9. Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí [COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Sari Essayah (A7-0319/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P7_TA(2014)0055)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0055)


6.10. Autorské práva a súvisiace práva a poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu [COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P7_TA(2014)0056)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0056)


6.11. Trestné sankcie za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom [COM(2011)0654 - C7-0358/2011- 2011/0297(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P7_TA(2014)0057)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0057)


6.12. Investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o povinnosti oznamovať Komisii investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie, ktorým sa nahrádza nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 617/2010 [COM(2013)0153 - C7-0075/2013- 2013/0082(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P7_TA(2014)0058)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0058)


6.13. Vymenovanie člena Dvora audítorov (Klaus-Heiner Lehne) (hlasovanie)

Správa o menovaní Klausa Heinera Lehneho za člena Dvora audítorov [N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

Tajné hlasovanie: článok 162 ods. 1 rokovacieho poriadku
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice.

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0059)


6.14. Dvor audítorov (hlasovanie)

Správa o budúcej úlohe Dvora audítorov. Postup vymenovania členov Dvora audítorov: konzultácia s Európskym parlamentom [2012/2064(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0060)

Vystúpenia:

Inés Ayala Sender (spravodajca) pred hlasovaním.


6.15. Vhodnosť právnych predpisov EÚ, subsidiarita a proporcionalita - lepšia tvorba práva (hlasovanie)

Správa o vhodnosti právnych predpisov EÚ a subsidiarite a proporcionalite – 19. správa o lepšej tvorbe práva za rok 2011 [2013/2077(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0061)

(Rokovanie bolo prerušené o 11.55 h kvôli slávnostnej časti schôdze.)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

7. Slávnostná schôdza - Taliansko

Od 12.05 do 12.40 h sa pri príležitosti návštevy prezidenta Talianskej republiky Giorgia Napolitana konala slávnostná schôdza Parlamentu.


PREDSEDNÍCTVO: Oldřich VLASÁK
podpredseda

8. Hlasovanie (pokračovanie)

8.1. Homofóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity (hlasovanie)

Správa o pláne EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity [2013/2183(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou EFD)

Zamietnutý

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinami PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE a GUE/NGL)

Prijatý (P7_TA(2014)0062)

Vystúpenia:

Hubert Pirker po schválení PN 2 so spresneniami k nemeckej verzii textu a Michael Cashman k vystúpeniu Huberta Pirkera.


8.2. Vykonávanie smernice o nekalých obchodných praktikách (hlasovanie)

Správa o vykonávaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách [2013/2116(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0063)


8.3. Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície (hlasovanie)

Správa o porovnávacom prehľade EÚ v oblasti justície – občianska a správna justícia v členských štátoch [2013/2117(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0064)

Vystúpenia

Rebecca Taylor, ktorá predložila ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 1, ktorý prepadol, lebo sa viac než 40 poslancov vyslovilo proti tomu, aby bol vzatý do úvahy.


8.4. Miestne a regionálne dôsledky rozvoja inteligentných sietí (hlasovanie)

Správa o miestnych a regionálnych dôsledkoch rozvoja inteligentných sietí [2013/2128(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0065)


8.5. Malé poľnohospodárske podniky (hlasovanie)

Správa o budúcnosti malých poľnohospodárskych podnikov [2013/2096(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinami GUE/NGL)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0066)


8.6. Integrovaný trh s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ (hlasovanie)

Správa o integrovanom trhu s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ [2013/2043(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0067)


8.7. Migrantky bez platných dokumentov v Európskej únii (hlasovanie)

Správa o migrantkách bez platných dokumentov v Európskej únii [2013/2115(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0068)


8.8. Oceliarsky priemysel v Európe (hlasovanie)

Správa k akčnému plánu pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe [2013/2177(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: András Gyürk (A7-0028/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0069)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Eva Lichtenberger - A7-0055/2014
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik a Daniel Hannan

Správa: Bernhard Rapkay - A7-0017/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Marino Baldini a Dimitar Stoyanov

Správa: Sari Essayah - A7-0319/2013
Peter Jahr

Správa: Marielle Gallo - A7-0281/2013
Marino Baldini, Andrej Plenković, Sandra Petrović Jakovina a Daniel Hannan

V rozprave vystúpila Anna Maria Corazza Bildt k vysvetleniu hlasovania Daniela Hannana.

Správa: Marielle Gallo - A7-0281/2013 (pokračovanie)
Syed Kamall

Správa: Arlene McCarthy - A7-0344/2012
Oleg Valjalo, Dimitar Stoyanov, Silvia Costa, Charles Tannock, Seán Kelly, Daniel Hannan a Syed Kamall

Správa: Sajjad Karim - A7-0056/2014
Anna Záborská, Dimitar Stoyanov, Miroslav Mikolášik, Daniel Hannan a Elena Băsescu

Správa: Ulrike Lunacek - A7-0009/2014
Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi, Zdravka Bušić, Bruno Gollnisch, Anna Záborská, Phil Bennion, Ewald Stadler, Emer Costello, Anna Maria Corazza Bildt, Dimitar Stoyanov, Sandra Petrović Jakovina, Davor Ivo Stier, Alda Sousa a Francesca Barracciu

Správa: Robert Rochefort - A7-0474/2013
Marino Baldini, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Oreste Rossi, Elena Băsescu, Ivana Maletić a Seán Kelly

Správa: Tadeusz Zwiefka - A7-0442/2013
Petru Constantin Luhan, Anna Záborská a Elena Băsescu

Správa: Elisabeth Schroedter - A7-0019/2014
Francesco De Angelis, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, María Irigoyen Pérez, Elena Băsescu a Francesca Barracciu

Správa: Czesław Adam Siekierski - A7-0029/2014
Biljana Borzan, Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić a Francesca Barracciu

Správa: Pablo Arias Echeverría - A7-0024/2014
Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu a Davor Ivo Stier

Vysvetlenia hlasovania budú pokračovať na zajtrajšom plenárnom zasadnutí v stredu 5. februára 2014.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Inese Vaidere oznámila, že chcela hlasovať za pri hlasovaní o návrhu legislatívneho uznesenia o správe Giovanni La Via (A7-0363/2013) 20. novembra 2013.


12. Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 87a ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov v súlade s článkom 87a ods. 6 rokovacieho poriadku informoval predsedu Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

- odporúčanie výboru ENVI nevzniesť námietku proti návrhu nariadenia (EÚ) Komisie č. .../..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1031/2010, najmä s cieľom určiť objemy emisných kvót skleníkových plynov určených na obchodovanie formou aukcie v období 2013 – 2020 (D031326/02 – 2014/2523(RPS)) (B7-0090/2014).

Vystúpil Zbigniew Ziobro v mene skupiny EFD, ktorý sa vyjadril proti tomuto odporúčaniu v súlade s článkom 87a ods. 6 rokovacieho poriadku.

Toto odporúčanie sa preto zaraďuje na program hlasovania vo štvrtok 6. februára 2014.

Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov sa stanovuje na stredu 5. februára 2014 o 12.00 h.


13. Riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Antolín Sánchez Presedo (v zastúpení spravodajkyne) uviedol správu.

V rozprave vystúpil Evangelos Venizelos (úradujúci predseda Rady).

V rozprave vystúpil Marietta Giannakou k zemetraseniam, ku ktorým nedávno došlo v gréckej Kefalonii.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Constance Le Grip (spravodajkyňa výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Corien Wortmann-Kool v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Jürgen Klute v mene skupiny GUE/NGL, Claudio Morganti v mene skupiny EFD, Marianne Thyssen, Peter Simon, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sven Giegold, Sharon Bowles, Philippe Lamberts, Werner Langen, Leonardo Domenici, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Werner Langen, Paulo Rangel, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Diogo Feio.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Phil Prendergast.

Vystúpili: Michel Barnier a Evangelos Venizelos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.1 zápisnice zo dňa 6.2.2014.


14. Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, a nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Christofer Fjellner uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

V rozprave vystúpil Karel De Gucht (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary v mene skupiny PPE, Andrea Cozzolino v mene skupiny S&D, Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, Cristiana Muscardini v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFD, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Tokia Saïfi, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Vital Moreira, Salvatore Iacolino, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Laima Liucija Andrikienė a Esther Herranz García.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Erik Bánki a Franz Obermayr.

Vystúpili: Karel De Gucht, Christofer Fjellner a Evangelos Venizelos (úradujúci predseda Rady).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.13 zápisnice zo dňa 5.2.2014.


15. Potreba urýchleného prijatia rozsiahlej dane z finančných transakcií (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Potreba urýchleného prijatia rozsiahlej dane z finančných transakcií (2014/2513(RSP))

Evangelos Venizelos (úradujúci predseda Rady) a Algirdas Šemeta (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Werner Langen v mene skupiny PPE, Anni Podimata v mene skupiny S&D, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Werner Langen, Lajos Bokros v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Erik Bánki, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Sampo Terho v mene skupiny EFD, Hans-Peter Martin – nezaradený poslanec a Astrid Lulling.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Leonardo Domenici, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Auke Zijlstra, Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anni Podimata, Ivailo Kalfin a Ewald Stadler.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Erik Bánki, Malika Benarab-Attou a Andrew Henry William Brons.

Vystúpili: Algirdas Šemeta a Evangelos Venizelos.

Rozprava sa skončila.


16. Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 5 zápisnice zo dňa 3.2.2014) bolo oznámené korigendum (P7_TA(2010)0336(COR02)).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej štyridsiatich poslancov nepožiadala o hlasovanie o korigendu (článok 216 ods. 4 rokovacieho poriadku), toto korigendum sa považuje za schválené.


17. Delegované akty (článok 87a ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda predniesol nasledujúce oznámenie:

- odporúčanie k rozhodnutiu výboru TRAN nevzniesť námietku voči návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- odporúčanie k rozhodnutiu výboru REGI nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA) (B7-0086/2014)

boli oznámené v pléne v pondelok 3. februára 2014 (bod 6 zápisnice zo dňa 3.2.2014).

Do 24 hodín neboli vznesené žiadne námietky voči týmto podporúčaniam, ako sa ustanovuje v článku 87a rokovacieho poriadku.

Odporúčania sa tak považujú za schválené s účinnosťou od 5. februára 2014 a budú zverejnené v textoch prijatých na zajtrajšom zasadnutí.


18. Rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 (rozprava)

Správa o rámci pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 [2013/2135(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajcovia: Anne Delvaux a Konrad Szymański (A7-0047/2014)

Anne Delvaux, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Jolanta Emilia Hibner, a Konrad Szymański uviedli správu.

Vystúpili: Connie Hedegaard a Günther Oettinger (členovia Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Herbert Reul v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jo Leinen, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Herbert Reul, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Holger Krahmer, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na päť otázok, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Zbigniew Ziobro, Chris Davies, Vicky Ford, Romana Jordan a Fiona Hall, Anna Rosbach v mene skupiny ECR, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Zbigniew Ziobro v mene skupiny EFD a Lucas Hartong – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Oldřich VLASÁK
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Pilar del Castillo Vera, Britta Thomsen, Fiona Hall, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Romana Jordan, Yannick Jadot, Vicky Ford, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Miloslav Ransdorf, Niki Tzavela, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Peter Martin, Linda McAvan, Chris Davies, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bas Eickhout, Satu Hassi, Roger Helmer, Peter Liese, Teresa Riera Madurell, Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Bogusław Sonik, Catherine Trautmann, Romana Jordan, Wojciech Michał Olejniczak, Maria Da Graça Carvalho, Edite Estrela, Dubravka Šuica, Jo Leinen, Sophie Auconie, Marusya Lyubcheva a Krišjānis Kariņš.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Erik Bánki, Josefa Andrés Barea, Kent Johansson, Carl Schlyter, Jolanta Emilia Hibner a Seán Kelly.

Vystúpili: Connie Hedegaard, Günther Oettinger, Anne Delvaux a Konrad Szymański.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.25 zápisnice zo dňa 5.2.2014.


19. Dodržiavanie pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva [COM(2013)0009 - C7-0019/2013- 2013/0007(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Isabelle Thomas (A7-0468/2013)

Isabelle Thomas uviedla správu.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Carmen Fraga Estévez v mene skupiny PPE, Ulrike Rodust v mene skupiny S&D, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo a Ole Christensen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Dubravka Šuica a Tonino Picula.

Vystúpili: Maria Damanaki a Isabelle Thomas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.14 zápisnice zo dňa 5.2.2014.


20. Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci pri uplatňovaní ich právnych predpisov o hospodárskej súťaži *** - Dohody o spolupráci EÚ v oblasti presadzovania politiky hospodárskej súťaže – ďalší postup (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci pri uplatňovaní ich právnych predpisov o hospodárskej súťaži [12418/2012 - C7-0146/2013- 2012/0127(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000022/2014), ktorú položil George Sabin Cutaş v mene Výboru pre hospodárske a menové veci pre Komisiu: Dohody EÚ o spolupráci v oblasti presadzovania politiky hospodárskej súťaže - ďalší postup (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014)

George Sabin Cutaş predstavil odporúčanie a rozvinul otázku.

Antonio Tajani (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Vital Moreira (spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Markus Ferber v mene skupiny PPE, Antolín Sánchez Presedo v mene skupiny S&D, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Elena Băsescu, Marino Baldini a Andreas Schwab.

Vystúpili: Antonio Tajani a George Sabin Cutaş.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- George Sabin Cutaş v mene Výboru pre hospodárske a menové veci o dohodách EÚ o spolupráci v oblasti presadzovania politiky hospodárskej súťaže – ďalší postup (2013/2921 (RSP)). (B7-0088/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 5.2.2014 a bod 9.10 zápisnice zo dňa 5.2.2014.


21. Splnomocnenie členských štátov na ratifikáciu zmluvy o obchode so zbraňami v záujme Európskej únie *** - Zmluva o obchode so zbraňami (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú ratifikovať zmluvu o obchode so zbraňami v záujme Európskej únie [12178/2013 - C7-0233/2013- 2013/0225(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A7-0041/2014)

Vyhlásenie Komisie: Zmluva o obchode so zbraňami (2014/2534(RSP))

David Martin uviedol odporúčanie.

Antonio Tajani (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Krzysztof Lisek (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Ana Gomes v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Tarja Cronberg v mene skupiny Verts/ALE, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL a Richard Howitt.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Anneli Jäätteenmäki, Indrek Tarand, David Campbell Bannerman a Sabine Lösing.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Peter Skinner a Hiltrud Breyer.

Vystúpili: Antonio Tajani a David Martin.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 odsek 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Arnaud Danjean v mene Výboru pre zahraničné veci a David Martin v mene Výboru pre medzinárodný obchod o ratifikácii zmluvy o obchode so zbraňami (ATT) (2014/2534(RSP)) (B7-0075/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.11 zápisnice zo dňa 5.2.2014 a bod 9.12 zápisnice zo dňa 5.2.2014.


22. Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére ***I - Výbušniny na civilné použitie ***I - Neautomatická činnosť na trhu ***I - Elektromagnetická kompatibilita ***I - Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia ***I - Výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov na trhu ***I - Jednoduché tlakové nádoby ***I - Meradlá ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (prepracované znenie) [COM(2011)0772 - C7-0426/2011- 2011/0356(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné použitie na trhu a ich kontroly (prepracované znenie) [COM(2011)0771 - C7-0423/2011- 2011/0349(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu (prepracované znenie) [COM(2011)0766 - C7-0430/2011- 2011/0352(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (prepracované znenie) [COM(2011)0765 - C7-0429/2011- 2011/0351(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (prepracované znenie) [COM(2011)0773 - C7-0427/2011- 2011/0357(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov na trhu (prepracované znenie) [COM(2011)0770 - C7-0421/2011- 2011/0354(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia jednoduchých tlakových nádob na trhu (prepracované znenie) [COM(2011)0768 - C7-0428/2011- 2011/0350(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu (prepracované znenie) [COM(2011)0769 - C7-0422/2011- 2011/0353(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

Zuzana Roithová uviedola správy.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Olga Sehnalová v mene skupiny S&D, Malcolm Harbour v mene skupiny ECR a Sergio Gaetano Cofferati.

Vystúpili: Antonio Tajani a Zuzana Roithová.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.15 zápisnice zo dňa 5.2.2014, bod 9.16 zápisnice zo dňa 5.2.2014, bod 9.17 zápisnice zo dňa 5.2.2014, bod 9.18 zápisnice zo dňa 5.2.2014, bod 9.19 zápisnice zo dňa 5.2.2014, bod 9.20 zápisnice zo dňa 5.2.2014, bod 9.21 zápisnice zo dňa 5.2.2014 a bod 9.22 zápisnice zo dňa 5.2.2014.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 527.823/OJME).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.55 h.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka


Príloha 1 - Vymenovanie člena Dvora audítorov (Klaus-Heiner Lehne)

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zasada, Zīle, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bloom, Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Ross, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Berès, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia