Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0072(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0020/2014

Ingivna texter :

A7-0020/2014

Debatter :

PV 05/02/2014 - 5
CRE 05/02/2014 - 5

Omröstningar :

PV 05/02/2014 - 9.23
CRE 05/02/2014 - 9.23
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0092

Protokoll
Onsdagen den 5 februari 2014 - Strasbourg

5. Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådet förordning om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och av förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage [COM(2013)0130 - C7-0066/2013- 2013/0072(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Georges Bach (A7-0020/2014)

Georges Bach redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Hans-Peter Mayer (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Mathieu Grosch för PPE-gruppen, Bernadette Vergnaud för S&D-gruppen, Vilja Savisaar-Toomast för ALDE-gruppen, Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jörg Leichtfried; Saïd El Khadraoui, Diane Dodds, grupplös, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer, Philip Bradbourn, Younous Omarjee, William (The Earl of) Dartmouth, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Luis de Grandes Pascual; Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Gesine Meissner, som ställde en fråga ("blått kort") till Dominique Riquet, som denne besvarade; Phil Bennion, Michael Cramer, Oldřich Vlasák, Luis de Grandes Pascual, Brian Simpson, Izaskun Bilbao Barandica, Julie Girling, Marian-Jean Marinescu, Olga Sehnalová, Graham Watson, Roberts Zīle, Hubert Pirker, Jörg Leichtfried, Jim Higgins, Dubravka Šuica, Ádám Kósa och Andreas Schwab.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Spyros Danellis, Silvia-Adriana Ţicău, Ria Oomen-Ruijten, Karin Kadenbach och Christel Schaldemose.

Talare: Siim Kallas och Georges Bach.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.23 i protokollet av den 5.2.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy