Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 5. februar 2014 - Strasbourg

8. Betingelser for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på sæsonarbejde (fortsat forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på sæsonarbejde [COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A7-0428/2013)

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 6 i protokollen af 5.2.2014)

Talere: Alejandro Cercas (ordfører for udtalelse fra EMPL), Britta Thomsen (ordfører for udtalelse fra FEMM), Véronique Mathieu Houillon for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati for S&D-Gruppen, Jan Mulder for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Paul Nuttall for EFD-Gruppen, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Jean Lambert, Marie-Christine Vergiat, Mara Bizzotto, Auke Zijlstra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Philip Claeys, Edit Bauer, Pervenche Berès, Hubert Pirker, Ioan Enciu, Salvatore Iacolino og Anna Hedh.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elisabeth Schroedter og Andrew Henry William Brons.

Talere: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) og Claude Moraes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.1 i protokollen af 5.2.2014.

(Mødet udsat kl. 11.35 og genoptaget kl. 12.00)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik