Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 5 lutego 2014 r. - Strasburg

8. Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej (ciąg dalszy debaty)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej [COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A7-0428/2013)

(Początek debaty: pkt 6 protokołu z dnia 5.2.2014)

Głos zabrali: Alejandro Cercas (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Britta Thomsen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Véronique Mathieu Houillon w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Sergio Gaetano Cofferati w imieniu grupy S&D, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Paul Nuttall w imieniu grupy EFD, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Jean Lambert, Marie-Christine Vergiat, Mara Bizzotto, Auke Zijlstra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Philip Claeys, Edit Bauer, Pervenche Berès, Hubert Pirker, Ioan Enciu, Salvatore Iacolino i Anna Hedh.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elisabeth Schroedter i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Cecilia Malmström (członkini Komisji) i Claude Moraes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.1 protokołu z dnia 5.2.2014.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11:35 i wznowione o 12:00.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności