Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 5. februar 2014 - Strasbourg

8. Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi sezonskega dela (nadaljevanje razprave)
CRE

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi sezonskega dela [COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A7-0428/2013)

(Začetek razprave: točka 6 zapisnika z dne 5.2.2014)

Govorili so Alejandro Cercas (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Britta Thomsen (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Véronique Mathieu Houillon v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati v imenu skupine S&D, Jan Mulder v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Paul Nuttall v imenu skupine EFD, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Jean Lambert, Marie-Christine Vergiat, Mara Bizzotto, Auke Zijlstra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Philip Claeys, Edit Bauer, Pervenche Berès, Hubert Pirker, Ioan Enciu, Salvatore Iacolino in Anna Hedh.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Elisabeth Schroedter in Andrew Henry William Brons.

Govorila sta Cecilia Malmström (članica Komisije) in Claude Moraes.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.1 zapisnika z dne 5.2.2014.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.35, se je nadaljevala ob 12.00.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov