Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0360(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0481/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0481/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/02/2014 - 9.24

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0093

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

9.24. Διαδικασίες αφερεγγυότητας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας [COM(2012)0744 - C7-0413/2012- 2012/0360(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0093)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0093)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου