Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 februari 2014 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

9. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent dans l'annexe «Résultats des votes», jointe au procès-verbal.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

°
° ° °

Talare: Michael Gahler yttrade sig om en subvention till företaget Active Group; Antonio Masip Hidalgo yttrade sig om den storm som nyligen drabbat Asturien och nordvästra Spanien; Zbigniew Zaleski yttrade sig för att hedra minnet av de tusentals polacker som mördades i Katynmassakern våren 1940.


9.1. Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

9.2. Import av atlantisk storögd tonfisk ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

9.3. Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

9.4. Förbindelserna mellan EU, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

9.5. Försäkringsskydd mot naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

9.6. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Strukturen för och organisationen av social dialog i samband med en verklig ekonomisk och monetär union (artikel 117 i arbetsordningen) (omröstning)

9.7. Parlamentets sammanträdeskalender för 2015 (omröstning)

9.8. Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (omröstning)

9.9. Avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om samarbete vid tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

9.10. EU:s samarbetsavtal om konkurrenspolitikens tillämpning – vägen framåt (omröstning)

9.11. Bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera vapenhandelsfördraget *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

9.12. Vapenhandelsfördraget (omröstning)

9.13. Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (omröstning)

9.14. Säkerställande av att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs ***I (omröstning)

9.15. Utrustning och säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar ***I (omröstning)

9.16. Explosiva varor för civilt bruk ***I (omröstning)

9.17. Icke-automatiska vågar ***I (omröstning)

9.18. Elektromagnetisk kompatibilitet ***I (omröstning)

9.19. Elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser ***I (omröstning)

9.20. Hissar och säkerhetskomponenter till hissar ***I (omröstning)

9.21. Enkla tryckkärl ***I (omröstning)

9.22. Mätinstrument ***I (omröstning)

9.23. Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar ***I (omröstning)

9.24. Insolvensförfaranden ***I (omröstning)

9.25. En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy