Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 5. února 2014 - Štrasburk

13. Situace na Ukrajině (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace na Ukrajině (2014/2547(RSP))

Vystoupil Guy Verhofstadt, který vyjádřil politování nad tím, že se Catherine Ashtonová (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) neúčastní odpoledních rozprav.

Štefan Füle (člen Komise) učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Zbigniew Ziobro za skupinu EFD, Adrian Severin nezařazený, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Libor Rouček, Johannes Cornelis van Baalen, Werner Schulz, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Paweł Robert Kowal, Juozas Imbrasas, Gunnar Hökmark, Knut Fleckenstein, Jacek Protasiewicz, Marusya Lyubcheva, Michael Gahler, Marek Siwiec, György Schöpflin, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Bernd Posselt k vedení rozpravy, Tunne Kelam, László Tőkés, Vytautas Landsbergis a Laima Liucija Andrikienė.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Davor Ivo Stier, Ioan Mircea Paşcu, Tarja Cronberg, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Jan Kozłowski, Boris Zala, Tatjana Ždanoka, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr a Marek Henryk Migalski.

Vystoupil Štefan Füle.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda a Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE o situaci na Ukrajině (2014/2547(RSP)) (B7-0138/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula a Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE o situaci na Ukrajině (2014/2547(RSP)) (B7-0139/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala a David Martin za skupinu S&D o situaci na Ukrajině (2014/2547(RSP)) (B7-0140/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski a Marietta Giannakou za skupinu PPE o situaci na Ukrajině (2014/2547(RSP)) (B7-0158/2014);

- Helmut Scholz a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL o Ukrajině (2014/2547(RSP)) (B7-0161/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba a Adam Bielan za skupinu ECR o situaci na Ukrajině (2014/2547(RSP)) (B7-0163/2014);

- Zbigniew Ziobro a Jacek Olgierd Kurski za skupinu EFD o situaci na Ukrajině (2014/2547(RSP)) (B7-0164/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.5 zápisu ze dne 6.2.2014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí