Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

13. Η κατάσταση στην Ουκρανία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Η κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2547(RSP))

Παρεμβαίνει ο Guy Verhofstadt που εκφράζει τη λύπη του για την απουσία της Catherine Ashton (Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) από τις συζητήσεις του απογεύματος.

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Charles Tannock, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Adrian Severin, μη εγγεγραμμένος, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Libor Rouček, Johannes Cornelis van Baalen, Werner Schulz, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Paweł Robert Kowal, Juozas Imbrasas, Gunnar Hökmark, Knut Fleckenstein, Jacek Protasiewicz, Marusya Lyubcheva, Michael Gahler, Marek Siwiec, György Schöpflin, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Bernd Posselt επί της διεξαγωγής της συζήτησης, Tunne Kelam, László Tőkés, Vytautas Landsbergis και Laima Liucija Andrikienė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Davor Ivo Stier, Ioan Mircea Paşcu, Tarja Cronberg, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Jan Kozłowski, Boris Zala, Tatjana Ždanoka, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Franz Obermayr και Marek Henryk Migalski.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda και Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2547(RSP)) (B7-0138/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula και Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2547(RSP)) (B7-0139/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Μαρία-Ελένη Κοππά, Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala και David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2547(RSP)) (B7-0140/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski και Μαριέττα Γιαννάκου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2547(RSP)) (B7-0158/2014);

- Helmut Scholz και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ουκρανία (2014/2547(RSP)) (B7-0161/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2547(RSP)) (B7-0163/2014);

- Zbigniew Ziobro και Jacek Olgierd Kurski, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2547(RSP)) (B7-0164/2014).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου